Image
         of the English flag
English
Afbeelding van de nederlandse vlag
Nederlands
Alle 1300 boodschappen van het begin tot vandaag op één bladzijde – eerste boodschap het eerst, laatste boodschap het laatst LAATSTE WIJZIGINGEN
- bijzondere video van verschijning van 18 maart 2019 toegevoegd
- boodschappen van 18, 2 maart, 25 februari 2019 toegevoegd
- boodschap en video van zonnewonder van 2 augustus 2009 toegevoegd
- 5 boodschappen aan Mirjana van 2 februari 1997 tot 2 januari 2003 toegevoegd (nog 9 volgen)

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BOODSCHAPPEN VAN MOEDER MARIA
in Medjugorje

'O. L. Vrouw verschijnt in Medjugorje', denken miljoenen pelgrims spontaan, terwijl ze gehoorzaam het oordeel van de Kerk afwachten. Ze zien uit naar elke nieuwe boodschap van Moeder Maria. Velen leven ernaar en verdiepen zo het fijne en vruchtbare contact met God dat ze door de in Medjugorje ontvangen genade hebben teruggevonden.
Anderen verwonderen zich daarover. 'Die boodschappen zijn zo gewoon en steeds dezelfde', zeggen ze. Weer anderen noemen ze 'dubbelzinnig, ketters, ja zelfs duivels'.
Om licht te werpen op die ijver en om een antwoord te geven op die tegenwerpingen is het noodzakelijk alle boodschappen volgens een bepaalde methode te publiceren, in chronologische volgorde. Voor de eerste keer treft men in dit boek een complete verzameling van meer dan 900 boodschappen aan, die Moeder Maria in Medjugorje gaf gedurende bijna tien jaren.
De fundamentele boodschap brengt ons de kernwoorden van het Evangelie in herinnering.
De H. Maagd nodigt ons telkens weer uit haar boodschappen te beleven. Zij doet dat steeds als onze Moeder, vol liefde, zoals men overal in dit boek kan ervaren.

ISBN: 90.9004287.3
Het fraaie beeld van de Moeder Gods op het kerkplein in Medjugorje werd door Dino Felici uit Avenza - Carrara (Italië) uit Carrarisch marmer gehouwen.

René Laurentin

BOODSCHAPPEN
VAN MOEDER
MARIA
in Medjugorje

Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland
BilthovenOorspronkelijke uitgave:
"Message et pédagogie de Marie à Medjugorje.
Corpus chronologique des messages (troisième partie).
OEIL, Paris, 1990

Vertaling in het Nederlands:
Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland

© Illustraties: Gebetsaktion Medjugorje, Postfach 18, A-1153 Wien

© Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland, Postbus 193, 3720 AD Bilthoven, Tel. 030 - 2201581

Druk: Werkvoorzieningschap De Dommel, Schijndel

ISBN: 90.9004287.3
CIP - trefwoord: Medjugorje


INHOUD

Voorwoord

Dankwoord

Verklaring

Chronologisch overzicht van de boodschappen

De eerste verschijningen: Maria op de heuvel (24 - 29 juni 1981)

Clandestiene periode (30 juni 1981 - februari 1982)

Verschijningen in de 'kapel' tegenover de sacristie (januari - februari 1982 - 11 april 1985)

Verschijningen in de pastorie (11 april 1985 - september 1987)

De verschijningen die niet in de pastorie mochten plaatsvinden; men zoekt naar een geheime plaats, om te beginnen op het oksaal van de kerk, zonder ooggetuigen (vanaf begin september 1987)

Niet gedateerde boodschappen, of bij benadering gedateerd

Gebedsintenties

Lijst van afkortingen

Nog meer informatie

Slotwoord


VOORWOORD

De vrede zij met u!
Moge de vrede u geheel vervullen!

Beste lezer,

In dit boek vindt u, zoals ook de titel duidelijk aangeeft, de boodschappen van Maria, die al tien jaar als Koningin van de Vrede in Medjugorje verschijnt en dit nog dagelijks doet. Miljoenen mensen hebben haar al erkend als Koningin van de Vrede. Juist daarom is Medjugorje een symbool van de vrede geworden en tevens een oproep daartoe.

U hebt dit boek ter hand genomen en nu neemt u tijd om het te lezen. Daar hebt u goed aan gedaan. Zoals iedere mens verlangt ook u naar de vrede. En hoe verder wij mensen van de vrede verwijderd zijn, des te meer voelen wij de diepe behoefte daaraan. In vele harten is deze behoefte al tot een noodkreet geworden. U bent ook in deze situatie en u ervaart de moeilijke omstandigheden waarin andere mensen verkeren. En vast en zeker zoekt u de vrede daar u gekweld wordt door vragen als: Waarom is er zoveel onvrede in de wereld, waarom worden zoveel levens verwoest, waarom zijn er zoveel ongerechtigheden en vervolgingen, waarom? U staat niet alleen met uw vragen. Een groot en sterk koor van stemmen zingt de melodie van teleurstelling en vraagt zich af wanneer het eindelijk vrede zal zijn.

Hierbij heeft zich een stem uit de hemel gevoegd, de stem van een moeder die ons herhaaldelijk zegt: Lieve kinderen, de vrede is mogelijk. God zal jullie de vrede schenken. Ik zal jullie naar de vrede leiden. Ik ben bij jullie en begeleid jullie met mijn gebeden en mijn zegen!

Lees de boodschappen, die heel eenvoudige woorden, die Zij ons o.a. via de zienster Marija Pavlović heeft gegeven. Neem er de tijd voor om deze eenvoudige, moederlijke woorden in uw onrustig hart te laten doordringen. Laat u leiden door de aanwijzingen die u in de boodschappen vindt. Dan zult u vrede vinden en uw hart zal een bron van vrede worden, van waaruit deze zich over de hele wereld verspreidt.

Denk niet dat de boodschappen zozeer op elkaar lijken, dat ze daarom niets te zeggen hebben. Inderdaad, ze lijken erg op elkaar, zoals moederlijke woorden die Zij met liefde en uit liefde tot haar opgroeiend kind zegt. Het zijn woorden die ons moed geven, die angst, teleurstelling, boosheid, wantrouwen van ons wegnemen en ons hart met vrede, vreugde, barmhartigheid en wijsheid vervullen en zin geven aan ons leven. Iedere boodschap, zowel de wekelijkse als de maandelijkse, is een nieuw moederlijk woord dat voor het kind goed te begrijpen is. Het weet: ik ben niet alleen en niet verlaten.

Met andere woorden: lees de boodschappen niet met de bedoeling om veel nieuwe dingen en waarheden te ontdekken, maar beschouw ze steeds als een moederlijk woord dat tot u gesproken wordt, waardoor u persoonlijke hulp wordt aangeboden. En als eenmaal in uw hart het vertrouwen is gewekt, en als u voelt dat u wordt bemind en uw hand in de hare ligt- en als u zegt: 'Leid mij, ik wil uw kind zijn', dan zult u in iedere boodschap vinden wat u moet doen om verder te komen op de weg naar de vrede.

U wordt heel duidelijk geleid in het geloof, in het gebed en het vasten. Dan zult u begrijpen dat de biecht bedoeld is om uw hart te genezen. U zult ondervinden dat het dagelijks bidden van de rozenkrans geen gedachteloze herhaling is van het Wees Gegroet, maar een eenvoudig samenzijn met Maria en Jezus. Dan zult u ontdekken dat de H. Mis een vreugdevolle ontmoeting met Jezus is en dat de tijd die u besteedt aan de aanbidding genadevol is. Het vasten waartoe Zij heeft opgeroepen zal voor u een goede oefening zijn om de orde in het leven te ontdekken. Dan zult u kracht krijgen en zal uw hart openstaan voor een nieuwe vrijheid. En u zult nog veel meer ontdekken wat niet in woorden uitgedrukt kan worden.

Neem de boodschappen aan en leef ernaar, dag aan dag. Dan zult u de weg van de vrede blijven bewandelen. Dan zult u ook ondervinden, hoe waar het woord van de profeten is en hoe het in uw leven werkelijkheid wordt:
'Hoe welkom zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, van de vreugdebode met goed bericht die een boodschap van heil laat horen en tot Sion zegt: 'Uw God is als koning gekomen!' (Jesaja 52,7)
Maria blijft ons als Moeder, als Koningin en Lerares de weg wijzen en ons begeleiden.

Moge nu in uw hart de vurige wens en het radicale besluit zijn ontwaakt: Ja, ik wil uw leerling zijn! Moge haar zegen u daarbij helpen. Ik beloof u mijn gebed.

Pater Slavko Barbarić


DANKWOORD

Wij danken degenen die ons bij het bestuderen van de Boodschap van Medjugorje zijn voorgegaan, ieder volgens zijn eigen gave, in het bijzonder:

Pater Y.M. Blais, schrijver van het eerste verzamelwerk over de zaak Medjugorje: 500 messages à vivre, Montreal, 1986. Hij heeft ongeveer 350 boodschappen verzameld, waarvan sommige verschillende keren terugkomen wanneer ze op verschillende onderwerpen betrekking hebben. Dit rechtvaardigt het aantal dat in de titel vermeld wordt.

R. Faricy, professor in de spiritualiteit aan de universiteit Gregoriana in Rome, die het getuigenis van de zieners en de spirituele vitaliteit van Medjugorje door middel van interviews onderzocht heeft:
-Medjugorje, Marie Reine de la Paix, Téqui, 1984, 108 blz., en vooral:
-Au cœur de Medjugorje, Marie parle au monde, Fayard, 1986, 180 blz.

En de onvervangbare spirituele commentaren van Tomislav Vlasić en Slavko Barbarić (VB), waaruit vooral in dit boek wordt geciteerd.

Ons boek heeft een eigen en aanvullende functie: in één werk in chronologische volgorde alle beschikbare boodschappen (veel meer dan 500) verzamelen, ze theologisch en pastoraal plaatsen, schijnbaar verwarrende bezwaren uit de weg ruimen, en zo hun betekenis en de pedagogie van O.L. Vrouw toelichten.


VERKLARING

De schrijver heeft door zijn reizen naar Medjugorje en door zijn methodische studie een morele zekerheid verkregen aangaande de authenticiteit van de vruchten van de verschijningen in Medjugorje. Hij onderwerpt zijn oordeel over deze onbetwiste vruchten en over de feiten (waarover een discussie gaande is) aan de gezagsdragers van de Kerk, waaraan hij zijn nederige bijdrage heeft willen leveren.


CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE BOODSCHAPPEN

Het was nodig om alle bekende boodschappen van Medjugorje te verzamelen in de enige volgorde die objectief mogelijk was: de chronologische.

Daardoor komt een eerste beperking van dit dossier tot uiting: de verschijningen zijn nog niet geëindigd.

De tweede beperking is dat deze teksten op heel verschillende manieren zijn overgebracht: door mondelinge of schriftelijke overlevering, onmiddellijk of achteraf, direct of indirect, gedateerd of niet gedateerd. Aan het eind van het dossier bieden wij teksten waarvan de juiste datering ontbreekt.

Men moet deze kenmerken in het oog houden en ook de functionele verscheidenheid van deze boodschappen. De zes zieners horen deze in een gewoon gesprek, zeggen ze. Jelena en Mirjana ontvangen 'innerlijke boodschappen' in hun hart. Dat alles leek te ontmoedigen en af te schrikken. Maar aangezien er zoveel christenen naar deze boodschappen uitzien, op een vruchtbare wijze eruit 'leven' (volgens de mooie uitdrukking van pater Blais), en dat zoveel blaadjes, bulletins en telefonische antwoordapparaten de boodschappen vandaag de dag verspreiden, moest men deze boodschappen die aan O.L. Vrouw worden toegeschreven, zorgvuldig verzamelen. Zij dringt ze niet op, maar laat ze aan de volkomen vrijheid van iedereen over. Degenen die zich daarin thuis voelen zullen blij zijn ervan te kunnen profiteren. Het vervolg en de afsluiting van deze nog niet beëindigde boodschappen zullen te zijner tijd verschijnen.

Om het onofficiële karakter van de verschijningen aan te duiden zolang de onderzoekscommissie van de bisschoppenconferentie haar werk nog niet heeft voltooid, en om niet vooruit te lopen op de conclusies van haar werkzaamheden die onder geheimhouding worden uitgevoerd, heeft kardinaal Kuharić op 17 september 1987 de pastoor van Medjugorje verzocht (Prot 282, BK 87) de boodschappen niet meer vanaf het altaar bekend te maken en ze niet officieel te verspreiden. De privé-verspreiding van deze boodschappen, die door allen eenstemmig als rechtzinnig en vruchtbaar erkend worden, blijft toegestaan. De publikatie van dit overzicht behoedt dit privé-karakter.

Ze stelt degenen die door deze verschijningen zijn bekeerd of zich geheel aan God hebben toegewijd, en de commissie van onderzoek een publikatie beschikbaar die nauwkeuriger, beter geordend en gedateerd is, en die bovendien een nuttige historische en theologische toelichting vormt om de onduidelijkheden van de overdracht weg te nemen.

In deze geest dragen wij dit dossier op aan de commissie van onderzoek en haar voorzitter, die mij heeft willen bedanken voor mijn persoonlijk werk als deskundige ten dienste van het gemeenschappelijk kerkelijk onderzoek naar de waarheid.

(Men vindt de afkortingen van de referenties achter in dit boek.)


1981

De eerste verschijningen

MARIA OP DE HEUVEL
24 - 29 juni 1981

Woensdag 24 juni 1981
Een stille en ver verwijderde verschijning van een witte gedaante op de heuvel Crnica: de eerste keer tegen 17.00 uur, de tweede tegen 18.00 uur.

Donderdag 25 juni 1981
De eerste verschijning aan de groep van zes zieners die de Gospa (Moeder Maria) van nabij op de heuvel zien:
- Jezus zij geprezen! (DV1)
Ivanka: - Waar is mama? (Haar moeder is twee maanden geleden overleden.)
- Ze is gelukkig. Ze is bij mij. (Een variant op deze woorden is: - Ze is jouw engel in de hemel. LJ 15).
De zieners: - Komt U morgen terug?
De Verschijning knikt van ja.
Mirjana: - Ze zullen ons niet geloven. Ze zullen zeggen dat we gek zijn. Geef een teken.
De Verschijning antwoordt alleen met een glimlach.
Mirjana meende een teken te hebben gekregen: op haar horloge is namelijk tijdens de verschijning de tijd veranderd. (Bu24; D4; K21)
- Tot ziens, mijn engelen. (Bu24)
- Ga in de vrede van God. (DV1)

Vrijdag 26 juni 1981
In het bijzijn van een menigte van twee à drieduizend mensen die aangetrokken zijn door lichttekens die van de heuvel van de verschijningen komen, besprenkelt Vicka de Verschijning met wijwater terwijl ze zegt:
- Als U de Gospa bent, blijf dan bij ons; zo niet, verdwijn dan.
De Verschijning glimlacht alleen maar.
Ivanka: - Waarom bent U hier gekomen? Wat verlangt U?
- Ik ben gekomen omdat hier veel echte gelovigen zijn. Ik wens bij jullie te zijn om de hele wereld te bekeren en te verzoenen. (K26; volgens anderen: - om allen te bekeren.)
Ivanka: - Heeft mama iets gezegd?
- Gehoorzaam aan je grootmoeder en help haar omdat ze bejaard is! (K26; Lj16; Bu28)
Mirjana: - Wat is er van mijn grootvader geworden? (Hij is onlangs overleden.)
- Hij maakt het goed. (K26)
De zieners vragen op verzoek van de menigte:
Geef ons een teken dat uw aanwezigheid bewijst.
- Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven! (L2,24)
Mirjana: - Wie bent U?
- Ik ben de Gelukzalige Maagd Maria. (L1,37)
- Waarom verschijnt U aan ons? Wij zijn niet beter dan de anderen.
- Ik kies niet per se de besten.
- Komt U terug?
- Ja, op dezelfde plaats als gisteren. (L2,25)
Terwijl ze na de verschijning naar het dorp afdalen, ziet Marija de H. Maagd nogmaals, maar dan in tranen, bij een kruis dat de kleuren van de regenboog heeft:
- Vrede, Vrede, Vrede, jullie moeten je verzoenen (D7: alleen vrede).
- Sluit vrede met God en met elkaar. Daarom moeten jullie geloven, bidden, vasten en biechten. (F2,126; D5)

Zaterdag 27 juni 1981
- Jezus zij geprezen! (DV1)
Jakov: - Wat verwacht U van onze franciscanen?
- Dat zij volharden in het geloof en het geloof van de anderen beschermen. (DV1)
Jakov en Mirjana: - Laat voor ons een teken achter, want de mensen behandelen ons als leugenaars.
- Mijn engelen, wees niet bang voor onrechtvaardigheid. Die heeft altijd bestaan. (L2,33)
De zieners: - Hoe moeten wij bidden?
- Ga door met zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' te bidden. Maar voeg er het 'Credo' aan toe. (BL. 12)
- Vaarwel, mijn engelen, ga in de vrede van God. Tot Ivan apart:
- Wees in vrede en schep moed. (- En wat glimlachte Ze lief toen Ze bij me wegging!, vermeldt Ivan: L2, 33).

Zondag 28 juni 1981
De zieners: - Wat wilt U?
- Dat het volk gelooft en volhardt in het geloof.
Vicka: - Wat verwacht U van de priesters?
Dat ze standvastig zijn in het geloof en dat ze jullie helpen.
Waarom verschijnt U niet aan iedereen ... in de kerk?
Zalig zij die geloven zonder dat ze gezien hebben.
Komt U weer terug?
Ja, op dezelfde plaats.
Geeft U de voorkeur aan gebed of aan gezangen?
Aan allebei: Bid en zing!
Vicka: - Wat wilt U van deze mensen die hier bijeen zijn?
Deze vraag wordt slechts met een liefdevolle blik en een glimlach beantwoord, zeggen de zieners.
Nu verdwijnt de H. Maagd. De zieners bidden, opdat Zij terugkomt, want Zij heeft niet gezegd: 'Vaarwel, mijn engelen'.
Tijdens hun gezang 'Geheel schoon zijt Gij, Maria' verschijnt Ze opnieuw.
Vicka: - Lieve Gospa, wat verwacht U van deze mensen?
Zij herhaalt de vraag drie keer en brengt tenslotte dit antwoord over:
- Dat degenen die niet zien, geloven zoals degenen die wél zien.
Vicka: - Zult U voor ons een teken achterlaten, opdat de mensen geloven dat wij geen leugenaars of komediespelers zijn?
Geen antwoord, alleen een glimlach.
- Ga in de vrede van God, zegt Zij terwijl Ze verdwijnt. (De antwoorden van 28 juni zij ontleend aan de bandopname van Grgo Kozina: L2, 37-38.)

Maandag 29 juni 1981
De zieners: - Lieve Gospa, bent U blij dat U hier vandaag zoveel mensen ziet?
Meer dan blij. ('Zij glimlacht', geeft Vicka door).
Tot wanneer zult U bij ons blijven?
Zolang als jullie willen, mijn engelen.
Wat verwacht U van deze mensen, die gekomen zijn ondanks de doornstruiken en de hitte?
- Er is slechts één God, één geloof. Laten de mensen vast geloven en niets vrezen.
Wat verwacht U van ons?
Dat jullie een sterk geloof hebben en dat jullie je vertrouwen bewaren.
- Zullen wij de vervolgingen kunnen verdragen die ons omwille van U overkomen?
- Zeker, dat kunnen jullie, mijn engelen, wees niet bang. Jullie zullen alles verdragen. Jullie moeten geloven en vertrouwen in Mij hebben. Vicka geeft een vraag van dokter Darinka Glamuzina door:
- Kan ik O.L. Vrouw aanraken?
Zij brengt het antwoord over:
- Er zijn altijd ongelovige Thomassen, maar ze kan dichterbij komen.
Vicka wijst haar, waar ze haar hand moet uitsteken. Darinka probeert Haar aan te raken. De Gospa verdwijnt, om daarna opnieuw in haar licht te verschijnen. (L2, 33).
De ouders van Daniël Setka, een jongetje van drie jaar, dat vanaf de vierde dag na zijn geboorte aan bloedvergiftiging lijdt, vragen de zieners om voor hun gehandicapt kind een goed woordje te doen:
- Lieve Gospa, zal de kleine Daniël op zekere dag kunnen praten? Genees hem, opdat ze ons allemaal geloven! Deze mensen houden veel van U, lieve Gospa. Doe een wonder... Ze kijkt naar hem... Lieve Gospa, zeg iets.
Ze herhalen dit verzoek en brengen het antwoord over:
- Laten zij vast geloven in zijn genezing. Ga in de vrede van God. (L2, 42-43)


CLANDESTIENE PERIODE
30 juni 1981 - februari 1982

Gedurende deze periode verschijnt de Gospa op de plaats waar de achtervolgde zieners onopvallend, ver van de politiepatrouilles, op Haar wachten.

Dinsdag 30 juni 1981
Verschijning in Cerno. (L2,40-41)
Mirjana: - Bent U boos, omdat wij niet op de heuvel zijn?
- Dat geeft niets.
- Zou U boos zijn als wij niet meer op de heuvel kwamen, maar op U zouden wachten in de kerk?
- Altijd op dezelfde tijd.
- Ga in de vrede van God! (L2,50) Die dag meende Mirjana te begrijpen dat de Gospa nog maar drie dagen terug zou komen, tot vrijdag. Maar dat was alleen haar opvatting.

Woensdag 1 juli 1981
Verschijning in het politiebusje. (L2,56: er is geen enkel woord vastgelegd.)

Donderdag 2 juli 1981
Jakov: - Lieve Gospa, laat voor ons een teken achter. De H. Maagd schijnt met een hoofdknik toe te stemmen.
- Tot ziens, mijn lieve engelen. (L2,60)
De verschijningen van 3 tot 20 juli hebben weinig sporen nagelaten, bijna uitsluitend in het Dagboek van Vicka (21 - 29 juli; 22 augustus - 6 september; 10 oktober - 24 december) en in de parochiekroniek die op 10 augustus 1981 begint.

Vrijdag 3 juli 1981
Verschijning op de pastorie; er is geen boodschap bewaard gebleven.

Zaterdag 4 juli 1981
De zieners menen dat de verschijningen afgelopen zijn, maar de Gospa verschijnt aan ieder van hen afzonderlijk, op de plaats waar ze zich bevinden. Geen enkele boodschap is bewaard gebleven.

Dinsdag 21 juli 1981 (27ste verschijning, volgens DV1,2)
Net als elke dag hebben wij met de Gospa gepraat. Terwijl Zij om 6.30 uur kwam, groette Zij ons:
- Jezus zij geprezen!
Vervolgens vroegen we of Zij een teken voor ons achter zou laten. Zij bevestigde dat. Daarop vroegen we hoe lang Zij nog naar ons toe zou komen. De H. Maagd antwoordde:
- Kalm aan, mijn engelen, zelfs als Ik het teken achterlaat, zullen heel veel mensen niet geloven. Een groot aantal zal alleen maar komen en een buiging maken. Maar het volk moet zich bekeren en boete doen!
Daarna stelden wij Haar vragen over enkele zieken. Van sommige zei de H. Maagd, dat ze alleen zouden genezen als hun geloof sterk was; anderen zouden niet genezen. Vervolgens maakte Zij zich gereed om te vertrekken. Bij haar vertrek zei Ze tegen ons:
- Ga in de vrede van de Heer! (DV1,2)

Woensdag 22 juli 1981 (28ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV1,2)
Bij haar komst zei Ze:
- Jezus zij geprezen!
Wij stelden Haar vragen over enkele zieken die zich bij ons hadden aanbevolen. Daarop hebben wij met de H. Maagd gebeden. Zij bad alleen het 'Onze Vader' en het 'Eer aan de Vader', en terwijl wij het 'Wees Gegroet' baden zweeg Zij. De Gospa zei ons dat
- ...niet weinig mensen zich hebben bekeerd en onder hen waren er enkelen die al 45 jaar niet hadden gebiecht, en zie, nu gaan ze biechten. Daarna zei ze:
- Ga in de vrede van de Heer!
Zij maakte aanstalten om te vertrekken en toen Zij dit deed verscheen er een kruis aan de hemel.

Donderdag 23 juli 1981 (29ste verschijning, volgens DV1,2)
Vicka vermeldt alleen de groet van de Gospa:
- Jezus Christus zij geprezen!

Vrijdag 24 juli 1981 (30ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV 1,2)
Ook vandaag gingen we tegen 6.20 uur naar de plaats van de verschijningen en biddend en zingend wachtten we op de H. Maagd. Precies om 6.30 uur bemerkten we het licht, dat langzaam dichterbij kwam. Vervolgens zagen wij de H. Maagd en hoorden we haar gebruikelijke groet. Op onze vragen, die voor het merendeel betrekking hadden op zieken, antwoordde de Gospa aanstonds:
- Zonder geloof is er niets mogelijk! Allen die vast geloven, zullen genezen.

Zaterdag 25 juli 1981 (31ste verschijning, volgens DV1,2)
Na de gebruikelijke vragen over de zieken heeft de Gospa geantwoord:
- Moge God (ons) allen helpen!

Maandag 27 juli 1981 (33ste verschijning om 6.30 uur, volgens DV1,3)
We zijn maar met ons vieren gekomen, want men heeft op Ivica (= Ivanka) en Mirjana druk uitgeoefend om naar Sarajevo te gaan. Om 6.30 uur precies verscheen de Gospa.
Vida (= Vicka) stelde vragen over bepaalde zieken, pakte voorwerpen die haar door enkele mensen overhandigd waren en naderde de Gospa, opdat Zij deze zou zegenen. De Gospa maakte een kruisteken en zei:
- In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Daarna stelden we Haar vragen over het teken en de Gospa antwoordde:
- Jullie kunnen het binnenkort verwachten. Wanneer Ik het teken achterlaat, blijf Ik jullie nog verschijnen.
Vida vroeg of we Haar die avond nog een keer op de heuvel zouden ontmoeten. De Gospa ging ermee accoord en zei:
- Ik kom om 23.15 uur. Ga in de vrede van God.
Terwijl Zij dat zei, begon Zij te verdwijnen en zagen we aan de hemel het hart en het kruis. Maria heeft gezegd:
- Mijn engelen, Ik zend jullie mijn Zoon Jezus die om zijn geloof is gemarteld. Toch heeft Hij alles verdragen. Ook jullie, mijn engelen, jullie zullen alles doorstaan!
Jezus had lang haar, kastanjebruine ogen en een baard. Wij hebben alleen maar het hoofd gezien. (Wij verplaatsen deze zin die vóór het woord van Maria kwam.) Zij heeft gezegd dat wij mooi baden en zongen.
- Het is fijn om jullie te horen, ga zo door.
Tenslotte heeft Zij gezegd:
- Wees niet bezorgd om Jozo (de pastoor die door de politie bedreigd werd).

Woensdag 29 juli 1981 (35ste verschijning, 6.30 uur, volgens DV1,3)
Vandaag wachtten wij op de H.Maagd in de kamer van Vicka. Om 6.30 uur precies kwam de Gospa en groette:
- Jezus zij geprezen!
Jakov begon het eerst vragen te stellen over een zieke. De H. Maagd zei:
- Ze zal genezen. Ze moet vast geloven.
Vicka vroeg waarom Zij gisteren niet was gekomen. De H.Maagd zei iets en glimlachte, maar wij verstonden het niet. Daarna stelden Marija en Jakov vragen over sommige zieken. Vervolgens namen we voorwerpen en gingen we alie vier naar de Gospa toe, opdat Zij die zou zegenen. Terwijl we dit deden, waren onze handen ijskoud geworden.
Jakov vroeg of we Haar mochten omhelzen. De H.Maagd zei dat we dichterbij mochten komen om Haar te omhelzen. Daarna vroegen we Haar of Zij voor ons het teken zou achterlaten. Ze zei:
- Ja. Daarna: - Ga in de vrede van God!
Toen begon Zij te verdwijnen. Tegen het plafond waren het kruis en het hart zichtbaar.

Het kruis, het hart en de zon worden door Vicka in haar dagboek vermeld bij de latere verschijningen op 22, 27, 30 en 31 augustus, 1 september, 22 november 1981, alsmede op 6 februari en 12 maart 1982.

In de kerk hebben wij de H. Maagd tegen 8.00 uur een tweede keer gezien, op het oksaal. Toen wij aan het bidden waren, bad de H. Maagd met ons mee. (DV1,3)

Donderdag 30 juli 1981
We gaan niet naar de heuvel. (DV1,4, dat tot 22 augustus geen aantekeningen meer bevat.)

Juli 1981
- Doe goed je plicht en wat de Kerk van jullie vraagt. (Bl 307)

Zondag 2 augustus 1981
Marija ziet de H. Maagd in haar kamer:
- Ga allen samen naar de wei van Gumno. Daar is een hevig gevecht aan de gang. Een gevecht tussen mijn Zoon en Satan. De mensenzielen zijn er de inzet van. (D)
De zieners begeven zich, vergezeld van zo'n veertig mensen, naar het weiland van Gumno, op 200 m. afstand van het huis van Vicka.
- Allen die hier zijn mogen Mij aanraken. (D)
Nadat veel mensen Haar hebben aangeraakt, verschijnt er een zwarte vlek op het kleed van de H. Maagd. Marija huilt. Marinko nodigt de aanwezigen uit om te gaan biechten.

Begin augustus 1981
- Wat wilt U dat wij later doen?
- Ik zou graag hebben dat jullie priester of religieus worden. Maar alleen als jullie het zelf willen. Jullie moeten daar zelf over beslissen. (L2,83)

Donderdag 6 augustus 1981, feest van de Verheerlijking van Jezus op de berg Tabor.
- Ik ben de Koningin van de Vrede. (Ll,75)

Vrijdag 7 augustus 1981
Om 2.00 u. 's morgens op de Krizevac (de Kruisberg):
- Laten de mensen boete doen voor de zondaars! (L2,76)

Zaterdag 8 augustus 1981
- Doe boete! Versterk jullie geloof door het gebed en de sacramenten. (D)

Maandag 17 augustus 1981
- Wees niet bang. Ik verlang dat jullie vervuld zijn van vreugde en dat de vreugde op jullie gezicht te lezen staat. Ik zal pater Jozo beschermen. (Hij is pastoor van de parochie van Medjugorje en is zojuist gevangen genomen: Bl 338)

Zaterdag 22 augustus 1981
- Pater Jozo heeft niets te vrezen. Het zal allemaal voorbijgaan. (DV1,3)

Zondag 23 augustus 1981
- Jezus zij geprezen! Tot nu toe ben Ik bij Ivica geweest. (deze verkleinnaam duidt nu eens Ivan en dan weer Ivanka aan. Uit de context blijkt niet wie hier wordt bedoeld.) Bid, mijn engelen, voor deze mensen.
Kinderen, Ik geef jullie kracht. Ik zal je die altijd geven. Zodra je Mij nodig hebt, roep Mij dan.
(DV1,4)

Maandag 24 augustus 1981
Op 25 augustus schreef Vicka in haar dagboek: 'Gisteren, maandag 24 augustus: Om 10.45 uur waren Mirjana en ik bij Ivica. We hoorden een tumult en liepen het huis uit. (...) Buiten keek iedereen naar het kruis op de Kruisberg. Op de plaats van het kruis hebben Mirjana, Jakov, Ivan en ik de H. Maagd gezien en de mensen hebben iets gezien dat op haar beeid leek. Daarna begon het te verdwijnen en verscheen het kruis opnieuw. Tegen de hemel zag men met gouden letters het woord 'MIR' (= VREDE ).
DV1,4 vermeldt vervolgens de verschijning op 25 augustus.
Even nadat de H. Maagd voor de vrede had gebeden, verscheen er boven de heuvel Krizevac het woord VREDE (MIR in het Kroatisch). Het woord is door de pastoor en verschillende mensen van het dorp gezien. Er bestaat bovendien een geschreven getuigenis van degenen die het woord hebben waargenomen. De zieners verzekeren dat de H. Maagd Maria beloofd heeft, dat er nog veel andere tekens in Medjugorje en in andere delen van de wereld zullen komen ais voorlopers van het grote teken. (K 58, die vermeldt dat het feit op een of andere avond in juli 1981 heeft plaatsgevonden.)

Dinsdag 25 augustus 1981
Enkele aanwezigen zeiden (...) dat ze de H. Maagd toestemming moesten vragen om Haar aan te raken. De Gospa zei:
- Het is niet nodig Mij aan te raken. Heel veel mensen voelen niets als ze Mij aanraken. (DV1 24) Verder heeft Zij gezegd dat er onder de aanwezigen een spion was (geen nadere bijzonderheden op dit punt).
- Wat het teken betreft moeten jullie niet ongeduldig worden, want de dag zal komen. (DV1,4)

Woensdag 26 augustus 1981
Vandaag hebben we voor de eerste keer op de H. Maagd gewacht in het huis van Zdenka Ivankovic. Wij waren met ons vijven, want Ivanka was nog niet teruggekomen. De H. Maagd is verschenen terwijl Ze zei:
- Jezus zij geprezen!
Ze zei dat de mensen morgen niet hoefden te komen en dat wij dus onder elkaar zouden zijn. Vervolgens zei Ze:
- Geef niemand raad. Ik weet wat jullie voelen, en dat zal ook voorbijgaan! (DV1,4)

Donderdag 27 augustus 1981
Marija en ik zijn vandaag tegen 6.00 uur bij Jakov gekomen. Wij hebben Jakov's moeder met het klaarmaken van het avondeten geholpen. Om 6.00 uur kwam de H. Maagd Maria naar ons toe. Ik was buitenshuis toen de H. Maagd kwam. Ze zei hun dat ze niet zo hadden moeten lijden... Wij stelden Haar vragen over het teken en Ze zei:
- Het komt spoedig. Ik heb het jullie beloofd.
Wij bevalen enkele zieken aan de H. Maagd aan. Zij bleef vijftien minuten bij ons. Daarop vertrokken we naar het huis van Marinko Ivankovic om daar op de H. Maagd te wachten. Zij kwam om 6.30 uur en zei tegen Ivan (Dragicevic):
- Wees flink en dapper!
Zij ging heen, en het kruis, het hart en de zon werden zichtbaar. (DV1,5)

Vrijdag 28 augustus 1981
Op het uur van de verschijningen wachten de zieners in de kamer van pater Jozo, die in de gevangenis zit. De H. Maagd verschijnt niet. Het is de tweede keer dat dit gebeurt. Ze gaan naar de kerk en onder het bidden verschijnt Zij hun:
- Ik ben bij pater Jozo geweest. Daarom ben Ik niet gekomen. Wees niet ongerust als Ik niet zou komen. Het is dan voldoende dat jullie bidden. (DV1,5)
Ivan is vandaag naar het seminarie van Visoko gegaan:
- Je bent erg moe. Rust uit om weer op krachten te komen. Ga in de vrede van God. Zbogom. (Vaarwel: Dagboek van Ivan)

Zaterdag 29 augustus 1981
Jakov: - Verschijnt U ook aan Ivan op het seminarie?
- Ja, net als aan jullie.
- Hoe gaat het met Ivan in de gevangenis? (Ivan Ivankovic, de zoon van Pero en neef van Vicka, is één van de vier mannen uit Bijakovici die deze naam dragen. Hij was op 12 augustus door de politie gearresteerd op de heuvel van de verschijningen.)
- Hij maakt het goed. Hij doorstaat alles. Het zal allemaal voorbijgaan. Pater Jozo doet jullie de groeten. (DV1)
Ivan: - Is er nog nieuws uit ons dorp?
- Mijn engelen doen hun best om boete te doen.
- Helpt U ons met onze studie?
- Gods hulp openbaart zich overal.
- Ga in de vrede van God, met de zegen van Jezus en de mijne. Zbogom.
(Dagboek van Ivan: (C76)
Ivanka: - Laat U gauw het teken voor ons achter?
- Nog een beetje geduld. (DV1)

Zondag 30 augustus 1981
Om 6.20 uur begonnen wij in het huis van Marinko Ivankovic te bidden. De H. Maagd kwam en zei:
- Jezus zij geprezen!
Vicka vraagt de H. Maagd:
- De mensen vertellen dat vanaf het moment dat men pater Jozo in zijn cel heeft opgesloten, de grendels vanzelf van de deuren gaan. Is dat waar?
- Dat is waar, maar niemand gelooft het.

Ivanka: - Hoe gaat het met Mirjana? Hoe voelt ze zich?
- Mirjana is bedroefd, want ze is alleen. Ik zal haar aan jullie laten zien.
Plotseling zagen wij het gezicht van Mirjana. Ze huilde.
- Lieve Gospa, er zijn jongeren die ons geloof verraden.
- Ja, er zijn er veel.
Zij noemt enkele namen.

Vicka stelt de H. Maagd vragen over een vrouw die haar man wil verlaten, omdat ze van hem te lijden heeft:
- Laat ze bij hem blijven en het lijden aanvaarden. Jezus heeft ook veel geleden.

Over een ziek jongetje:
- Hij lijdt aan een zeer ernstige ziekte. Zijn ouders moeten vast geloven en boete doen, dan zal het jongetje genezen.
Jakov vraagt over het teken:
- Nog een beetje geduld! (DV1,6)

Ivan, die verschillende dagen geen verschijningen heeft gehad, vraagt:
- Hoe zal het met mij gaan op dit seminarie?
- Vrees niet. Ik ben bij jullie, overal en altijd.
Dagboek van Ivan: - Zijn de mensen in ons dorp godsdienstig?
- Jullie dorp is de vurigste parochie van Herzegovina geworden. Een groot aantal mensen onderscheiden zich daar door hun godsvrucht en hun geloof. (C 77)

Eind augustus 1981
- Hoe vasten wij het best?
- Op water en brood.
- Ik ben de Koningin van de Vrede.
(L1,98 en 187; MM6)

Dinsdag 1 september 1981
- Zal er een H. Mis op de Krizevac worden opgedragen?
- Ja, mijn engelen.
Jakov: - Zet de politie valstrikken rond de kerk?
- Helemaal niet. Laten de mensen bidden en zo lang mogelijk in de kerk blijven.
- Ga in de vrede van God.

Nu verschijnen het kruis, het hart en de zon. (DV1,6)

Dagboek van Ivan: 'Ik heb met Haar gebeden opdat Jezus mij helpt in mijn roeping. Daarna hebben we het rozenhoedje gebeden (...). De Gospa glimlachte vol goedheid.'
- Wees niet bang. Ik ben bij jullie en Ik waak over jullie. (C 77)

Woensdag 2 september 1981
Over een jongeman die zich heeft opgehangen:
Vicka: - Waarom heeft hij dat gedaan?
- Satan heeft zich van hem meester gemaakt. Deze jongeman had dat niet mogen doen. De duivel probeert over de mensen te heersen. Hij onderneemt alles, maar de kracht van God is machtiger en God zal overwinnen. (DV1,6)

Dagboek van Ivan: - Hoe zal het gaan met Anton, Dario, Miljenko, vrienden van het seminarie, en met mijzelf?
- Jullie zijn mijn kinderen en zullen dat altijd blijven. Jullie hebben de weg van Jezus gevolgd. Niemand kan jullie verhinderen om het geloof in Jezus te verspreiden. Jullie moeten vast geloven. (C78)

Donderdag 3 september 1981
Jakov: - Wanneer komt het aangekondigde teken?
- Nog een beetje geduld! (DV1,6)

Vrijdag 4 september 1981
Ivanka en Marija: - Wij zullen alleen maar zaterdags en zondags thuis zijn. Op de andere dagen zijn we ver weg, op school. Wat moeten we dan doen?
- Het is voldoende als jullie bidden. Kom hier elke zaterdag en zondag. Ik zal aan jullie allen verschijnen. (DV1,6) Tot Ivan op het seminarie:
- Het teken wordt gegeven aan het eind van de verschijningen.
Ivan:- Wanneer komt het?
- Jullie zijn ongeduldig, mijn engelen. Ga in de vrede van God. (L2,84)

Zaterdag 5 september 1981
Dagboek van Ivan: 'Ik was in de kapel aan het bidden. De Gospa is gekomen terwijl ik het 'Onze Vader' bad.
- Jezus en Maria zijn geprezen!
De H. Maagd gebruikt hier een groet van de godvruchtige bevolkingsgroepen van Kroatië, waarschijnlijk omdat Zij verlangt deze groet te laten herleven.
- Ga in de vrede van God, mijn engel. Moge Gods zegen je vergezellen. Amen. Zbogom. (C79)

Zondag 6 september 1981
Dagboek van Ivan: 'Ik was in de kapel aan het bidden. Plotseling kwam er een groot licht:
- Bid vooral op zondag, opdat het grote teken komt. Het is een gave van God. Bid vurig en met volharding, opdat God medelijden met zijn grote kinderen heeft.
Ga in vrede, mijn engel. Moge de zegen van God je vergezellen. Amen. Zbogom.
(C79)

Maandag 7 september 1981
Dagboek van Ivan: - Laten allen die er nog zijn zich bekeren. Het teken komt wanneer jullie je bekeren. (C79)

Dinsdag 8 september 1981, feest van Maria Geboorte
Dagboek van Ivan: - Ik vraag jullie alleen vurig te bidden. Het gebed moet deel uitmaken van het dagelijks leven om het ware geloof wortel te laten schieten. (C79)
Jakov wenst de H. Maagd een fijne verjaardag toe. Zij antwoordt:
- Het is voor mij een blijde dag. Wat jullie betreft, volhard in het geloof en in het gebed. (CP7)
- Wees niet bang! Blijf in de vreugde, dat is mijn wens. Laat de blijdschap op je gezicht te lezen staan. Ik ga door met Pater Jozo te beschermen. (CP8)

Donderdag 10 september 1981
Dagboek van Ivan: 'We hebben veel gebeden. Gebeden met blijdschap en liefde. Gebeden vanuit het hart. Vervolgens zei Ze:
- Ga in de vrede van God, mijn engel. Amen. Zbogom. (C 80)

Zondag 13 september 1981
Dagboek van Ivan: 'De leerlingen van het seminarie bidden de rozenkrans nadat ze gebiecht hebben. De H. Maagd komt bij de afbeelding van Jezus en zegt:
- Daar is jullie Vader, mijn engel.
- Ga in de vrede van God, mijn engelen.
(C 80)
Christus is onze Broeder, maar in zekere zin onze Vader. Deze formulering is gebruikt door mystieken van grote naam.
In een verschijning aan Gemma Galgani (1878-1903), zei Jezus haar: 'Ik ben je Vader. Hier is je Moeder'. En Hij wees haar op de H. Maagd. (J. F. Villepelée, Vie de G. Galgani, 1. L'Ascension d'une âme, pag. 74)

Maandag 14 september 1981
Tot Vicka: - Blijf hier zodat Jakov niet alleen is. Volhard (allebei) met geduld. Jullie zullen beloond worden.
Zij berispt haar ook, omdat ze Mirjana en Ivanka verwijten heeft gemaakt over hun niet nader omschreven gedrag. (CP10)

Dinsdag 15 september 1981
- Als de mensen zich niet spoedig bekeren, zal er onheil over hen komen. (CP 10)

Woensdag 16 september 1981
- De politiemannen zullen niet lang in het dorp blijven. Ik zal het teken achterlaten. Bid niet voor jezelf. Jullie zijn al beloond. Bid voor de anderen. (CP11)

Donderdag 17 september 1981
Betreffende een zieke:
- Hij zal weldra sterven.
Daarna moedigde de H. Maagd de kinderen aan:
- Houd vol en jullie zullen beloond worden. (CP11)

Zondag 20 september 1981
Tot Vicka en Jakov:
- Laat het bidden niet verslappen. Ik vraag jullie beiden, een week lang op water en brood te vasten. (Bl 190)

Woensdag 30 september 1981
- Stel geen onnodige vragen die uit nieuwsgierigheid worden ingegeven. Het voornaamste is bidden, mijn engelen. (CP12)

Donderdag 1 oktober 1981
Schriftelijke vragen die aan de zieners gesteld zijn:
- Zijn alle godsdiensten goed?
- Alle godsdiensten zijn voor God gelijk. God regeert daarover als de vorst in zijn koninkrijk. In de wereld zijn alle godsdiensten niet hetzelfde, want de mensen onderwerpen zich niet aan de geboden van God. Zij verwerpen ze en kammen ze af.
- Zijn alle Kerken hetzelfde?
- In sommige bidt men meer tot God, in andere minder. Dat hangt af van de priesters, die de gebeden leiden; dat hangt ook af van de macht die zij hebben.
- Waarom zijn er zoveel verschijningen die zich zoveel maal herhalen? Waarom verschijnt de H. Maagd aan kinderen die de weg van God niet volgen?
- Ik verschijn jullie dikwijls en op elke plaats. Aan anderen verschijn Ik van tijd tot tijd en kort; zij volgen de weg van God nog niet helemaal. Ze geven zich geen rekenschap van de gave die hun ten deel valt. Die verdient eigenlijk niemand. Ook zij komen mettertijd op de goede weg. (CP14)

Dinsdag 6 oktober 1981
- De Avondmis moet definitief gehandhaafd blijven. De Mis voor de zieken moet op een vastgestelde dag gevierd worden, op het geschiktste moment. Pater Tomislav moet met de gebedsgroep beginnen, want dat is heel noodzakelijk. Laat pater Tomislav vurig bidden! (CP16)

Woensdag 7 oktober 1981
De zieners: - Zijn er naast Jezus nog andere middelaars tussen God en de mensen, en wat is hun rol?
- Er is slechts één middelaar tussen God en de mensen, en dat is Jezus Christus.
Op verzoek van pater Tomislav: - Moeten wij hier een communiteit stichten zoals die van St. Franciscus van Assisië?
- God heeft St. Franciscus als zijn uitverkorene gekozen. Het zou goed zijn om zijn leven na te volgen. Maar wij moeten verwezenlijken wat God ons opdraagt te doen. (CP16)

Donderdag 8 oktober 1981
Marija deelt nederig mee dat de Gospa haar een standje heeft gegeven, omdat ze tijdens de Mis bij medeleerlingen van het godsdienstonderwijs was gebleven, die haar ondervroegen over de verschijningen:
- Je had beter de Mis kunnen bijwonen dan de menselijke nieuwsgierigheid bevredigen! (CP17)

Zaterdag 10 oktober 1981
- Jullie behoren te bidden en te volharden. Ik heb jullie beloften gedaan, wees dan ook niet ongerust. (DV2)
- Het geloof zou zonder het gebed niet levend zijn. (Bl137)
- Bid meer! (CP17)

Zondag 11 oktober 1981
Zoals gebruikelijk beantwoordt de H. Maagd vragen over zieke en verdwenen mensen:
- Tomo Lovric (een oude man) is dood. (CP17)

Maandag 12 oktober 1981
- Waar bevinden zich het Koninkrijk van God en het paradijs?
- In de hemelen.
- Bent U de Moeder van God?
- Ik ben de Moeder van God en de Koningin van de Vrede.
- Bent U vóór of na de dood ten hemel opgestegen?
- Ik ben vóór de dood ten hemel opgestegen.
Wanneer laat U het teken achter?
- Ik laat nog geen teken achter. Ik ga door met te verschijnen.
- Pater Jozo doet jullie de groeten; hij ondervindt moeilijkheden, maar zal weerstand bieden, want hij weet waarom hij lijdt.
(CP 18; DV2,10)

Zaterdag 17 oktober 1981
Gevraagd naar het zichtbare teken:
- Het is aan Mij de belofte te realiseren. Wat de gelovigen betreft, ze moeten bidden en vast geloven! (CP19)

Maandag 19 oktober 1981
- Bid voor pater Jozo en vast morgen op water en brood. Daarna moeten jullie een hele week op water en brood vasten. (CP20)
- Bid, mijn engelen. Nu zal Ik jullie pater Jozo laten zien.
De zieners krijgen het visioen van pater Jozo die in de gevangenis zit. Hij zegt hun, dat ze zich om hem geen zorgen hoeven te maken en dat alles goed gaat. (DV2,12)

Over Marinko die de zieners beschermt, zegt Zij:
- Zulke gelovigen zijn er weinig. Hij heeft zich voldoende offers getroost voor pater Jozo. Hij heeft veel kwellingen en leed ondergaan. Ga zo door en laat niemand je het geloof ontnemen. (DV2,12; CP20)

Dinsdag 20 oktober 1981
Vicka: - Lieve Gospa, heb medelijden met pater Jozo als hij morgen voor de rechter komt. Maak iemand lam, sla hem op zijn hoofd! Ik weet dat het een zonde is om zo te praten, maar wat moet ik anders doen?
De Gospa glimlachte om mijn woorden en daarna zong Zij:
'Jezus Christus, in uw naam...'
Toen wij het lied (met de Gospa) beëindigd hadden zei Ze ons:
- Ga in de vrede van God.
En Zij ging heen. (DV2,13; CP20)

Woensdag 21 oktober 1981
Over pater Jozo die op het vonnis van de rechtbank wacht:
Vicka: - Lieve Gospa, ik weet dat U niet wraakzuchtig bent, maar probeer toch om sommigen tot rede te brengen, opdat ze onpartijdig zullen oordelen.
- Jozo ziet er goed uit en groet jullie hartelijk. (DV2,14)
- Wees niet bezorgd om Jozo. Hij is een heilige, dat heb Ik jullie al gezegd. (CP21)
- Wordt Jozo veroordeeld?
- Het vonnis wordt vanavond niet uitgesproken. Wees niet bang. Hij zal niet tot een zwarte straf worden veroordeeld. Bid alleen maar, want Jozo vraagt jullie alleen gebed en volharding. Wees niet bang, want Ik ben met jullie. (DV 2,14)

Donderdag 22 oktober 1981
- Jozo is veroordeeld. Laten we naar de kerk gaan om te bidden.
Wij waren bedroefd om pater Jozo:
- Jullie moeten blij zijn! (DV2,14; CP22)
- Is de witte kleur van het kruis een bovennatuurlijk verschijnsel?
- Ja, dat is zo. (DV2,15; CP21)
Nadat talrijke mensen het kruis op de Krizevac hadden zien veranderen in licht en vervolgens in het silhouet van de H. Maagd (CP22):
- Al die tekens zijn bestemd om jullie geloof te versterken, totdat Ik het zichtbare en blijvende teken zend. (F 2,155)

Zondag 25 oktober 1981
Drie meisjes uit Citluk die na de Mis naar huis gaan, zien plotseling een groot licht waartegen zich een vijftiental gedaanten, gekleed in franciscanen habijten, aftekenen. Ze knielen biddend en huilend neer. Desgevraagd zegt de H. Maagd hierover:
- Het was een bovennatuurlijk verschijnsel. Ik was tussen de heiligen. (CP23)

Maandag 26 oktober 1981
De H. Maagd zegt glimlachend:
- Jezus en Maria zijn geprezen!
- Jullie stellen Mij geen vragen meer over het teken. Wees niet bang. Het zal zeker verschijnen. Ik zal mijn beloften nakomen. Wat jullie betreft: bid en volhard in het gebed.
(DV2,16; CP23-24)

Woensdag 28 oktober 1981
- Bent U gisteren een half uur lang op de Krizevac geweest?
- Ja, hebben jullie Mij niet gezien? (DV2,17; CP25)
Vele honderden mensen zien op de plaats van de eerste verschijning een vuur dat brandt zonder iets te verteren. De H. Maagd zegt tegen de zieners:
- Het vuur dat door de gelovigen is gezien, was van bovennatuurlijke aard. Het is één van de tekens die aan het grote teken voorafgaan. (CP 25)

Donderdag 29 oktober 1981
- Wees op je hoede, mijn engelen. Er zijn genoeg leugenachtige berichten in omloop. Ik zal vast en zeker mijn barmhartigheid tonen. Heb nog even geduld. Bid! (DV2,17)

Vrijdag 30 oktober 1981
- Jezus zij geprezen!
Jakov en Vicka: - Wat zat er in de verzegelde envelop die ze ons op het gemeentehuis hebben laten zien?
Men had daar tegen de zieners gezegd dat men in de verschijningen zou geloven, als ze konden lezen wat er in de verzegelde envelop zat.
- Antwoord niets. Het is een lelijke streek die ze met jullie uithalen. Ze hebben al zoveel valse berichten verspreid. Jullie moeten hen niet vertrouwen. Ga door met bidden en lijden! Ik zal de macht van de naastenliefde zichtbaar maken. (CP25-26; DV2,18)
- Moet men de Mis met Kerstmis 's avonds of te middernacht vieren?
- Laat men die te middernacht vieren. (CP25)
Tot de zieners: - Bid! Ga in de vrede van God. (DV2,17)
Tot Ivanka: - Bid meer. De anderen bidden en lijden meer dan jij.
Tot de zieners: - Zeg aan de jongeren dat ze zich niet van de ware weg moeten laten afhouden. Ze moeten trouw blijven aan hun geloofsovertuiging. (CP26)

Zaterdag 31 oktober 1981
Twee versies:

1. Dagboek van Vicka: DV1,17
Mirjana komt uit Sarajevo waar zij beroepsonderwijs volgt en waar ze elke dag verschijningen heeft gehad. Vicka deelt mee: 'De Gospa gaf ons raad zoals een bezorgde moeder het zou doen. Ze zei haar twee keer dat ze niet iedereen moest vertrouwen, noemde de personen die ze moest vermijden, en zei haar hoe ze zich moest gedragen tegenover degenen die haar verwijten maakten en God beledigden. Ze zei haar ook dat ze elke relatie met een meisje dat haar drugs wilde geven, moest verbreken (...), met niemand ruzie moest zoeken, ontwijkend moest antwoorden op een vraag als dat nuttig was, of zwijgen en weggaan als dat beter was. Ze zei haar ook dat pater Jozo niet meer dan vier jaar gevangenisstraf zou krijgen. Zij was blij omdat ze alle vijf bij elkaar waren. Op de vraag van Dane Ljolje zei de Gospa:
- Er zijn genoeg bedrieglijke en leugenachtige berichten.
Daarop toonde Zij ons een deel van het paradijs: onuitsprekelijke schoonheid, veel mensen, vooral kinderen. Wij waren bang. De H. Maagd zei ons, dat we niet bang moesten zijn:
- Allen die trouw zijn aan God, zullen dat krijgen. (DV2,17)

2. Parochiekroniek.
T. Vlasic vat de tot Mirjana gerichte zinnen als volgt samen: 'De H. Maagd geeft me raad als een bezorgde en goede moeder. Zij laat me zien, waarop ik moet letten: welke personen te vermijden en wat te doen met hen die me uitdagen en God beledigen. De H. Maagd heeft haar aangeraden elke relatie met een meisje te verbreken dat haar drugs wilde geven. Daarop heeft Zij haar gewaarschuwd voor andere gevaren. Ze zei haar met niemand te discussiëren en rustig te antwoorden.
En als ze zou zien dat het geen zin had om te antwoorden, moest ze zwijgen en weggaan.
Dikwijls spoorde Zij haar aan tot gebed en volharding (...). Ze zei haar ook dat pater Jozo niet meer dan vier jaar gevangenisstraf zou krijgen (...). De H. Maagd toonde zich heel blij, want de vijf zieners waren weer samen. Op de herhaalde vraag van Dane Ljolje zei de H. Maagd:
- Er zijn genoeg bedriegerijen en leugenachtige berichten.
Zij vroeg de kinderen dergelijke mensen op een afstand te houden. Daarna liet de Gospa de kinderen een deel van het paradijs zien, een onuitsprekelijke schoonheid, veel mensen, vooral veel kinderen. De zieners waren eerst bang en verwonderd. De Gospa zei hun, dat ze niet bang moesten zijn:
- Zo zal het zijn voor allen die trouw zijn aan God.
Ivika (= Ivanka) zag haar moeder in het paradijs evenals een van haar kennissen. (CP26-27)

Oktober 1981
Over het conflict tussen de franciscanen en de bisschop van Mostar, in Herzegovina:
- Dat zal opgelost worden. Er is geduld en gebed nodig.
Als antwoord op een door de zieners gestelde vraag:
- Wat zal er van Polen worden?
- Er zijn grote conflicten in aantocht, maar uiteindelijk zullen de rechtvaardigen zegevieren.
Over Rusland:
- Dit is het volk waarin God het meest zal worden verheerlijkt. Het Westen heeft de beschaving bevorderd, maar zonder God, alsof ze hun eigen schepper waren. (K60)

Zondag 1 november 1981
- Wees volhardend. Bid. Heel veel mensen zijn begonnen zich te bekeren. (CP27; DV2,18)

Begin november 1981
De H. Maagd verschijnt met een beeltenis van Johannes Paulus II in haar hand. Zij kust de afbeelding:
- Hij is onze vader en de vader van allen. Er moet voor hem gebeden worden. (Bu151)

Maandag 2 november 1981
- Waarom hebt U ons eergisteren het paradijs laten zien?
- Ik heb het gedaan, opdat jullie het geluk zouden zien dat degenen wacht die door God bemind worden.
Jezus verschijnt hun met doornen gekroond en met wonden over heel zijn lichaam. De kinderen worden bang.
- Wees niet bang. Dit is mijn Zoon. Zie hoe Hij gemarteld is. Ondanks alles was Hij blijmoedig en heeft Hij dat alles met geduld verdragen.
Jezus zegt hun:
- Kijk naar Mij, hoe Ik gewond en gemarteld ben. Ondanks alles heb Ik de overwinning behaald. Dat zullen jullie ook doen, mijn engelen, wees volhardend in je geloof en bid om te overwinnen. (CP28; DV2,18)

Dinsdag 3 november 1981
De H. Maagd zet het lied 'Kom, kom tot ons, Heer' in en wij hebben met Haar verder gezongen.
- Ik ben dikwijls op de Krizevac, onder het kruis, om er te bidden. Nu vraag Ik mijn Zoon, aan de wereld haar zonden te vergeven. De wereld is met haar bekering begonnen.
Zij glimlacht en vervolgens gaat Zij heen. (CP 28; DV2,18)

Vrijdag 6 november 1981
Na twintig minuten verdween de Gospa en vóór ons zagen wij de hel. Daarna zei Ze tegen ons:
- Wees niet bang. Ik heb jullie de hel laten zien, opdat jullie zouden weten in welke toestand degenen verkeren die daar zijn. (DV2,19)

Zondag 8 november 1981
De H. Maagd kust een afbeelding van de paus en zegt:
- Hij is jullie vader, de geestelijke vader van allen. (L2,90)
De zieners krijgen een visioen van pater Jozo die in de gevangenis zit. De H. Maagd zegt hun:
- Hebben jullie gezien, hoe pater Jozo voor God strijdt? (DV2,20)

Maandag 9 november 1981
Jakov en ik waren alleen in het vertrek. Wij praatten over de politie die voorbijkwam. De H. Maagd kwam en zei:
- Wees niet bang voor de politie. Daag niemand uit. Wees beleefd tegen iedereen. (DV2,20)

Dinsdag 10 november 1981
- Bezwijk niet. Bewaar je geloof. Ik zal jullie bij elke stap vergezellen. (DV2,20)?

Vrijdag 13 november 1981
- Jezus zij geprezen!
De zieners: - Jezus en Maria altijd.
Daarna toonde de H. Maagd ons wonderschone landschappen (...). Het Kind Jezus wandelde daar. Wij konden Hem niet herkennen. Ze zei:
- Dat is Jezus. Als Ik kom en heenga, moeten jullie altijd het lied zingen: 'Kom, kom tot ons, Heer'.
Daarop zegende Zij ons. (DV2,21; CP 29)

Zondag 15 november 1981
Wij waren in de kamer van pater Jozo. De Gospa kwam niet. Zij verscheen ons in de kerk na het bidden van zeven maal het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader'. Wij hebben Haar gevraagd waarom Zij niet was verschenen. Zij antwoordde dat Zij niet in dat vertrek verscheen, omdat men er iets had geïnstalleerd.
- De wereld is grote gunsten van Mij en mijn Zoon aan 't ontvangen. De wereld moet een sterk vertrouwen bewaren. (CP29; DV2,22)

Maandag 16 november 1981
- De duivel probeert jullie te overwinnen. Laat dat niet toe. Bewaar het geloof, vast en bid. Bij elke stap zal Ik met jullie zijn. (CP31)
Tot Jakov en Vicka: - Volhard met vertrouwen in het gebed en het geloof. (DV2,22)

Zondag 22 november 1981
Wij hebben de H. Maagd gevraagd wat het kruis, het hart en de zon betekenden, die wij tijdens de verschijning zagen.
- Dat zijn de tekenen van het heil: het kruis is het teken van de barmhartigheid, evenals het hart. De zon is de bron van het licht dat ons zal verlichten. (DV2,24; DV2,19; CP33)
Een lichtende gestalte neemt opnieuw de plaats in van het kruis op de Krizevac. De zieners vragen aan de H. Maagd of Zij dat was.
- Waarom vragen jullie Mij dat, mijn engelen? Hebben jullie Mij dan niet gezien? (L2,92)

- De wereld moet het heil vinden nu er nog tijd is. Ze moet vurig bidden. Moge zij de geest van geloof hebben. (CP33)

Maandag 23 november 1981
De Gospa was geheel in goud gekleed. Rondom haar sluier, op haar gewaad, blonk en schitterde alles. Het was onuitsprekelijk. Zij was heel, heel mooi.
- De mensen zijn begonnen zich te bekeren. Bewaar een vast geloof. Ik heb jullie gebeden nodig. Vaarwel, mijn engelen. (DV2,25; CP33)

Donderdag 26 november 1981
Vanavond was de H. Maagd heel blij. Wij hebben met Haar gebeden en gezongen. Wij hebben Haar vragen gesteld over zieken:
- Heb een sterk geloof, bid en vast en ze zullen genezen. Wees vol vertrouwen en blijf in de vreugde. Ga in de vrede van God. Wees geduldig en bid voor de genezing. Vaarwel, mijn geliefde engelen. (CP34; DV2,25)

Zaterdag 28 november 1981
Wij waren met ons vijven, Ivan was afwezig. Er heerste een grote eensgezindheid onder ons. De H. Maagd kwam op het moment dat wij met het 'Onze Vader' begonnen. We hebben met Haar gepraat. Daarop zegende Zij voorwerpen. Zij keek ons liefdevol aan en zei:
- O, wat is het fijn jullie samen te zien! Ga in de vrede van God, mijn engelen, vaarwel. (DV2, 26)

Zondag 29 november 1981
- De wereld moet zich redden nu er nog tijd is. Ze moet vurig bidden. Moge zij de geest van geloof hebben. (CP34)

November 1981
- De duivel probeert jullie in zijn macht te krijgen, maar jullie moeten sterk blijven en volharden in je geloof. Jullie moeten bidden en vasten. Ik zal jullie altijd nabij zijn.
Vicka: - Deze waarschuwing betreft iedereen. (C100)

Woensdag 2 december 1981
Marija, Vicka en Jakov: 'Wij hebben de H. Maagd vragen gesteld over een jongeman die plotseling zijn geheugen heeft verloren en niet meer kan leren. Ze zei:
- Hij moet zich in het ziekenhuis laten opnemen.

Wij hebben Haar nog meer vragen gesteld. Op enkele daarvan gaf Zij geen antwoord:
- Er moeten geen vragen over van alles en nog wat gesteld worden.
Toen groette Zij ons als gewoonlijk. (CP35; DV2,28)

Donderdag 3 december 1981
- Bid, en volhard in het gebed! (CP35; DV2,29)

Zondag 6 december 1981
- Wees standvastig en volhard.
- Mijn dierbare engelen, ga in de vrede van God.
(DV2,30)

Maandag 7 december 1981
- De mensen bekeren zich, dat is waar, maar nog niet allemaal. Ze zei dat, terwijl Zij naar de menigte op de plaats van de verschijningen keek. (C53)

Verschijning in het huis van Jakov:
De H. Maagd bad de hele tijd met ons mee. Toen zei Ze:
- Bid en volhard in het gebed. (DV2,30 en CP36)
Op de muren stond met gouden letters geschreven 'MIR LJUDIMA' (=Vrede aan de mensen). (CP36)

Dinsdag 8 december 1981, feest van de Onbevlekte Ontvangenis.
In antwoord op een vraag van de zieners over hun toekomst:
- Ik zou willen dat jullie priesters en religieuzen zouden worden, maar alleen als jullie het willen. Jullie zijn vrij. Aan jullie de keus. (Ll,136)
- Als jullie moeilijkheden ondervinden of iets nodig hebben, kom dan naar Mij. (K72)
- Als jullie de kracht niet hebben om op water en brood te vasten, kunnen jullie van andere dingen afzien. Het zou heel goed zijn geen televisie te kijken, want nadat jullie de programma's gezien hebben, zijn jullie verstrooid en niet in staat om te bidden. Jullie kunnen afzien van alcohol, van sigaretten en van andere genoegens. Jullie weten zelf wel wat je moet doen. (T55)

Op deze dag van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis was de Gospa ernstig. Zij knielde neer en bad met uitgestrekte armen:
- Mijn veelgeliefde Zoon, Ik smeek U, aan de wereld vergiffenis te willen schenken voor de zware zonden, waardoor ze U beledigt. (C53)

Woensdag 9 december 1981
Terwijl we aan het bidden waren, kwam de H. Maagd:
- O mijn Zoon Jezus, vergeef die zonden, er zijn er zoveel!
Toen zwegen wij.
- Ga door met bidden, want dat is het heil van deze mensen. (CP37; DV2,31)

Vrijdag 11 december 1981
Vicka: 'Ik heb de Gospa mijn ouders aanbevolen, die in Duitsland zijn.'
- Ik beloof je, hen te bewaren. Alles zal goed verlopen. (DV2,32; CP37)

Zaterdag 12 december 1981
Bij het naderen van de vakantie die het de zieners mogelijk maakte elkaar terug te zien, was de H. Maagd blij:
- Weldra zijn jullie allen herenigd. Jullie kunnen dan met elkaar praten. (CP38; DV2,32)

Woensdag 16 december 1981
- Kniel neer, mijn kinderen, en bid. Volhard in het gebed. (CP38)
Jakov en Vicka: 'Ieder woord van de H. Maagd wekte ons op tot blijdschap'. (CP39)

Vrijdag 18 december 1981
De H. Maagd antwoordde niet op onze vragen. Zij zong: 'Jezus Christus, in uw naam', Na het eerste couplet zei Ze:
- Kom, zing met meer vreugde. Waarom zijn jullie zo in gedachten verdiept?
Na het bidden zette Zij het lied 'Koningin van de H. Rozenkrans' in en ging heen. (CP39)

Maandag 21 december 1981
- Wees op je hoede, mijn kinderen. Bereid je voor op moeilijke dagen. Er zullen allerlei mensen hier komen. (CP40)

Donderdag 24 december 1981
- Vier de dagen die komen. Verheug je met mijn Zoon. Bemin je naaste. Laat de eendracht onder jullie heersen.

Vrijdag 25 december 1981
- Heb elkaar lief, mijn kinderen. Jullie zijn broers en zussen. Maak geen ruzie met elkaar.
Daarna zegende Zij hen en ging heen. (CP41)
Nadat ze het visioen van Jezus hadden gezien:
- Breng eer aan God, verheerlijk Hem en zing, mijn engelen. (Bl53)

Woensdag 30 december 1981
In antwoord op vragen over de zieken begon Zij het 'Onze Vader' te bidden en vervolgens het lied 'Koningin van de H. Rozenkrans' te zingen. Daarna ging Zij heen. (CP42)

Donderdag 31 december 1981
Ivan: - Hoe kunnen we de priesters die niet in de verschijningen geloven, op het goede pad brengen?
- Je moet hun zeggen dat Ik altijd de boodschap van God aan de wereld heb overgebracht. Het is heel jammer, dat ze er niet in geloven. Het geloof is een element van levensbelang, maar men kan niemand dwingen om te geloven. Het geloof is de basis waaruit alles voortvloeit.
- Bent U het echt die onder het kruis verschijnt?
- Ja dat is zo. Bijna elke dag sta Ik onder het kruis. Mijn Zoon heeft het Kruis gedragen. Hij heeft aan het Kruis geleden en daardoor heeft Hij de wereld gered. Iedere dag vraag Ik mijn Zoon vergiffenis voor de zonden van de wereld. (CP42)


1982

VERSCHIJNINGEN IN DE 'KAPEL'
tegenover de sacristie:
Januari - februari 1982 tot 11 april 1985

De verschijningen die vanaf juli 1981 dikwijls in de kerk hebben plaatsgehad, waar ze zich spontaan tegen het eind van het Rozenkransgebed voordeden, worden nu verplaatst naar het vertrek dat als bergruimte diende tegenover de sacristie, om alle nieuwsgierigheid van de kant van de pelgrims en iedere uitdaging tegenover de politie te vermijden. Vandaar dat dit vertrek werd schoongemaakt en verfraaid. Van toen af aan werd het de 'kapel van de verschijningen' genoemd. Vóór eind februari is deze overplaatsing definitief, op zeer zeldzame uitzonderingen na (in de sacristie als de 'kapel' overvol is of wanneer er medische onderzoeken plaatshebben).

Maandag 11 januari 1982
- Ik nodig jullie heel speciaal uit om aan de H. Mis deel te nemen. Wacht in de kerk op Mij, dat is een geschikte plaats. (CP43)

Donderdag 14 januari 1982
Na het gebed, de gezangen en de vragen geeft de Gospa twee zieners een standje vanwege hun gedrag en drukt hen op het hart zich niet meer op die manier te gedragen. De andere zieners begrijpen niet wat de Gospa zegt tegen degenen aan wie Zij een berisping geeft. Ze zien alleen haar gelaatsuitdrukkingen en gissen waarover het gaat. Degenen die Zij terechtwijst, zeggen dat Zij op dat moment toch vriendelijk en voorkomend blijft ten opzichte van hen. (CP44)

Maandag 18 januari 1982
Over een hartpatiënt:
- Er is weinig hoop voor haar. Ik zal voor haar bidden.
Na haar vertrek zien de kinderen het kruis, het hart en de zon, tekens die ze van tijd tot tijd opmerken. (CP46)

Woensdag 20 januari 1982
- Moeten de kinderen uit Izbicno morgen bij ons komen? Ze zeggen dat U met hen over die ontmoeting hebt gesproken.
- Het is niet nodig dat jullie hen ontmoeten.
- Men wil pater Tomislav overplaatsen. Wat moet hij doen?
- Als het in Gods bedoeling ligt dat hij weggaat, zoals dat met pater Jozo is gebeurd, laat hij zich dan aan de wil van God onderwerpen. Hij moet er veel over nadenken en jullie moeten voor hem bidden. (CP47)

Donderdag 21 januari 1982
De zieners: - Waarom laat U geen concreet teken achter, opdat de priesters overtuigd worden en zich bekeren, om op hun beurt anderen te kunnen bekeren?
- Het teken verschijnt op het vastgestelde ogenblik.
Waarom zijn er verschijningen op verschillende plaatsen in Herzegovina?
- Mijn kinderen, zien jullie niet dat het geloof begint uit te doven en dat het noodzakeijk is om het geloof van de mensen weer op te wekken?
- Wat moeten wij doen, opdat er vrede heerst onder de priesters?
- Vasten en bidden. (CP46)

Vrijdag 22 januari 1982
- Komt de verschijning in Izbicno van God of van de duivel?
- Ze komt van God. (CP47; zie ook Lente 1982)

Dinsdag 2 februari 1982
- Wanneer moeten we het feest van de Koningin van de Vrede vieren?
De H. Maagd antwoordt glimlachend:
- Ik geef er de voorkeur aan dat het op 25 juni plaatsvindt. De gelovigen zijn die dag voor de eerste keer op de heuvel gekomen. (CP48)

Maandag 8 februari 1982
Jakov en ik waren in de sacristie. Toen men het 'Onze Vader' begon te bidden, kwam de Gospa. Het was 6.05 uur. We hebben Haar vragen gesteld over een zenuwzieke:
- Hij moet bidden. Ik zal hem helpen voor zover Ik kan. Tot de Slovenen die aan het bidden waren terwijl Ze bij ons was, liet Zij zeggen:
- Volhard in het gebed!
Daarna zegende Zij enkele voorwerpen. (DV3,3)

Dinsdag 9 februari 1982
Bij het vierde 'Onze Vader' kwam de H. Maagd. Wij stellen Haar altijd vragen over zieken:
- Bid voor alle zieken. Heb een sterk geloof. Ik zal helpen voor zover dat in mijn vermogen ligt. Ik zal mijn Zoon Jezus vragen hen te helpen. Maar het belangrijkste is een standvastig geloof. Talrijke zieken denken dat het voldoende is hier te komen om aanstonds genezen te worden. Enkelen onder hen geloven zelfs niet in God, en nog minder in de verschijningen. Toch eisen ze de hulp van de Gospa! (DV3,3)

Woensdag 10 februari 1982
Jakov en ik waren alleen. Zoals elke avond hebben we gebeden, met de H. Maagd gesproken en talrijke vragen gesteld. Daarop antwoordde de Gospa:
- Bid, bid. Men moet vast geloven, regelmatig biechten en eveneens communiceren. Dat is het enige heil.

Het gebed waaraan Zij de voorkeur geeft, is het 'Credo'. Als wij het bidden, houdt de H. Maagd niet op te glimlachen. Ik geloof dat we Haar nooit gelukkiger gezien hebben dan tijdens dit gebed. (DV3,4)

Donderdag 11 februari 1982
Zoals elke avond, vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonderd, zijn Jakov en ik alleen. De H. Maagd begint eerst het 'Onze Vader' te bidden, vervolgens het 'Eer aan de Vader'. Wij bevelen de zieken aan en geven vragen door:
- Bid, mijn engelen, volhard! Laat de vijand zich in niets van jullie meester maken. Wees moedig. Ga in de vrede van God, mijn engelen. Vaarwel! (DV3,4)

Vrijdag 12 februari 1982
- Wees kalmer en bezadigder. Zonder je niet af van de andere kinderen. Wees netjes, welopgevoed en godvruchtig!
Wanneer de Gospa bidt, heeft Zij haar handen gevouwen. Wanneer Zij spreekt, opent Zij haar handen en heft ze op naar de hemel, met de handpalmen naar boven gekeerd. (DV3,5)

Zaterdag 13 februari 1982
Tot de aanwezige seminaristen:
- Door het gebed verkrijgt men alles. (C52)

Zondag 14 februari 1982
We zijn vandaag met vier zieners. Wanneer wij als groep samen zijn, voel ik me een beetje gelukkiger en blijer in tegenwoordigheid van de H. Maagd. Dat geldt ook voor de anderen:
- Wees samen als broers en zussen. Maak geen ruzie. Satan bestaat. Hij probeert alleen maar te vernietigen. Wat jullie aangaat, bid en volhard in het gebed. Niemand vermag iets tegen jullie. (DV3,6)

Dinsdag 16 februari 1982
De H. Maagd heeft het lied 'Jezus,in uw Naam' ingezet. Sedert Zij ons verschijnt, is Zij nooit bedroefd geweest. Wat Zij ook zegt, Zij heeft een glimlach op haar gelaat, dat rust uitstraalt. Haar blijdschap trekt ons aan. Zij wil dat wij ook blij zijn, dat niets ons teleurstelt, dat wij elke intrige, elke fabel en elk verzinsel te boven komen.
- Satan zegt alleen maar wat hij wil, hij mengt zich in alles. Wees bereid, mijn engelen, om alles te verdragen. Er zullen hier nog heel wat dingen gebeuren. Laat je niet door Satan verrassen. (DV3,7)

Vrijdag 19 februari 1982
Wij vroegen of wij het 'Wees Gegroet' mochten bidden. Ze zei: 'Ja'. En terwijl wij baden, keek Zij ons glimlachend aan, maar zonder met ons mee te bidden. Haar schoonheid is werkelijk onbeschrijflijk. Zodra ik de H. Maagd zie, ben ik vervuld van vreugde, wèlke haar woorden ook mogen zijn. Wat Zij me heeft opgedragen heb ik altijd gedaan. Ik heb gehoorzaamd. Zij maakt zeer liefdevolie opmerkingen, net als een moeder:
- Woon aandachtig de H. Mis bij. Gedraag je eerbiedig. Praat niet onder de H. Mis. (DV3,8)

Zondag 21 februari 1982
- Blijf eensgezind, maak geen ruzie, wees niet nonchalant. Mijn engelen, Ik maak jullie erop attent, dat Ik jullie op een veilige weg leid. (DV3,9)

Dinsdag 23 februari 1982
Wanneer wij de Gospa vragen stellen, geeft Zij geen antwoord, maar begint aanstonds te bidden. Als we vragen of een zeker iemand nog in leven is, zegt Ze:
- Stel niet zulke vragen! Ik weet wat er met iedere zieke aan de hand is. Voor zover het in mijn vermogen ligt, zal Ik helpen. Ik zal mijn Zoon bidden om zijn barmhartigheid over ieder uit te storten. (DV3,10)

Donderdag 25 februari 1982
- Wees volhardend en moedig. Wees voor niets bang. Bid en let niet op de anderen.
Wij vragen nieuws over pater Jozo:
- Wees niet bezorgd om hem. (DV3,12)

Zondag 28 februari 1982
- Bedank Tomislav hartelijk, hij leidt jullie zo goed.
Daarna glimlacht Zij en begint het 'Eer aan de Vader' te bidden.
- Ga in de vrede van God, mijn engelen! (DV3,15)

Eind februari en begin maart 1982
Boodschappen die door Jelena zijn ontvangen:
- Lieve kinderen, als jullie wisten hoeveel Ik van jullie houd, zou je hart erom huilen.
- Als er iemand is die jullie iets vraagt, geef het hem dan.
- Ik klop ook aan veel harten, maar ze gaan niet open. Bid opdat de wereld mijn liefde aanvaardt.
- Lieve kinderen, Ik zou willen dat alle mensen mijn kinderen waren, maar ze willen niet. Ik wil hun alles geven. Bid daarvoor.
(L2,131)

Maandag 1 maart 1982
- Wees allen blij, en moge mijn zegen jullie bij iedere stap vergezellen! Zij zegende veel voorwerpen, Zij raakte ze met haar handen aan. (DV3,16)
Wanneer de Joegoslavische autoriteiten hebben geëist, dat er een eind wordt gemaakt aan de gebedsbijeenkomsten voor jongeren, antwoordt de H. Maagd desgevraagd:
- Het is beter, de gebeds- en meditatiebijeenkomsten voorlopig op te schorten vanwege de autoriteiten. Hervat ze later wanneer dat mogelijk is. (CP 49)

Dinsdag 2 maart 1982
Een vrouw uit Osijek bracht twee grote afbeeldingen van de Paus mee. De H. Maagd verscheen om 6.00 uur, glimlachend. Ik dacht dat Zij naar ons glimlachte of naar de afbeeldingen op de tafel. Ze zei:
- Dit is jullie vader, mijn engelen.
Vervolgens begon Zij het 'Onze Vader' te bidden. Toen Ze wegging, zei Ze:
- Doe de deur goed open, dan kun je de H. Mis goed volgen! Ga in de vrede van God, mijn engelen! Als jullie voor een rechtvaardige zaak lijden, zullen jullie nog overvloediger gezegend worden. (DV3,17)

Donderdag 4 maart 1982
Ik heb vragen gesteld over een vrouw die geen kind heeft. Ze hoort tot een andere kerk. De H. Maagd zei:
- Ze moet vast geloven. God die allen te hulp komt, zal ook haar helpen. Heb geduld, mijn kinderen, wees voor niets bang, Ik sta aan jullie zijde en waak over jullie. Als jullie een probleem hebben, wat het ook mag zijn, roep Mij dan en Ik zal direct komen en jullie helpen door je raad te geven om de moeilijkheid het best op te lossen. (DV3,19)
- Ga in vrede, mijn engelen. Vaarwel.

Vrijdag 5 maart 1982
Ik stelde de H. Maagd vragen over een Italiaan die erg zenuwziek was en over een andere man die aan kanker leed. Ze zei:
- Zeg hun dat ze moeten bidden en zich in de handen van mijn Zoon leggen. Ook Ik zal een beroep doen op de barmhartigheid van mijn Zoon. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om hen te helpen. Het is alleen nodig dat ze vast geloven. Zonder een sterk geloof is er niets mogelijk. Vaarwel, mijn engelen. (DV3,19)

Zondag 7 maart 1982
De H. Maagd heeft gezegd dat Ze bij Ivan is geweest (op het seminarie van Visoko):
- Hij bidt goed, hij is gehoorzaam en hij doet wat Ik hem opdraag. (DV3,20)

Maandag 8 maart 1982
Over een jongen van zestien jaar, Bora genaamd, uit Metkovic, die sinds een week verdwenen is:
- Hij is vertrokken wegens heel veel moeilijkheden. Een aantal van zijn problemen heeft hij zelf veroorzaakt. (DV 3,21)

Dinsdag 9 maart 1982
Over een jongeman uit Hadromilje, Mladen genaamd, die van huis is weggelopen:
- Hij heeft ernstige moeilijkheden. Wij moeten veel voor hem bidden, mijn engelen. De mensen beginnen zich oprecht te bekeren. Er wordt weer gebeden in de gezinnen waar dit niet meer gebeurde. (DV3,21)

Begin april 1982
Mirjana: - Wilt U dat er een speciaal feest ter ere van U wordt ingesteld?
- Ik verlang een feest van de Koningin van de Vrede op 25 juni, de verjaardag van de eerste verschijning. (L2,127)

Goede Week, 4-10 april 1982
Jelena ziet Maria die Jezus aan haar hand houdt en in de handpalm van Jezus staat het opschrift "GLORIA". Gevraagd naar de betekenis, antwoordt de H. Maagd:
- Dat zijn de namen van allen die in het Hart van Jezus gegrift staan. (L2,132)

Zondag 11 april 1982, Pasen
- Moeten er in de parochie gebedsgroepen opgericht worden, die bestaan uit priesters, zusters en leken?
- Dat is noodzakelijk, maar niet alleen hier. De gebedsgemeenschappen zijn in alle parochies noodzakelijk. (Het gaat niet om 'charismatische groepen' zoals critici beweerd hebben die tegen deze beweging zijn.) (CP54)

Woensdag 21 april 1982
Pater Vlasic ondervraagt de zieners. Ze zeggen dat de H.Maagd doorgaat hun dagelijks te verschijnen. De boodschappen kunnen als volgt worden samengevat:
- Wees geduldig. Alles verloopt volgens Gods plan. Zijn beloften zullen verwezenlijkt worden. Laat men doorgaan met bidden, boete doen en zich bekeren. (CP55)

Donderdag 22 april 1982
- Zijn de lichttekens van het kruis op de Krizevac natuurlijk of komen ze van God? Wat betekenen de S en de T die op het kruis verschijnen?
- Dat zijn tekens van God en geen natuurverschijnselen. De S en de T zijn tekens van het heil. (Bl 55; CP55)

Zaterdag 24 april 1982
- Wat moeten we doen opdat er meer genezingen zullen plaatsvinden?
- Bid! Bid en heb een sterk geloof. Bid wat Ik reeds gevraagd heb (zeven maal het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet', het 'Eer aan de Vader' en een keer het 'Credo').
- Doe meer boete. (CP55)

Zondag 2 mei 1982
- Ik ben de wereld voor de laatste keer komen oproepen tot bekering. Hierna zal Ik niet meer op aarde verschijnen. (L2,128)

Donderdag 6 mei 1982
- Mogen wij de datum van het grote teken op een papier noteren, het teken beschrijven, de envelop sluiten en deze in het archief leggen? (zoals de commissie gevraagd had)
- Nee. Ik heb dat alleen aan jullie toevertrouwd. Jullie moeten het onthullen wanneer Ik het jullie zeg. Ik weet dat veel mensen je niet zullen geloven. En je zult er veel om lijden, maar jullie zullen alles verdragen en uiteindelijk het gelukkigst zijn. (CP56)

Donderdag 13 mei 1982
Na de aanslag op paus Johannes Paulus II:
- Zijn vijanden wilden hem doden, maar Ik heb hem beschermd. (Bu151)

Lente 1982
Op verzoek van de pastoor van Izbicno, een vermoedelijke plaats van verschijningen, wordt gevraagd:
- Waarom zijn er zoveel tekens in Herzegovina?
- Het is God die ze geeft. Mijn kinderen, hebben jullie niet gemerkt dat het geloof begint uit te doven? Talrijk zijn degenen die alleen uit gewoonte naar de kerk komen. Men moet het geloof opwekken. Het is een gave van God.
- De mensen verwonderen zich erover dat U op zoveel plaatsen bent verschenen.
- Als het nodig is, zal Ik in ieder huis verschijnen. (C92-93)
Over de zienertjes van Izbicno (In Izbicno, 60 km. van Medjugorje, hebben achtien personen, grotendeels meisjes, in 1982-1983 gezegd dat ze verschijningen hebben gehad. De zieners van Medjugorje zeggen dat de H.Maagd hun welwillende woorden heeft meegegeven voor de mensen uit Izbicno. Maar de H.Maagd heeft hun op het hart gedrukt, dat ze met die zieners geen contact mogen hebben en ze niet mogen uitnodigen om naar Medjugorje te komen):
- Heb Ik niet gezegd dat jullie niet in contact mogen komen met die kinderen? Ik ben jullie Moeder, jullie moeten Mij gehoorzamen. (C93)
Tot Jakov die huilt omdat hij ziet dat Vicka ziek is:
- Het kruis blijft noodzakelijk vanwege de zonde van de wereld. (L2,128)

Woensdag 23 juni 1982 of één van de voorafgaande dagen
Net voor 24 juni, de verjaardag van de allereerste verschijning, antwoordt Vicka op door Tomislav Vlasic gestelde vragen. Deze tekent het 27 juni op in de parochiekroniek.
1. - Het belangrijkste is dat jullie zieners verenigd blijven. Laat er vrede onder jullie zijn. Let daar heel goed op. Wees gehoorzaam en doe wat de priesters en ie ouders zeggen. Ga dikwijls naar de H. Mis en ontvang de H. Communie. Let deze dagen goed op; oneerlijke mensen zullen jullie in groten getale benaderen om jullie op de proef te stellen. Wees voorzichtig met verklaringen! Ik verwacht tijdens deze dagen een bijzondere zelfbeheersing van jullie. Blijf waar je bent, ga niet vaak weg en blijf bij elkaar. (Enkele zieners dachten dat deze woorden persoonlijk tot hen gericht waren en ze begonnen te huilen.)

2. - Velen van hen die heel enthousiast zijn geweest, zullen bekoelen. Maar jullie moeten volharden en trots zijn op elk van mijn woorden. De mensen moeten veel bidden. Laat men meer bidden voor het heil, enkel en alleen voor het heil, want dat vloeit voort uit het gebed. En laten de mensen zich bekeren, voor zover dat nog mogelijk is. Er zijn veel zonden, beledigingen, vloeken, leugens en lelijke woorden. Laten ze zich bekeren, biechten en communiceren.

3. - Laat men geen boeken over de verschijningen drukken voordat de verjaardag (van de verschijningen) voorbij is, want dat zou ongewenste gevolgen kunnen hebben. (Onderdrukking door de autoriteiten?)

4. - Jullie hebben Mij gevraagd om in deze parochie goede en trouwe priesters te houden die het Werk zullen voortzetten. Vrees niet. Deze genade zal jullie gegeven worden. Van de priesters eis Ik alleen dat ze met volharding bidden en preken. Laten ze geduldig zijn en de vervulling van Gods beloften afwachten.

5. (...)

6.
Op de vraag van een theoloog: - Heeft de H.Geest twee naturen?
- Hij heeft er slechts één: de goddelijke natuur.

7.
De zieners:- Men heeft gezegd dat dit de laatste verschijningen op aarde zijn. Is dat waar?
- Deze verschijningen zijn de laatste in de wereld.
Voor zover ik begrepen heb, schrijft Tomislav Vlasic, heeft haar antwoord niet alleen betrekking op Medjugorje, maar ook op de andere verschijningen over heel de wereld. (CP66)

Donderdag 24 of vrijdag 25 juni 1982
Tijdens de verschijning voor de Avondmis laat de H. Maagd de zieners tot de priesters zeggen:
- Bedank de mensen in mijn naam voor de gebeden, de offers en de boete. Ze moeten in het gebed, het vasten en de bekering volharden. En laten ze met ongeduld uitzien naar de verwezenlijking van mijn beloften. Alles verloopt volgens Gods plan. (C98, CP60 en 64)

Maandag 12 juli 1982
- Komt er een derde wereldoorlog?
- De derde wereldoorlog zal niet plaatsvinden. (CP68)

Woensdag 21 juli 1982
Op de door pater Tomislav Vlasic overgebrachte vraag over het vagevuur:
- Er zijn veel zielen in het vagevuur. Er zijn zelfs aan God toegewijde personen zoals priesters en religieuzen. Bid tot hun intentie minstens zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet', het 'Eer aan de Vader' en de geloofsbelijdenis. Ik beveel het jullie aan. Er zijn veel zielen die al lang in het vagevuur verblijven, omdat niemand voor hen bidt.

Antwoord op een vraag over het vasten:
- Het beste vasten is op water en brood. Door het vasten en bidden kan men de oorlogen een halt toeroepen en kan men de natuurwetten opschorten. De liefdadigheid kan het vasten niet vervangen. Zij die niet in staat zijn om te vasten, kunnen dit evenwel vervangen door het gebed, de liefdadigheid en de biecht; maar allen, behalve de zieken, moeten vasten. (CP69)

Zaterdag 24 juli 1982
Antwoord op gestelde vragen:
- Wij gaan bij vol bewustzijn naar de hemel: het bewustzijn dat wij nu hebben. Op het ogenblik van de dood zijn wij ons bewust van de scheiding van lichaam en ziel. Het is onjuist de mensen te leren dat wij verscheidene malen opnieuw geboren worden en dat wij overgaan in verschillende lichamen. Men wordt slechts één keer geboren. Het lichaam, uit de aarde voortgekomen, gaat na de dood tot ontbinding over. Het zal nooit herleven. De mens krijgt een verheerlijkt lichaam. Ieder die tijdens zijn leven veel kwaad heeft gedaan, kan recht naar de hemel gaan als hij biecht, berouw heeft over zijn daden en op het eind van zijn leven te communie gaat. (CP70)

Zondag 25 juli 1982
Antwoord op vragen over de hel:
- Heden ten dage gaan er heel veel mensen naar de hel. God laat zijn kinderen in de hel lijden vanwege het feit dat zij zware, onvergeeflijke zonden hebben begaan. Zij die in de hel zijn hebben geen enkele kans meer op een beter lot. (CP71)

Antwoord op vragen over de genezingen:
- Voor de genezing van de zieken is het heel belangrijk de volgende gebeden te bidden: het 'Credo', zeven maal het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader', en te vasten op water en brood. Het is goed zieken de handen op te leggen en voor hen te bidden. Het is goed de zieken met gewijde olie te zalven. Niet alle priesters hebben de gave van genezing. Om die gave op te wekken moet de priester met volharding bidden en vast geloven. (CP71)

Vrijdag 6 augustus 1982, feest van de Gedaanteverandering van de Heer op de berg Tabor
Antwoord op vragen over de biecht:
- De mensen moeten uitgenodigd worden om iedere maand te biechten, vooral op de eerste zaterdag. Hier heb Ik er nog niet over gesproken. Ik heb de mensen tot veelvuldig biechten uitgenodigd. Ik zal jullie nog enkele concrete boodschappen geven voor onze tijd. Heb geduld, want de tijd is nog niet gekomen. Doe wat Ik jullie gezegd heb. Talrijk zijn zij die dat niet doen. De maandelijkse biecht zal een geneesmiddel voor de Kerk in het Westen zijn. Deze boodschap moet naar het Westen gebracht worden. (CP72)
Die nacht gaf de Gospa een teken aan de groep jongeren die met Ivan Dragicevic aan het bidden waren: twee lichtende bollen daalden neer op de Krizevac en de kerk. Dit verschijnsel werd waargenomen door pater Tomislav Vlasic bij de kerk. Ivan maakte allen die zich daar bevonden opmerkzaam op dit verschijnsel en voegde eraan toe:
- De H. Maagd heeft me gezegd dat Zij jullie nu aan de hemel zal verschijnen. (CP72)

Dinsdag 10 augustus 1982
Geen speciale boodschap, maar de zieners zeggen alleen:
- De H.Maagd heeft ons gezegd dat we de mensen nu schriftelijke inlichtingen mogen geven volgens het plan dat wij al hadden uitgewerkt. (CP73)

Woensdag 11 augustus 1982
Geen bijzondere boodschap. De H.Maagd heeft de zieners alleen berispt wegens hun gebrek aan ernst tijdens de Avondmis. (CP73)

Zondag 15 augustus 1982
Het visioen duurde ongeveer zeven minuten. De Gospa heeft Vicka en Ivica een nieuw geheim toevertrouwd: alleen aan hen. De anderen zagen dat het om een geheim ging, maar ze begrepen er niets van. (CP74)

Maandag 16 augustus 1982
Geen speciale boodschap. De Gospa corrigeerde alleen 'het te luide en te snelle gebed van de zieners en van de mensen in de kerk'. Mirjana zegt dat ze tijdens de verschijningen de hemelse personen Jezus, Maria en de engelen driedimensionaal ziet en de aardse personen tweedimensionaal, als zij pater Jozo of Ivan Ivankovic ziet die om hun geloof gevangen zitten. (CP74)

Woensdag 18 augustus 1982
Mirjana deelt Tomislav Vlasic mee wat de Gospa haar over de zieken heeft gezegd:
- Ze moeten geloven en bidden; degene die niet bidt en zich niet opoffert, kan Ik niet helpen. De zieken moeten evenals degenen die in goede gezondheid verkeren, bidden en vasten voor de zieken. Hoe sterker jullie geloven, hoe meer jullie voor dezelfde intentie bidden en vasten, des te groter is de genade en de barmhartigheid van God. (CP76)
Op vragen over trouwplannen van een katholieke vrouw en een orthodoxe man:
- In mijn ogen en in de ogen van God maakt het geen verschil. Maar voor jullie is het niet hetzelfde, want jullie zijn verdeeld. Als het mogelijk is, is het beter dat zij niet met die man trouwt, want ze zal lijden en haar kinderen ook. Ze zal de weg van haar geloof slechts moeilijk kunnen beleven en volgen. (CP77)

Zondag 29 augustus 1982
Naar aanleiding van de kritiek volgens welke de verschijningen verdeeldheid hebben gebracht onder de priesters van Herzegovina:
- Ik heb jullie verdeeldheid niet gewenst. Integendeel, Ik verlang dat jullie één zijn. Jullie weten dat Ik de Koningin van de Vrede ben. Als jullie een praktische raad verlangen: Ik ben de Moeder die voortgekomen is uit de mensen; Ik kan niets doen zonder Gods hulp. Ook Ik moet bidden, net als jullie. Daarom kan Ik jullie alleen maar zeggen: Bid, vast, doe boete en help de zwakken. (...) (C79)

Dinsdag 31 augustus 1982
- Ik beschik niet over alle genaden. Ik ontvang van God wat Ik door het gebed verkrijg. God vertrouwt Mij volkomen. Ik bescherm in het bijzonder degenen die Mij zijn toegewijd. Het grote teken is toegestaan. Het zal onafhankelijk van de bekering van de mensen verschijnen. (CP79)

Eind augustus 1982
Ivan is met zijn vrienden op de heuvel van Bijakovici. De H.Maagd verschijnt hem:
- Nu zal Ik jullie een teken geven om je geloof te bevestigen.
Ze zien twee lichtstralen, de ene op de kerk, de andere op het kruis van de Krizevac. (L2,129)

Zaterdag 4 september 1982
- Jezus geeft er de voorkeur aan dat jullie je rechtstreeks tot Hem wenden in plaats van via een tussenpersoon. Als jullie je echter totaal aan God willen geven en als jullie verlangen dat Ik je beschermvrouwe ben, vertrouw dan al je intenties, je vasten en je offers aan Mij toe, opdat Ik erover kan beschikken volgens de wil van God. (CP80)

Zondag 26 september 1982
Voor een religieuze die uit Rome gekomen is:
- Zij moet het geloof versterken van degenen die haar zijn toevertrouwd.

Voor de paters Faricy en Forrest:
- Ze zijn op de goede weg, laten ze volharden.

Voor de Paus:
- Laat hij zich beschouwen als de vader van alle mensen en niet alleen van de christenen. Laat hij onvermoeibaar en met moed de boodschap van vrede en liefde onder alle mensen propageren. (CP82)

Vrijdag 1 oktober 1982
- Ik ben blij omdat jullie begonnen zijn het maandelijks feest van het sacrament van de verzoening voor te bereiden. Het zal voor de hele wereld goed zijn. Volhard in het gebed. Dat is de ware weg die jullie naar mijn Zoon leidt. (CP83)

Donderdag 4 november 1982
Over een visioen van Andja uit Mostar die op een avond tijdens het bidden dertien personen uit het Oosten zag komen en op een andere avond zes personen:
- Het gaat om een echt visioen. Het waren zielen uit het vagevuur, uit haar naaste familie. Jullie moeten voor hen bidden. (CP85)

Zaterdag 6 november 1982
Geschrokken van het achtste geheim, heeft Mirjana de H. Maagd gebeden de mensheid voor dit onheil te behoeden:
- Ik heb gebeden; de straf is verzacht. De herhaalde gebeden en het vasten verminderen de straffen van God, maar het is niet mogelijk de straf helemaal te vermijden. Ga door de straten van de stad, tel hen die God verheerlijken en hen die Hem beledigen. God kan dat niet meer verdragen. (CP86)

Maandag 8 november 1982
Pater Tomislav laat aan de H.Maagd vragen of het nodig is aan de bisschop en de priesters te schrijven, opdat ze de gelovigen oproepen om intenser te bidden of is het raadzaam andere gebeurtenissen af te wachten:
- Het is beter te wachten dan dat te verhaasten. (CP86)

Maandag 15 november 1982
Jakov: - Moet Vicka de voorgeschreven medicijnen innemen of moet ze zich in het ziekenhuis te Zagreb laten opnemen?
- Je moet Vicka naar Zagreb sturen.
Vicka weigerde de H.Maagd hieromtrent vragen te stellen. Ze zei dat ze wilde aanvaarden wat God haar zou overzenden. (CP87)

Zaterdag 18 december 1982
Naar aanleiding van een artikel van de bisschop van Mostar in het tijdschrift 'Vijesnik' over de gebeurtenissen in Medjugorje laat pater Tomislav Vlasic vragen:
- Moeten we schriftelijk antwoorden aan de bisschop?
- Ja, doe dat! (CP91)

Maandag 20 december 1982
Naar aanleiding van hetzelfde artikel (zie 18 dec. 1982) vragen de zieners:
- Moeten we aan de gelovigen van Mostar objectieve informatie geven over het geval Herzegovina?
- Nee. (CP95)
- Is het beter dat de zieners met U bidden en dat de pelgrims hun vragen aan de priesters stellen?
- Ja, het is beter dat de kinderen met Mij bidden en dat de pelgrims vragen stellen aan de priesters en met hen oplossingen zoeken. Toch zal ook Ik blijven antwoorden op de vragen die ze Mij stellen. (CP 95)

Donderdag 23 december 1982
Tot Mirjana: - Met Kerstmis zal Ik jou voor het laatst verschijnen. (F1,74)

Zaterdag 25 december 1982
Tot Mirjana nadat zij het tiende geheim ontvangen had:
- Nu moet je je in geloof tot God wenden zoals ieder ander dat doet. Ik zal je verschijnen op de dag van je verjaardag en als je moeilijkheden ondervindt in het leven. (F2,149-150)
- Mirjana, Ik heb jou gekozen, Ik heb je alles toevertrouwd wat belangrijk is. Ik heb je ook heel wat verschrikkelijke dingen laten zien. Nu moet je het moedig dragen. Denk aan Mij en aan de tranen die Ik daarvoor moet storten. Jij moet moedig blijven. Je hebt de boodschappen snel begrepen. Nu moet je ook begrijpen dat Ik moet heengaan. Wees dapper. (G1)

Maandag 27 december 1982
Vandaag is het beeld van de Koningin van de Vrede klaargekomen. Het is gebeeldhouwd door Vipotnik, beeldhouwer uit Slovenië en beschilderd door Luka Stojanac en Florijan Mickovic, die toen anoniem wilden blijven. Dit beeld is voor Luka, die orthodox is, een bron van genade geweest: hij heeft zijn huwelijk in orde gebracht.

De zieners vragen: - Mogen we het beeld in de kerk plaatsen?
- Ja, dat is goed. (CP96)
Het was dit beeld dat lange tijd in het schip van de kerk vereerd werd. Het is er op 25 maart 1985 op bevel van de bisschop weggehaald en bevindt zich als verbannen in de kleine kapel van de verschijningen.

Woensdag 29 december 1982
Jelena: - Mag ik de tien geheimen weten?
- Ik verschijn aan jou niet zoals aan de andere zes, omdat Ik een andere bedoeling heb. Ik heb hun boodschappen en geheimen toevertrouwd. Neem Mij niet kwalijk dat Ik je de geheimen niet kan vertellen die Ik hun heb toevertrouwd. Het gaat om een genade die voor hen is, maar niet voor jou. Ik verschijn jou om je te helpen vorderingen te maken in het geestelijk leven en door jouw tussenkomst wil Ik de mensen naar de heiligheid leiden. (Bo37)

Vrijdag 31 december 1982
Op verzoek van Vicka geeft de H. Maagd de volgende boodschap voor het nieuwe jaar:
- Bid zoveel mogelijk en vast!
's Avonds tot de zieners:
- Jullie moeten volharden in het bidden en vasten. (C140)

- Ik wens dat het nieuwe jaar in gebed en boete voorbij zal gaan. Volhard in gebed en offers. Ik zal jullie beschermen en jullie gebeden verhoren. (CP98)


1983


Zaterdag 1 januari 1983: Feest van de H. Maria, Moeder van God
Ivanka: - Verschijnt U nog aan Mirjana?
- Vanaf Kerstmis verschijn Ik haar voorlopig niet meer. (CP99)

Begin 1983
Jelena stelt de H. Maagd vragen over de echtheid van de verschijningen aan de zes zieners en over het aangekondigde teken:
- Neem Mij niet kwalijk, maar jij mag dat niet weten; het is een speciale gave voor hen. Jij zult erin moeten geloven net als alle anderen. Maar wat ze zeggen, komt overeen met de waarheid. (Bo38)

Woensdag 5 januari 1983
Tomislav krijgt van de vier aanwezige zieners (Ivan, Jakov, Marija en Vicka) de volgende inlichtingen: Marija heeft zeven geheimen ontvangen; Vicka acht; Jakov, Ivica (= Ivanka) en Ivan negen; Mirjana tien. Wij weten niet hoelang de verschijningen doorgaan en evenmin waarom de Gospa vanaf Kerstmis niet meer aan Mirjana verschijnt. Zij nodigt ons voortdurend uit tot gebed, vasten en bekering. Zij bevestigt haar beloften.
Ivan denkt dat de verschijningen voor Mirjana opgehouden zijn, omdat ze buiten de verschijningen niet genoeg bad. De Gospa zou het hebben gedaan opdat Mirjana met geloof zou leren bidden. (Volgens andere verklaringen daarentegen zou het einde van de verschijningen een teken zijn van haar voltooiing en geestelijke volwassenheid.) Gevraagd naar de tijd van het teken ('Welke maand? Welk jaar?') zei Ivan: 'Dat staat vast.' (CP 103-104)

Vrijdag 7 januari 1983
Maria begint de zieners haar leven te vertellen. Deze worden uitgenodigd om haar getuigenis schriftelijk vast te leggen. Ze mogen het pas bekend maken nadat ze daarvoor toestemming hebben gekregen. (CP105)
Het verhaal zal voor Jakov tot april duren; voor Ivanka tot 22 mei en voor Marija tot 17 juli.
Marija die toen in Mostar op de kappersschooi was, kreeg het verhaal maar in het kort, op de dagen dat ze naar Medjugorje kwam. Voor Vicka duurde het tot 10 aprii 1985. Het lange verhaal vulde drie schriften. Tot op heden hebben de zieners geen toestemming gekregen om Maria's leven openbaar te maken.

Maandag 10 januari 1983
Mirjana vertrouwde pater Tomislav Vlasic toe:
- Gedurende de achttien maanden dat ik de Gospa heb gezien, was er een grote intimiteit tussen ons ontstaan. Ik voelde haar moederlijke liefde. Ik mocht Haar allerlei vragen stellen. Zo vroeg ik Haar, waarom God zo onbarmhartig was door zondaars voor eeuwig in de hel te werpen.
- De mensen die naar de hel gaan, willen geen enkele weldaad meer van God ontvangen, ze hebben geen berouw en ze houden niet op met vloeken en godslasteren. Ze kiezen ervoor in de hel te leven en ze denken er helemaal niet aan hem te verlaten. (C103)
(De weigering van de mens is een onherroepelijke keus.)
Naar aanleiding van vragen over het vagevuur zei de H.Maagd:
- Er zijn daar verschillende niveau's, waarvan de laagste dichtbij de hel zijn en de hoogste trapsgewijs de hemel naderen. Niet met Allerzielen, maar met Kerstmis verlaat het grootste aantal zielen het vagevuur. Er zijn in het vagevuur zielen die vurig tot God bidden, maar voor wie geen enkele bloedverwant of vriend op aarde bidt. God laat hen profijt hebben van de gebeden van anderen. Soms staat God hun toe, zich op verschillende manieren aan de hunnen op aarde te openbaren. Dit is om hen te herinneren aan het bestaan van het vagevuur en om hun gebeden tot God te vragen, die rechtvaardig maar goed is. De meeste mensen gaan naar het vagevuur, velen gaan naar de hel en een klein aantal gaat regelrecht naar de hemel. (C103)

Dinsdag 12 januari 1983
Over een Amerikaanse televisieploeg:
- Zullen ze het werk zonder moeilijkheden kunnen afmaken?
- Er zullen moeilijkheden komen, maar dat zal tot Gods glorie strekken. (CP108)

Dinsdag 1 maart 1983
Tot Jelena: - Schrijf alle lessen op die Ik jou voor het geestelijk leven heb gegeven. Later moet je ze aan de kerkelijke autoriteiten overhandigen. (T64)

Maandag 4 april 1983, tweede Paasdag
Een boodschap die via Jelena aan pater Tomislav gericht is, die kort tevoren, op Goede Vrijdag 1 april, een protestbrief had geschreven naar aanleiding van de moeilijkheden die hij in zijn parochie had ondervonden:
'Ik wachtte op de correctie door een kenner van het kerkelijk recht en niemand wist iets (van die brief), behalve de pastoor, verklaarde hij nader. 's Maandags kwam Jelena zonder iets te weten en zei me:
- Neem tot niemand uw toevlucht. Wanneer u een moeilijkheid hebt, moet u blijven glimlachen en bidden. Als God een werk begint, houdt niemand het meer tegen.
Pater Vlasic beoordeelt deze fundamentele boodschap in VB4, blz. 100: 'De Madonna zegt steeds weer:
- Bid, vast, laat God begaan.
Jelena brengt de boodschap van de H.Maagd over:
- Jullie moeten je bij niemand beklagen. Als de politie het jullie lastig maakt, vervolg dan je weg, blij en kalm. Bid voor de politie. Als God een werk begint, kan niemand het tegenhouden. (CP127 bis)
Pater Vlasic tekent in de parochiekroniek de woorden op die vanaf 15 december 1982 innerlijk door Jelena zijn ontvangen:
- Jullie moeten haast maken met je bekering. Wacht het grote teken niet af. Voor de ongelovigen is het dan te laat om zich te bekeren. Voor jullie die geloven betekent deze tijd een grote kans om je te bekeren en je geloof te verdiepen.
Vast op water en brood voor ieder feest en bereid je voor door gebed.
Vast naast de vrijdag eenmaal per week op water en brood ter ere van de H.Geest.
Laat een zo groot mogelijk aantal mensen tijdens de noveen van de H.Geest bidden en vasten, opdat Hij over de kerk neerdaalt.
Bid en vast voor de bisschop.
(CP127 bis)

Woensdag 20 april 1983
Tot Jelena zegt de H. Maagd in tranen:
- Ik geef alle genaden aan degenen die zware zonden begaan, maar ze bekeren zich niet. Bid, bid voor hen! Wacht niet tot vrijdag, bid nu. Vandaag heb Ik jullie gebeden en boete hard nodig. (CP130)

Donderdag 21 april 1983
- Jullie (de zieners) moeten je goed gedragen, godvruchtig zijn en een goed voorbeeld aan de gelovigen geven.
Jakov bekent dat de H.Maagd verschillende malen aanmerkingen op zijn gedrag heeft gemaakt. Zij heeft hem geleerd, hoe de H. Mis bij te wonen, te bidden en zich in het gezelschap van anderen te gedragen. (CP130)

Zondag 24 april 1983
Boodschap voor een Italiaanse gynaecoloog die in Medjugorje is:
- Ik zegen hem en ook degenen die met hem samenwerken in het ziekenhuis van Milaan om alles wat ze doen. Laten ze doorgaan en bidden. Ik zegen de zieken van dat ziekenhuis evenals de zieken voor wie jullie vanavond gebeden hebben en degenen voor wie jullie nog zullen bidden. (Bo11)

Maandag 25 april 1983
Een boodschap die Jelena de laatste dagen gekregen heeft:
- Bekeer je. Wanneer het teken komt zal het te laat zijn. Tevoren worden er verschillende waarschuwingen aan de wereld gegeven. Men moet haast maken met zijn bekering. Ik heb jullie gebeden en boetvaardigheid nodig. (CP131)
- Mijn hart brandt van liefde voor jullie. Het is voldoende als jullie je bekeren. Vragen stellen is van geen belang. Bekeer je! Haast je om dat bekend te maken. Zeg aan allen, dat het Mijn verlangen is en dat Ik het blijf herhalen: Bekeer je, bekeer je! Het is voor Mij niet moeilijk om voor jullie te lijden. (Het gaat hier om het mysterievolle voortbestaan van Jezus' Lijden,dat dikwijls door de mystieken benadrukt wordt.) Ik smeek jullie: bekeer je! Ik zal mijn Zoon bidden om jullie de straf te besparen. Bekeer je onverwijld. Jullie kennen Gods plannen niet, jullie kunnen die niet kennen. Jullie kunnen niet weten, wat God zal overzenden, noch wat Hij zal doen. Ik bid jullie alleen: bekeer je. Dat verlang Ik. Bekeer je. Wees op alles voorbereid, maar bekeer je. Dat is alles wat Ik jullie wil zeggen. Zie van alles af. Dat maakt allemaal deel uit van de bekering. Vaarwel en moge de vrede met jullie zijn! (CP132)

Vrijdag 29 april 1983
Marijana (11 jaar) ziet de H.Maagd op hetzelfde tijdstip als Jelena maar ze hoort haar woorden niet.
Jelena: - Waarom hoort Marijana ze niet?
- Ik wil jullie niet van elkaar scheiden. (CP133)
Wil de Gospa hiermee aangeven, dat de twee meisjes elkaar aanvullen?

Donderdag 5 mei 1983
Over een zieke in Wenen: de dokter heeft schizofrenie geconstateerd.
Priesters vinden dat het hier om duivelse verschijnselen gaat:
- Het is een duivelse bezetenheid. Die kan alleen maar door gebed beëindigd worden. (CP135)

Woensdag 25 mei 1983
Tot Jelena: - Verzamel een twintigtal jongelui die zonder voorbehoud bereid zijn om Jezus te volgen. Breng ze binnen een maand bij elkaar. Ik zal hen in het geestelijk leven inwijden. Het mogen er zelfs meer dan twintig zijn. Ook volwassenen en kinderen mogen er deel van uitmaken; allen die de regel aanvaarden.
Aan die mensen vraag Ik om boete te doen voor bepaalde intenties. Ze moeten vasten en bidden voor de bisschop. Ze moeten afzien van datgene waar ze het meest aan gehecht zijn: drank, koffie, pleziertjes, televisie. Er moeten mensen zijn die verlangen zich aan het religieuze leven te wijden en anderen die bereid zijn zich speciaal op het gebed en het vasten toe te leggen. Ik zal hun leefregels geven.
(zie 16 juni 1983)
De personen die deze regels volgen, zullen gewijd zijn, welke hun levensstaat ook is. (CP136)

Zaterdag 28 mei 1983
Tot Jelena: - Het is heel mooi om donderdags te blijven voor de aanbidding van mijn Zoon in het H. Sacrament des Altaars. Het is even mooi om elke vrijdag het kruis te vereren. Ik wens dat jullie elke zaterdag, de dag die de Kerk aan Mij heeft toegewijd, minstens één kwartier aan Mij wijden. Overweeg in die tijd mijn leven, mijn boodschappen en bid! (CP141)

Woensdag 1 juni 1983
- Lieve kinderen, Ik hoopte dat de wereld zich uit zichzelf zou gaan bekeren. Doe nu alles wat jullie kunnen, opdat de wereld zich kan bekeren. (CP137)

Donderdag 2 juni 1983
- Lees wat er over Jezus geschreven staat. Overweeg het en geef het door aan anderen. (CP137)

Vrijdag 3 juni 1983
Pater Vlasic heeft nu de gebedsgroep opgericht waarom de H.Maagd op 25 mei heeft gevraagd.
Jakov, Vicka, Ivanka: - Wat verwacht U van pater Tomislav? Is hij goed begonnen?
- Ja, het is goed, laat hij doorgaan.
- Wat moeten we doen opdat ze de priesters die hun werk met geloof en liefde doen hier niet wegjagen?
- Bid en vast voor deze intentie. Ik zal jullie zeggen wat je moet doen als het ogenblik gekomen is.
- Pater Tomislav wil de parochie tot gebed en vasten oproepen, opdat de Kerk zou erkennen dat de gebeurtenissen hier bovennatuurlijk zijn. Is dat de goede weg?
- Ja, dat is de goede weg. De parochie moet om deze gave bidden. Laat ze ook bidden om de gave van de H.Geest, opdat allen die hier komen de tegenwoordigheid van God ervaren. (CP138)

Vrijdag 10 juni 1983
Jelena, Marijana en Anita (11 jaar) hebben ruzie. De eerste twee verzoenen zich met elkaar. Maar Anita weigert. De twee anderen gaan de kerk binnen. Anita volgt hen en geeft hun plotseling een hand. Een onuitsprekelijke vreugde overspoelt hun hart.
- Ik verwachtte dat jullie je op een goed moment zouden overwinnen. Ga zo door, zal de Gospa later zeggen. (CP142-143)

Zondag 12 juni 1983
Ivan: - Kunnen de paters met de werkzaamheden rond de kerk beginnen of moeten ze er vergunning voor aanvragen bij de overheid?
- Ze moeten niet beginnen zonder contact te hebben opgenomen met de autoriteiten. Anders zouden andere mensen hen op de hoogte brengen en zouden de werkzaamheden verboden worden. Ga vriendelijk toestemming vragen; die zal jullie verleend worden. (CP145)

Dinsdag 14 juni 1983
Ivan: - Wat wilt U dat de priesters preken op de tien verjaardagen van de eerste verschijningen (24 juni - 3 juli Vert.)?
- Ze moeten doen wat ze het beste vinden. Het zou goed zijn de gelovigen te herinneren aan de gebeurtenissen die zich hier hebben afgespeeld met betrekking tot mijn komst. Ze moeten hen de redenen van mijn komst hier in herinnering brengen. (CP145)

Donderdag 16 juni 1983
Op 25 mei 1983 had de H.Maagd haar wens herhaald dat er een gebedsgroep zou worden opgericht die zich geheel en al aan Jezus zou geven. Op 16 juni dicteert Zij aan Jelena de regels van deze groep:
- 1. Zie af van alle hartstochten en ongeordende verlangens. Vermijd de televisie, vooral de schadelijke uitzendingen, de buitensporige sporten, het ongepast genieten van eten en drinken, alcohol, tabak, enzovoort.
2. Verlaat je zonder enige beperking op God.
3. Ban definitief elke angst uit. Wie op God vertrouwt heeft in zijn hart geen plaats voor angst. De moeilijkheden blijven bestaan, maar die dienen voor de geestelijke groei en geven eer aan God.
4. Bemin je tegenstanders. Ban haat, verbittering en vooroordelen uit je hart. Bid voor je tegenstanders en roep de zegen van God over hen af.
5. Vast tweemaal per week op water en brood. Roep de groep minstens één keer per week bij elkaar.
6. Wijd dagelijks minstens drie uur aan het gebed, waarvan minimaal een half uur 's morgens en 's avonds. Bij deze gebedstijd zijn de H. Mis en het rozenkransgebed inbegrepen. Reserveer momenten van gebed in de loop van de dag en ontvang de H. Communie iedere keer als de omstandigheden het toelaten. Bid met grote lngetogenheid. Kijk niet onophoudelijk op je horloge, maar laat je door Gods genade leiden. Maak je niet bezorgd over teveel dingen van deze wereld, maar vertrouw dat alles in het gebed aan onze hemelse Vader toe. Als je te bezorgd bent kun je niet goed bidden, want dan ontbreekt de innerlijke rust. God zal meewerken om alle aardse zaken tot een goed einde te brengen, als jij je best doet om voor zijn zaken te werken. Zij die naar school of naar het werk gaan moeten 's morgens en 's avonds een half uur bidden en zo mogelijk deelnemen aan de Eucharistie. De geest van gebed moet zich uitstrekken tot het

Pelgrims op de Podbrdo. Het aluminium kruis duidt de plaats van de verschijningen aan. Ook nu nog verschijnt Moeder Maria daar regelmatig, meestal tijdens de bijeenkomst van de gebedsgroep van Ivan.
Ivan Dragicevic (geb. 25-5-1965) tijdens een verschijning op 30 maart 1990. Op die dag was hij in Bratislava (Tsjecho-Slowakije).

dagelijks werk, dat wil zeggen: het werk moet vergezeld gaan van het gebed.
7. Wees waakzaam, want de duivel bekoort allen, met name degenen die besloten hebben zich aan God toe te wijden. Hij zal hun suggereren dat ze teveel bidden, teveel vasten; dat ze net als de andere jongeren moeten zijn en pleziertjes moeten zoeken. Laten ze niet naar hem luisteren en hem niet gehoorzamen! Ze moeten op de stem van de H. Maagd letten. Als ze in het geloof versterkt zijn kan de duivel hen niet meer verleiden.
8. Bid veel voor de bisschop en de verantwoordelijken van de Kerk. Niet minder dan de helft van hun gebeden en offers moet voor deze intentie bestemd worden.
(C198-199)
Tot Jelena: - Ik ben de wereld komen zeggen: God is waarheid. Hij bestaat. In Hem is het ware geluk en de volheid van leven. Ik ben hier gekomen als Koningin van de Vrede om aan de wereld te zeggen dat de vrede voor het heil van de wereld noodzakelijk is. In God is de ware vreugde waaruit de ware vrede voortkomt. (L1,100)

Lente 1983
- Maak haast met je bekering. Wacht niet op het aangekondigde teken voor hen die niet geloven. Dan zal het al te laat zijn. Jullie die geloven, bekeer je en verdiep je geloof. (L1,99) Tot Jelena betreffende Anita, aan wie de H.Maagd sinds Goede Vrijdag verschijnt, en die slechts zelden bij Jelena en Marijana komt vanwege haar talrijke verplichtingen:
- Als ze niet kan komen vanwege haar verplichtingen moet ze minstens een kwartier bidden en dan zal Ik haar verschijnen en zegenen. (CP143)

Woensdag 22 juni 1983
Tot Jelena: - Bemin je vijanden en zegen hen! (L1,100)

Vrijdag 24 juni 1983
- Het teken zal komen, jullie moeten je daar geen zorgen over maken, Het enige dat Ik jullie zou willen zeggen is: bekeer je! Laat dat zo snel mogelijk aan al mijn kinderen weten. Geen enkele moeite, geen enkele smart is Mij teveel om jullie te redden. Ik zal mijn Zoon bidden, de wereld niet te straffen, maar Ik smeek jullie: bekeer je! Jullie kunnen je niet voorstellen wat er zal gebeuren, noch wat de Eeuwige Vader de aarde zal overzenden. Bekeer je daarom! Doe afstand van alles, doe boete. Breng mijn dank over aan al mijn kinderen die gebeden en gevast hebben. Ik breng dat alles naar mijn goddelijke Zoon om verzachting te verkrijgen van zijn rechtvaardige straf wegens de zonden van de mensheid. (C145-146)
- Ik bedank de mensen die gebeden en gevast hebben. Volhard en help Mij de wereld te bekeren. (CP151)

Zondag 26 juni 1983
- Bemin je vijanden. Bid voor hen en zegen hen. (MM 24)

Dinsdag 28 juni 1983
Tot Jelena: - Bid drie uur per dag. Jullie bidden te weinig. Bid 's morgens en 's avonds minstens een half uur. (L2,133)
Vrijdag 1 juli 1983 tegen 23.00 u. op de Krizevac
- Ik bedank hen die mijn oproep beantwoord hebben. Ik zegen jullie allen. Ik zegen ieder van jullie. In deze dagen vraag Ik jullie om voor mijn intenties te bidden. Ga in de vrede van God. (Bl81)

Begin juli 1983
Over de spanningen waarin het bisdom verwikkeld is:
- Vast twee dagen per week tot intentie van de bisschop die een zware last draagt. Als het nodig is vraag Ik nog een derde dag. Bid elke dag voor de bisschop. (L2,134)

Zaterdag 2 juli 1983
Tot Jelena: - Wijd vijf minuten aan het H.Hart. Ieder gezin is daarvan het beeld. (L1,100)

Maandag 4 juli 1983
Tot Jelena: - Jullie zijn begonnen met drie uur per dag te bidden. Maar jullie kijken op je horloge, omdat jullie te druk bezig zijn met je werk. Wees bezorgd om het enig wezenlijke. Laat je door de H. Geest naar de diepte van het geloof leiden. Dan verloopt je werk goed. Haast je niet. Laat je leiden en je zult zien dat alles tot een goed einde komt. (L1,100)

Dinsdag 26 juli 1983
Tot Jelena: - Wees op je hoede. Deze periode is gevaarlijk voor jullie. De duivel zal proberen jullie van deze weg af te brengen. Zij die zich aan God geven zullen het voorwerp van aanvallen zijn. (L2,134)
Tot Marija: - Lieve kinderen, Ik zou jullie vandaag tot voortdurend gebed en boete willen uitnodigen. Laten vooral de jongeren van deze parochie zich meer op hun gebed toeleggen. (F2, 113)

Dinsdag 2 augustus 1983
Tot Jelena: - Wijd je toe aan het Onbevlekt Hart. Geef je daaraan totaal over. Ik zal jullie beschermen. Ik zal tot de H.Geest bidden. Bid zelf ook tot Hem. (L2,134)

Zaterdag 6 augustus 1983
In opdracht van de bisschop maakt pater Pervan, de pastoor, een eind aan de gewoonte dat de zieners met het bidden van de Rozenkrans en zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' beginnen. Jakov stelt hierover vragen aan de H.Maagd:
- Als het er zo voorstaat, ga er dan niet heen om geen ruzies uit te lokken. Indien mogelijk praat er dan morgen met elkaar over. Word het daarover eerst allemaal eens. (CP156)

Vrijdag 12 augustus 1983
Een uitzonderlijk lange verschijning (38 minuten). De H.Maagd geeft de zieners richtlijnen voor het leven die alleen op henzelf betrekking hebben:
- Bid meer voor jullie geestelijk leven. Span je daarvoor meer in. Bid voor de bisschop. (CP158)

Maandag 15 augustus 1983
Tot Jelena: - Zie eens hoe gelukkig Ik hier ben! Het zijn er velen die Mij eren. Toch moet je niet vergeten dat er op andere plaatsen nog veel meer mensen zijn die Mij kwetsen en beledigen. (CP160)

- Wees niet ongerust. Moge de vrede jullie harten één maken.
- Alle onrust komt van Satan.

Tot de jongeren die weer naar school gaan:
- Zorg ervoor dat de geest van gebed niet vermindert. (L1,101)
- Satan is razend op degenen die vasten en op hen die zich bekeren. (L1,101)

Dinsdag 23 augustus 1983
Betreffende pater Emilien Tardif, een Canadees priester van de charismatische vernieuwing:
- Laat hij mijn boodschappen over de hele wereld verkondigen. Moge Jezus in het middelpunt van zijn inspanningen staan, uitsluitend en alleen Jezus! (Bl 368; CP162)

Donderdag 25 augustus 1983
Pater Tardif, pater Raucourt en Dr Philippe Madre zijn gearresteerd en door de Joegoslavische autoriteiten uitgewezen: - Maak je geen zorgen om hen. Dat ligt allemaal in het plan van God besloten. (CP163)

Maandag 29 augustus 1983
Bestemd voor de groep jongeren voor ze op bedevaart gaan naar Brijeg:
- Ik wens dat jullie de hele weg bidden en God verheerlijken. Daarginds ontmoeten jullie andere jongeren. Breng hun de boodschappen over die Ik jullie heb gegeven. Schaam je niet om er met hen over te praten. (CP159)
- Sommigen beginnen te bidden en te vasten zoals hun is voorgehouden, maar ze krijgen er heel vlug genoeg van en verliezen zo de reeds verkregen genaden. (CP159)

Maandag 5 september 1983
De moeder van Jakov (12 jaar) sterft. De H.Maagd troost hem en openbaart hem:
- Jouw moeder is bij Mij in de hemel. (CP163)

Maandag 12 september 1983
- Bid. Wanneer Ik jullie deze boodschap geef, stel je dan niet tevreden met hem aan te horen. Verdiep je gebed en zie hoe gelukkig jullie daardoor worden. Alle genaden staan tot jullie beschikking; het hangt alleen van jullie af of je die verovert. Daarom herhaal Ik: bid! (BN5,7)

Vrijdag 16 september 1983
Tot Jelena, een boodschap voor de Paus: - Bid, bid, bid! Laat u niet ontmoedigen. Wees in vrede, daar God u de genade geeft Satan te verslaan. (Bl 288)
- In mijn boodschappen druk Ik allen, en in het bijzonder de H. Vader, op het hart de boodschap te verspreiden die Ik hier in Medjugorje van mijn Zoon heb ontvangen. Ik verlang aan de Paus het woord toe te vertrouwen waarmee Ik hier gekomen ben en dat hij overal moet verspreiden: 'MIR' (= VREDE). Hier is een speciale boodschap voor hem: Laat hij het christenvolk door zijn woorden en prediking verenigen. Laat hij in het bijzonder onder de jongeren de boodschappen verspreiden die hij in zijn gebed door inspiratie van de Vader heeft ontvangen. (CP169)

Maandag 26 september 1983
- Mijn Zoon lijdt veel, want de wereld bekeert zich niet. Laat de wereld zich bekeren en laat men vrede sluiten. (CP171)

Donderdag 29 september 1983
Tot Jelena: - Ik verlang dat er een diepe vrede en een grote liefde in jullie groeit. Bid dus! (F2,128)

Voor drie priesters uit Liverpool: - Verkondig mijn boodschappen. Spreek over de gebeurtenissen in Medjugorje. Blijf in je gebedsleven groeien. (Bl 368)

Zaterdag 15 oktober 1983
Tot Jakov: - Mijn Zoon lijdt veel omdat de mensen zich niet willen verzoenen. Ze hebben niet naar Mij geluisterd. Bekeer je. Verzoen je. (CP, ongenummerd blad)

Donderdag 20 oktober 1983
Tot Jelena, voor de gebedsgroep: - Ik vraag jullie om een verbintenis voor vier jaar. Dit is nog niet het moment om je roeping te kiezen. Het is belangrijk om eerst te bidden. Daarna zullen jullie de juiste keus maken.

Voor de parochie: - Laten alle gezinnen zich iedere dag toewijden aan het H. Hart. Ik ben heel gelukkig als het hele gezin iedere morgen bijeenkomt om een half uur te bidden. (L1,101)

Vrijdag 21 oktober 1983
- Het is van belang tot de H.Geest te bidden, opdat deze over jullie mag neerdalen. Wanneer je Hem hebt, heb je alles. De mensen vergissen zich als ze zich uitsluitend tot de heiligen wenden om iets te vragen. (L1,101)

Maandag 24 oktober 1983
Tot Jelena, voor de gebedsgroep: - Als jullie bidden ontspringt er een bron van leven in je hart. Als jullie met kracht bidden, als jullie met geloof bidden, ontvangen jullie genaden uit die bron en wordt je groep sterker. (Ba45)

Dinsdag 25 oktober 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, het gebed zal jullie alles geven. Door het gebed kunnen jullie alles verkrijgen. (Ba45)

Woensdag 26 oktober 1983
Tot Jelena: - Ik spreid mijn zegen over jullie uit en mijn Hart verlangt bij jullie te zijn. (Ba45)

Donderdag 27 oktober 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, bid! Jullie bereiken niets met gebabbel, maar alleen met bidden. Als ze jullie over mij en over wat Ik zeg ondervragen, antwoord dan: Het dient nergens toe om het uit te leggen. Door te bidden zullen we het beter begrijpen. (Ba45)

Vrijdag 28 oktober 1983
Tot Jelena: - Ik zie dat jullie moe zijn. Ik wil jullie steunen bij je inspanningen en jullie in mijn armen nemen, opdat jullie bij Mij zijn. Aan allen die Mij vragen willen stellen zal Ik zeggen: Er is maar één antwoord: bid! Een sterk geloof, een intens gebed en vasten. (Ba46)

Zaterdag 29 oktober 1983
Tot Jelena: - Ik geef jullie mijn Hart, neem het aan! Ik zou jullie geen verdriet willen doen, noch ophouden met tot jullie te spreken, maar Ik kan niet altijd bij jullie blijven. Jullie moeten daaraan wennen. Toch wil Ik voortdurend en van harte bij jullie zijn. Jullie moeten veel bidden en niet zeggen: 'Het is niet erg als we vandaag niet gebeden hebben.' Jullie moeten je inspannen om te bidden. Het gebed is de enige weg die naar de vrede leidt. Als jullie bidden en vasten verkrijgen jullie alles wat je vraagt. (Ba46)

Zondag 30 oktober 1983
Tot Jelena: - Waarom vertrouwen jullie je niet aan Mij toe? Ik weet dat jullie lang bidden, maar geef je helemaal over. Geef je zorgen aan Jezus. Luister naar wat Hij in het Evangelie zegt: 'En wie van u is in staat met al zijn tobben één el aan zijn levensweg toe te voegen? (Mt.6, 27)
- Bid ook 's avonds als jullie je werkdag beëindigd hebben. Ga dan in je kamer zitten en zeg tegen Jezus: 'Dank U!'
- Als je 's avonds vredig en biddend inslaapt, sta je 's morgens op terwijl je aan Jezus denkt. Je kunt Hem dan om vrede bidden. Maar als je verstrooid inslaapt, is de volgende morgen somber en vergeet je zelfs te bidden.
(Ba46)

Maandag 31 oktober 1983
Tot Jelena: - Ik weet dat jullie vandaag gebeden hebben en al je werk biddend hebben gedaan. Ik heb echter een bijzondere intentie waarvoor Ik jullie vraag elke dag zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Credo' te bidden. (Ba47)

Vrijdag 4 november 1983
Tot Jelena: - Ik wens dat je hun zegt dat het morgen een vastendag is om jullie te heiligen in de H.Geest. En bid! Breng deze boodschap aan de groep over. (Ba47)

Zaterdag 5 november 1983
Jelena: - O.L. Vrouw heeft ons liefdevol aangekeken en gezegd:
- Ik weet, kinderen, dat jullie vandaag gewerkt en gebeden hebben. Maar Ik vraag jullie, wees edelmoedig, volhard en ga door met bidden. (Ba47)

Zondag 6 november 1983
Tot Jelena: - Waar zijn de gebeden die jullie tot Mij richtten? Mijn kleren schitterden, nu zijn die doorweekt met tranen. O, als jullie eens wisten hoe de wereld heden ten dage in zonden gedompeld is! Jullie menen dat de wereld niet meer zondigt, want jullie leven hier in een vredige wereld waar geen wanorde of slechtheid heerst. Als jullie eens wisten hoeveel mensen er lauw zijn in hun geloof, hoeveel mensen er niet naar Jezus luisteren. O, als jullie eens wisten hoezeer Ik lijd, dan zouden jullie niet meer zondigen! O, Ik heb jullie gebeden zo hard nodig! Bid! (Ba47)

Maandag 7 november 1983
Tot Jelena: - Biecht niet uit sleur, om daarna toch dezelfde te blijven. Nee, dat is niet goed. De biecht moet je geloof een nieuwe impuls geven. Ze moet jullie stimuleren en jullie dichter bij Jezus brengen. Als de biecht niets voor jullie betekent, zal het beslist moeilijk voor jullie zijn om je te bekeren. (Ba47)

Dinsdag 8 november 1983
Tot Jelena: - Bid en vast! Alles wat jullie voor Mij kunnen doen is bidden en vasten. (Ba48)

Woensdag 9 november 1983
Tot Jelena: - Bid! Ik heb jullie gebeden zo hard nodig. Geef Mij je hart. (Ba48)

Donderdag 10 november 1983
Tot Jelena: - Ik vraag jullie te bidden. Dat is alles wat Ik van jullie verwacht. Vergeet niet 's morgens en 's avonds tot de Heer te bidden. Bid, bid! (Ba48)

Vrijdag 11 november 1983
Tot Jelena: - Bid! Jullie kunnen alles, ja, jullie kunnen dat door het gebed. Geef een beeltenis van de Harten van Jezus en Maria een plaats in jullie huizen. (Ba48)

Zaterdag 12 november 1983
Tot Jelena: - Geef Mij jullie hart, open het voor Mij.
- Hoe moeten we dat doen?
- Jullie moeten je inspanningen verdubbelen. Doe het dag aan dag met meer vurigheid. (Ba48)

Zondag 13 november 1983
Tot Jelena: - Bid en doe het met vurigheid. Sluit de hele wereld in je gebed in. Bid, want bidden doet leven.
In antwoord op een vraag zegt de Gospa alleen:
- Bid, en op een dag zullen jullie dat begrijpen. (Ba49)

Maandag 14 november 1983
Tot Jelena: - Bid, want bidden is leven. Door en in het gebed leven jullie. (Ba49)

Dinsdag 15 november 1983
Tot Jelena: - Bid en vast!
Voor de groep: - Ik heb jullie dikwijls verwijten gemaakt. Bid samen met Mij. Begin daarmee van nu af aan. (Ba49)

Woensdag 16 november 1983
Tot Jelena: - Bid en vast. Laten alle leden van jullie groep dinsdags zoveel mogelijk bij elkaar komen. Praat met hen over het vasten. Vast drie dagen per week voor de bisschop. Als dat niet voor allen op dezelfde dag kan, moet ieder het doen wanneer het wel kan. (Ba49)

Donderdag 17 november 1983
Tot Jelena: - Bid! Als Ik jullie vraag steeds te bidden, denk dan niet dat je gebeden niet goed zijn. Maar Ik nodig jullie uit om persoonlijk langer te bidden, om intenser voor de anderen te bidden. (Ba49)

Vrijdag 18 november 1983
Tot Jelena: - In Medjugorje zijn er velen goed begonnen, maar ze hebben zich weer tot de materiële zaken gekeerd en ze vergeten het enig goede. (Ba49)

Zaterdag 19 november 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid slechts! (Ba50)

Zondag 20 november 1983
Tot Jelena: - Kinderen, geloof niet alles wat ze jullie vertellen. Jullie moeten daardoor niet in je geloof verslappen. (Ba50)

Maandag 21 november 1983
Tot Jelena: - Dinsdag, dat wil zeggen morgen, zal de hele groep vrede in het gebed vinden. Al haar leden zullen worden versterkt in het gebed, zoals Jezus verlangt. Hij vertrouwt ieder van jullie iets toe en verlangt van ieder iets. Ze moeten hun beloften houden die ze in het begin hebben gedaan, en bidden. (Ba50)

Dinsdag 22 november 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, bid... Bid, kinderen. Bid, want alleen het gebed kan jullie redden. (Ba50)

Woensdag 23 november 1983
Tot Jelena: - O, mijn lieve kinderen, bid! Ik vraag jullie alleen maar om te bidden. Jullie zien zelf dat alleen het gebed redding kan brengen. (Ba50)

Donderdag 24 november 1983
Tot Jelena: - Bid en vast. (Ba50)

Vrijdag 25 november 1983
Jelena: - De H.Maagd is maar heel kort gebleven. Zij heeft alleen gezegd:
- Bid en vast. (Ba51)

Advent 1983
- Begin de H.Geest iedere dag aan te roepen. Het voornaamste is tot de H.Geest te bidden. Wanneer Hij op aarde neerdaalt, wordt alles duidelijk en zal alles veranderd worden. (Bl 125)

Zaterdag 26 november 1983
Zij heeft alleen gezegd:
- Gebed en vasten. (Ba51)

Zondag 27 november 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid en houd je ziel rein. Ik verlang voortdurend bij jullie te zijn. (Ba51)

Maandag 28 november 1983
Tot Jelena: - Bid, bid! Laat de parochie iedere dag tot de Harten van Jezus en Maria bidden tijdens de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis. (Ba51)
Op dezelfde dag werden Jelena gebeden 'gedicteerd' of ingegeven. (Ba65)

Toewijding aan het Hart van Jezus

O Jezus, wij weten dat U zachtmoedig bent (Mt.11,29),
Dat U uw Hart voor ons hebt gegeven;
Het is met doornen gekroond door onze zonden.
Wij weten dat U ook vandaag nog voor ons bidt,
Opdat wij niet verloren gaan.
Jezus, denk aan ons als wij in zonde vallen.
Maak dat wij allen van elkaar houden
Door uw allerheiligst Hart.
Maak dat de haat tussen de mensen verdwijnt.
Toon ons uw liefde.
Wij houden allemaal van U,
En wij verlangen ernaar dat U ons beschermt
Met uw Hart van Goede Herder.
Ga ieder hart binnen, Jezus!
Klop op de deur van ons hart.
Wees geduldig en tegelijk onverzettelijk ten opzichte van ons.
Wij zijn nog in onszelf opgesloten,
Omdat wij uw wil niet hebben begrepen.
Klop zonder ophouden, o Jezus,
Maak dat ons hart voor U opengaat,
Vooral dan wanneer wij ons het lijden herinneren
Dat U voor ons hebt doorstaan.
Amen.

Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria

O Onbevlekt Hart van Maria, dat van goedheid overvloeit,
Toon ons uw liefde voor ons.
Moge het vuur van uw Hart, o Maria,
Over alle volkeren neerdalen.
Wij houden oneindig veel van U.
Druk in ons hart een ware liefde.
Moge ons hart vurig naar U verlangen.
O Maria, zachtmoedig en nederig van hart,
Denk aan ons wanneer wij zondigen.
U weet dat wij mensen zondaars zijn.
Genees ons van elke geestelijke ziekte
Door uw allerheiligst en moederlijk Hart.
Stel ons in staat
De goedheid van uw moederlijk Hart te beschouwen.
En mogen wij ons zo bekeren
Door het vuur van uw Hart.
Amen.

Dinsdag 29 november 1983
Tot Jelena: - Bid!
Voor de groep: - Ik ben jullie Moeder vol goedheid en Jezus is jullie grote vriend. Vrees niets in zijn aanwezigheid, geef je hart aan Hem. Vertel Hem uit het diepst van je hart over je lijden. Zo worden jullie versterkt in het gebed, met een vrij hart, in een vrede zonder angst. (Ba51)

Woensdag 30 november 1983
Tot Marija, voor een priester: - Je moet aanstonds de bisschop en de Paus van de urgentie en het grote belang van de boodschap voor de hele mensheid in kennis stellen.
Deze boodschap, die in september gegeven werd, luidde:
- Ik heb al heel wat keren gezegd dat de vrede van de wereld in een crisis verkeert. Word broeders onder elkaar, vermeerder het bidden en vasten om gered te worden. (T. Vlasic, 22 april 1984, VB1,13)

Tot Jelena: - Bid, bid, bid! (Ba51)

November 1983
Voor de noveen van de Onbevlekte Ontvangenis zei de H.Maagd tegen Jelena:
- Voor de Mis moet men tot de H.Geest bidden.
Wij voldeden aan deze opdracht tijdens de noveen door voor de Mis te bidden en de gelovigen te vragen om 'Kom, o heilige Geest' te antwoorden. Na de H.Communie zongen wij de hymne tot de H.Geest.
Na de noveen hielden wij ermee op. In januari 1984 zal Jelena zeggen dat de H.Maagd vroeg, weer met deze gebeden te beginnen. We hadden er niet mee moeten ophouden. De gebeden tot de H.Geest moeten de Mis altijd vergezellen. (Ba51)

Donderdag 1 december 1983
- Dank aan jullie allen die dit jaar met zovelen gekomen zijn ondanks de sneeuw, de ijzel en het slechte weer, om tot Jezus te bidden. Ga door, wees standvastig in het lijden. Jullie weten wel dat wanneer een vriend jullie iets vraagt, jullie het hem geven. Zo is het ook met Jezus: Wanneer jullie onophoudelijk bidden en ondanks je vermoeidheid komen, zal Hij je alles geven wat je Hem vraagt. Bid daarvoor! (Ba51)

Vrijdag 2 december 1983
Tot Jelena: - Dank, dank aan allen!
Die avond was het bijzonder koud:
- Wees zo goed om naar de Mis te komen zonder een uitvlucht te zoeken. Laat Mij zien dat jullie een edelmoedig hart hebben. (Ba52)

Zondag 4 december 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, bid alleen maar! Het gebed moet voor jullie niet alleen een gewoonte, maar ook een bron van geluk zijn. Jullie moeten van het gebed leven. (Ba52)

Dinsdag 6 december 1983
Tot Jelena: - Bid, bid! Als jullie bidden, zal Ik jullie behoeden en bij jullie zijn. (Ba52)

Woensdag 7 december 1983 vooravond van het feest van de Onbevlekte Ontvangenis
Tot Jelena: - Morgen zal het voor jullie waarijk een gezegende dag zijn, als ieder moment aan mijn Onbevlekt Hart wordt toegewijd. Geef je aan Mij over. Doe je best om je vreugde te laten groeien, in het geloof te leven en je hart te veranderen. (Ba52)

Donderdag 8 december 1983
Tot Jelena: - Ik dank jullie, kinderen, omdat jullie met zo velen gekomen zijn, dank. Ga verder met je inspanningen, wees volhardend en vasthoudend. Bid zonder ophouden. (Ba52)

Zondag 11 december 1983
Tot Jelena: - Bid en vast! Ik wens dat het bidden zich iedere dag in je hart vernieuwt. Bid meer, ja, iedere dag meer. (Ba52)

Maandag 12 december 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, dan zal Ik jullie beschermen. Bid en geef je hart aan Mij, want Ik verlang bij jullie te zijn. (Ba52)

Dinsdag 13 december 1983
Tot Jelena: - Bid en vast! Ik wil jullie niets anders zeggen. (Ba52)

Woensdag 14 december 1983
- Bid en vast! Ik vraag jullie om gebed. (Ba52)

Donderdag 15 december 1983
- Laten ze donderdag en vrijdag voor de bisschop vasten.
Tot Jelena, over voorspellingen van rampen:
- Dat komt van de valse profeten. Ze zeggen: Op die dag, op die datum, zal er een ramp plaatshebben. Ik heb steeds gezegd dat het onheil komt als de wereld zich niet bekeert. Roep de wereld op tot bekering. Alles hangt van jullie bekering af. (Ba53)

Vrijdag 16 december 1983
- Bid en vast alleen maar! (Ba53)

Zaterdag 17 december 1983
Tot Jelena: - Bid en vast! (Ba53)

Zondag 18 december 1983
Tot Jelena:
- Bid in deze noveen voor Kerstmis zoveel als je kunt, dat vraag Ik jullie. (Ba53)

Maandag 19 december 1983
Tot Jelena: - Bid! (Ba53)

Dinsdag 20 december 1983
Tot Jelena: - Bid!
Bestemd voor de groep:
- Vast woensdag, donderdag en vrijdag. (Ba53)

Woensdag 21 december 1983
Tot Jelena: - Kinderen, Ik zeg het jullie nogmaals: bid en vast. (Ba54)

Donderdag 22 december 1983
Tot Jelena: - Bid ! Het belangrijkste voor jullie lichaam is het gebed. Bid! (Ba54)

Vrijdag 23 december 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, vooral morgen. Ik verlang jullie gebeden. (Ba54)

Zaterdag 24 december 1983
Tot Jelena: - Bid, bid, kinderen. Ik verlang dat deze nacht geheel in gebed wordt doorgebracht. (Ba54)

Zondag 25 december 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid! Ik kan jullie niets anders zeggen dan: bid! Weet dat er in jullie leven niets belangrijker is dan het gebed! (Ba54)

Maandag 26 december 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid, bid nog meer. Zeg niet: 'O.L.Vrouw herhaalt alleen maar: bid!' Ik kan jullie niets anders zeggen. Jullie hadden het nodig deze Kerstmis in gebed te beleven. Jullie hebben je erg op dit kerstfeest verheugd, maar je harten hebben nog niet bereikt en beleefd wat jullie verlangden. Niemand heeft zich in zijn kamer teruggetrokken om Jezus te bedanken. (Ba54)

Op een vraag van de priester Laurentin (schrijver van dit boek. Vert.) brengt Ivan dit antwoord van de H. Maagd over:
- O.L.Vrouw bidt daarvoor. Laat degene die het onderneemt, het biddend doen. Daarin zal hij zijn inspiratie vinden. (Bl 367)

Dinsdag 27 december 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid, bid, bid! Vergeet niet dat bidden het belangrijkste in je leven is. (Ba54)

Woensdag 28 december 1983
- Kinderen, begrijp dat bidden het belangrijkste in je leven is. (Ba54)

Donderdag 29 december 1983
Tot Jelena: - Ik wens dat er slechts één liefde, één enkele vrede in jullie bloeit, bid dus. (Ba55)

Vrijdag 30 december 1983
Tot Jelena: - Kinderen, bid en vast! Ik wil jullie sterken, maar alleen het gebed is jullie kracht. (Ba55)

December 1983
- Er zijn veel christenen die niet trouw meer zijn, omdat ze niet meer bidden. Ze moeten weer beginnen met elke dag minstens zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' te bidden en een keer het 'Credo'. (Bl 137)

- Kijk vooral niet naar de televisieprogramma's. Ze betekenen een groot gevaar voor jullie gezin. Nadat je ze gezien hebt kun je niet meer bidden. Zie eveneens af van alcohol, sigaretten en soortgelijke pleziertjes. (Bl 214; variant op de boodschap van 8 december 1981)

- Het vasten dat jullie doen door vis in plaats van vlees te eten, is geen vasten, maar onthouding. Het ware vasten bestaat uit het afzien van alle zonden, maar men moet ook vasten door het lichaam daarbij te betrekken. (Bl 191)

- De maandelijkse biecht zal voor de Kerk in het Westen een geneesmiddel zijn. Hele delen van de Kerk zouden genezen kunnen worden als de gelovigen eenmaal per maand zouden biechten. (Bl 224)

Zaterdag 31 december 1983
Tot Jelena: - Voor jullie wens Ik alleen dat het nieuwe jaar werkelijk heilig zal zijn. Ga op deze dag dus biechten en zuiver jezelf in dit nieuwe jaar. (Ba55)

Aan de groep vraagt Zij door te gaan met voor de bisschop te bidden. (Ba55)

1984


Zondag 1 januari 1984
- Kinderen, bid; Ik herhaal: bid, want het gebed is onmisbaar in het leven. (Ba 55)

Bestemd voor de pelgrims:
- Waneer jullie in het vertrek van de verschijningen of in de kerk zijn, zouden jullie je niet bezig moeten houden met foto's nemen. Jullie zouden die tijd eerder moeten gebruiken om tot Jezus te bidden, vooral op ogenblikken van bijzondere genade tijdens de verschijningen. (T 58)

Maandag 2 januari 1984
- Waarom zijn jullie met het gebed tot de H.Geest opgehouden? Ik heb jullie gevraagd het immer en altijd te bidden, opdat de H.Geest over jullie allen moge neerdalen. Begin daarom weer te bidden.
Wij waren met het gebed tot de H.Geest opgehouden, omdat wij dachten dat het maar tot Kerstmis gebeden moest worden. (Ba 55)

Dinsdag 3 januari 1984
- Kinderen, bid; Ik herhaal het: bid! Weet wel dat bidden het belangrijkste in je leven is. (J)

Woensdag 4 januari 1984
- Vóór alles, bid! Ik houd niet op met jullie dat te vragen. (J)

Zondag 8 januari 1984, viering van Driekoningen
- Kinderen, bid! Ik herhaal het: bid! Ik zeg het jullie nogmaals. Denk niet dat Jezus zich opnieuw gaat openbaren in de kribbe. Vrienden, Hij wordt opnieuw geboren in jullie harten. (DN1,30)

Zondag 15 januari 1984
- Ik weet dat Ik heel vaak tot jullie spreek over het gebed. Maar weet dat er in de wereld veel mensen zijn die niet bidden, die zelfs niet weten wat ze in het gebed moeten zeggen. (J)

Dinsdag 17 januari 1984
- Bid en vast! Ik verlang dat bidden en vasten mogen opbloeien in jullie harten! (J)

Woensdag 18 januari 1984
- Ik wens in ieder hart het teken van de liefde te griffen. Als jullie van alle mensen houden, dan zal er vrede in jullie zijn. Als jullie in vrede leven met alle mensen, is dat het rijk van de liefde. (DN1,30)

Tot Jelena: - Bid en vast!

Voor de groep: - Laten allen vroeg opstaan, sommigen om naar school te gaan, anderen om naar hun werk te gaan, weer anderen om de armen te helpen die even arm zijn als zij, alsmede allen die hulp nodig hebben. (J)

Donderdag 19 januari 1984
- Bid en vast, want zonder het gebed kunnen jullie niets doen. (Ba 55)

Zaterdag 21 januari 1984
- Bid en vast. Laat de meditatie niet achterwege. Mediteer thuis op z'n minst een half uur. (Ba 55)

Zondag 22 januari 1984
- Bid en vast. Ik sta allen die zich versterven toe, dat hoogstens driemaal per week te doen. Ze moeten het niet vaker doen. (Ba 56)

Maandag 23 januari 1984
- Bid en vast. Jullie hebben nog niet goed begrepen wat bidden betekent. Konden jullie dat maar begrijpen, daar verlang Ik zo naar. (Ba 56)

Dinsdag 24 januari 1984
- Bid veel! Ik wil jullie van gebed doordrenken. (Ba 56)

Woensdag 25 januari 1984
- Bid en vast! Jullie hebben kracht nodig in het gebed. Konden jullie maar ingetogen, langdurig en vurig bidden. (Ba 56)

Donderdag 26 januari 1984
- Ik dank jullie, omdat jullie mijn Zoon in de H.Hostie aanbidden. Dat treft Mij zeer. Wat jullie betreft: bid! Ik verlang jullie gelukkig te zien. (Ba 56)

Vrijdag 27 januari 1984
- Bid en vast. Ik wens dat jullie je leven voortdurend verdiepen in het gebed. Bid elke morgen het gebed van toewijding aan het Hart van Maria. Doe het in gezinsverband. Bid elke morgen het 'Engel des Heren', vijf keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' ter ere van het H.Lijden en een zesde keer voor onze H.Vader de Paus. Bid vervolgens het 'Credo' en het gebed tot de H.Geest. En als het mogelijk is, zou het goed zijn een rozenhoedje te bidden. (Ba 56)

Zaterdag 28 januari 1984
- Ik verlang dat jullie allemaal bidden en dat mijn liefde zich over de hele wereld verbreidt. Ik verlang bij jullie te zijn. (Ba 57)

Zondag 29 januari 1984
- Bid en vast! Ik verlang dat jullie je hart zuiveren. Zuiver het en open het voor Mij. (Ba 57)

Maandag 30 januari 1984
- Bid! Ik wil jullie harten zuiveren. Bid. Dat is onontbeerlijk, want God geeft jullie de grootste genaden wanneer jullie bidden. (Ba 57)

Dinsdag 31 januari 1984
Tot Jelena: - Bid! Denk nergens aan, bid. Denk aan niets anders dan aan degenen voor wie jullie bidden. Dan zal het gebed beter zijn en zullen jullie het trouw verrichten.

Tot de groep: - Laten ze doorgaan met het helpen van de armen, het helpen van de zieken en het bidden voor de overledenen. Ze moeten geen enkele angst voelen. Laten ze zich geheel vrijmaken en hun hart aan Mij geven, opdat Ik bij hen kan zijn. Laten ze naar Mij luisteren en Mij in de arme en in elke mens ontdekken. (Ba 57)

Woensdag 1 februari 1984
- Het regent op dit ogenblik en jullie zeggen: 'Het is niet verstandig om door die modder naar de kerk te gaan. Waarom regent het zo? Waarom houdt de regen niet op?' Praat zo nooit meer. Jullie hielden niet op met bidden, opdat God jullie de regen zou sturen die de aarde vruchtbaar maakt. Keer je dus niet tegen de zegen van God. Bedank Hem vooral door te bidden en te vasten. (Ba 57)

Donderdag 2 februari 1984
- Bid, want Ik heb meer gebeden nodig. Jullie moeten je verzoenen, want Ik verlang onderlinge verzoening en meer onderlinge liefde, zoals tussen broers. Ik wens dat er gebed, vrede en liefde in jullie opbloeien. (Ba 57)

Vrijdag 3 februari 1984
Tot Jelena: - Jullie moeten bidden en Ik zal voor al het overige zorgen. Jullie kunnen je zelfs niet voorstellen, hoe machtig God is. Bid dus. Bid omdat Hij met jullie wil zijn en jullie van elke zonde wil zuiveren.

O.L.Vrouw gaf deze boodschap op de vraag die wij tot Haar richtten, toen er een document van de bisschop kwam (13 januari 1984). Ref. 54-84: 'De zaak van het dagboek van de verschijningen van Vicka Ivankovic'. Bijgevolg vroegen we Haar wat we moesten doen.

Zaterdag 4 februari 1984
- Bid, want jullie hebben het gebed hard nodig. Door het gebed zullen je ziel en je lichaam de vrede terugvinden. Er zijn jongeren die zich aan Mij hebben toegewijd. Maar er zijn mensen in de parochie die zich niet helemaal toegewijd hebben. Zodra de Mis uit is, gaan ze haastig de kerk uit. Dat is niet goed. Zo zullen ze zich nooit helemaal kunnen geven. Het is niet goed dat ze rond de kerk slenteren. Ze moeten eerbiedig zijn en anderen het goede voorbeeld geven om het geloof in hen op te wekken. Het is noodzakelijk zoveel mogelijk te bidden door je hart aan te bieden. Ze zullen zich moeten toewijden om werkelijk beter te worden. (Ba 58)

Zondag 5 februari 1984
- Bid en vast. Ik verlang in jullie hart te wonen.

En speciaal voor de gebedsgroep:
- Sommigen hebben nog een week rust. Ze vasten niet... Anderen zijn hier gekomen en vasten 's woensdags, donderdags en vrijdags. Weer anderen helpen de armen en de zieken; nog anderen houden van alle mensen en willen Jezus ontdekken in iedereen. Sommigen zijn niet overtuigd, anderen wel. Ze behoren Mij toe. Kijk eens hoe ze Mij verheerlijken. Breng ze naar Mij toe, opdat Ik hen kan zegenen. (Ba 59)

Maandag 6 februari 1984
- Bid, bid, dat vraag Ik jullie. (Ba 59)

Woensdag 8 februari 1984
Tot Jelena: - Van jullie verwacht Ik alleen maar gebed. Bid dus! (Ba 59)

Donderdag 9 februari 1984
- Bid, bid! Hoeveel mensen hebben zich bij andere niet-christelijke godsdiensten of sekten aangesloten en Jezus Christus verlaten. Ze maken hun eigen goden; ze aanbidden afgoden. Wat doet Mij dat pijn! Konden ze zich maar bekeren! Wat zijn de ongelovigen talrijk! Dat kan alleen maar veranderen als jullie Mij helpen met je gebeden. (Ba 59)

Vrijdag 10 februari 1984
- Bid en vast! Ik verlang nederigheid van jullie. Maar jullie kunnen alleen nederig worden door bidden en vasten. (Ba 59)

Zaterdag 11 februari 1984
- Open je hart voor Mij, Ik wil jullie rijkelijk zegenen. (Ba 59)

Zondag 12 februari 1984
- Bid en vast! Dat vraag Ik jullie. Bid voor de vrede en de nederigheid van hart. (Ba 59)

Maandag 13 februari 1984
Tot Jelena: - Vast en bid! Geef Mij jullie harten. Ik wil ze helemaal veranderen. Ik wens dat ze zuiver zijn. (Ba 60)

Dinsdag 14 februari 1984
- Bid en vast! Ik wil jullie harten helemaal zuiveren. Ik wil jullie gelukkig maken. (Ba 60)

Woensdag 15 februari 1984
Het is heel koud en er staat een ijzige wind:
- De wind is mijn teken. Ik zal in de wind komen. Als de wind waait, weet dan dat Ik bij jullie ben. Jullie hebben geleerd dat het kruis Christus voorstelt; het is het teken van Hem. Dat geldt ook voor het kruisbeeld dat jullie in je huis hebben. Voor Mij is dat niet hetzelfde. Wanneer het koud is, komen jullie naar de kerk; jullie willen alles aan God opdragen. Dan ben Ik bij jullie. Ik ben bij jullie in de wind. Wees niet bang. (Ba 60)

Vrijdag 17 februari 1984
- Kinderen, bid! De wereld zit gevangen in een grote draaikolk. Ze weet niet wat ze doet. Ze geeft er zich geen rekenschap van in welke zonde ze wegzinkt. Ze heeft jullie gebeden nodig, opdat Ik haar uit dat gevaar kan bevrijden. (Ba 60)

Maandag 20 februari 1984
- Bid en vast! Ik wil jullie zuiveren en redden. Help Mij daarom met je gebeden. (Ba 60)

Dinsdag 21 februari 1984
- Bid en vast! Ik verwacht van jullie hart edelmoedigheid en gebeden. (Ba 60)

Donderdag 23 februari 1984
- Ik houd jullie allen in mijn armen. Jullie behoren Mij toe. Ik heb je gebeden nodig, opdat jullie Mij geheel toebehoren. Ik verlang dat Ik helemaal van jullie ben en dat jullie helemaal van Mij zijn. Ik ontvang al je gebeden. Ik ontvang ze met vreugde. (Ba 61)

Vrijdag 24 februari 1984
- Bid en vast! Ik verlang altijd bij jullie te zijn. Ik verlang ernaar dat Ik altijd in jullie hart woon en jullie in het mijne. (Ba 61)

Zaterdag 25 februari 1984
- Weet dat Ik jullie allen bemin. Weet dat jullie Mij allen toebehoren. Aan niemand wens Ik meer te geven dan aan jullie. Kom allen tot mij. Blijf bij Mij. Ik wil je Moeder zijn. Kom, Ik verlang naar jullie allen. (J)

Zondag 26 februari 1984
- Bid en vast! Weet dat Ik jullie liefheb. Ik houd jullie allen op mijn schoot. (J)

Maandag 27 februari 1984
- Wees niet vermoeid. Ik verlang bij jullie te zijn. (J)

Dinsdag 28 februari 1984
- Bid en vast! Bemin alle mensen op aarde, zoals Jullie elkaar beminnen.
Voor de groep: - Laat ieder voor zichzelf beslissen. Toch zou het goed zijn, dat ze deze week op donderdag vasten. Ze moeten de Bijbel lezen en hem overwegen. (J)

Woensdag 29 februari 1984
- Bid! Het kan jullie vreemd lijken dat Ik steeds over bidden spreek. Toch zeg Ik: bid! Waarom aarzelen jullie? In de H.Schrift hebben jullie horen zeggen: 'Maak u geen zorgen voor de dag van morgen... Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.' (Mt. 6, 34) Wees dus niet bezorgd voor de andere dagen. Stel je tevreden met bidden. Ik, jullie Moeder, zorg voor de rest. (Ba 61-62)

Donderdag 1 maart 1984
Boodschap aan Mirjana: - Bid en vast. Wanneer Ik jullie zeg dat je moet bidden, denk dan niet dat jullie meer moeten bidden, maar bid. Mogen het gebed en het geloof in jullie hart opgewekt worden. (Ba 62)

Tot Marija, de eerste boodschap op donderdag aan de parochie gericht:
- Lieve kinderen, Ik heb deze parochie speciaal uitgekozen, want Ik zou haar willen leiden; Ik waak met liefde over haar, Ik zou graag willen dat jullie Mij allemaal toebehoren. Ik dank jullie dat je vanavond gehoor hebt gegeven aan mijn oproep. Ik zou willen dat jullie altijd in groten getale bij Mij en mijn Zoon zijn. Ik zal iedere donderdag een bijzondere boodschap voor jullie geven. (L3)

- Lieve kinderen, vandaag vraag Ik jullie om elke dag in de huiselijke kring de Bijbel te lezen. Zet hem op een goed zichtbare plaats in je huis, zodat hij jullie altijd tot gebed aanmoedigt. (M 53)

- Laat iedereen donderdags (de dag van de Eucharistie) zijn eigen manier vinden om te vasten: laat degene die rookt afzien van het roken; laat degene die alcohol gebruikt niet drinken. Laat iedereen afzien van iets waarop hij gesteld is. Deze aanbevelingen moeten aan de parochie worden doorgegeven. (DN1,31)

Tot Jelena: - Lees elke donderdag vóór het H.Sacrament - of in het gezin als het niet mogelijk is om naar de kerk te komen - hoofdstuk 6, vers 24-34 uit het Evangelie volgens Matteüs. (F2,104)

Maandag 5 maart 1984
Tot Jelena: - Bid en vast! Vraag de H.Geest, jullie zielen en de hele wereld te vernieuwen. (DN1,31)

Donderdag 8 maart 1984
Boodschap aan de parochie: - Ik dank jullie dat jullie aan Mijn oproep gehoor hebben gegeven. Lieve kinderen, bekeer je in de parochie. Dat is mijn tweede wens. Zo zullen allen die hier komen zich bekeren.

Vastentijd (7 maart - 22 april 1984)
- Jullie die reeds gered zijn, vrees niet voor jezelf. Bid liever voor hen die in zonde leven en die niet geloven. (T 57)

Woensdag 14 maart 1984
- Bid en vast, opdat het Rijk Gods onder jullie moge komen. Moge mijn Zoon in jullie het vuur van zijn liefde ontsteken. (DN1,31)

Donderdag 15 maart 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Vanavond, lieve kinderen, ben Ik jullie bijzonder dankbaar voor je aanwezigheid. Aanbid het Allerheiligste onophoudelijk. Ik ben altijd aanwezig wanneer de christenen in aanbidding zijn. Ze ontvangen dan bijzondere genaden. (DN5,75)
- Lieve kinderen, bid! Alle onrust komt van Satan. Jullie gebed moet tot vrede leiden. (BNl8,22)

Zaterdag 17 maart 1984
Tot Jelena, tijdens de noveen ter voorbereiding op het feest van Maria Boodschap:
- Bid en vast, opdat God jullie tijdens deze noveen overstelpt met zijn kracht. (DNl,31)

Maandag 19 maart 1984
- Lieve kinderen, voel met Mij mee! Bid, bid, bid! (Bl 358)

Woensdag 21 maart 1984
Tot Jelena: - Vandaag verheug Ik me met al mijn engelen: het eerste deel van mijn programma is voltooid.
Daarna zegt Zij huilend: - Er zijn zoveel mensen die in zonde leven. Er zijn hier onder jullie eveneens mensen die mijn hart hebben beledigd. Bid en vast voor hen! (BN18,22)

Donderdag 22 maart 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vanavond vraag Ik jullie op een bijzondere manier om tijdens deze vastentijd de wonden te vereren die deze parochie mijn Zoon heeft toegebracht. Verenig je met mijn gebeden voor deze parochie, opdat zijn lijden draaglijk wordt. (F2,123)

Bid elke dag het 'Veni Creator Spiritus' ('Kom, Heilige Geest') en de 'Engel des Heren'. God heeft iedereen de wil gegeven om zelf besluiten te nemen. Het is mijn verlangen dat alle mensen zich bekeren, maar Ik wil niemand dwingen. (BN18,22)

Tot Jelena:
- Gisteravond heb Ik gezegd dat de eerste wens van mijn plan in vervulling is gegaan. (DN1,31)

Zondag 25 maart 1984, Maria Boodschap
Duizendste verschijning in Medjugorje.
- Verheug je met Mij en met mijn engelen, omdat een deel van mijn plannen al verwezenlijkt is. Velen hebben zich bekeerd, maar velen willen zich niet bekeren. Bid!
Na deze woorden begon de H. Maagd te huilen. (C 148)

Dinsdag 27 maart 1984
Tot Jelena: - In de groep hebben sommigen zich aan God overgegeven, opdat hij hen leiden zal. Laat de wil van God in jullie geschieden. (DN1,31)

Woensdag 28 maart 1984
- Er komen hier veel mensen als nieuwsgierigen en niet als pelgrims. (BN18,23)

Donderdag 29 maart 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vanavond zou Ik jullie willen vragen om in de beproevingen stand te houden. Ook vandaag lijdt de Almachtige wegens jullie zonden. Wanneer het lijden jullie overkomt, bied het God aan als offer. (DN5,76)

Vrijdag 30 maart 1984
- Ik verlang ernaar dat jullie harten zich met het mijne verenigen, zoals mijn Hart verenigd is met dat van mijn Zoon. (DN1,32)
Tot Jelena: - Kinderen, Ik verlang dat de H.Mis voor jullie hèt geschenk van de dag is. Wacht daarop, zie ernaar uit dat ze begint. Jezus zelf geeft zich tijdens de Mis aan jullie. Verlang daarom naar dat moment waarop jullie gezuiverd worden. Bid veel, opdat de H.Geest je parochie vernieuwt. Als de mensen de Mis met lauwheid bijwonen, keren ze koud en met een leeg hart naar huis terug. (DN1,31-32)

Dinsdag 3 april 1984
Tot Jelena: - Ik vraag jullie om voor de bekering van alle mensen te bidden. Daarvoor heb Ik gebeden nodig. (DN1,32)

Donderdag 5 april 1984
Tot Jelena, voor de parochie: - Lieve kinderen, vanavond vraag Ik jullie heel speciaal het Hart van mijn Zoon Jezus te vereren. Geef genoegdoening voor de wonden die het Hart van mijn Zoon toegebracht zijn: Dit Hart is door allerlei zonden gewond.

- Als jullie sterk zouden zijn in het geloof, zou Satan niets tegen jullie vermogen. Begin de weg van mijn boodschappen te volgen. Bekeer je, bekeer je! Bekeer je! (BN18,23)

Zondag 8 april l984
- Ik vraag jullie om voor de bekering van allen te bidden. Daarvoor heb Ik jullie gebeden nodig. (M 29)

Donderdag 12 april 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vanavond verzoek Ik jullie om met kwaadspreken op te houden en voor de eenheid te bidden, want mijn Zoon en Ik hebben een bijzonder plan met deze parochie.
Bereid je op een speciale manier op Paaszaterdag voor.
(BN18,24)

Zaterdag 14 april 1984
Tot Jelena: - Waarom zouden jullie niet gelukkig zijn? Jezus geeft zich aan jullie. Ik verlang ernaar de zielen te overstromen. Als Ik vanavond bedroefd ben, dan is dat omdat velen zich niet op Pasen voorbereid hebben. Ze staan Jezus niet toe zich op die dag met hun ziel te verenigen. (L2,138)

Goede Week (15-22 april 1984)
Tot Jelena: - Hef je handen omhoog en open je hart. Nu, in de tijd van de Verrijzenis, wil Jezus jullie een bijzonder geschenk geven. Dit geschenk van mijn Zoon geef Ik jullie. Hier is het: jullie zullen aan beproevingen worden blootgesteld en je zult ze met groot gemak doorstaan. Wij zijn bereid om jullie te laten zien, hoe je je eruit kunt redden als jullie Ons aanvaarden. Zeg niet dat het Heilig Jaar geëindigd is en dat bidden niet meer nodig is. Integendeel, verdubbel je gebeden, want met het Heilig Jaar hebben we slechts één stap vooruit gezet.
Op dit ogenblik verscheen de verrezen Jezus. Stralen kwamen uit zijn wonden. Hij zei:
- Ontvang mijn genaden en zeg tot de hele wereld dat er geen geluk bestaat dan door Mij. (M 29)

Witte Donderdag 19 april 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, deel in mijn compassie; bid, bid, bid!
Tot Jelena: - Ik ga jullie een geestelijk geheim openbaren: als jullie sterker willen zijn dan het kwaad, maak dan een persoonlijk gebedsplan: neem 's morgens een bepaalde tijd, lees een tekst uit de H.Schrift, laat Gods woord in je hart doordringen en span je in om het gedurende de dag te beleven, in het bijzonder op ogenblikken van beproeving. Zo zullen jullie sterker zijn dan het kwaad. (Bl 186)
Deze zelfde dag zou de H.Maagd aan Jelena het volgende gebed 'gedicteerd' hebben:

Hoe men zich kan geven aan Maria, de Moeder van goedheid, liefde en barmhartigheid

O mijn Moeder,
Moeder van goedheid, liefde en barmhartigheid!
Ik houd ontzaglijk veel van U en ik wijd me aan U toe.
Red mij door uw goedheid,
Liefde en genade!
Ik wil de uwe zijn.
Ik houd ontzaglijk veel van U
En ik verlang dat U mij beschermt.
O Moeder van goedheid,
Leg uw goedheid in mijn hart,
Zodat ik naar de hemel ga.
Ik vraag U uw oneindige liefde.
Geef mij de genade
Dat ik iedereen kan beminnen,
Zoals U Jezus Christus bemind hebt.
Ik vraag U de genade
Barmhartig*) te mogen zijn jegens U.
Ik bied me geheel aan U aan
En ik wens dat U bij mij bent bij elke stap die ik zet,
Omdat U vol van genade bent.
Ik wil uw genade nooit vergeten,
En als ik ze verlies,
Laat mij ze dan terugvinden, smeek ik U. Amen.

*) Een dubbelzinnige en verwarrende formulering die men op verschillende manieren heeft verklaard. Volgens pater Slavko betekent het: 'Opdat ik van uw wil weet te houden wanneer die verschilt van de mijne'.

Op de door Jelena gestelde vraag van pater T. Vlasic:
- Hoe heeft Jezus hele nachten kunnen bidden? Met welke methode?
- Hij had een groot verlangen naar God en naar het heil van de zielen. (T. Vlasic, 1 juni 1984, VB1,39, in het vervolg vaak herhaald)
- Als jullie sterker willen staan tegenover het kwaad, zorg dan voor een actief geweten. Bid daar 's morgens veel voor en lees een passage uit het Evangelie. Plant het goddelijk Woord in jullie hart en beleef het gedurende de dag, op een bijzondere wijze bij beproevingen. En 's avonds zullen jullie sterker zijn. (T. Vlasic, 3 augustus 1984, VB1,69)

Goede Vrijdag 20 april 1984
Tot Jelena: - Jullie zouden vol vreugde moeten zijn. Vandaag is Jezus voor jullie heil gestorven. Hij daalde neer ter helle en opende de deuren van het paradijs. Moge er vreugde in jullie hart heersen!
Wanneer jullie bidden, moet je meer bidden. Het gebed is een gesprek met God. Bidden betekent de Heer horen. Bidden is voor Mij een dienst, omdat alle dingen daarna duidelijk worden. Door het gebed leer je het geluk kennen.


Paaszaterdag 21 april 1984
Tot Jelena: - Hef je handen omhoog, verlang naar Jezus, omdat Hij jullie in zijn Verrijzenis wil overstelpen met genaden. Wees enthousiast over zijn Verrijzenis. Wij allen in de hemel zijn gelukkig, maar Wij hebben de vreugde van jullie hart nodig. Het geschenk van mijn Zoon en van Mij is op dit ogenblik: jullie zullen in je beproevingen ondersteund worden; ze zullen gemakkelijker voor jullie zijn, omdat Wij bij jullie zullen zijn. Als je naar Ons luistert, laten Wij je zien, hoe je ze moet overwinnen. Bid morgen veel. Moge Jezus werkelijk in jullie gezinnen verrijzen. Moge er vrede komen waar oorlog is. Ik wens dat iemand opnieuw wordt geboren in je hart. Kinderen, Ik dank jullie. Ga door met de Verrijzenis van Jezus in alle mensen op te wekken. Het Heilig Jaar is geëindigd, maar het betekent slechts één stap in je leven. Ga door met bidden. (BN18,24)

Pasen, 22 april 1984
- Wij verheugen ons allen in de hemel. Verheug je met ons. (DN1,27)

Maandag 23 april 1984
- Het is niet nodig om inlichtingen aan de mensen te geven, ze weten wat ze moeten doen. (T. Vlasic, 12 aug. 1984, VB1,86)

Dinsdag 24 april 1984
Bedroefd en in tranen:
- Teveel mensen vergeten, nadat ze hier begonnen zijn met bidden, zich bekeren, vasten en boete doen, dit alles snel wanneer ze weer thuis zijn en vallen in hun slechte gewoonten terug. (DN1,27)

- Er zijn voldoende inlichtingen verstrekt. De mensen weten er genoeg van. Zeg hun: deze plaats is een plaats van gebed. Bid zoveel je kunt. Bid zoals je kunt, maar bid steeds meer. Ieder van jullie zou zelfs vier uur per dag kunnen bidden. Ik weet dat velen het niet begrijpen, omdat ze alleen maar denken aan de kost verdienen.
Pater T. Vlasic liet aan Haar overbrengen:
- Als ik dat tegen de mensen zeg, zullen ze zich helemaal terugtrekken.
- Zelfs jij begrijpt het niet. Het is nauwelijks een zesde deel van jullie dag. (T. Vlasic, 26 mei 1984, VB1,30; daarna vaak herhaald, 1,34)

Tot Jelena: - Heel wat keren ben Ik vanwege de rechtvaardigheid en jullie zonden wenend van jullie heengegaan. Ik kon geen enkel woord meer zeggen. Ik ben je Moeder en Ik wil helemaal niet tegen jullie ingaan. Maar het hangt van jullie af wat Ik in je zal bewerken.
Wij moeten Jezus blij en gelukkig maken.
(T. Vlasic, 10 november 1984, VB1,128)

Donderdag 26 april 1984
Geen boodschap...

Maandag 30 april 1984
...Marija vraagt er de reden van:
- Ik had een speciale boodschap voor de parochie om het geloof van alle gelovigen op te wekken. Toch wil Ik niemand dwingen tot iets, wat het dan ook is, waarvoor men niets voelt of waarnaar men niet verlangt. Heel weinig mensen hebben die boodschappen van de donderdagen aanvaard. In het begin waren er meer. Maar nu schijnt het dat dit alles voor hen doodgewoon geworden is. En de laatste keer hebben sommigen alleen uit nieuwsgierigheid naar de boodschap gevraagd en niet met geloof en godsvrucht ten opzichte van mijn Zoon en Mij. (F2,110)

Donderdag 3 mei 1984
Geen boodschap.

Donderdag 10 mei 1984
Het uitblijven van de boodschap op 26 april en 3 mei evenals de uitleg op 30 april misten hun uitwerking niet. Het antwoord liet niet op zich wachten:
- Ik richt het woord tot jullie en Ik ga ermee door. Maar luister naar deze richtlijnen.

Donderdag 17 mei 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Ik ben vandaag gelukkig, want velen van jullie verlangen ernaar zich aan Mij toe te wijden. Ik bedank jullie daarvoor. Jullie hebben je niet vergist. Mijn Zoon Jezus Christus wil jullie door mijn bemiddeling overladen met heel bijzondere genaden. Hij verheugt zich erover dat jullie je aan Hem toewijden.

Zaterdag 19 mei 1984
Tot Jelena: - Lieve kinderen, in deze tijd is het hard nodig jezelf aan Mij en aan mijn Hart toe te wijden. Bemin, bid en vast!

Maandag 21 mei 1984
Tot Jelena: - Lieve kinderen, hoezeer wens Ik dat jullie je tot Mij wenden. Veronderstel, kindertjes, dat dit het eind van het schooljaar is en dat jullie niet eens halverwege zijn gekomen. Daarom moeten jullie nu een beetje serieuzer worden. (Ba 62)

Woensdag 23 mei 1984
Tot Jelena: - Ik verlang dat de parochie zich door een noveen voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van het vormsel op Hemelvaartsdag (31 mei). (M 30)

Donderdag 24 mei 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik heb het jullie al gezegd: Ik heb jullie op een bijzonder wijze uitgekozen zoals jullie zijn. Ik ben je Moeder; Ik houd van jullie allemaal. Wees niet bang op ieder ogenblik waarop jullie moeilijkheden hebben, want Ik houd van jullie, zelfs wanneer jullie je verwijderen van Mij en van mijn Zoon. Ik vraag jullie, niet toe te staan dat mijn Hart bloedige tranen schreit wegens zielen die door de zonde verloren gaan. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid!

Vrijdag 25 mei 1984
Tot Jelena: - Ik wens waarlijk dat jullie met Pinksteren zuiver zijn. Bid, bid, dat je geest op die dag veranderd wordt! (Ba 62)

Zaterdag 26 mei 1984
Tot Jelena: - Lieve kinderen, Ik dank jullie voor elk gebed. Probeer onafgebroken te bidden en vergeet niet dat Ik jullie liefheb en wens dat jullie allemaal van elkaar houden.
Tot Jelena, aan wie door iedereen verzocht wordt, de H.Maagd vragen te stellen:
- Op al die vragen is al een antwoord: bid tot de H. Geest dat Hij jullie verlicht en jullie alles te weten komen wat je wilt. (Ba 63)

Maandag 28 mei 1984
Tot Jelena: - De liefde is een gave van God, bid dus dat God jullie de gave van liefde schenkt. (Ba 62)

Woensdag 30 mei 1984
Tot Jelena: - De priesters zouden de gezinnen moeten bezoeken, vooral de gezinnen die niet meer praktizeren en die God vergeten zijn. De priesters zouden het Evangelie van Jezus naar de mensen moeten brengen en hun leren bidden. En de priesters zouden zelf meer moeten bidden en ook vasten; ze zouden aan de armen moeten geven wat ze zelf niet nodig hebben. (T 64)

Donderdag 31 mei 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Ik zal je de boodschap voor de parochie op zaterdag 2 juni geven; ze moet zondag bekend gemaakt worden.

Mei 1984
Tot Jelena, nadat Maria gevraagd heeft dat men haar 2000ste geboortedag op 5 augustus 1984 zal vieren:
- In de loop der eeuwen heb Ik Me helemaal aan jullie gegeven. Is het teveel gevraagd om drie dagen voor Mij te reserveren? Werk die dagen niet; pak je rozenkrans en bid! (J)
- In de loop van de laatste kwart eeuw is het vasten in de katholieke Kerk vergeten. (T 57)
Jelena: - Ik weet dat alle gezinnen vier uur per dag kunnen bidden. Maar als ik dat tegen de mensen zeg, zullen ze ervoor terugschrikken.
- Begrijp je niet dat het maar een zesde deel van de dag is? (F2,113)

Vrijdag 1 juni 1984
Tot Jelena: - Moge Gods liefde altijd in jullie zijn, omdat jullie zonder die liefde niet volledig bekeerd kunnen worden, Laat de rozenkrans in je handen jullie aan Jezus herinneren. (J)
- Lieve kinderen, doe een poging om de H. Mis beter te begrijpen, zoals jullie dat moeten doen. (J)

Zaterdag 2 juni 1984
Tot Marija, voor de parochie (vervroegde boodschap: deze zal niet op donderdag 7 juni worden gegeven):
- Lieve kinderen, vanavond beveel Ik jullie de noveen (voor Pinksteren) aan. Bid voor de uitstorting van de H.Geest over al je gezinnen en over je parochie. Bid en je zult er geen split van hebben. God zal jullie zijn gaven schenken. Dankzij deze gaven zullen jullie Hem tot het eind van je leven verheerlijken. (F2,124)

Tot Jelena: - Ik dank jullie voor elk gebed. Ga door met bidden, maar bid met je hart.
- Lieve kinderen, het is opnieuw noodzakelijk dat jullie tot de H.Geest bidden en het zou voor jullie goed zijn om in de kerk zeven keer het 'Onze Vader' te bidden zoals men dat voor Pinksteren doet.
(J)
Gedurende de noveen ter voorbereiding op Pinksteren houdt de priester die het gebed leidt een korte inleiding voor elk 'Onze Vader' om de zeven gaven van de H.Geest te vragen.

Maandag 4 juni 1984
- Lieve kinderen, Ik ben blij dat jullie zijn gaan bidden zoals Ik jullie gevraagd heb. Ga zo door. (Ba 63)

Vrijdag 8 juni 1984
Tot Jelena: - Lieve kinderen de liefde is noodzakelijk voor jullie. Ik heb het jullie al heel wat keren gezegd en Ik herinner jullie eraan.
Ga door met alleen maar te bidden en wees gelukkig, want Ik ben met jullie.
(J)

Zaterdag 9 juni 1984, vooravond van Pinksteren
- Bid morgenavond om de Geest van waarheid te ontvangen, in het bijzonder jullie, leden van deze parochie. De Geest van waarheid is voor jullie onmisbaar om de boodschappen door te geven zoals Ik ze jullie geef, zonder wat dan ook toe te voegen of weg te laten. Bid dat de H.Geest jullie de geest van gebed instort, opdat jullie meer bidden. Ik, je Moeder, vind dat jullie weinig bidden.

Maandag 11 juni 1984
Tot Jelena: - Ik wens dat jullie doorgaan met bidden en vasten.
Tot de groep: - Ik wens dat de groep als een lentebloem wordt.
- De liefde die Ik jullie geef is groot, maar soms wijzen jullie ze af en zo wordt ze minder. Aanvaard aanstonds de gaven die Ik jullie schenk om er je voordeel mee te doen.
(J)

Woensdag 13 juni 1984
- Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om meer te bidden, jullie en heel de parochie, tot aan de verjaardag (van de verschijningen, Vert.). Moge jullie gebed een teken van offer aan God worden. Lieve kinderen, Ik weet dat jullie allemaal vermoeid zijn. Jullie weten niet, hoe je je aan Mij kunt aanbieden. Bied je dezer dagen helemaal aan Mij aan. (Bl 141)

Donderdag 14 juni 1984
Geen 'donderdag-boodschap' aan de parochie. BN18,26 vermeldt er per abuis een: 'Bid, bid...'

Half juni 1984
Tot Jelena: - Bereid je door het gebed op de derde verjaardag van het begin van de verschijningen voor. Op 25 juni moet het feest van Maria, Koningin van de Vrede, gevierd worden. (M 30)

Donderdag 21 juni 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Bid, bid, bid! Ik dank je dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.
Tot Jelena: - Als jullie wisten hoeveel Ik van jullie houd, zou je huilen van vreugde. Wanneer er iemand voor jullie staat en je iets vraagt, geven jullie het hem. Ikzelf sta voor zoveel harten, maar ze blijven gesloten. Bid opdat de wereld mijn liefde aanvaardt. (BN18,24)
- Ieder lid van de groep is als een bloem en als iemand probeert jullie te vertrappen, zullen jullie groeien en nog groter proberen te worden. Als iemand jullie een beetje vertrapt, dan zullen jullie je herstellen en als iemand een bloemblad uitrukt, ga dan door met groeien alsof jullie nog ongeschonden waren.
Tot Marijana: - Mijn enige wens is dat jullie even blij en enthousiast worden als jullie in de eerste dagen van mijn verschijningen waren. (Ba 64)

Zaterdag 23 juni 1984
- Lieve kinderen, Ik ben heel gelukkig dat er vanavond zoveel mensen zijn. Bedank alleen God. (Ba)

Sinds Pasen spreekt Onze Lieve Vrouw niet elke dag tot Jelena en Marijana, maar vooral op dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag.

Zondag 24 juni 1984, Sacramentsdag
Derde verjaardag van de verschijningen:
- Kinderen, Ik dank jullie voor elk offer dat jullie in deze dagen hebben gebracht. Bekeer je, vergeef elkaar, vast, bid, bid, bid! (C 149)

Maandag 25 juni 1984
- Ik dank je voor al je offers. (DN1,27)

Dinsdag 26 juni 1984
- Als Ik zeg: bid, bid,bid, wil Ik niet alleen zeggen dat het aantal gebedsuren vermeerderd moet worden, maar Ik wil ook het verlangen versterken om te bidden, met God in contact te zijn en voortdurend in een geestesgesteldheid te zijn die van gebed doordrenkt is. (F2,112)

Donderdag 28 juni 1984
Geen 'donderdag-boodschap' aan de parochie.

Donderdag 5 juli 1984
Boodschap aan de parochie: - Bid steeds voor elk werk en beëindig het met bidden. Als jullie dat doen, zal God jullie en je werk zegenen. Deze laatste dagen hebben jullie weinig gebeden en veel gewerkt. Bid meer. In het gebed zullen jullie rust vinden.

Donderdag 12 juli 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, in deze dagen wil Satan al mijn plannen verhinderen. Bid met Mij, opdat zijn opzet niet slaagt. Ik zal mijn Zoon Jezus bidden, dat Hij jullie de genade geeft om in de bekoring van Satan de overwinning van Jezus te ervaren.

Maandag 16 juli 1984
- Ik bid voor de paters en de parochianen, dat niemand zich ongerust maakt. Ik ken de veranderingen die zich weldra zullen voordoen (bij de parochiegeestelijkheid). Op het ogenblik van de veranderingen zal Ik er zijn, vrees dus niets. In de toekomst zullen er tekens betreffende zondaars, ongelovigen, alcoholisten en jongeren komen: ze zullen Mij opnieuw aannemen. (T 42)

Donderdag 19 juli 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, de laatste dagen hebben jullie het werk van Satan ervaren. Ik ben altijd met jullie; wees niet bevreesd door die bekoringen, God waakt altijd over jullie. Ik ben met jullie, ook in de kleinste beproevingen.

Vrijdag 20 juli 1984
Laat in de avond, op de heuvel van de verschijningen:
- Open je hart voor Mij, kom dichterbij. Zeg hardop je intenties en je gebeden.
De H.Maagd schonk veel aandacht aan de gebeden van de zieners. Toen ze voor de bisschop van Mostar baden, vulden haar ogen zich met tranen. Huilend zei Ze hun:
- Jullie zijn mijn kleine bloemen. Ga door met bidden, mijn taak wordt erdoor verlicht.
Na hen met een kruisbeeld gezegend te hebben, verdween Zij in de lucht terwijl Ze bleef huilen. (T 43)

Donderdag 26 juli 1984
Boodschap aan de parochie: - Ook vandaag nodig Ik jullie uit in het gebed en de boete te volharden. Vooral de jongeren van deze parochie moeten ijveriger zijn in hun gebeden.

Begin augustus 1984
Tot Jelena: - Deze boodschap is bestemd voor de Paus en voor alle christenen. Bereid mijn tweeduizendste geboortedag voor die op 5 augustus 1984 plaats zal hebben. Door de eeuwen heen heb Ik heel mijn leven aan jullie gewijd. Is het voor jullie teveel om drie dagen aan Mij te wijden? Werk die dag niet, maar neem je rozenkrans en bid. (M 30)

Donderdag 2 augustus 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag ben Ik gelukkig. Ik dank jullie voor je gebeden. Bid deze dagen nog meer voor de bekering van de zondaars.

Ter voorbereiding van de tweeduizendste geboortedag van Maria:
- Lieve kinderen, bid nog steeds zoveel mogelijk. Bid alle dagen minstens een hele rozenkrans. Vast op de woensdagen en vrijdagen op water en brood. (BN18,27)

Tot Jelena: - Ik ben tevreden over je deelname aan de H.Mis. Ga door zoals vanavond, Ik dank je dat je de bekoring van Satan hebt weerstaan. (DN1,33)

Zondag 5 augustus 1984
De viering van de tweeduizendste geboortedag van Maria is voorafgegaan door drie dagen vasten en voortdurend gebed. Zeventig priesters hebben zonder onderbreking biechtgehoord en er was een groot aantal bekeringen.
- Nooit in mijn leven heb Ik geschreid van smart zoals Ik vanavond schrei van vreugde. Dank! (BN18,27)

In het vooruitzicht van deze dag had de Gospa gezegd:
- De priesters die biechthoren zullen die dag grote vreugde ervaren. (DN 1,32)

Gedurende die drie dagen van vasten en voortdurend gebed was de H.Maagd 'heel blij', zeggen de zieners en Zij herhaalde:
- Ik ben heel blij; ga door, ga door. Ga door met bidden en vasten.
Haar blijdschap scheen op zondag 5 augustus op haar hoogtepunt te zijn. Als een ontluikende bloem heeft Zij vol vreugde gezegd:
- Ga door, ga door, open je hart, bid tot God en Ik zal voor jullie bidden. (T. Vlasic, 6 augustus 1984, VB1, 76)

Maandag 6 augustus 1984
- Ga door en maak Mij elke dag gelukkig. (T. Vlasic, 7 augustus 1984, VB1,79)

Donderdag 9 augustus 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Satan gaat door met mijn plannen te dwarsbomen. Bid, bid, bid! Geef je in het gebed aan God over. Bid met je hart!

Zaterdag 11 augustus 1984
- Lieve kinderen, bid want Satan probeert onophoudelijk mijn plannen in de war te sturen. Bid uit de grond van je hart. Geef je in het gebed aan Jezus over! (F2,118)

Dinsdag 14 augustus 1984
Tot Ivan, bij een onverwachte verschijning thuis:
- Ik verlang dat de mensen in deze periode met Mij meebidden en dat ze dit steeds meer doen. Vast streng op woensdag en vrijdag. Bid zo mogelijk elke dag de hele rozenkrans, dat wil zeggen de blijde, de droevige en de glorievolle geheimen. (C150)

Donderdag 16 augustus 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik vraag jullie allen, maar vooral de hele parochie, mijn boodschappen na te leven en ze aan allen door te geven die jullie ontmoeten.

Donderdag 23 augustus 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Bid, bid, bid!
Bovendien, aldus Marija, heeft Zij gevraagd dat allen en met name de jongeren, zich tijdens de H.Mis waardig gedragen.

Zaterdag 25 augustus 1984
Tot Mirjana: - Verwacht Mij op 13 september, dan zal Ik je over de toekomst spreken. (DN3,12)

Donderdag 30 augustus 1984
Boodschap aan de parochie naar aanleiding van het kruis dat in 1933 op de Krizevac werd opgericht voor de 1900ste gedenkdag van de dood en de verrijzenis van Jezus:
- Lieve kinderen, dit kruis lag in het plan van God besloten toen jullie het hebben opgericht. Ga vooral in deze dagen de berg op en bid aan de voet van het kruis. Ik heb jullie gebeden nodig.

Vrijdag 31 augustus 1984
- Ik hou bijzonder veel van het kruis dat jullie volgens de beschikking van de goddelijke Voorzienigheid op de berg Krizevac hebben opgericht. Ga er vaker bidden. (Bl 34)

Donderdag 6 september 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, zonder het gebed is er geen vrede. Daarom zeg Ik jullie, lieve kinderen: Bid voor de vrede aan de voet van het kruis.

Maandag 10 september 1984
Tot Jelena: - Lieve kinderen, jullie moeten begrijpen dat bidden nodig is. Het gebed is geen kleinigheid. Het gebed is een samenspraak met God. In elk gebed moeten jullie naar de stem van God luisteren. Zonder bidden kan men niet leven. Bidden is leven. (T. Vlasic, 10 november 1984, VB1,130)

Donderdag 13 september 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik heb jullie gebeden nog steeds nodig. Jullie vragen Mij, waarom zoveel gebeden? Kijk naar de wereld, lieve kinderen en jullie zien, hoe de zonde daar heerst. Bid, opdat Jezus mag overwinnen.

Donderdag 20 september 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit te beginnen met van harte te vasten. Velen vasten omdat anderen het doen. Het vasten is een gewoonte geworden waar niemand mee wil breken. Ik vraag de parochie te vasten om de Heer te danken dat Hij Mij heeft toegestaan zo lang in deze parochie te blijven. Lieve kinderen, vast en bid met je hart!

Donderdag 27 september 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, jullie gebeden hebben Mij geholpen om mijn plannen te verwezenlijken. Ga door met bidden, opdat ze volledig gerealiseerd worden. En bid de rozenkrans in het gezin, dat vraag Ik jullie.

Donderdag 4 oktober 1984
Boodschap aan de parochie: - Vandaag wil Ik jullie zeggen, dat jullie gebeden Mij vaak blij maken. Toch zijn er nog teveel in de parochie die niet bidden en mijn hart is daar bedroefd om. Bid voor hen, opdat Ik al jullie offers en gebeden naar de Heer kan brengen.

Vrijdag 5 oktober 1984
Tot Jelena: - Ik houd van jullie. Houd van Mij, houd van elkaar! (DN1,33)

Maandag 8 oktober 1984
- Laten alle gebeden die jullie 's avonds in je gezinnen bidden voor de bekering van de zondaars zijn, omdat de wereld echt in zonde leeft. Bid elke avond de rozenkrans. (F2,106)

Jakov was die dag ziek en kreeg thuis deze boodschap:
- Lieve kinderen, draag alle gebeden die jullie 's avonds thuis bidden op voor de bekering van de zondaars, omdat de wereld in grote zonde gedompeld is. Bid iedere avond de rozenkrans. (M 36)

Donderdag 11 oktober 1984
Boodschap aan de parochie, na aanhoudende regenbuien die schade aan de wijngaarden hebben toegebracht: - Lieve kinderen, Ik dank jullie dat je de Heer al je moeite aanbiedt, vooral nu de Heer jullie beproeft door de vruchten die jullie oogsten. Weet, lieve kinderen, dat Hij van jullie houdt en dat Hij jullie daarom op de proef stelt. Offer alle lasten aan de Heer op en maak je niet ongerust.

Zaterdag 13 oktober 1984
Tot de priesters van de 'Mariale Priesterbeweging':
- Een boodschap aan jullie en aan allen die Mij liefhebben. Lieve zonen, bid zonder ophouden en vraag aan de H.Geest dat Hij jullie altijd inspireert. Zoek alleen de wil van God in alles wat jullie vragen, in alles wat jullie doen. Zoek uitsluitend de wil van God. (BN18,27)
- Leef volgens je overtuiging en respecteer de andere. (Bl 221)

Donderdag 18 oktober 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om elke dag in het gezin de Bijbel te lezen. Geef hem een duidelijke plaats om jullie tot lezen en bidden aan te sporen.

Zaterdag 20 oktober 1984
- Wanneer jullie bidden, moeten jullie meer bidden. Het gebed is een samenspraak met God. Bidden betekent naar God luisteren. Het gebed is voor Mij van nut. Na het gebed is immers alles duidelijk. Het gebed geeft je blijdschap, het kan je leren huilen en het kan je leren je volledig te ontplooien. Bidden is geen kleinigheid, het is praten met God. (T. Vlasic, 10 november 1984, VB1,125-126)

Woensdag 24 oktober 1984
Om 22.00 uur op de Krizevac: - Lieve kinderen, Ik ben zo gelukkig als Ik jullie zie bidden. Bid met Mij, opdat het plan van God verwezenlijkt wordt dankzij jullie en mijn gebeden. Bid meer en intenser. (T 45)

Donderdag 25 oktober 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, bid gedurende deze maand. De Heer heeft mij toegestaan jullie elke dag te helpen. Zijn genaden hebben jullie verdedigd tegen het kwaad. Deze maand behoort Mij toe. Ik wil hem aan jullie geven. Bid alleen maar en de Heer zal je de genaden geven die je zoekt. Ik zal jullie helpen.

Oktober 1984
- Ik zou jullie geestelijk willen leiden, maar Ik zal je niet kunnen helpen als jullie je niet openstellen. Jullie hoeven bijvoorbeeld alleen maar te denken, waar je gisteren tijdens de Mis met je gedachten was. Wanneer jullie naar de Mis gaan, zouden jullie je onderweg op de Mis moeten voorbereiden. Jullie moeten ook de Communie met een open en zuiver hart ontvangen... Zuiverheid en openheid van hart! Verlaat de kerk niet zonder behoorlijke dankzegging. Ik kan jullie alleen maar helpen als jullie voor mijn raadgevingen ontvankelijk zijn. Ik kan jullie niet helpen als jullie niet open zijn. (T 59)
Het belangrijkste in het geestelijk leven is het vragen om de gave van de H.Geest. Wanneer de H. Geest komt heerst er rust. Wanneer dat gebeurt verandert alles om je heen. De dingen zullen veranderen. (T 59)

Donderdag 1 november 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om het bidden in je gezin te vernieuwen. Het werken op het veld is afgelopen. Leg je nu toe op het gebed. Het moet in jullie gezinnen de eerste plaats innemen.

Donderdag 8 november 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, jullie geven je niet genoeg rekenschap van de boodschappen die God jullie door mijn tussenkomst geeft. Hij geeft jullie grote genaden die jullie niet aangrijpen. Bid de H.Geest dat Hij jullie mag verlichten. Als jullie eens wisten hoe groot de genaden zijn die God jullie verleent, dan zouden jullie zonder ophouden bidden.

Donderdag 15 november 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, jullie zijn het uitverkoren volk. De Heer geeft jullie veel genaden. Maar jullie zijn je niet bewust van elke boodschap die Ik jullie geef. Ik herhaal alleen: bid, bid, bid. Ik kan jullie niets anders zeggen, omdat Ik van jullie houd. Ik zou willen dat jullie in het gebed mijn liefde en Gods liefde zouden ervaren.

Zaterdag 17 november 1984
Tot Jelena: - Bid. Stel geen vragen over het motief waarom Ik je voortdurend vraag te bidden. Versterk je persoonlijk gebed, zodat het een kanaal voor de anderen wordt. (BN18,30)

Donderdag 22 november 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Leef alle boodschappen na en mogen ze steeds meer wortel schieten in je hart.

Donderdag 29 november 1984
Boodschap aan de parochie: - Jullie kunnen nog niet beminnen en nog niet met liefde naar de woorden luisteren die Ik jullie geef. Wees je ervan bewust, mijn veelgeliefden, dat Ik je Moeder ben en dat Ik op aarde gekomen ben om jullie te leren met liefde te luisteren, met liefde en niet uit dwang te bidden en je kruis te dragen. Door het kruis wordt God in iedere mens verheerlijkt.

Donderdag 6 december 1984
Boodschap aan de parochie: - In deze dagen nodig Ik jullie uit tot bidden in gezinsverband. In naam van God heb Ik jullie boodschappen gegeven, maar jullie hebben niet naar Mij geluisterd. Deze Kerstmis zal voor jullie onvergetelijk zijn, mits jullie de boodschappen aanvaarden die Ik jullie geef. Lieve kinderen, sta niet toe dat deze dag van vreugde voor Mij de droevigste dag wordt.

Donderdag 13 december 1984
Tot Marija, voor de parochie: - Jullie weten het, de dag van vreugde is nabij, maar zonder liefde zullen jullie niets bereiken. Begin daarom vóór alles van je eigen gezin te houden, van iedereen in deze parochie, dan zullen jullie in staat zijn allen die hier komen te beminnen en te ontvangen. Maak dat dit de week is waarin je leert liefhebben.
Deze Kerstmis zal onvergetelijk voor jullie zijn als je Mij volgt. Zet je televisietoestel en je radio uit en ga op weg met de programma's van God: meditatie, gebed en Evangelielezing. Bereid je met geloof voor. Wanneer jullie de liefde hebben begrepen, zal je leven vol geluk zijn.
(BN18,31)

Maandag 17 december 1984
Boodschap die door de zieners overgebracht wordt aan Mgr. Franic, aartsbisschop van Split, tijdens een retraite die hij in Medjugorje houdt:
- U zult nog meer moeten lijden. (DN3,18)

Donderdag 20 december 1984
Tot Jelena: - Ik verlang dat jullie de bloem zijn die met Kerstmis voor Jezus bloeit, de bloem die op het eind van de kersttijd niet verwelkt. Mogen jullie harten de herders van Jezus worden. (bij de kribbe, VB 2, 16)

Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit voor Jezus Christus een gebaar te maken: Ik verlang dat elk gezin van de parochie als teken van overgave aan Jezus elke dag een bloem brengt tot het Kerstmis is. Laat ieder gezinslid een bloem bij de kerststal zetten en Jezus zal daarin bij zijn komst jullie liefde voor Hem zien.
Op 24 december brachten de parochianen hun bloemen naar de kerststal. Heel het heiligdom was veranderd in één bloeiend bloemperk.

Vrijdag 21 december 1984
- Lieve kinderen, Ik zou graag willen dat jullie allemaal als een bloem zijn die met Kerstmis voor Jezus opengaat. Een bloem die na Kerstmis niet met bloeien ophoudt. Wees de goede herders van Jezus. (Bl 298)

Dinsdag 25 december 1984
De H.Maagd heeft geen boodschap gegeven, maar Zij is verschenen met het Kind Jezus in haar armen. (DN 5, 77)

Donderdag 27 december 1984
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, deze kerstdagen probeert Satan hardnekkig de plannen van God te dwarsbomen. Jullie hebben hem op de eerste kerstdag zelf opgemerkt. Maar in jullie hart is God overwinnaar. Geef je hart over aan de vreugde.

Zaterdag 29 december 1984
Tot Jelena, op de verjaardag van de eerste verschijning aan haar:
- Vandaag is het feest van de Moeder van goedheid, barmhartigheid en liefde.
En Zij heeft ons de zegen gegeven terwijl Ze zei:
- Tot nu toe heb Ik hem aan niemand gegeven.
De groep voelde zich daardoor sterk veranderd. Zij heeft hen aangespoord deze zegen goed te ontvangen:
- Ontvang hem, verwaarloos hem niet zoals in het verleden. Ik kan jullie mijn zegen geven, maar Ik kan hem niet geven als jullie hem niet willen aannemen. (T. Vlasic, 2 maart 1985, VB2,38)

Tot Jelena: - Ik verlang ernaar dat er in jullie een grote liefde en een grote vrede gaat opbloeien. Bid dus! (Bl 257)

1985


Woensdag 2 januari 1985
Om 23.30 uur verschijnt de H.Maagd, door vijf engelen omgeven, op de Krizevac:
- Ik ben heel gelukkig dat Ik dankzij de gebeden van de gelovigen al meer dan drie jaar hier heb kunnen komen. Ga door met zo te bidden. Een gedeelte van mijn plan is verwezenlijkt. God zegent speciaal allen die hier zijn. Jullie kunnen blij naar huis gaan. Jullie zullen de redenen daarvan niet direct begrijpen. Bied de komende week jullie dankzegging aan. (T 47)

Donderdag 3 januari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, de Heer heeft jullie vandaag veel genaden gegeven. Maak van deze week een tijd van dankzegging voor alles wat God jullie heeft geschonken.

Woensdag 9 januari 1985
- Ik dank de gelovigen omdat ze door zo'n slecht en koud weer naar de kerk gekomen zijn. (T 48)

Donderdag 10 januari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik je danken voor al je offers. Vooral dank aan allen die blij zijn hier te komen en die mijn hart dierbaar geworden zijn. Veel parochianen luisteren niet naar de boodschappen. Maar omwille van hen die Mij bijzonder na aan het hart liggen, ga Ik door met het geven van boodschappen aan de parochie. En Ik blijf ze geven, want Ik houd van jullie en wens dat jullie ze van ganser harte naleven.

Donderdag 17 januari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - In deze dagen strijdt Satan verraderlijk tegen deze parochie. Lieve kinderen, jullie gebed verslapt en het zijn er niet veel die naar de Mis gaan. Bied weerstand in deze dagen van beproeving.

Donderdag 24 januari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, in deze dagen hebben jullie van Gods tederheid genoten door de vernieuwing van de parochie. Maar Satan werkt nog harder om jullie je blijdschap te ontrukken. Door het gebed kunnen jullie hem volledig ontwapenen en je geluk veilig stellen.

Donderdag 31 januari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag vraag Ik jullie: open je hart voor God zoals de bloemen in de lente voor de zon opengaan. Ik ben je Moeder, Ik wil jullie steeds dichter bij je Vader zien, opdat Hij jullie harten kan vervullen.

Januari - februari 1985
Tot Vicka, tijdens een gebedsbijeenkomst op de berg:
- Lieve kinderen, Satan is sterk. Hij wil uit alle macht mijn plannen vernietigen. Bid alleen maar en houd er niet mee op. Ik zal ook tot mijn Zoon bidden, opdat alle plannen waarmee Ik begonnen ben verwezenlijkt worden. Wees geduldig en volhard in het gebed. Sta niet toe dat Satan jullie de moed ontneemt. Hij werkt heel hard in de wereld. Wees op je hoede. (DN3,26)

Zondag 3 februari 1985
- Ik wens dat pater Slavko hier blijft, dat hij je leven begeleidt en de berichten verzamelt, opdat er bij mijn vertrek een volledig beeld achterblijft van alles wat er gebeurd is. Op dit moment bid Ik ook voor Slavko en voor allen die in deze parochie werkzaam zijn. (DN3,25-26)

Donderdag 7 februari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - In deze dagen is Satan bijzonder actief in deze parochie. Bid, lieve kinderen, opdat Gods plannen verwezenlijkt worden en elke beproeving van Satan tot glorie van de Heer beëindigd wordt. Ik ben zo lang gebleven om jullie in deze beproevingen te helpen.

Donderdag 14 februari 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Dit is de dag waarop Ik jullie de boodschap voor de parochie geef. Maar niet de hele parochie aanvaardt de boodschappen en leeft ze na. Ik ben bedroefd en Ik zou graag willen, lieve kinderen, dat jullie naar Mij luisterden en mijn boodschappen naleefden. Ieder gezin moet samen bidden en de Bijbel lezen.

Zondag 17 februari 1985
- Bid, lieve kinderen, opdat het plan van God in vervulling gaat en alle werken van Satan veranderd worden ten gunste van Gods glorie. (F2,128)

Woensdag 20 februari 1985, Aswoensdag
Tot Jelena: - Ik geef jullie een raad: Ik zou willen dat jullie elke dag een fout proberen te overwinnen. Als jullie tekortkoming hierin bestaat dat je om alles boos wordt, probeer dan eens een dag minder boos te worden. Als het je gebrek is niet te kunnen studeren, probeer dan te studeren. Als het je fout is dat je niet kunt gehoorzamen of als je degenen die je niet bevallen, niet kunt verdragen, probeer dan eens met hen te praten. Als je tekortkoming bestaat in het niet kunnen verdragen van een hoogmoedig persoon, moet je proberen naar hem of haar toe te gaan. Als jullie willen dat iemand nederig is, wees dan zelf ook nederig. Laat zien dat nederigheid meer waard is dan hoogmoed. Probeer zo elke dag iedere inwendige fout te boven te komen of weg te doen. Onderzoek welke de ondeugden zijn waar jullie vanaf moeten komen. In deze vastentijd moeten jullie proberen en er echt naar verlangen dat deze periode in liefde voorbijgaat. Doe zoveel mogelijk je uiterste best. (DN4 bis,68)

Donderdag 21 februari 1985
Boodschap aan de parochie: - Dag na dag heb Ik jullie tot vernieuwing en gebed in de parochie uitgenodigd, maar jullie aanvaarden het niet. Vandaag nodig Ik je voor de laatste keer daartoe uit. Nu is het vastentijd en jullie kunnen als parochie uit liefde het initiatief nemen aan Mijn oproep gehoor te geven. Als jullie dat niet doen zal Ik jullie geen boodschap meer geven, zoals de Heer Mij heeft toegestaan.

Maandag 25 februari 1985
Tot Jelena: - Weet dat Ik van jullie houd. Weet dat jullie Mij toebehoren. Ik wil voor niemand méér doen dan voor jullie. Kom allen tot Mij. Blijf bij Mij en Ik zal voor altijd je Moeder zijn. Kom, want Ik wil dat jullie Mij allen toebehoren. (Bl 261)

Tot Marija: - Voor de komende week nodig Ik jullie uit om deze woorden te zeggen: 'Ik bemin God in alles. Met de liefde verkrijgen we alles'. Jullie kunnen veel dingen ontvangen, zelfs de onmogelijkste. De Heer verlangt dat alle parochies zich aan Hem toevertrouwen en in Hem ook aan Mij. Dat wil Ik. Onderzoek elke avond je geweten, maar alleen om Hem te bedanken en erkentelijk te zijn voor alles wat zijn liefde ons in Medjugorje aanbiedt. (DN3,30)

Donderdag 28 februari 1985
Boodschap aan de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om in de week dit woord te beleven: 'Ik bemin God'. Lieve kinderen, door de liefde kunnen jullie alles verkrijgen, zelfs wat jullie onmogelijk lijkt. De Heer verlangt dat deze parochie Hem geheel en al toebehoort. Ik verlang dat ook.

Februari - maart 1985
- Lieve kinderen, jullie hebben steeds gebeden dat Ik je niet zou verlaten. Nu vraag Ik jullie op mijn beurt Mij niet te verlaten. Vooral in deze dagen wil Satan jullie allemaal verjagen. Bid daarom veel in deze dagen. Lieve kinderen, Ik ben opnieuw gekomen om jullie te bedanken. Jullie hebben nog niet begrepen wat het betekent mijn Hart te verblijden. Dat is iets geweldigs. Ik vraag jullie alleen in het bidden te volharden. Naarmate jullie bidden heb Ik boodschappen voor jullie. Vaarwel, Ik dank jullie, lieve kinderen, mijn liefde voor jullie is grenzeloos. Wees gelukkig bij Mij, want Ik ben gelukkig bij jullie. (DN4bis,68)

Donderdag 7 maart 1985
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit tot vernieuwing van het gebed in jullie gezin. Lieve kinderen, moedig de jongsten tot gebed aan en laten ze naar de Mis gaan.

Zaterdag 9 maart 1985
- Jullie kunnen onmiddellijk, of over een maand, of over tien jaar een genade ontvangen. Ik heb geen honderd of tweehonderd 'Onze Vaders' nodig. Je kunt er beter één bidden, maar dan wel met het verlangen God te ontmoeten. Jullie moeten alles uit liefde doen, en alle teleurstellingen, alle moeilijkheden met liefde aanvaarden. Wijd je toe aan de liefde. (BN19,30)

Woensdag 13 maart 1985
Een aan Vicka gerichte boodschap op het moment waarop Ivan opschudding had veroorzaakt doordat hij, onder druk gezet, de commissie van onderzoek op een dwaalspoor had gebracht. (Ivan had onder druk van twee leden van de onderzoekscommissie het door Onze Lieve Vrouw beloofde teken opgeschreven en in een verzegelde envelop aan hen gegeven. Bij latere ondervragingen zei hij, niets opgeschreven te hebben. Met zijn goedvinden werd de envelop geopend en toen bleek er wel iets op papier te staan, maar niets bijzonders. Zie ook "Medjugorje" door René Laurentin, uitg. Tabor, 9 mei 1982, 7 en 9 maart 1985. Vert.):
- Bid, bid, bid! Alleen door te bidden zullen jullie niet dezelfde vergissing begaan als Ivan. Hij had niet moeten schrijven. En achteraf had hij het duidelijk moeten bekennen om geen twijfel te zaaien.

Donderdag 14 maart 1985
Tot Marija, voor de parochie:- Lieve kinderen, jullie hebben allemaal in de loop van je leven licht en duisternis ervaren. God geeft iedereen de kennis van goed en kwaad. Ik roep jullie naar het licht. Draag het naar de mensen die in duisternis leven. Iedere dag komen er mensen die in duisternis leven, aan de deur van je huis kloppen. Lieve kinderen, geef hun zelf het licht.

Maandag 18 maart 1985
Tot Mirjana: - De rozenkrans is geen versiering voor het huis waartoe men zich overigens wel vaak beperkt. Zeg aan allen, dat ze hem moeten bidden. (DN4bis,42)
- Nu zijn er veel mensen, niet alleen in de parochie, maar in de hele wereld, die teveel op geld uit zijn. Wee degenen die alles proberen te nemen van de mensen die komen en zalig degenen van wie men het afneemt. (Het gaat om uitbuiting van de pelgrims.) (DN4bis,26)

- Mogen de priesters jullie helpen, want Ik heb jullie een zware last opgelegd en Ik lijd onder jullie moeilijkheden. Ivan heeft geen echte fout begaan. Ik heb hem voldoende over zijn vergissing onderhouden; je moet niet meer op hem mopperen. (Bl 111)

Donderdag 21 maart 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik wil met mijn boodschappen doorgaan en daarom nodig Ik jullie vandaag nog uit: Neem deze boodschappen aan en leef ernaar. Lieve kinderen, Ik houd van jullie en Ik heb op een bijzondere wijze deze parochie uitgekozen die Mij dierbaarder is dan andere die Ik graag bezocht wanneer de Allerhoogste Mij zond. Daarom vraag Ik jullie: verwelkom Mij, lieve kinderen, voor jullie geluk. Luister naar mijn boodschappen, luister naar Mij!

Zondag 24 maart 1985, vooravond van Maria Boodschap
- Vandaag wil Ik jullie allen uitnodigen te gaan biechten, zelfs als je de laatste dagen gebiecht hebt. Ik verlang dat jullie mijn feest in je hart vieren. Jullie kunnen dat niet als jullie je niet helemaal aan de Heer overgeven. Om die reden roep Ik jullie allemaal op tot verzoening met de Heer. (DN4bis,64)

Vastentijd 1985 (20 februari - 6 april)
Tot Jelena: - Vast op water en brood gedurende de eerste Passieweek (de week vóór de Goede Week Vert.) en op woensdag, donderdag en vrijdag in de Goede Week. (Bl 209)

Maandag 25 maart 1985, feest van Maria Boodschap
- Vanwege mijn vreugde en de vreugde van deze mensen zeg Ik jullie allen vanavond: Ik houd van jullie en Ik wens jullie het goede toe. (DN4bis,64)
Jelena: - Waarom bent U zo mooi?
- Ik ben mooi omdat Ik bemin. Als jullie mooi willen zijn, bemin dan. Er is niemand op de wereld die niet van schoonheid houdt. (Bl 263)

Donderdag 28 maart 1985
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag voel Ik me gedrongen om tot jullie deze uitnodiging te richten: bid, bid, bid! In het gebed zullen jullie een diepere vreugde ervaren en de oplossing voor elke situatie vinden, zelfs voor de onoplosbare. Ik dank jullie voor je vorderingen in het gebed. Ieder van jullie ligt Mij na aan het hart en Ik dank jullie allen omdat je weer met bidden in het gezin begonnen bent.

Tot Jelena: - Jullie kennen allemaal bloemen. Een bloem moet bloeien en ieder onderdeel van de bloem is heel belangrijk. Maar er komt een moment waarop de bloem moet verwelken, opdat het zaad kan rijpen. Wanneer het zaad rijp is komen er andere bloemen.

Jelena kon deze parabel niet uitleggen. Maar Tomislav Vlasic verklaart: 'Men vindt daarin heel de liturgie van vanavond (zaterdag, vooravond van Palmzondag); we moeten sterven om te kunnen verrijzen. Wij zeggen soms dat het jammer is dat een bloem verwelkt. Maar als ze niet verwelkt, kan ze het zaad niet laten rijpen waaruit de andere bloemen voortkomen. Als ze niet sterft, vermenigvuldigt het leven zich niet'. (S. Barbaric, 6 april 1985, VB2,80)

Donderdag 4 april, Witte Donderdag
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik dank jullie, omdat jullie in je hart meer aan de glorie van de Heer zijn gaan denken. Vandaag is het de dag waarop Ik met de boodschappen op wilde houden, omdat sommigen van jullie ze niet aanvaarden. Maar de parochie is in beweging gekomen en Ik wil jullie boodschappen geven zoals Ik nog nooit in de geschiedenis, vanaf het begin van de wereld, heb gedaan.

- Probeer in mijn Hart te blijven. Houd je niet afzijdig. (T. Vlasic, 29 april 1985, VB2,l35)

Vrijdag 5 april 1985, Goede Vrijdag
- Jullie, parochianen, hebben een groot en zwaar kruis gekregen, maar jullie hebben geen angst om het te dragen. Mijn Zoon is hier. Hij helpt jullie. (DN4bis,65)


VERSCHIJNINGEN IN DE PASTORIE
11 april 1985 - september 1987

Op bevel van de bisschop van Mostar (brief van 25 maart 1985) worden de verschijningen verboden in elk aan de kerk grenzend lokaal. Ze worden verplaatst naar de pastorie.

Donderdag 11 april 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik zou aan allen in de parochie willen zeggen: bid speciaal om door de H.Geest verlicht te worden. Vanaf vandaag wil de Heer de parochie extra beproeven om haar in het geloof te sterken.

Maandag 15 april 1985
- Jullie moeten aan je hart beginnen te werken, zoals jullie op het veld werken. Werk en verander je hart, opdat de nieuwe geest van God erin kan wonen. (C 207)

Donderdag 18 april 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag dank Ik jullie voor het openen van je hart. Vreugde vervult Mij om ieder hart dat voor de Heer opengaat, vooral in deze parochie. Verheug je met Mij. Draag al je gebeden op, opdat de harten die nog onder het gewicht van de zonde gebukt gaan, zich openen. Ik verlang ernaar. De Heer verlangt het met Mij.

Donderdag 25 april 1985
Boodschap aan de parochie: - Vandaag zeg Ik tot jullie: Begin je harten te bewerken zoals jullie je velden bewerken. Bewerk en verander je hart, opdat de nieuwe geest van God erin kan wonen.

Donderdag 2 mei 1985
- Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om met je hart te bidden en niet te willen meedoen uit gewoonte. Sommigen komen hier zonder aan dit bidden met het hart te willen meedoen. Ik nodig jullie uit als een moeder. Bid opdat het gebed in jullie hart onder alle omstandigheden de overhand heeft.

Vrijdag 3 mei 1985
Tot Jelena: - Vaak vergroten de gebeden die hardop worden uitgesproken de afstand tot Jezus, omdat er voor God geen plaats is wanneer de mensen op eigen kracht willen overwinnen. De gebeden die hardop worden uitgesproken zijn goed, wanneer ze uit het hart komen. (BN19,33)

Dinsdag 7 mei 1985
Ivanka krijgt thuis een visioen dat ongeveer een uur duurt: 'De H.Maagd was mooier dan ooit en werd vergezeld door twee engelen. Zij vroeg me wat ik wenste. Ik vroeg Haar om me mijn moeder te laten zien. De H.Maagd glimlachte en knikte goedkeurend. Mijn moeder verscheen me onmiddellijk. Ze glimlachte. O.L.Vrouw zei me dat ik moest opstaan. Toen omhelsde moeder mij met de woorden: 'Kind, ik ben zo trots op jou'. Ze omhelsde mij opnieuw en verdween. O.L.Vrouw zei me toen:
- Mijn lief kind, vandaag is het onze laatste ontmoeting. Wees niet bedroefd, vanaf volgend jaar kom Ik je op elke verjaardag van de eerste verschijning (25 juni) bezoeken. Lief kind, geloof niet dat je iets verkeerds hebt gedaan en dat dit de reden zou zijn waarom Ik niet langer bij je kom. Nee, dat is het niet. Van ganser harte heb jij de plannen die mijn Zoon en Ik gemaakt hebben aangenomen en jij hebt aan alles beantwoord. Niemand ter wereld heeft de genade gekregen die jij, je broers en zussen hebben ontvangen. Wees blij, want Ik ben je Moeder en Ik houd van je met heel mijn hart. Ivanka, Ik dank je dat je aan de oproep van mijn Zoon gehoor hebt gegeven. Ik dank je dat je zult volharden en altijd bij Hem zult blijven zolang Hij je dit zal vragen. Lief kind, zeg aan al je vrienden dat mijn Zoon en Ikzelf altijd bij hen zijn wanneer ze een beroep op Ons doen. Spreek met niemand over wat Ik je deze jaren over de geheimen heb gezegd.
- Lieve Gospa, mag ik U omhelzen?
De H.Maagd knikte bevestigend. Ik heb Haar toen omhelsd. Ik heb Haar gevraagd me te zegenen. Zij heeft dat glimlachend gedaan en eraan toegevoegd:
- Ga in de vrede van God.
Daarna is Zij langzaam met de twee engelen heengegaan. (F2,15-152 en VB3,149)

Donderdag 9 mei 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, jullie weten niet hoeveel genaden de Heer bereid is te geven. Jullie willen niet in beweging komen in deze dagen waarin de H.Geest op een bijzonder wijze werkt. Jullie hart is op de aardse goederen gericht die jullie voortdurend bezighouden. Bekeer je harten tot het gebed en verlang naar de uitstorting van de H.Geest, want God trekt jullie in deze dagen, waarin Satan aan het werk is, naar zich toe.

Donderdag 16 mei 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit met meer ijver te bidden en ook beter deel te nemen aan de Mis. Ik wil dat de Mis voor jullie een Godservaring wordt. En vooral de jongeren spoor Ik aan: Sta open voor de H.Geest, omdat God jullie in deze dagen waarin Satan heel actief wordt, naar zich toe trekt.

Zondag 19 mei 1985
Tot Jelena: - Lieve kinderen, op dit ogenblik vraag Ik jullie in het bijzonder je aan Mij en aan mijn Onbevlekt Hart toe te wijden. Bemin, bid en vast. (Bl 304)

Donderdag 23 mei 1985, donderdag vóór Pinksteren
Boodschap aan de parochie:- Lieve kinderen, in deze dagen nodig Ik jullie speciaal uit: Open je hart voor de H.Geest. De H.Geest werkt nu door jullie heen. Open je hart en bied Jezus je leven aan, opdat Hij in je hart kan werken en jullie kan versterken in het geloof.

Dinsdag 28 mei 1985
- De liefde is een gave van God. Bid opdat God jullie de genade schenkt om te kunnen beminnen. (Bl 255)

Donderdag 30 mei 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie opnieuw uit met je hart te bidden. Lieve kinderen, moge het gebed jullie dagelijks brood worden, vooral nu het werk op het veld jullie zo in beslag neemt dat jullie niet uit het diepst van je hart kunnen bidden. Bid en jullie zullen alle vermoeidheid te boven komen. Het gebed zal voor jullie vreugde en rust zijn.

Zaterdag 1 juni 1985
Tot Jelena: - Heb de liefde van God altijd in je, omdat je zonder die liefde je niet volkomen kunt bekeren. Moge de rozenkrans ter herinnering aan Jezus in je hand zijn.
- Lieve kinderen, doe je best om je in de H.Mis te verdiepen zoals dat behoort.
(J)

Zondag 2 juni 1985
- Lieve kinderen, vanavond zou Ik jullie willen zeggen tijdens de noveen meer te bidden voor de uitstorting van de H.Geest over jullie gezinnen en parochie. Bid, jullie zullen er geen spijt van krijgen. God zal jullie dan gaven schenken waarvoor jullie Hem in heel je aardse leven zullen verheerlijken. (Bl 126)

Donderdag 6 juni 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Dezer dagen zullen er pelgrims uit alle landen hier in jullie parochie komen. Ik nodig jullie uit om te beminnen. Bemin eerst je gezin en dan zullen jullie allen die hier komen, onthalen en beminnen.

Donderdag 13 juni 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik dring erop aan dat jullie tot aan de verjaardag van de verschijningen (25 juni) meer bidden. Laat jullie gebed een teken van je toewijding aan God zijn. Lieve kinderen, Ik weet dat jullie vermoeid zijn. Jullie weten je nog niet aan Mij toe te vertrouwen. Vertrouw je in deze dagen volkomen aan Mij toe.

Donderdag 20 juni 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Open je hart voor de Heer van alle harten. Vertrouw Mij al je gevoelens en al je problemen toe. Ik wil jullie in al je beproevingen troosten. Ik wil jullie hart met vrede, vreugde en met de liefde van God overstelpen.

Zaterdag 22 juni 1985
Jelena: - De Gospa heeft me dit gebed 'gedicteerd' (je zou beslist beter kunnen zeggen: geïnspireerd) en me aangeraden het in onze gebedsgroep te bidden:

SMEEKBEDE TOT GOD

O God, ons hart is in diepe duisternis,
Ondanks onze band met uw Hart
Wordt ons hart heen en weer getrokken tussen U en Satan;
Sta niet toe dat dit het geval is!

Elke keer wanneer het hart verdeeld is
Tussen goed en kwaad,
Moge het dan door uw licht verlicht worden
En moge het één geheel worden.

Sta nooit toe
Dat er in ons twee liefdes zijn,
Dat er in ons twee geloofsovertuigingen zijn.
Sta niet toe
Dat in ons ooit
Leugen en oprechtheid,
Liefde en haat,
Eerlijkheid en oneerlijkheid,
Nederigheid en trots
Samenwonen.

Help ons daarentegen.
Opdat ons hart zich tot U verheft zoals dat van een kind.
Maak dat ons hart overvloeit van vrede
En dat het er steeds vurig naar blijft verlangen.

Maak dat uw heilige wil en uw liefde
In ons komen wonen,
Zodat wij er tenminste nu en dan oprecht naar verlangen
Uw kinderen te zijn.
En, Heer, wanneer wij uw kinderen willen zijn,
Herinnert U zich dan onze vroegere verlangens
En help ons om U opnieuw te ontvangen.

Wij openen ons hart voor U,
Opdat uw heilige liefde in ons woont.
Wij openen onze ziel voor U,
Opdat ze geraakt wordt door uw heilige barmhartigheid,
Die ons zal helpen alle zonden duidelijk te zien
En die ons zal doen beseffen
Dat het de zonde is die ons onrein maakt.

God, wij verlangen uw kinderen te zijn,
Nederig en toegewijd,
Zodat wij uw geliefde en oprechte kinderen worden,
Want zo alleen verlangt de Vader ons te zien.
Help ons, Jezus, onze broeder,
Om de goedheid van de Vader voor ons te verkrijgen
En om goed te zijn ten opzichte van Hem.

Help ons, Jezus,
Om goed te begrijpen wat God ons geeft,
Omdat wij soms nalaten
Een goede daad te stellen,
Alsof deze voor ons schadelijk zou zijn.
(VB3,218-219)

Het volgende gebed werd eveneens aan Jelena 'gedicteerd' (geïnspireerd). Moeder Maria zei hierover:
- Het mooiste gebed dat jullie voor een zieke kunnen bidden, is dit:

GEBED VOOR EEN ZIEKE

O mijn God,
Zie deze zieke hier voor u.
Hij is gekomen om U zijn verlangen voor te leggen
En te vragen wat hij het belangrijkst vindt voor zichzelf.

Gij, o mijn God,
Doe in zijn hart deze woorden weerklinken:
"Belangrijk is de gezondheid van de ziel!"

Heer, laat voor hem uw wil in alles geschieden.
Als U wilt dat hij geneest
Moge de gezondheid hem dan worden gegeven;
Maar als dat niet volgens uw wil is,
Moge hij dan zijn kruis blijven dragen.

Ik smeek U ook voor ons
Die voor hem ten beste spreken;
Zuiver ons hart
Om ons waardig te maken
Uw heilige barmhartigheid door te geven.

Bescherm hem en verlicht zijn lijden,
Opdat uw heilige wil in hem geschiede,
Opdat uw heilige Naam door hem heen geopenbaard moge worden.
Help hem zijn kruis moedig te dragen.
(VB3,220-221)

Vóór dit en het voorafgaande gebed bidt men drie keer het 'Eer aan de Vader'

Dinsdag 25 juni 1985
Op deze verjaardag van de eerste verschijning op de heuvel vraagt Marija:
- Wat verlangt U van de priesters?
- Ik spoor jullie allen aan de rozenkrans te bidden. Nodig de mensen tot dat gebed uit. Met de rozenkrans zullen jullie alle moeilijkheden overwinnen die Satan de Kerk in de weg legt. Priesters, bid de rozenkrans. Neem de nodige tijd voor de rozenkrans! (F2,118)

Tot Jelena: - Een hart dat aan de Heer toebehoort is prachtig, zelfs als het door moeilijkheden en beproevingen overstelpt wordt. Maar als een hart zich in moeilijkheden van God afwendt, verliest het zijn luister. (BN19,34)

Donderdag 27 juni 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit tot nederigheid. In deze dagen hebben jullie allemaal een grote vreugde gevoeld vanwege alle mensen die hier zijn gekomen en met liefde hebben jullie hun over je ervaringen verteld. Blijf nederig en openhartig praten met allen die hier komen.

Juni 1985
Tot Jelena: - Lieve kinderen, als daar iemand staat die jullie iets vraagt, geef het hem dan. Ikzelf sta ook voor veel harten en ze stellen zich niet open. Bid opdat de wereld mijn liefde aanvaardt. (Bl 258)

Maandag 1 juli 1985
Op de heuvel van de verschijningen: - Ik dank degenen die aan mijn oproep gehoor hebben gegeven. Ik zegen jullie allen, Ik zegen ieder van jullie persoonlijk. In deze dagen vraag Ik jullie voor mijn intenties te bidden. Ga in de vrede van God. (Bl 183)

Donderdag 4 juli 1985
Boodschap aan de parochie: - Ik dank jullie voor ieder offer dat jullie hebben gebracht. En nu nodig Ik jullie uit al je offers met liefde op te dragen. Jullie die ontredderd zijn, help de pelgrims met vertrouwen en naarmate jullie vertrouwen zal de Heer zijn genade schenken.

Donderdag 11 juli 1985
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik houd van deze parochie, Ik zal haar met mijn mantel tegen alle werken van Satan beschermen. Bid opdat Satan zich uit deze parochie terugtrekt en uit ieder die in deze parochie komt. Zo zullen jullie elke oproep van God kunnen horen en er door je leven aan beantwoorden.

Donderdag 18 juli 1985
Boodschap aan de parochie: - Ik smeek jullie om meer gewijde voorwerpen in huis te hebben. Laat ieder er ook bij zich dragen. Laat alle voorwerpen zegenen, dan zal Satan jullie minder bekoren, omdat jullie in de strijd tegen hem een wapenrusting hebben.

Donderdag 25 juli 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik wil jullie leiden, maar jullie willen niet naar mijn boodschappen luisteren. Vandaag nodig Ik jullie uit om ernaar te luisteren. Zo zullen jullie in staat zijn alles te beleven wat God Mij vraagt aan jullie over te brengen. Stel je open voor God en God zal door jullie werken en je alles geven wat je nodig hebt.

Donderdag 1 augustus 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik wil jullie nogmaals zeggen dat Ik deze parochie heb uitgekozen en dat Ik haar als een bloempje, dat niet wil sterven, met mijn handen bescherm. Ik nodig jullie uit je aan Mij over te geven, zodat Ik jullie zuiver en onbevlekt aan God kan aanbieden. Satan heeft zich van een gedeelte van mijn plan meester gemaakt, hij probeert het zich helemaal toe te eigenen. Bid, opdat h! daar niet in slaagt. Ik wens dat jullie Mij allen toebehoren om jullie aan God te kunnen aanbieden.

Maandag 5 augustus 1985
Boodschap aan Ivan tijdens een verschijning 's avonds op de heuvel Krizevac waar Zij 'gouden kleren droeg':
- Jezus Christus zij geprezen. Kinderen, Ik ben blij vanavond bij jullie te zijn en jullie in zo groten getale te zien. Ik zegen jullie met een bijzondere zegen.
Na lang gebeden en naar Ivan geluisterd te hebben die de aanwezigen aanbeval, besloot Zij:
- Neem door de boodschappen toe in heiligheid, Ik zal jullie helpen. Doe je uiterste best, dan zullen we samen verder gaan, gevoelig voor de zachtheid, het licht en de vreugde van het leven.
Na de zegen gegeven te hebben is Zij heengegaan in het teken van het lichtende kruis, terwijl Ze zei:
- Ga in de vrede van God, mijn kindertjes.

Donderdag 8 augustus 1985
Boodschap aan de parochie: - Ik nodig jullie op een bijzondere wijze uit door het gebed de strijd tegen Satan aan te binden. Jullie zijn nu op de hoogte van zijn streken. Maar hij wil zijn actie verhevigen. Wapen je tegen Satan en overwin met de rozenkrans in je hand.

Woensdag 14 augustus 1985
Tot Ivan: - Onderhoud op de woensdagen en vrijdagen het volledige vasten. Bid minstens een hele rozenkrans: de blijde, droevige en glorlevolle geheimen. (BN19,35)

Donderdag 15 augustus 1985, feest van Maria Tenhemelopneming
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag zegen Ik jullie. Ik zeg je nogmaals: Ik houd van jullie. Ik nodig jullie uit om mijn boodschappen na te leven. Vandaag zegen Ik jullie met een plechtige zegen die de Almachtige Mij heeft toegestaan.

Tot Mirjana: - Mijn engel, bid voor de ongelovigen. De mensen zullen zich de haren uit het hoofd trekken, de ene broer zal tot de andere smeken, hij zal zijn voorbije goddeloze leven verwensen. Ze zullen spijt hebben, maar het zal te laat zijn. Nu is het tijd voor de bekering, nadat Ik jullie al vier jaar lang daartoe heb aangespoord. Bid voor hen! (BN 19,35)

- Nodig allen uit om de rozenkrans te bidden. (Bl 154)

Donderdag 22 augustus 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag wil Ik jullie zeggen dat de Heer jullie op de proef gaat stellen. God onderwerpt jullie aan een beproeving in je werk van alledag. Dus bid nu om elke beproeving rustig te overwinnen. Stel je ondanks alle moeilijkheden die de Heer toelaat steeds meer open voor God en ga Hem met meer liefde tegemoet.

Donderdag 29 augustus 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik nodig jullie speciaal uit om te bidden, want Satan wil zich van de vruchten van jullie wijngaarden bedienen. Bid dat hij daar niet in slaagt.
Waarschuwing tegen de materialistische sfeer, omdat sommigen de druiven heel duur aan de pelgrims begonnen te verkopen.

Donderdag 5 september 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik dank jullie voor al je gebeden. Bid zonder ophouden. Bid meer. Zo zal Satan uit deze plaats verdreven worden. Lieve kinderen, het plan van Satan is mislukt. Bid opdat het plan van God in deze parochie verwezenlijkt wordt. Ik dank speciaal de jongeren voor de offers die ze gebracht hebben.

Donderdag 12 september 1985
Tot Marija, voor de parochie, op de Krizevac, vóór de viering van het feest van Kruisverheffing, de dag van de grootste bedevaart van het jaar:
- Moge het kruis in deze dagen in het middelpunt van jullie leven staan. Bid vooral geknield voor het kruis, de bron van grote genaden. Wijd je nu thuis speciaal aan het kruis toe. Beloof noch Jezus noch het kruis te beledigen en ook niet te vloeken.

Vrijdag 20 september 1985 (in plaats van donderdag 19 sept.)
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om nederig alle boodschappen na te leven die Ik jullie geef. Lieve kinderen, word niet trots op het feit dat jullie de boodschappen naleven. Als jullie ze in je hart dragen en ze in praktijk brengen, zal iedereen het vernemen. Er zullen geen woorden nodig zijn. Ze moeten alleen herhaald worden voor hen die niet luisteren. Het is voor jullie niet nodig het met woorden te zeggen. Jullie getuigenis is je eigen leven. (DN4bis,67)

Donderdag 26 september 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik dank jullie voor alle gebeden en voor alle offers. Lieve kinderen, Ik haast me om jullie dit te zeggen: Leef volgens de boodschappen die Ik jullie geef en beoefen vooral het vasten, omdat jullie dankzij het vasten zullen verkrijgen dat Gods plan voor Medjugorje slaagt. Zo zullen jullie Mij een grote vreugde bereiden.

September 1985
Tot Marija: - Ik heb je mijn liefde gegeven, opdat jij haar aan de anderen geeft.

Donderdag 3 oktober 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Dank God voor alle genaden die Hij jullie gegeven heeft. Dank de Heer voor alle vruchten en prijs Hem. Lieve kinderen, je moet leren Hem te bedanken voor de kleine dingen, alleen dan kun je Hem bedanken voor de grote.

Donderdag 10 oktober 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie nogmaals uit de boodschappen voor de parochie na te leven. Ik nodig vooral de jongeren van deze parochie uit dit te doen. Lieve kinderen, als jullie de boodschappen naleven zullen jullie het zaad van de heiligheid doen ontkiemen. Als Moeder roep Ik jullie allen op tot heiligheid, opdat jullie deze aan anderen kunnen doorgeven. Jullie zijn een spiegel voor de anderen.

Donderdag 17 oktober 1985
Tot Marija, voor de parochie - Alle dingen hebben hun tijd. Vandaag nodig Ik jullie uit aan je hart te gaan werken. Momenteel is het werk op het veld afgelopen. Jullie vinden de tijd om de meest verwaarloosde plaatsen schoon te maken, maar jullie schenken geen aandacht aan je hart. Werk meer om nu elke verborgen hoek van je hart met liefde te reinigen.

Donderdag 24 oktober 1985
Tot Marija, voor de parochie:
- Ik verlang ernaar jullie van dag tot dag met heiligheid, goedheid, gehoorzaamheid en liefde tot God te bekleden, opdat jullie van dag tot dag mooier worden en beter in staat zijn jullie God te ontvangen. Lieve kinderen, luister naar mijn boodschappen en leef ernaar. Ik wil jullie begeleiden.

Vrijdag 25 oktober 1985
- Mirjana: Terwijl Zij verscheen, heeft de H.Maagd me begroet met 'Jezus zij geprezen'. Daarna heeft Zij over de ongelovigen gesproken:
- Het zijn mijn kinderen. Ik lijd omwille van hen. Ze weten niet wat hun te wachten staat. Jullie moeten meer voor hen bidden.

Wij hebben samen met Haar voor de zwakken, de ongelukkigen en de eenzamen gebeden. Na het gebed heeft Zij ons gezegend. Vervolgens heeft Zij me als in een film de verwezenlijking van het eerste geheim laten zien. De aarde was verlaten.
- Dat is de verwoesting van een deel van de wereld, heeft Zij me verduidelijkt. Ik heb gehuild.
- Waarom zo gauw? heb ik gevraagd.
- Er zijn teveel zonden in de wereld. Wat moet Ik doen als jij mij niet helpt? Vergeet niet dat Ik van jullie houd.
- Hoe kan God zo hardvochtig zijn?
- God is niet hardvochtig. Kijk om je heen en zie wat de mensen doen, dan zul je niet meer zeggen dat God hardvochtig is.
- Hoeveel mensen komen er naar de kerk als huis van God met eerbied, een sterk geloof en liefde tot God? Heel weinig. Dit is een tijd van genade en bekering. Daar moet men goed gebruik van maken.
(DN5,39)

Tot Mirjana:- Bid veel voor pater Pero aan wie Ik mijn speciale zegen zend.
- Ik ben Moeder, daarom kom Ik. Jullie moeten niet bang zijn, want Ik ben er.

Pater Pero Ljubicic is door Mirjana uitgekozen de wereld de drie eerste waarschuwingen te onthullen, drie dagen voordat elke gebeurtenis plaatsvindt. (DN5,40)

Donderdag 31 oktober 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om in de Kerk te werken. Ik bemin jullie allen met eenzelfde liefde en Ik wens dat ieder naar zijn eigen capaciteiten al het mogelijke doet. Lieve kinderen, jullie kunnen het, dat weet Ik. Maar jullie willen het niet, omdat jullie je klein en zwak voelen. Wees moedig en bied bloempjes aan de Kerk en aan Jezus aan, opdat wij allen tevreden zijn.

Boodschap aan de gebedsgroep: - God houdt veel van jullie, honderdmaal meer dan je eigen ouders.
En Zij nodigde hen uit hun hart aan deze liefde aan te bieden. (T. Vlasic, 2 november 1985, VB3,179)

Donderdag 7 november 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit je naaste te beminnen, vooral degenen die je kwaad berokkenen. Zo zullen jullie met liefde de bedoelingen van de harten kunnen onderscheiden. Bid en bemin, lieve kinderen. Alleen met de kracht van de liefde zijn jullie in staat datgene te volbrengen wat jullie onmogelijk lijkt.

Donderdag 14 november 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik, je Moeder, bemin jullie. Ik moedig jullie aan te bidden. Ik word nooit moe; Ik roep jullie, zelfs wanneer jullie je van mijn Hart verwijderen. Ik lijd om elke persoon die zich te gronde richt. Maar Ik ben je Moeder; Ik vergeef gemakkelijk en Ik ervaar vreugde over ieder kind dat naar Mij terugkeert.

Donderdag 21 november 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik zeg jullie met nadruk dat het een bijzondere tijd voor jullie en voor de parochie is. In de zomer zeggen jullie dat je veel moet werken. Momenteel is er geen werk op het veld. Ik nodig jullie dus uit om aan jezelf te werken. Kom naar de Mis, deze tijd wordt jullie aangeboden.
Lieve kinderen, zeer velen komen ondanks het slechte weer, want ze houden van Mij en willen Mij hun liefde bewijzen. Ik vraag jullie allen om Mij je liefde te bewijzen door naar de Mis te komen. De Heer zal jullie er overvloedig voor belonen.


Donderdag 28 november 1985
Tot Marija, voor de parochie:- Ik wil jullie allen bedanken voor alles wat jullie voor Mij hebben gedaan, vooral de jongeren. Ik verzoek jullie, lieve kinderen, bid gewetensvol, want juist in het gebed zullen jullie de plannen van God leren kennen.

Woensdag 4 december 1985
- Een Italiaanse passionist, Gianni Sgreva, die zich geroepen voelt een 'gemeenschap van Godgewijden' te stichten op basis van de boodschap van Medjugorje, vreest onbezonnen te zijn en legt zijn gewetenszaak aan Marija voor die er vragen over stelt aan de Gospa:
- Ik geef er de voorkeur aan hem persoonlijk te antwoorden.

Het schijnt dat de boodschap positief was, want de gemeenschap is op 18 mei 1987 in Priabona (Italië) opgericht (ten gevolge van een andere boodschap die men verderop in dit boek aantreft: 7 juni 1986; Archieven Sgreva).

Donderdag 5 december 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit om je met gebed, boete en liefdewerken op het kerstfeest voor te bereiden Maak je niet zoveel zorgen om materiële zaken, lieve kinderen, want zo zullen jullie het kerstfeest niet kunnen beleven.

Zaterdag 7 december 1985
Tot Jelena: - Ik heb maar één verlangen voor het feest van morgen. Ik vraag jullie minstens een kwartier bij Mij te komen staan en Mij je problemen toe te vertrouwen. Niemand zal jullie beter begrijpen dan Ik. (J)

Donderdag 12 december 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit om samen met Mij Jezus te loven in deze tijd voor Kerstmis. Op die dag geef Ik Hem op een bijzondere wijze aan jullie en Ik nodig jullie uit Jezus en zijn geboorte samen met Mij te vieren. Lieve kinderen, bid op die dag meer en denk meer aan Jezus.

Donderdag 19 december 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit tot naastenliefde. Als jullie van je naaste houden, zullen jullie de aanwezigheid van Jezus sterker ervaren, vooral met Kerstmis. God zal jullie met grote genaden overstelpen als jullie je op Hem verlaten. Met Kerstmis zal Ik een speciale zegen aan alle moeders geven: mijn moederlijke zegen; Jezus zal zijn zegen aan alle anderen geven.

Donderdag 26 december 1985
Tot Marija, voor de parochie: - Ik dank allen die naar mijn boodschappen hebben geluisterd en die op de eerste Kerstdag gedaan hebben wat Ik jullie tevoren gezegd had. Vanaf nu zijn jullie van je zonden gereinigd en Ik zou jullie graag in de liefde van je hart willen blijven begeleiden.

Dinsdag 31 december 1985
Tot Jelena, tijdens de avondbijeenkomst:
- Het volgend jaar is het jaar van de vrede, niet omdat de mensen het zo genoemd hebben, maar omdat God het zo voorzien heeft. Jullie zullen de vrede niet door de presidenten krijgen, maar door het gebed.
Tijdens dezelfde bijeenkomst zei Jezus door één van de kleine ziensters van de groep:
- Wanneer jullie om middernacht de klokken horen luiden, kniel dan neer, buig je hoofd tot aan de grond, opdat de Koning van de Vrede komt. In dit jaar zal Ik de wereld mijn vrede aanbieden, maar daarna zal Ik jullie vragen, waar jullie waren toen Ik jullie mijn vrede aanbood.
(Deze twee boodschappen worden vermeld door T. Vlasic, 6 februari 1986, VB4,34)

1986


Donderdag 2 januari 1986
Boodschap aan de parochie: - Ik nodig jullie uit helemaal voor God te kiezen. Ik smeek jullie, lieve kinderen, geef je helemaal, dan zullen jullie alles kunnen beleven wat Ik je zeg. Het zal voor jullie niet moeilijk zijn je totaal aan God te geven.

Maandag 6 januari 1986

Tot Vicka: Als je het goedvindt zal Ik je gedurende vijftig dagen niet meer verschijnen.
Vicka aanvaardt dit offer. (DN5,107)

Donderdag 9 januari 1986
Boodschap aan de parochie: - Ik nodig jullie uit Jezus te helpen met jullie gebed voor de verwezenlijking van alle plannen, waarmee Hij hier al begonnen is. Bied Jezus je offers aan, opdat Hij alles wat Hij van plan is kan verwezenlijken en Satan niets kan uitrichten.

Donderdag 16 januari 1986
Boodschap aan de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit om te bidden. Ik heb je gebed nodig, opdat God door jullie allen verheerlijkt wordt. Lieve kinderen, Ik smeek jullie: Luister naar mijn moederlijke oproep en leef ernaar. Als Ik jullie daartoe uitnodig is dat alleen uit liefde en om jullie te kunnen helpen.

Dinsdag 21 januari 1986
Het was de tweede retraitedag van de gebedsgroep, waarschijnlijk die van Jelena (20-24 januari 1986).
- Vanavond moeten jullie uitrusten. (T. Vlasic, 23 januari 1986, VB4,24)

Woensdag 22 januari 1986
Tot dezelfde groep: - Ik weet dat jullie moe zijn, maar Ik kan jullie niet zeggen: Rust maar uit. Vandaag zeg Ik jullie: Bid en ga niet naar bed voordat je minstens een kwartier voor de groep hebt gebeden. Morgen zal het een betere dag zijn. (T. Vlasic, 23 januari 1986, VB4,24)

Donderdag 23 januari 1986
Boodschap aan de parochie: Ik nodig jullie opnieuw uit om met je hart te bidden. Als jullie met je hart bidden, lieve kinderen, zal het ijs bij je broeders smelten en zal elke hindernis verdwijnen. De bekering zal gemakkelijk zijn voor allen die haar willem aanvaarden. Het is een gave die jullie voor je naaste moeten afsmeken.

Donderdag 30 januari 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie allen uit om te bidden, opdat al Gods plannen betreffende jullie en alles wat God via jullie wil bereiken, verwezenlijkt worden. Help alle anderen om zich te bekeren, in het bijzonder allen die naar Medjugorle komen. Lieve kinderen, sta niet toe dat Satan meester wordt over je hart, want in dat geval worden jullie de afbeelding van Satan en niet van Mij. Ik nodig jullie uit om te bidden, om getuigen van mijn aanwezigheid te worden. Zonder jullie kan de Heer niet verwezenlijken wat Hij verlangt. De Heer heeft ieder van jullie een vrije wil gegeven en jullie kunnen daarover beschikken.

Donderdag 6 februari 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Deze parochie die Ik uitgekozen heb, is een bijzondere parochie die zich van andere onderscheidt. Ik bied al degenen die met het hart bidden grote genaden aan. Lieve kinderen, Ik geef deze boodschappen allereerst aan de parochianen en vervolgens aan alle anderen. Jullie zullen tegenover mijn Zoon Jezus en Mij voor die boodschappen verantwoordelijk zijn.

Donderdag 13 februari 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Deze vastentijd is voor jullie een extra stimulans om je leven te veranderen. Begin daarmee van nu af aan: Zet je TV af en laat zoveel andere nutteloze dingen achterwege. Lieve kinderen, Ik spoor jullie aan tot persoonlijke bekering: daarvoor is het nu de tijd.

Donderdag 20 februari 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Hier is mijn tweede boodschap voor de vastentijd. Vernieuw je gebed voor het kruis. Lieve kinderen, Ik bied jullie bijzondere genaden aan en Jezus biedt jullie de buitengewone verdiensten van het kruis aan. Aanvaard ze en leef ernaar. Overweeg het lijden van Jezus. Verenig je leven met Jezus.

Zaterdag 22 februari 1986
Op het eind van de bijeenkomst van de gebedsgroep, voor de zegen:
- Lieve kinderen, jullie zullen de goddelijke liefde alleen kunnen ontvangen voor zover jullie begrijpen dat God jullie in het kruis zijn onmetelijke liefde aanbiedt.
'De kastijding van God is een teken van liefde', verklaart T. Vlasic, 31 maart 1986, VB4,59.

Donderdag 27 februari 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, beleef in nederigheid de boodschappen die Ik jullie geef.

Donderdag 6 maart 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nog nodig Ik jullie uit om je meer voor God open te stellen, opdat Hij door jullie kan werken. In de mate waarin jullie je openstellen, zullen jullie de vruchten oogsten. Ik nodig jullie opnieuw uit om te bidden.

Donderdag 13 maart 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om de vastentijd met je kleine offers te beleven. Ik dank je voor ieder offer dat jullie Mij gebracht hebben.
Lieve kinderen, blijf zo leven. Help Mij met liefde om het offer op te dragen. God zal je belonen.


Donderdag 20 maart 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om ijverig te zijn in het gebed. Jullie willen alles doen wat Ik je zeg, maar jullie slagen er niet in, omdat jullie niet bidden. Lieve kinderen, Ik verzoek jullie: stel je open en begin te bidden. Het gebed zal een vreugde voor jullie zijn. Als jullie beginnen zullen jullie dat niet lastig vinden, want jullie zullen met blijdschap bidden.

Maandag 24 maart 1986
Tot de gebedsgroep: - Lieve kinderen, aanvaard alles wat de Heer je aanbiedt. Sta niet met krachteloze handen te herhalen: Jezus, geef mij! Maar open je handen en neem alles aan wat de Heer jullie aanbiedt. (T. Vlasic, 17 april 1986, VB4,64)

Donderdag 27 maart 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Dank voor alle offers, maar Ik roep jullie tot een groter offer op: het offer van de liefde. Zonder liefde kunnen jullie noch mijn Zoon noch Mijzelf ontvangen. Zonder liefde kunnen jullie je ervaring niet aan anderen doorgeven. Daarom nodig Ik jullie uit, lieve kinderen, om te beginnnen met de liefde in je hart te beleven.

Donderdag 3 april 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit om de H. Mis bij te wonen. Velen van jullie hebben de schoonheid van de Mis al ondervonden. Maar er zijn anderen die er niet van ganser harte naartoe komen. Lieve kinderen, Ik kies jullie uit en Jezus geeft je zijn genaden tijdens de H. Mis. Beleef de H. Mis daarom bewust en kom er vol vreugde naar toe. Kom met liefde en ontvang de H. Mis als een genade.

Donderdag 10 april 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit om in de liefde te groeien. Een bloem gedijt niet zonder water. Zo is het ook met jullie, lieve kinderen. Zonder de zegen van God kunnen jullie niet groeien. Jullie moeten alle dagen de zegen van God vragen om normaal te kunnen groeien en om met God al je werk te kunnen doen.

Donderdag 17 april 1986
Tot Marija, voor de parochie: - De materiële zaken nemen jullie in beslag. En jullie verliezen op die manier alles wat God jullie wil geven. Bid dus, lieve kinderen, om de gaven van de H. Geest. Deze zijn voor jullie noodzakelijk om van mijn aanwezigheid hier en van alles wat Ik jullie geef te getuigen.
Lieve kinderen, je moet je aan Mij toevertrouwen, opdat Ik jullie volledig kan leiden. Maak je niet druk om zoveel materiële zaken.


Donderdag 24 april 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie zijn vergeten dat jullie allemaal belangrijk zijn. De oudsten van het gezin zijn vooral belangrijk; spoor hen aan om te bidden. Laten alle jongeren door hun leven een voorbeeld voor de anderen zijn; ze moeten de getuigen van Jezus zijn. Ik bid jullie, lieve kinderen, begin je te bekeren door het gebed, dan zullen jullie weten wat je moet doen.

Donderdag 1 mei 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Begin het leven in het gezin te veranderen. Laat je gezin een volmaakte bloem zijn die Ik Jezus kan aanbieden. Lieve kinderen, elk gezin moet ijverig zijn in het gebed. Ik verlang dat men op een dag de vruchten daarvan in het gezin zal bemerken. Alleen zo zal Ik jullie allen als bloemblaadjes aan Jezus aanbieden voor de verwezenlijking van Gods plan.

Donderdag 8 mei 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, jullie zijn verantwoordelijk voor de boodschappen. Hier bevindt zich een bron van genaden en jullie, lieve kinderen, zijn de vazen waarin die gaven doorgegeven worden. Daarom, lieve kinderen, nodig Ik jullie uit om dit werk, jullie eigen werk, met verantwoordelijkheid uit te voeren, ieder naar zijn vermogen. Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om die gaven liefdevol aan anderen te geven en ze niet voor jezelf te bewaren.

Donderdag 15 mei 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om Mij je hart aan te bieden, opdat Ik het kan bekeren en gelijkvormig kan maken aan het Mijne. Jullie vragen je af, lieve kinderen, waarom jullie niet aan mijn verzoeken kunnen voldoen. Jullie kunnen dat niet, omdat jullie Mij je hart niet hebben toevertrouwd om het door Mij te laten veranderen. Jullie zeggen het wel, maar je doet het niet. Doe dus alles wat Ik jullie zeg en Ik zal met jullie zijn.

Donderdag 22 mei 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag verlang Ik jullie mijn liefde te geven. Lieve kinderen, jullie beseffen niet hoe groot mijn liefde is. En daarom kunnen jullie ze niet ontvangen. Ik wil jullie op verschillende manieren mijn liefde betonen, lieve kinderen, maar jullie herkennen deze niet. Jullie begrijpen mijn woorden niet met je hart. Daarom begrijpen jullie mijn liefde niet. Lieve kinderen, geef Mij een plaats in je leven, dan zullen jullie alles kunnen aannemen wat Ik je zeg en alles waartoe Ik Jullie uitnodig.

Donderdag 29 mei 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Beleef de liefde tot God en de naaste, daartoe nodig Ik jullie uit. Zonder liefde, lieve kinderen, kun je niets. Daarom nodig Ik je uit om een wederzijdse liefde te beleven. Alleen zo kunnen jullie al degenen om je heen en allen die in je parochie komen, samen met Mij beminnen en onthalen. Allen zullen mijn liefde door jullie heen ervaren. Daarom vraag Ik jullie om vanaf vandaag met een vurige liefde te beminnen, met dezelfde liefde waarmee Ik jullie bemin.

Donderdag 5 juni 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik spoor jullie aan om te beslissenl Willen jullie de boodschappen die Ik je geef beleven, ja of nee? Ik verlang ernaar dat jullie mijn boodschappen metterdaad beleven en doorgeven. Meer in het bijzonder, lieve kinderen, verlang Ik dat jullie allen een afspiegeling van Jezus zijn die deze ongelovige wereld die in de duisternis wandelt, zal verlichten. Ik wil dat jullie voor allen een licht zijn en dat jullie allemaal van het Licht getuigen. Lieve kinderen, jullie zijn niet voor de duisternis geroepen, maar voor het Licht. Beleef daarom het Licht in je leven.

6 juni 1986, eerste vrijdag van de maand
Pater Gianni Sgreva die een nieuwe gemeenschap wil stichten op basis van de boodschap van Medjugorje, had Marija op 5 juni ondervraagd. Op 6 juni zegt ze hem: 'Het antwoord van de Gospa luidt: - Ja, men moet bidden. Wat jullie doen bevalt Mij. Blijf vooralsnog daadwerkelijk bidden en dan zal God zijn licht over de andere projecten laten schijnen. Aangezien de Gospa dat gezegd heeft. weten we zeker dat we op de goede weg zijn. Zij was blij toen Ik het Haar vroeg.'
De gemeenschap die in mei 1987 in Italië begonnen is, bloeit zo dat ze voor het einde van het jaar moest verhuizen, omdat het ruime huis van Priabona te klein was geworden.(Archieven Sgreva)

Donderdag 12 juni 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om te beginnen met het bidden van het rozenhoedje met een levendig geloof. Dan zal Ik jullie kunnen helpen. Lieve kinderen, jullie verlangen ernaar de genaden te ontvangen, maar jullie bidden niet. Ik kan je niet helpen als jullie niet besluiten om op weg te gaan. Ik nodig jullie uit, lieve kinderen, om het rozenhoedje zo te bidden dat het voor jullie een verplichting is waar je met vreugde aan voldoet. Dan zullen jullie de reden begrijpen, waarom Ik al zo lang bij jullie ben: Ik wil jullie leren bidden.

Donderdag 19 juni 1986
Boodschap aan de parochie: - In deze dagen heeft de Heer Mij toegestaan om nog meer voor jullie ten beste te spreken. Ik nodig jullie dus opnieuw uit om te bidden. Bid zonder ophouden. Dan zal Ik jullie de vreugde kunnen geven die de Heer Mij geeft. Lieve kinderen, moge je lijden door zijn genaden in vreugde veranderd worden. Ik ben je Moeder en wil je helpen.

Dinsdag 24 juni 1986
Marija en Ivan zijn met een gebedsgroep bijeen op de heuvel Krizevac:
- Jullie zijn op een Thabor. Jullie ontvangen zegen, kracht en liefde. Breng die in je gezinnen en in je huizen. Ik verleen aan ieder van jullie een bijzondere zegen. Ga verder in vreugde, gebed en verzoening. (DN5,14-15)

Tot de gebedsgroep: - Ik smeek jullie: trek je in de stilte terug. Het is je plicht dat jullie op de eerste plaats God aanbidden en bij Hem blijven. (T. Vlasic, 26 juni 1986, VB4,115)

Donderdag 26 juni 1986
Tot Marija, voor de parochie: - God heeft Mij toegestaan om met Hem deze oase van vrede te verwezenlijken. Ik nodig jullie uit om ze ongeschonden te bewaren. Door hun onverschilligheid laten heel wat mensen het gebed achterwege en verliezen ze de vrede. Ik vraag jullie: getuig ervan en help ze je hele leven lang te bewaren.

Donderdag 3 juli 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie allemaal uit om te bidden. Zonder gebed, lieve kinderen, kunnen jullie noch God, noch Mij, noch de genaden die Ik je geef, ervaren. Daarom vraag Ik jullie om aan het begin en het eind van de dag steeds te bidden.
Lieve kinderen, Ik wil Jullie dag na dag zoveel mogelijk naar het bidden leiden, maar jullie kunnen niet in die richting groeien als jullie er niet naar verlangen. Ik spoor jullie aan, lieve kinderen, om het gebed altijd de eerste plaats te geven.


Donderdag 10 juli 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit tot heiligheid. Zonder heiligheid kunnen jullie niet leven. Overwin daarom elke zonde met liefde, en met liefde moeten jullie alle moeilijkheden die je ondervindt te boven komen. Ik vraag jullie, lieve kinderen, om de liefde in jezelf te beleven.

Donderdag 17 juli 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om jezelf af te vragen, waarom Ik al zo lang bij jullie ben. Ik bemiddel tussen God en jullie.
Daarom, lieve kinderen, spoor Ik jullie aan om alles wat God je vraagt steeds met liefde te beleven. Lieve kinderen, leef met ware nederigheid volgens alle boodschappen die Ik jullie geef.


Donderdag 24 juli 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Wat een vreugde bereiden jullie Mij, jullie die op weg naar de heiligheid zijn.
Ik verzoek jullie om allen die niet heilig kunnen leven, door je getuigenis te helpen. Daarom moet je gezin de plaats zijn waar de heiligheid geboren wordt. Help iedereen om in heiligheid te leven, vooral de leden van je eigen gezin.


Donderdag 31 juli 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Haat veroorzaakt tweedracht. Hij ziet niets en niemand. Ik nodig jullie uit om eendracht en vrede uit te dragen, vooral waar jullie wonen. Lieve kinderen, handel met liefde. Laat de liefde steeds je enige middel zijn. Keer door de liefde alles ten goede wat Satan probeert te vernietigen en zich toe te eigenen. Alleen zo zullen jullie Mij volkomen toebehoren en zal Ik jullie kunnen helpen.

Donderdag 7 augustus 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik heb jullie een oase van vrede beloofd, dat weten jullie, maar je weet niet dat er buiten de oase een woestijn ligt waar Satan op de loer ligt en ieder van jullie probeert te verleiden. Alleen door bidden, lieve kinderen, zullen jullie elke invloed van Satan kunnen overwinnen.Ik ben met jullie, waar je ook bent, maar Ik kan jullie je vrijheid niet ontnemen.

Donderdag 14 augustus 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Laat jullie gebed een vreugdevolle ontmoeting met de Heer zijn. Ik kan jullie er niet heen leiden als jullie zelf de vreugde van het bidden niet ervaren. Ik verlang ernaar jullie dag in dag uit te leiden, maar Ik wil je niet dwingen.

Donderdag 21 augustus 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik dank jullie voor de liefde die jullie Mij bewijzen. Jullie weten, lieve kinderen, dat Ik je oneindig bemin. Iedere dag bid Ik de Heer dat Hij jullie helpt om de liefde die Ik je toedraag te begrijpen. Daarom, lieve kinderen, bid, bid, bid!

Donderdag 28 augustus 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit om in alles een voorbeeld voor de anderen te zijn, vooral door bidden en getuigen. Lieve kinderen, zonder jullie kan Ik de wereld niet helpen. Ik wens dat jullie in alles met Mij samenwerken, zelfs in de kleinste dingen. Help Mij daarom, lieve kinderen. Laat je gebed uit het hart komen en geef je helemaal aan Mij over.Zo zal Ik jullie kunnen onderrichten en leiden op de weg die Ik met jullie ben gaan bewandelen.

Donderdag 4 september 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden en te vasten. Jullie weten, lieve kinderen, dat Ik met jullie hulp alles kan doen en Satan kan beletten jullie op een dwaalspoor te brengen en hem kan dwingen deze plaats te verlaten. Lieve kinderen, Satan loert op ieder van jullie, hij probeert elke dag in ieder van jullie twijfel te zaalen. Laat daarom, lieve kinderen, je dag alleen bestaan uit gebed en volledige overgave aan God!

Donderdag 11 september 1986
Tot Marija, voor de parochie: - In deze dagen waarop jullie het kruis vereren, verlang Ik ernaar dat het kruis ook voor jullie een vreugde zal zijn. Lieve kinderen, bid vooral om ziekte en lijden met liefde te kunnen aanvaarden, zoals Jezus ze heeft aanvaard. Alleen zo zal Ik jullie met blijdschap de genaden en genezingen kunnen schenken die Jezus Mij toestaat.

Donderdag 18 september 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag dank Ik jullie voor alles wat jullie de laatste dagen voor Mij hebben gedaan. Lieve kinderen, Ik dank jullie vooral ook namens Jezus voor de offers die jullie de afgelopen week hebben gebracht. Lieve kinderen, jullie vergeten dat Ik op je offers reken, zowel om jullie te helpen als om Satan bij jullie weg te jagen. Daarom beveel Ik jullie nogmaals aan je offers met grote eerbied aan God op te dragen.

Donderdag 25 september 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik nodig jullie uit de anderen door je vrede te helpen, opdat ze de vrede zien en ze beginnen te zoeken. Jullie leven in vrede, lieve kinderen, en jullie kunnen niet begrijpen wat onvrede is. Daarom nodig Ik jullie uit om door je gebeden en je leven alle kwaad onder de mensen te helpen vernietigen en alle listen waarvan Satan zich bedient, te ontmaskeren. Bid, opdat de waarheid in je hart de overwinning behaalt.

Donderdag 2 oktober 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie kunnen je geen juist beeld van de waarde van het gebed vormen als jullie niet tegen jezelf zeggen: 'Nu is het tijd om te bidden; nu is er niets belangrijker; nu is er niemand belangrijker voor mij dan God.' Lieve kinderen, jullie moeten je met een bijzondere liefde aan het gebed wijden. Zo zal God je zijn genaden kunnen geven.

Donderdag 9 oktober 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Jullie weten dat Ik jullie wil leiden op de weg naar de heiligheid. Maar Ik wil jullie niet met geweld dwingen om heiligen te worden. Ik verlang ernaar dat ieder van jullie Mij helpt en zichzelf helpt door kleine offers. Zo zal Ik je kunnen leiden en zul je elke dag dichter bij de heiligheid komen. Daarom, lieve kinderen, wil Ik je niet dwingen Mijn boodschappen te beleven, maar deze lange tijd waarin Ik bij jullie ben, is het teken van mijn onmetelijke liefde voor jullie. Ik wens dat ieder van jullie een heilige wordt.

Donderdag 16 oktober 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag wil Ik jullie tonen hoeveel Ik van je houd, maar Ik ben bedroefd, omdat Ik jullie niet allemaal kan helpen om mijn liefde te begrijpen. Daarom nodig Ik jullie uit, lieve kinderen, om te bidden en je volledig aan God toe te wijden, want Satan probeert jullie naar gelang van de dagelijkse omstandigheden te onderwerpen en de eerste plaats in je leven in te nemen. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden.

Donderdag 23 oktober 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag roep Ik jullie op tot het gebed. Lieve kinderen, Ik nodig jullie vooral uit om voor de vrede te bidden. Zonder je gebed kan Ik je niet helpen om de boodschappen te realiseren die Ik je van de Heer mocht geven. Daarom, lieve kinderen, bid om in het gebed de vrede die God je geeft, te ervaren.

Donderdag 30 oktober 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag nodig Ik jullie uit om de boodschappen die Ik je geef te ontvangen en serieus te beleven. Lieve kinderen, Ik ben voor jullie zo lang gebleven om je alle boodschappen die Ik je geef te helpen verwezenlijken.

Donderdag 6 november 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie uit om dagelijks voor de zielen in het vagevuur te bidden. Iedere ziel heeft gebed en genade nodig om bij God en zijn liefde te komen. Verkrijg zo nieuwe voorsprekers die je op je levensweg zullen helpen om te begrijpen dat er voor jullie niets belangrijk is op aarde; jullie moeten alleen naar de hemel verlangen. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden om jezelf te helpen èn de anderen, aan wie je gebeden vreugde zullen verschaffen.

Donderdag 13 november 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie allemaal opnieuw uit om van ganser harte te bidden en ook van dag tot dag je leven te veranderen. Ik vraag jullie vooral, lieve kinderen, om heilig te leven door gebed en offer, want Ik verlang dat ieder van jullie, zo dicht bij deze genadebron, het paradijs bereikt met de speciale gave die Hij Mij zal geven: de heiligheid.
Daarom, lieve kinderen, bid en verander je leven om heiligen te worden. Ik zal altijd bij jullie zijn.


Donderdag 20 november 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag nodig Ik jullie weer uit om met een bijzondere liefde alle boodschappen die Ik jullie geef aan te nemen en op te volgen.
Lieve kinderen, God wil niet dat jullie onrustig en besluiteloos zijn, maar dat jullie je helemaal aan Hem overgeven.
Jullie weten dat Ik van je houd en dat Ik door liefde voor jullie word verteerd. Daarom, lieve kinderen, besluit ook tot liefde: laat de liefde in jullie allen heersen, geen menselijke maar goddelijke liefde.


Donderdag 27 november 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit om je leven met liefde aan Mij toe te vertrouwen, opdat Ik jullie liefdevol kan leiden. Ik houd van jullie, lieve kinderen, met een heel bijzondere liefde en Ik wil jullie allemaal naar de hemel brengen, naar God.
Besef dat dit leven in vergelijking met het leven in de hemel van korte duur is. Lieve kinderen, neem daarom vandaag nog opnieuw een besluit ten gunste van God.
Alleen zo zal Ik jullie kunnen laten zien, hoe dierbaar jullie Mij zijn en hoe graag Ik wil dat jullie allemaal gered worden en bij Mij in de hemel komen.


Donderdag 4 december 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ook vandaag nodig Ik jullie uit om je hart voor te bereiden op die dagen dat de Heer jullie bovenal wil reinigen van alle zonden uit je verleden. Lieve kinderen, jullie kunnen het niet alleen en daarom ben Ik hier om jullie te helpen. Bid, lieve kinderen, want alleen zo kun je al het kwaad in jullie kennen en kun je het aan de Heer overgeven; zo zal de Heer je hart helemaal kunnen zuiveren. Lieve kinderen, bid daarom zonder ophouden; bereid je hart voor door boete en vasten.

Donderdag 11 december 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit om in deze gezegende periode te bidden, teneinde de vreugde van de ontmoeting met de pasgeboren Jezus te smaken. Lieve kinderen, Ik wens dat jullie deze dagen net zo beleven als Ik. Ik wil je in de vreugde binnenleiden en je de blijdschap laten zien waarin Ik ieder van jullie wil laten delen. Daarom, lieve kinderen, bid en geef je geheel aan Mij over.

Donderdag 18 december 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag roep Ik jullie opnieuw op om te bidden. Wanneer jullie bidden zijn jullie zoveel mooier! Jullie lijken op bloemen die na de sneeuw schitteren van schoonheid met hun onbeschrijflijke kleuren. Ook spreiden jullie na het bidden nog meer alle schoonheid voor God uit om Hem te behagen. Bid daarom, lieve kinderen, en stel je leven voor de Heer open, opdat Hij van jullie harmonieuze en mooie bloemen kan maken die voor het paradijs bestemd zijn.

Donderdag 25 december 1986
Tot Marija, voor de parochie: - Ik dank ook vandaag de Heer voor alles wat Hij doet, vooral omdat Hij Mij heeft toegestaan bij jullie te blijven. Lieve kinderen, dit zijn dagen waarop de Heer bijzondere genaden schenkt aan allen die hun hart voor Hem openen. Ik zegen jullie, lieve kinderen, en Ik wens dat jullie deze genaden ook ervaren.
Houd je ter beschikking van de Heer, opdat Hij zich door jullie verheerlijkt. Mijn hart begeleidt jullie met aandacht.


1987


Donderdag 1 januari 1987
Tot Marija, voor de parochie: - Vandaag, op Nieuwjaarsdag, nodig Ik jullie allen uit om de boodschappen na te leven die Ik jullie geef. Lieve kinderen, jullie weten dat Ik omwille van jullie heel lang ben gebleven om je te leren verder te gaan op de weg naar de heiligheid. Bid daarom, lieve kinderen, zonder ophouden en volg alle boodschappen op die Ik je geef, want Ik doe dat met een grote liefde tot God en tot jullie.

Donderdag 8 januari 1987
Tot marija, voor de parochie: - Ik zou jullie willen bedanken voor elk van je antwoorden op de boodschappen. Vooral dank voor alle offers en voor de gebeden die je Mij hebt aangeboden. Ik wil doorgaan met het geven van boodschappen, niet meer iedere donderdag, maar elke 25ste van de maand. De tijd is gekomen dat in vervulling is gegaan wat mijn Heer wilde. Ik geef jullie voortaan minder boodschappen, maar Ik blijf bij jullie. Ik vraag jullie dan ook, lieve kinderen, naar mijn boodschappen te luisteren en ze in je op te nemen, opdat Ik je kan leiden.

Zondag 25 januari 1987
Eerste maandelijkse boodschap van de 25ste van de maand (maandelijkse verjaardag van de eerste verschijning op de heuvel), gegeven aan Marija voor de parochie:
- Vandaag richt Ik een oproep tot jullie allen: Begin vanaf heden een nieuw leven. Lieve kinderen, Ik wens dat jullie begrijpen dat God ieder van jullie heeft uitgekozen om hem of haar te gebruiken voor zijn grote heitsplan voor de mensheid. Je kunt niet begrijpen hoe groot je rol in het plan van God is. Bid daarom, lieve kinderen, opdat jullie in het gebed je plaats in Gods plan te weten kunnen komen. Ik ben met jullie, opdat jullie het helemaal kunnen realiseren.

N.B. Vanaf 25 januari komen de boodschappen dus maandelijks, iedere 25ste van de maand, de verjaardag van de eerste verschijning. Evenals bij de boodschappen van donderdag vermelden wij geen bron.

Woensdag 28 januari 1987
Tot Mirjana, in Sarajevo: - Lieve kinderen, Ik ben naar jullie gekomen om je tot de zuiverheid van de ziel te brengen, en dus naar God.
Hoe hebben jullie Mij ontvangen? In het begin waren jullie ongelovig, angstig, wantrouwig jegens de kinderen die Ik had uitgekozen. Later hebben de meesten Mij in hun hart ontvangen; ze zijn begonnen met mijn moederlijke aanbevelingen in praktijk te brengen. Helaas duurde dat niet lang.
Op welke plaats Ik me ook openbaar, en mijn Zoon eveneens, daar duikt ook Satan op. Jullie hebben toegestaan dat hij je onderwierp zonder je er rekenschap van te geven dat je door hem geleid werd. Soms beseffen jullie dat je gedrag niet door God wordt toegestaan, maar dan onderdruk je die gedachte snel. Geef je niet aan hem over, kinderen.
Droog de tranen die Ik schrei als Ik jullie zo bezig zie. Kijk om je heen. Neem de tijd om in de kerk tot God te naderen. Kom naar het huis van je Vader. Neem de tijd in het gezin samen te komen om door het gebed Gods genade te verkrijgen. Vergeet je overledenen niet. Verblijd hen met het H. Misoffer.
Kijk niet minachtend naar de arme die om een stuk brood bedelt. Jaag hem niet van jullie tafel weg waar overvloed heerst. Help hem, dan zal God jullie ook helpen. Zal de zegen die hij jullie als teken van dankbaarheid geeft, soms niet in vervulling gaan? Zal God het gebed soms niet verhoren? Dat heb je allemaal vergeten, kinderen. Satan heeft je daarbij beïnvloed.
Geef je niet over! Bid met mij! Vergis je niet door te denken: Ik ben goed, maar mijn broer die bij mij woont is het niet. Dat zou niet eerlijk zijn. Ik bemin jullie omdat Ik je Moeder ben en daarom waarschuw Ik jullie. Er bestaan geheimen, kinderen, men weet niet wat ze inhouden. Wanneer men dit te weten komt, zal het heel laat zijn! Begin weer te bidden!. Niets is noodzakelijker. Ik had gewild dat de Heer Mij toestond om jullie een beetje over de geheimen mee te delen, maar Hij schenkt jullie al genoeg genaden. Denk eens na, wat bieden jullie Hem in ruil daarvoor aan? Wanneer hebben jullie de laatste keer van iets afgezien voor de Heer? Ik wil jullie niet langer streng vermanen, maar jullie nogmaals tot gebed, vasten en boete oproepen. Als jullie door het vasten een genade van de Heer willen verkrijgen, laat dan niemand weten dat jullie vasten! Als jullie Gods genade willen verkrijgen door een gift aan de armen, laat niemand dat dan weten behalve jullie en de Heer.
Luister naar Mij, kinderen, overweeg mijn boodschappen in het gebed.


Woensdag 25 februari 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik wil mijn mantel om je heen slaan en je allemaal op de weg naar de bekering leiden. Lieve kinderen, Ik smeek jullie, geef heel je verleden aan de Heer met al het kwaad dat zich in je hart heeft opgestapeld. Ik wens dat ieder van jullie gelukkig is; als je zondigt is dat echter nooit mogelijk.
Bid daarom, lieve kinderen, dan zul je de nieuwe weg van de vreugde leren kennen. De vreugde zal weer in je hart opbloeien; zo zul je blijde getuigen zijn van wat mijn Zoon en Ik van ieder van jullie verwachten. Ik zegen jullie.


Woensdag 25 maart 1987, feest van Maria Boodschap
Boodschap aan de parochie: - Vandaag dank Ik jullie voor je aanwezigheid op deze plaats waar Ik jullie bijzondere genaden geef. Ik roep ieder van jullie op om vanaf vandaag het leven te gaan leiden dat God van jullie verlangt.
Begin met goede werken van liefde en barmhartigheid te doen. Ik wens niet, lieve kinderen, dat jullie de boodschappen naleven terwijl je de zonde bedrijft die Mij niet behaagt. Ook verlang Ik, lieve kinderen, dat ieder van jullie een nieuw leven leidt zonder alles te vernietigen wat God in je doet en wat Hij je geeft. Ik geef jullie mijn bijzondere zegen en Ik blijf bij jullie op je weg naar bekering.


Zaterdag 25 april 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie allen nogmaals uit om te bidden. Jullie weten goed, lieve kinderen, dat God in het gebed bijzondere genaden geeft. Zoek en bid daarom, opdat jullie alles kunnen begrijpen wat Ik jullie hier geef. Ik nodig je uit, lieve kinderen, om met je hart te bidden. Jullie weten dat jullie zonder het gebed alles wat God door ieder van jullie van plan is, niet kunnen begrijpen. Bid daarom! Ik verlang dat het plan van God door ieder verwezenlijkt wordt en dat alles zich ontplooit wat God jullie in het hart heeft gegeven. Bid daarom, opdat de zegen van God jullie moge behoeden voor al het kwaad dat jullie bedreigt. Ik zegen je, lieve kinderen!

Maandag 25 mei 1987
Boodschap aan de parochie: - Ik roep ieder van jullie op om in de liefde van God te gaan leven. Lieve kinderen, jullie zijn bereid om te zondigen en je zonder nadenken in de handen van Satan over te leveren. Ik roep ieder van jullie op om bewust voor God en tegen Satan te kiezen. Ik ben je Moeder. Ik verlang jullie dan ook allemaal naar een algehele heiligheid te leiden. Ik wens dat ieder van jullie op aarde gelukkig is en dat iedereen bij Mij in de hemel zal komen. Dat is, lieve kinderen, het doel van mijn komst hier en mijn verlangen. Ik dank jullie omdat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Woensdag 24 juni 1987, zesde verjaardag van het voorspel op de verschijningen.
Marija heeft de pelgrims uitgenodigd om de heuvel Krizevac om 23.30 uur te beklimmen. Een menigte van duizenden mensen klom over het rotsachtige paadje omhoog, zonder ongeluk (men vraagt zich af hoe dat kon). Na het bidden van het rozenhoedje vertrouwde Marija tegen middernacht degenen die haar omringden toe: De H. Maagd was blij. Eerst heeft Zij over ons allen gebeden. Wij hebben Haar gevraagd ons te zegenen. Dat heeft Zij gedaan. Daarna heeft Zij ons hoofdzakelijk deze boodschap gegeven: - Lieve kinderen, Ik wil jute leiden op de weg van de bekering. Ik verlang dat jullie de wereld bekeren en dat je leven de anderen tot bekering brengt. Val niet in ontrouw. Laat ieder van jullie volledig onderworpen zijn aan mijn wil en aan de wil van God. Vanaf vandaag geef Ik jullie speciale genaden en in het bijzonder de gave van bekering. Laat ieder van jullie mijn zegen bij zich dragen en de anderen tot echte bekering aansporen.
'Door Haar', besloot Marija, 'heeft God ons vanavond deze gave geschonken. Voordat Ze ons verliet, heeft O.L.Vrouw opnieuw een ogenblik over ons allen gebeden. Wij hebben tot Haar gebeden voor al onze noden, voor al jullie noden, voor ieder van jullie die hier aanwezig is.
Tenslotte heeft de Hl. Maagd gezegd: - Ga in de vrede van God. (dezelfde dag nog in Medjugorje opgetekend).

Donderdag 25 juni 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, vandaag dank Ik jullie allen en wil Ik jullie allemaal tot Gods vrede oproepen. Ik wens dat ieder van jullie in zijn hart de vrede zal ervaren die God geeft. Vandaag zegen Ik jullie allen. Ik doe dat met Gods zegen en Ik verzoek jullie, lieve kinderen, mijn weg te volgen en te beleven. Ik houd van jullie, lieve kinderen, daarom heb Ik jullie Ik weet niet hoeveel maal geroepen en Ik dank jullie voor alles wat je volgens mijn bedoelingen doet. Help mij, vraag Ik jullie, om jullie aan God te kunnen aanbieden, jullie te redden en jullie op de weg naar het Heil te leiden. Dank je wel dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 juli 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, Ik verzoek jullie vanaf heden de weg van de heiligheid te bewandelen. Ik houd van jullie en daarom verlang Ik dat jullie heilig zijn. Laat je op die weg niet door Satan tegenhouden. Lieve kinderen, bid en neem alles in ontvangst wat God je op deze weg, die smartelijk is, aanbiedt. Maar aan ieder die deze weg inslaat, openbaart God de vreugde en het verlangen om van ganser harte gehoor te geven aan zijn oproepen. Hecht geen waarde aan de kleine dingen, maar richt je op de hemel.

Dinsdag 25 augustus 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, ook vandaag richt Ik opnieuw mijn oproep tot jullie. Laat ieder van jullie besluiten om mijn boodschappen na te leven. God heeft Mij toegestaan in dit jaar dat de Kerk aan Mij heeft toegewijd nog tot jullie te kunnen spreken om jullie tot heiligheid aan te moedigen.
- Lieve kinderen, vraag aan God de genaden die Hij jullie door Mij wil geven. Ik sta klaar om van God alles te verkrijgen wat jullie vragen, opdat je heiligheid volkomen zal zijn.
- Daarom, lieve kinderen, vergeet niet te vragen, want God heeft mij toegestaan genaden voor jullie te verkrijgen.
 

DE VERSCHIJNINGEN DIE NIET IN DE PASTORIE MOCHTEN PLAATSVINDEN;
men zoekt naar een geheime plaats, om te beginnen op het oksaal van de kerk, zonder ooggetuigen vanaf begin september 1987.

Vrijdag 25 september 1987
Boodschap aan de parochie: - Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie allen uitnodigen om te bidden; laat het gebed LEVEN voor jullie zijn. Lieve kinderen, geef tijd aan Jezus alleen en Hij zal alles geven wat je zoekt. Hij zal zich in alle volheid aan jullie openbaren.
- Lieve kinderen, Satan is sterk en beloert ieder van jullie om hem of haar te bekoren. Bid, zo zal hij je niet kunnen schaden en je ook niet tegenhouden op de weg naar de heiligheid. Lieve kinderen, maak iedere dag zoveel mogelijk vorderingen in het gebed tot God. Ik dank jullie dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.


Zondag 25 oktober 1987
- Laat je keuze op het paradijs vallen. Daartoe nodig Ik jullie vandaag allemaal uit. De weg is moeilijk voor degenen die niet voor God hebben gekozen. Lieve kinderen, neem een besluit en geloof dat God zich in al zijn volheid aan jullie geeft. Jullie worden geroepen en jullie moeten gehoor geven aan de oproep van de Vader die jullie via Mij uitnodigt. Bid, want in het gebed zal ieder van jullie de volmaakte liefde kunnen bereiken.
- Ik zegen jullie en Ik wil ieder van jullie onder mijn moederlijke mantel beschermen.


Woensdag 25 november 1987
- Ook vandaag nodig Ik jullie ertoe uit, dat ieder van jullie opnieuw besluit zich aan Mij te geven. Alleen zo kan Ik op mijn beurt ieder van jullie aan God aanbieden.
Lieve kinderen., jullie weten het: Ik bemin jullie intens en Ik verlang ernaar dat ieder van jullie Mij toebehoort, maar God geeft ieder de vrijheid en die respecteer Ik in liefde en nederigheid. Ik onderwerp me aan jullie vrijheid. Lieve kinderen, Ik verlang dat Gods plan met deze parochie verwerkelijkt wordt. Maar als jullie niet bidden, kunnen jullie noch mijn liefde ontdekken, noch Gods plannen voor deze parochie en voor ieder van jullie. Bid, opdat Satan jullie niet naar zich toelokt met zijn trots en bedrieglijke macht. Ik ben met jullie. Geloof dat Ik jullie bemin.


Vrijdag 25 december 1987
- Verheug je met Mij, want mijn Hart verheugt zich in Jezus. Ik wil Hem vandaag aan jullie geven. Lieve kinderen, Ik wil dat ieder van jullie zijn hart voor Jezus opent. Ik zal Hem met liefde aan jullie geven, want Hij is het die jullie verandert, onderricht en beschermt. Vandaag bid Ik op een bijzondere wijze voor ieder van jullie en Ik bied jullie aan God aan; moge Hij zich aan jullie openbaren. Ik nodig jullie tot een oprecht gebed uit, een gebed vanuit je hart. Moge elk van je gebeden een ontmoeting met God zijn. Geef God de eerste plaats in je werk, in je leven van alledag. Gehoorzaam Mij vandaag in alle oprechtheid alsjeblieft.

1988


Maandag 25 januari 1988
- Lieve kinderen, ook vandaag nodig Ik jullie tot volkomen bekering uit. Wat is die moeilijk voor degenen die niet voor God hebben gekozen. Ik nodig jullie in God tot een volledige ommekeer uit, lieve kinderen. God kan je alles geven wat je Hem vraagt. Maar jullie zoeken God pas als er ziekten, problemen en moeilijkheden komen. En jullie denken dat God ver van jullie verwijderd is, dat Hij niet naar jullie luistert en jullie gebeden niet verhoort.
Nee, lieve kinderen, als jullie ver van God verwijderd zijn, kunnen jullie geen genaden ontvangen, want jullie vragen er niet om met een vast geloof.
Ik bid van dag tot dag voor jullie. Ik wil jullie steeds dichter bij God brengen, maar Ik kan het niet als jullie het niet willen. Leg daarom, lieve kinderen, je leven in de handen van God. Ik zegen jullie allen.

Vanaf begin februari is er op de Podbrdo tegen tien of elf uur's avonds gewoonlijk een korte boodschap tijdens de verschijning aan Ivan, Marija en soms ook Vicka.

Maandag 1 februari 1988
Het was volle maan en de hemel was met sterren bezaaid. Ivan was er en Vicka ook, maar zij kreeg geen verschijning. 'Onze Lieve Vrouw kwam met vijf engelen', zei Ivan. 'Zij bad voor ieder, bad het 'Onze Vader' en het 'Eer aan de Vader' en gaf de volgende boodschap:
- Bereid je voor op de vastentijd. Zie van iets af tijdens deze veertigdagentijd. Ik heb jullie hulp nodig om al mijn plannen te verwezenlijken.

Maandag 8 februari 1988
Ivan was afwezig (hij was in Israël), en Vicka die wel aanwezig was, zag die dag ook niets. Alleen Marija kreeg de verschijning van Onze Lieve Vrouw met engelen, op de gebruikelijke manier, met deze boodschap:
- Ik vraag jullie om concreet de weg naar de heiligheid op te gaan. Lieve kinderen, Ik wil jullie helpen. Blij steeg Zij ten hemel.

Maandag 22 februari 1988
Marija brengt deze boodschap over: - Lieve kinderen, Ik ben blij met alles waarvan jullie in deze vastentijd afstand doen, maar Ik ben je bijzonder dankbaar voor het afwijzen van de zonde. Spoor de anderen aan tot bekering, vrede en verandering van leven. Laat je licht schijnen. Geef veel liefde aan de anderen. Openbaar hun de liefde.

Donderdag 25 februari 1988
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag wil Ik jullie oproepen tot gebed en volledige overgave aan God. Jullie weten dat Ik van jullie houd en dat Ik uit liefde voor jullie hier kom om jullie de weg naar de vrede en het heil van je ziel te wijzen. Ik wens dat je Mij gehoorzaamt en Satan niet toestaat je te verleiden. Lieve kinderen, Satan is heel sterk. Daarom vraag Ik jullie Mij je gebeden aan te bieden voor het heil van degenen die onder zijn invloed staan. Geef getuigenis door je leven en offer je leven voor het heil van de wereld. Ik ben met jullie en Ik dank jullie ervoor. In de hemel zullen jullie van de Vader de beloning krijgen die Hij jullie heeft beloofd.
Heb daarom geen angst, lieve kinderen. Als jullie bidden kan Satan jullie geen schade berokkenen, want jullie zijn kinderen van God en Hij waakt over jullie. Laat de rozenkrans altijd in je hand zijn. Het zal voor Satan het teken zijn dat jullie Mij toebehoren.


Maandag 29 februari 1988
Marija is naar Italië vertrokken waar ze tot eind juli zal blijven.
Tot Ivan op de heuvel van de verschijningen:
- Lieve kinderen, geef al je problemen en moeilijkheden aan Jezus en bid. Bid, bid, bid. In de komende maand moet je elke avond voor het kruisbeeld bidden bij wijze van dankzegging tot aan de dood van Jezus (Goede Vrijdag, 1 april 1988).

Dinsdag 1 maart 1988
Boodschap aan Marija voor de gemeenschap die pater Tomislav sticht door middel van een retraite van vijf maanden bij Pavia (Italië):
- Ik nodig jullie uit om van je tijd en heel je leven een ontmoeting met Jezus te maken. Mogen je gesprekken met anderen hen nader bij Jezus brengen. Laat geen enkele ontmoeting verloren gaan. Denk aan Jezus.

Maandag 7 maart 1988
- Ik ben je Moeder en Ik waarschuw je: Satan wil alles vernietigen wat wij begonnen zijn. Bid daarom meer.

Maandag 14 maart 1988
- Lieve kinderen, in deze vastentijd wil Satan met alle middelen alles in jullie vernietigen wat wij begonnen zijn. Als je Moeder waarschuw Ik jullie: laat het gebed een wapen tegen hem zijn.

Maandag 21 maart 1988
- Lieve kinderen, ook vandaag wil je Moeder jullie waarschuwen dat Satan met alle middelen probeert om alles in jullie te vernietigen. Maar je gebed zorgt ervoor dat hij daar niet in slaagt. Je gebeden vullen de lege plaatsen en laten voor Satan geen ruimte meer over om je ziel binnen te gaan. Bid, lieve kinderen. Je Moeder bidt met jullie mee om Satan te overwinnen. Laat dit de tijd zijn waarin wij allen vrede geven en uitdelen aan anderen. Deel deze vrede dus in je gezin, in de straten, overal mee. Ik ben blij, want jullie gebed is sterk en volhardend.

Vrijdag 25 maart 1988
Voorlopig in Italië, bij Pavia: - Lieve kinderen ook vandaag roep Ik jullie op tot volkomen overgave aan God. Lieve kinderen, jullie zijn je er niet van bewust met welke liefde God jullie bemint. Daarom staat Hij Mij toe bij jullie te zijn, jullie te onderrichten en te helpen om de weg naar de vrede te vinden. Maar je kunt deze weg niet vinden als je niet bidt. Lieve kinderen, laat dus alles achter en geef tijd aan God en Hij zal jullie met zijn gaven overladen en jullie zegenen.
Kindertjes, vergeet niet dat je leven vergankelijk is als voorjaarsbloemen die vandaag prachtig zijn, maar waaraan morgen niemand meer denkt. Bid daarom, opdat je gebed en je overgave aan God als een gids op je weg zijn. Dan zal je getuigenis niet alleen voor jullie zelf, maar voor de hele eeuwigheid waarde hebben.


Maandag 28 maart 1988
- Bid zoveel mogelijk in deze tijd voor Pasen. Bid tijdens deze week elke dag twee uur voor het kruis.

Tweede Paasdag, 4 april 1988
- Geef liefde en vrede aan de anderen. Bid voor de vrede.

Maandag 11 april 1988
- Lieve kinderen, Ik ben je Moeder. Bekeer je, vraag Ik je. Bid in het bijzonder voor de godslasteraars.

Donderdag 21 april 1988
Marija schrijft: 'De H. Maagd leidt me binnen in het mysterie van de liefde en het lijden, dat het fundament van de gemeenschap is. Ik moet het opschrijven en mag het openbaar maken als de H. Maagd dat zegt (...). Het programma van de gemeenschap is gebaseerd op de boodschappen, met name op die van 25 februari.'

Maandag 25 april 1988
Tot Marija: - God wil jullie heilig maken. Daarom roept Hij jullie via Mij tot volledige overgave op. Laat de H. Mis voor jullie het leven zijn. Begrijp goed dat de kerk het paleis van God is. Het is de plaats waar Ik jullie samenbreng en waar Ik jullie de weg naar God wil wijzen. Kom en bid! Kijk niet naar de anderen. Antwoord hun niet onvriendelijk, maar laat je leven getuigen van de weg naar de heiligheid. De kerken verdienen eerbied, ze zijn geheiligd, want de mensgeworden God woont er dag en nacht. Geloof en bid daarom, kindertjes, opdat de Vader je geloof versterkt. En zoek vervolgens wat voor jullie noodzakelijk is. Ik ben met jullie, Ik verheug me over je bekering en Ik bescherm julie met mijn moederlijke mantel.

Woensdag 25 mei 1988
- Ik nodig jullie uit tot volledige overgave aan God. Bid samen, opdat de duivel het jullie niet moeilijk maakt, zoals een takje dat door de wind wordt bewogen. Wees sterk in God. Moge iedereen door jullie de God van de vreugde kennen. Dat is mijn verlangen. Laat je leven getuigen van de vreugde van God. Maak je geen zorgen en wees niet onrustig. God zal je helpen en je de weg wijzen. Ik wens dat je iedereen, de goede en de slechte, bemint zoals Ik dat doe. Alleen op deze manier zal de liefde in de wereld heersen. Lieve kinderen, jullie behoren Mij toe. Ik houd van jullie en Ik verlang dat jullie je aan Mij geven, opdat Ik jullie naar God kan leiden. Bid zonder ophouden, zodat de duivel geen misbruik van jullie kan maken. Bid om te kunnen begrijpen dat jullie Mij toebehoren. Ik geef jullie de zegen van de vreugde.

Zaterdag 25 juni 1988
- Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit tot de liefde die trouw is aan God en die hem behaagt. Mijn lieve kinderen, de liefde aanvaardt alles, ook wat hard en bitter is, terwille van Jezus, die de liefde zelf is. Lieve kinderen, vraag God daarom dat Hij jullie te hulp komt. Maar niet omdat jullie het wensen, maar omdat God het wenst vanuit zijn liefde. Geef je aan God, opdat Hij je kan genezen en troosten en alles vergeven wat in jullie een hindernis vormt op de weg naar de liefde. Dan kan God je leven vormen en zullen jullie in liefde groeien. Verheerlijk God, mijn lieve kinderen, zoals in het Hooglied van de Liefde, opdat de liefde van God in jullie van dag tot dag tot volmaaktheid kan groeien. Ik dank je, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Maandag 4 juli 1988
Omgeven door een menigte pelgrims was Ivan die avond om 23.00 uur de enige ziener op de heuvel. 'De H.Maagd kwam blij met drie engelen tijdens het tweede 'Onze Vader':
- Loof God, mijn lieve kinderen.
Daarna bad Zij met uitgestrekte handen over de menigte en zegende Zij iedereen. Ivan bracht deze boodschap over:
- Lieve kinderen, Ik ben jullie Moeder en Ik waarschuw jullie: deze tijd is een tijd van bekoringen. Satan probeert een lege plaats in jullie te vinden om in jullie binnen te dringen en jullie te vernietigen. Zwicht er niet voor. Ik bid met jullie. Bid niet alleen met je lippen, maar bid met je hart. Dan zal je gebed de overwinning behalen.

Maandag 25 juli 1988
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Vandaag nodig Ik jullie uit tot volledige overgave aan God. Alles wat jullie doen of wat jullie bezitten, geef het aan God, opdat Hij als een koning over je leven regeert. Dan zal God jullie via Mij naar heel de diepte van het geestelijk leven kunnen leiden.
Heb geen angst, want Ik ben met jullie, zelfs wanneer jullie denken dat er geen oplossing meer is en dat Satan hier aan het werk is. Ik breng jullie de vrede. Ik ben je Moeder en de Koningin van de Vrede:
Ik zegen jullie met de zegen van de vreugde. Moge God voor jullie heel je leven zijn.


Maandag 1 augustus 1988
Boodschap aan Ivan die op de heuvel Podbrdo door een grote menigte is omgeven:
- Ik vraag jullie om in deze dagen voor vrijdag veel te bidden. Ik zou graag hebben dat jullie deze vrijdag in blijdschap beleven (vrijdag 5 augustus is de verjaardag van de H.Maagd, verklaart Ivan hier). Ik vraag jullie ook om vanavond als je weer thuis bent, voor het kruis de glorievolle geheimen van de rozenkrans te bidden.

Donderdag 4 augustus 1988
Te middernacht op de Podbrdo, daags voor haar verjaardag (die in Medjugorje op 5 augustus wordt gevierd).
Zij verscheen stralend, met gouden kleren aan:
- Mijn lieve kinderen, mijn Zoon heeft Mij vanavond naar jullie gezonden. Ik ben gelukkig bij jullie. Ik ben gelukkig dat Ik jullie met zovelen zie. Ik zou graag hebben dat je vreugde deze hele dag blijft voortduren. Beleef deze vreugde in het gebed. Leef in de vreugde. Ik geef jullie de liefde. Moge de liefde je leven zijn. Laat de liefde rondom jullie groeien. Je Moeder bemint jullie. Ik ben vanavond gelukkig. Ik wil jullie medewerking. Ik wil met jullie meewerken. Jullie medewerking is noodzakelijk. Ik kan niets doen zonder jullie.

Maandag 8 augustus 1988
Boodschap aan Ivan, om 23.00 uur op de heuvel Podbrdo:
- Je Moeder vraagt jullie te bidden voor de jongeren van deze wereld. Vernieuw jezelf in het gebed voor de feestdagen.
Deze boodschap is de aanloop tot het jaar van de jongeren, waartoe de Gospa op 15 augustus zal uitnodigen.

Vrijdag 12 augustus 1988
Tot Ivan op de heuvel Krizevac: - Lieve kinderen, je Moeder vraagt jullie zoveel mogelijk te bidden in deze twee dagen (voor Maria Tenhemelopneming).
Bereid je in het gebed op het komende feest voor. Lieve kinderen, Ik zou jullie graag willen zeggen de vrede naar de anderen uit te dragen. Moedig de anderen aan om te veranderen. Jullie kunnen de vrede niet geven als jullie zelf geen innerlijke vrede hebben. Vannacht geef Ik jullie de vrede. Geef de vrede aan de anderen.
Bid vannacht de glorievolle geheimen als je weer thuis bent. Bid ze voor het kruis.


Maandag 15 augustus 1988
Op het feest van Maria Tenhemelopneming zien Ivan en Marija, die weer terug is uit Italië, om 23.00 uur O.L.Vrouw op de Podbrdo. Zij draagt een gouden kleed. Haar vreugde is onbeschrijflijk. De menigte is talrijk. Ivan geeft deze boodschap door:
- Lieve kinderen, begin vanaf vandaag EEN NIEUW JAAR VAN DE JONGEREN. Bid tijdens dit jaar voor de jongeren en praat met hen. Ze bevinden zich nu in een zeer moeilijke situatie. Jullie moeten elkaar helpen.
Ik denk op een bijzondere wijze aan jullie, lieve kinderen.
De jongeren hebben nu een rol te vervullen in de Kerk. Bid, lieve kinderen.


Donderdag 25 augustus 1988
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Vandaag nodig Ik jullie allen uit blij te zijn om het leven dat God jullie geeft. Kindertjes, verheug je om God, de Schepper die jullie zo wonderbaar heeft geschapen. Bid, opdat je leven een vreugdevolle dankzegging mag zijn en dat deze als een rivier van vreugde uit je hart mag stromen.
Kindertjes, dank aanhoudend voor alles wat jullie bezitten, voor iedere kleine gave die God jullie geeft, opdat Gods zegen van de vreugde zich altijd over je leven mag uitstrekken.


Maandag 5 september 1988
Boodschap aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen, vannacht waarschuwt je moeder jullie dat Satan je nu begeert en beloert!
De kleinste lege plaats in je hart is voor Satan voldoende om zijn werk in jullie te doen. Om deze reden nodigt je Moeder jullie uit te gaan bidden. Moge het gebed je wapen zijn. Door het gebed van het hart zullen jullie Satan overwinnen. Je Moeder nodigt jullie uit voor de jongeren in deze uitgestrekte wereld te bidden.


Vrijdag 9 september 1988
Tot Ivan op de Podbrdo, om 23.00 uur, na het bidden van de blijde geheimen en het gebed tot de H.Geest:
- Vannacht waarschuwt je Moeder jullie opnieuw dat Satan aan het werk is. Ik zou graag willen dat jullie vooral hierop bedacht zijn: Satan heeft het speciaal gemunt op de jongeren. Lieve kinderen. Ik zou graag willen dat jullie in deze periode in de huiselijke kring zouden bidden, samen met je kinderen. Ik zou graag willen dat jullie met je kinderen zouden praten. Ik zou graag willen dat jullie je ervaringen zouden uitwisselen en hen zouden helpen al hun problemen op te lossen. Lieve kinderen, Ik zal voor de jongeren bidden, voor jullie allen. Bid, lieve kinderen. Het gebed is een medicijn dat geneest.

Maandag 12 september 1988
Verschijning aan Ivan en Marija om 23.00 uur op de heuvel Podbrdo na het bidden van de blijde geheimen en het gebed tot de H.Geest:
- Bid in deze tijd voor hen die honger hebben en voor de armen van de hele wereld. Ik dank je voor je hulp bij het uitvoeren van mijn plan.

Zondag 25 september 1988
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Ik nodig jullie allen, zonder uitzondering, uit je leven te leiden op de weg naar de heiligheid. God heeft jullie de gave van de heiligheid geschonken. Bid om deze beter te leren kennen. Dan zal je leven van God kunnen getuigen. Lieve kinderen, Ik zegen jullie en kom voor jullie tussenbeide bij God, opdat je weg en je getuigenis volkomen mogen zijn en een vreugde voor God.

Dinsdag 25 oktober 1988
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Mijn oproep de boodschappen na te leven die Ik jullie geef doe Ik vooral dagelijks, kindertjes, omdat Ik jullie dichterbij het hart van Jezus wil brengen. Daarom nodig Ik jullie uit, kindertjes, je aan Jezus, mijn welbeminde Zoon, toe te wijden, opdat elk van jullie harten verenigd mag zijn met Hem. Vervolgens nodig Ik jullie uit je aan mijn Onbevlekt Hart te geven. Ik zou willen dat jullie je niet alleen persoonlijk, maar ook als gezin en als parochie, lieve kindertjes, zouden toewijden om de grootsheid van de boodschap die Ik je geef te begrijpen. Ik wil niets voor mezelf, maar alles voor het heil van je ziel.
Satan is machtig, kindertjes, vlij je tegen mijn moederlijk Hart door in het gebed te volharden.


Donderdag 10 november 1988
Boodschap aan Ivan: - Bid in deze noveen voor alle jongeren van de wereld die mijn kindertjes zijn.
Ik wil mijn naam in de harten drukken, zodat deze daarin altijd gegrift blijft. Ik vraag mijn kinderen een nieuwe geest. Het is mijn verlangen hen te doordringen van de liefde van Christus. Ik zeg jullie: het licht schijnt stralend voor jullie uit als jullie de huidige weg aanhouden om bij de Zoon en de Moeder te komen. Ik zal te midden van je moeilijkheden zijn. Ik zal je bescherming zijn. Amen, Amen.

Eerste verblijf van Marija in Birmingham (USA) om een van haar nieren aan haar broer Andrija te geven
(19 november-6 december 1988)

Tijdens deze eerste reis waarop ze de onderzoeken onderging met het oog op het afstaan van een nier aan haar broer, kreeg ze elke dag een boodschap, met uitzondering van 28 november, 1 en 5 december.

Zaterdag 19 november 1988, 10.30 uur
O.L.Vrouw is gekomen. Zij was heel gelukkig, zei Marija.
Zij heeft iedereen gezegend. Zij heeft aangekondigd dat Zij morgen, zondag, om 22.30 uur zou verschijnen.

Zondag 20 november 1988, 22.30 uur
- Moge jullie leven gebed zijn, moge jullie werk als een gebed aangeboden worden en moge alles wat jullie doen en iedereen die jullie tegenkomen een ontmoeting met God zijn.

Maandag 21 november 1988, 10.40 uur
De H. Maagd bad in het Hebreeuws en gaf een speciale zegen aan de kinderen die op vakantie waren en die het huis omringden:
- Leef de boodschappen na die Ik geef.
Veel kinderen mochten in de kamer van de verschijningen komen (de kamer van de heer en mevrouw Colafrancesco).

Dinsdag 22 november 1988, 10.40 uur
Het huis wordt omgeven door ongeveer 400 mensen:
- Beleef alle boodschappen die Ik geef in nederigheid. Ik wil dat jullie boodschappers van de vrede zijn.

Woensdag 23 november 1988, 10.30 uur
- Ik nodig jullie uit te bidden en je leven totaal aan God te geven. Ik zal jullie de kracht en steun geven waaraan je behoefte hebt. Jullie kunnen vragen wat je aan steun nodig hebt. Ik zal voor jullie ten beste spreken bij God.

Donderdag 24 november 1988, 10.40 uur
Nationale feestdag: Thanksgiving Day. Die dag, en die dag alleen, had de verschijning in het openbaar plaats bij een grote boom op een veld bij het huis. O.L.Vrouw leek gelukkig, Zij keek naar ieder in deze menigte, Zij zegende iedereen en zei:
- Ik nodig jullie uit naar mijn boodschappen te leven. Ik ben er om je te helpen. Ik zal voor jullie tussenbeide komen bij God voor al je intenties.
Er waren honderden mensen aanwezig.

Vrijdag 25 november 1988, 10.40 uur:
Marija ontvangt de maandelijkse boodschap:
- Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit tot gebed, opdat jullie God mogen ontmoeten in het gebed. God geeft zich aan jullie, maar Hij wil dat jullie in alle vrijheid gehoor geven aan zijn oproep. Kindertjes, neem daarom in de loop van de dag een vaste tijd om in vrede en nederigheid te bidden en deze ontmoeting met de Schepper te hebben. Ik ben met jullie en Ik kom voor jullie tussenbeide bij God. Zorg er dus voor dat elk van deze ontmoetingen in het gebed de vreugde van een contact met God mag zijn.

Zaterdag 26 november 1988, 10.40 uur
- Ik roep jullie nogmaals op tot het gebed, vooral voor mijn intenties. Als jullie voor mijn intenties bidden zal Ik door jullie heen verheerlijkt worden. Door via mijn handen te gaan zullen al je gebeden ook een steun zijn.

Zondag 27 november 1988, 10.30 uur
- Ik wil dat jullie in gebed zijn. Ik wil jullie onder mijn mantel beschermen. Bid, bid, bid.

Maandag 28 november 1988, 10.30 uur
De H.Maagd zegende ieder van de aanwezigen, maar gaf geen boodschap.

Dinsdag 29 november 1988, 10.30 uur
Na een speciale zegen: - Zegen zelfs hen die niet geloven. Jullie kunnen deze zegen uit het diepst van je hart geven om hen te helpen bij hun bekering. Zegen allen die je ontmoet. Ik heb jullie een bijzondere genade gegeven en Ik wens dat jullie deze genade aan de anderen geven.

Woensdag 30 november 1988, 10.30 uur
- Ik zou willen dat heel je leven liefde was, alleen liefde. Alles wat je doet, doe het met liefde. Zie Jezus en zijn voorbeeld in al het kleine. Jullie moeten ook doen zoals Jezus deed. Hij is uit liefde voor jullie gestorven. Jullie moeten ook alles wat je uit liefde doet aan God aanbieden, zelfs de kleinste dingen uit het leven van elke dag.

Donderdag 1 december 1988, 10.30 uur
Tweede dag zonder boodschap.

Vrijdag 2 december 1988, 10.30 uur
- Ik nodig jullie uit je volkomen aan God te geven.

Zaterdag 3 december 1988, 10.30 uur
- Lieve kinderen, Ik geef jullie mijn liefde, geef ze door aan de anderen. Ik zal morgen om 10.40 uur verschijnen zoals in Medjugorje (dat betekent op dezelfde tijd, rekening houdend met de Amerikaanse tijdzone).

Zondag 4 december 1988
- Ik nodig jullie uit, de diepte van de boodschap die Ik je geef te beleven.

Dit was de laatste dagelijkse boodschap van de Gospa tijdens het eerste verblijf van Marija in Amerika. Er was geen boodschap op 5 december. Marija vertrok op dinsdag 6 december weer naar Medjugorje, terwijl ze haar broer Andrija in Amerika achterliet, waar de doktoren hem met de nodige dialyses op de operatie voorbereidden.

Zaterdag 24 december 1988
Verschijning aan Ivan op de heuvel Podbrdo:
- Kinderen, dit zijn dagen van vreugde. Geef Mij al je problemen en leef in blijdschap.

Tweede verblijf van Marija in de Verenigde Staten
(12 december 1988 - 2 januari 1989)

Na op 8 december in Medjugorje het feest van de Onbevlekte Ontvangenis te hebben gevierd, vertrok Marija 12 december weer naar Amerika om er de operatie te ondergaan. Ze zou er geen dagelijkse boodschappen meer krijgen, op zeldzame uitzonderingen na, maar wel de gewone boodschap van de 25ste.

Donderdag 15 december 1988
- Lieve kinderen, Ik bemin jullie. Ik vraag jullie voor mijn intenties te bidden, overeenkomstig je genegenheid voor Mij. Dan zal het plan dat God voor ieder van jullie heeft in vervulling gaan.

Zondag 25 december 1988, Eerste Kerstdag
Maandelijkse boodschap aan Marija:
- Ik roep jullie op tot de vrede. Beleef die in je hart en om je heen, opdat ieder de vrede mag leren kennen die niet van jullie komt, maar van God. Kindertjes, vandaag is het een grote dag. Verheug je met Mij, vier de geboorte van Jezus in de vrede die Ik jullie geef. In deze vrede kom Ik als je Moeder en als Koningin van de Vrede.
Vandaag geef Ik jullie mijn bijzondere zegen. Neem ze aan voor de hele schepping, opdat deze de vrede mag leren kennen.

1989


Maandag 2 januari 1989
Boodschap aan Ivan op de heuvel Podbrdo:
- Voor dit nieuwe jaar vraag Ik jullie: Bid! Je Moeder houdt van jullie. Ik wil in saamhorigheid met jullie werken, Ik heb er behoefte aan dat jullie werk onlosmakelijk verbonden is met het mijne. Lieve kinderen, word mijn boodschappers en mijn volgelingen die de vrede, de liefde en de bekering gaan voorhouden. Word een teken voor de anderen. In dit nieuwe jaar wil Ik jullie de vrede, de liefde en de eendracht geven. Overhandig Mij je problemen en moeilijkheden. Leef mijn boodschappen na. Bid, bid, bid!
Bij het vertrek van de Gospa heeft Ivan de zon, het licht en het kruis gezien.

Maandag 9 januari 1989
Tot Ivan op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen, bid, want Satan is op dit moment heel actief. Hij wil alles vernietigen wat jullie van Mij hebben ontvangen. In deze periode vraag Ik jullie het bidden in de huiselijke kring te hervatten.
Bid elke avond alle geheimen van de rozenkrans.

Vervolg van de boodschappen aan Marija in de Verenigde Staten.

Marija had van 16 december tot 15 januari geen boodschap ontvangen, behalve die van de 25ste van de maand, op Kerstmis.

Maandag 16 januari 1989
Mevrouw Colafrancesco stelt haar pasgeboren zoon voor.
Marija zegt tegen de Gospa:
- Ik leg de kleine Joseph in uw handen.
De Gospa glimlacht heel blij en zegent het kind met een kruisteken. Vervolgens zegt Zij:
- Ik roep iedereen op de boodschappen die Ik geef na te leven en er door zijn leven van te getuigen.

Dinsdag 17 januari 1989
- Bid voor mijn intenties. Door dit gebed wil Ik ieder van jullie helpen.

Woensdag 18 januari 1989
- Bid voor mijn intenties.

Donderdag 19 januari 1989
- Ik nodig jullie uit te bidden en Mij genaden te vragen. Ik zal voor jullie tussenbeide komen bij God.

Vrijdag 20 januari 1989
Geen boodschap.

Zaterdag 21 januari 1989
- Ik roep jullie op tot het gebed. Alleen door het gebed kunnen jullie God naderen. Ik vraag het je alle dagen. Besteed een speciale tijd aan je dagelijks gebed.
Marija brengt een vraag van Terry Colafrancesco over:
- Wilt U de bouw van een kapel op de plaats van de verschijning van 24 november? (Daarna volgde nog een vraag.)
Antwoord van de Gospa:
- Ik zal later op deze vragen antwoorden.

Zondag 22 januari 1989
- Bid voor mijn intenties. Alleen zo zullen Jullie God kunnen naderen. Ik zal je naar God leiden.
Bid, lieve kinderen, Ik ben met jullie.


Maandag 23 januari 1989
- Ik vraag jullie voor mijn intenties te bidden.
Deze zelfde dag ontvangt Terry een persoonlijke boodschap van twee zinnen in antwoord op nieuwe vragen.

Dinsdag 24 januari 1989
Marija is in verkeersopstoppingen terechtgekomen en komt te laat. De Gospa is me op de afgeproken tijd verschenen, in de auto, zegt ze.
Geen boodschap vandaag.

Woensdag 25 januari 1989
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Vandaag roep Ik jullie op tot de weg naar de heiligheid. Bid om de schoonheid en de grootsheid van deze weg te kunnen begrijpen waarop God zich op een bijzondere manier aan jullie openbaart. Bid om open te kunnen zijn voor alles wat God door jullie doet, om de Heer in je leven te kunnen bedanken en je te verheugen over alles wat Hij door ieder doet. Ik zegen jullie...

Vervolg van de boodschappen in Medjugorje.


Donderdag 26 januari 1989
Boodschap van Jakov die in Italië is: De Gospa is verschenen, bedroefd over het feit dat er nog zoveel zondaars in de wereld zijn en dat men haar boodschappen niet naleeft, heeft hij verklaard. Zij heeft aanbevolen, in gezinsverband speciaal voor deze twee intenties te bidden.

Maandag 6 februari 1989
Boodschap aan Ivan op de heuvel Krizevac (twee dagen voor Aswoensdag):
- Dit is wat Ik jullie tijdens de vastentijd vraag: Ik zal met jullie zijn. Ik vergezel jullie.
De Gospa heeft een bijzondere zegen gegeven terwijl Zij uitnodigde om deze door te geven:
- Ik ben met jullie en mijn zegen vergezelt jullie.

Maandag 13 februari 1989
Verschijning aan Ivan op de heuvel Krizevac: - Lieve kinderen, herlnner je de vier dingen, die jullie in de vastentijd moeten doen. Dank vanavond wanneer je weer thuis bent vóór het kruisbeeld als je wilt, dat vraag Ik jullie. Dank Jezus voor hetgeen je wilt ontvangen. Mijn Zoon en Ik zullen je horen.

Vrijdag 17 februari 1989
Boodschap aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen, vanavond vraag Ik geen enkele bijzondere daad. Ik vraag jullie alleen naar mijn boodschappen te gaan leven.
Lieve kinderen, Ik heb geen belangstelling voor je woorden. Ik wil je daden zien.
Jullie zijn allemaal gelukkig wanneer Ik je een mooie boodschap geef. Maar Ik vraag jullie elke boodschap na te leven. Moge elke boodschap voor jullie een nieuwe groei zijn. Geef deze boodschap een plaats in je leven. Dan zul je kunnen groeien. Je Moeder kan jullie geen andere boodschappen geven, als je de boodschappen die Ik al heb gegeven niet naleeft. Begin vanaf vanavond volgens de boodschappen te leven.


Vrijdag 24 februari 1989
Verschijning aan Ivan op de heuvel Krizevac: - Bid vanavond als je weer thuis bent zeven keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader'. Bid ze daarna nog vijf keer.

Zaterdag 25 februari 1989
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit tot het gebed met je hart.
In deze tijd van genade verlang Ik dat ieder van jullie zich met Jezus verenigt. Zonder het onophoudelijk gebed kunnen jullie de schoonheid en de grootsheid van de genade die God je geeft niet ervaren. Lieve kinderen, vul daarom je hart voortdurend met gebeden, al zijn ze nog zo klein. Ik ben met jullie en Ik waak zonder ophouden over elk hart dat zich aan Mij geeft.


Maandag 27 februari 1989
Boodschap aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen vermeerder in deze tijd je gebeden en ga dieper in op de boodschappen die Ik heb gegeven. Bid vanavond thuis voor het kruisbeeld de blijde geheimen.

Vrijdag 3 maart 1989
Verschijning aan Ivan in de regen: - Lieve kinderen, Ik dank jullie, want door hier te komen hebben jullie bijgedragen aan het werk van God. Bid en vernieuw jezelf in deze tijd. Bid vanavond thuis voor het kruisbeeld de blijde geheimen.

Vrijdag 17 maart 1989
- Ik vraag jullie opnieuw je gebeden te vermeerderen en je op Pasen voor te bereiden. Lees ook de Bijbel, vooral de passages die het lijden van Jezus beschrijven.
Bereid je erop voor vanavond thuis oog in oog te staan met Jezus. Bid voor het kruisbeeld om te bedanken voor alle genaden die jullie hebben ontvangen.


Maandag in de Goede Week, 20 maart 1989
Verschijning aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Ik zal vanaf vandaag zoveel mogelijk bidden terwijl Ik de wonden van Jezus beschouw. Ik nodig jullie allen vanavond daartoe uit. Bid zoveel mogelijk voor het kruisbeeld. Moge het kruis in het middelpunt van de komende dag staan.

Goede Vrijdag, 24 maart 1989
Een lange verschijning aan Ivan (10 min.) op de heuvel Krizevac te midden van een dichte menigte: - Lieve kinderen, vanavond is je Moeder blij jullie met zovelen te zien. Lieve kinderen, Ik verlang ernaar jullie vanaf vandaag een nieuw leven te zien leiden.
Je Moeder geeft je vanavond haar liefde. Geef deze liefde aan de anderen. Beleef deze liefde. Ik vraag jullie deze twee dagen zoveel mogelijk te bidden om klaar te zijn voor het verwelkomen van de dag van de Verrijzenis. Beëindig deze dag in gebed wanneer jullie weer thuis zijn.


Paaszaterdag, 25 maart 1989
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Ik nodig jullie uit voor een totale overgave aan God. Ik nodig jullie uit voor de grote vreugde en de vrede die alleen God geeft. Ik ben met jullie en kom altijd voor jullie tussenbeide bij God. Ik nodig je uit, lieve kinderen, naar Mij te luisteren en de boodschappen na te leven die Ik je geef. Al jarenlang worden jullie tot de heiligheid uitgenodigd, maar jullie zijn er nog ver vandaan.
Ik zegen jullie.


Tweede Paasdag, 27 maart 1989
Verschijning aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen, je Moeder roept je vanavond op tot volkomen overgave aan God. Het is een schat aan genade. Bid zoveel mogelijk en vernieuw jezelf in het gebed. Bouw je geestelijk op. Je geestelijke ontwikkeling duurt tot het eind van je leven. Ga nu door met zoveel mogelijk te bidden. Jullie helpen Mij door je gebeden.

Donderdag 30 maart 1989
Boodschap aan Jelena en Marijana Vasilj voor de gebedsgroep van Medjugorje: - Lieve kinderen, weet dat jullie nog een lange weg te wachten staat.
Na de groep herinnerd te hebben aan het belang van het gebed voegt de Gospa eraan toe: - Vervolg deze lange route van de kruisweg alsjeblieft, lieve kinderen, omdat het de enige is die naar de Verrijzenis voert.

Vanaf april zullen de boodschappen aan Ivan die voor zijn gebedsgroep bestemd zijn, niet meer naar de buitenwereld verspreid worden. Dit besluit is door Ivan genomen na overleg met de franciscanen en na raadpleging van de Gospa.

Dinsdag 25 april 1989
- Lieve kinderen, geef je totaal aan God. Moge alles wat je bezit in de handen van God zijn. Dan zul je blijdschap in je hart hebben. Kinderen, verheug je over alles wat je hebt en dank God, want dat alles is een geschenk van God. Dan zullen jullie tijdens je leven voor alles kunnen danken en God ontdekken in alles wat Hij heeft gemaakt, zelfs in de kleinste bloem.

Donderdag 25 mei 1989
- Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit je voor God open te stellen. Zie, kindertjes, hoe de natuur opengaat en leven en vruchten geeft. Zo nodig ook Ik jullie uit tot het leven met God en tot totale overgave aan Hem.
Kindertjes, Ik ben met jullie en Ik wil jullie zonder ophouden in de vreugde van het leven binnenleiden. Moge ieder van jullie de vreugde en de liefde ontdekken die zich alleen in God bevinden en die God alleen kan geven.
God verlangt niets anders dan jullie overgave. Lieve kinderen, kies daarom ernstig voor God, want al het overige gaat voorbij. Alleen God blijft.


Zaterdag 24 juni 1989
Vierde jaarlijkse verschijning aan Ivanka:
De H.Maagd heeft over het vijfde geheim gesproken.
Zij vraagt ons dringend te bidden, want wij staan aan grote bekoringen en gevaar bloot: de wereld en de materiëe goederen maken slaven van ons. Satan is aan het werk volgens zijn plan. Zelfs degenen die al met hun bekering begonnen zijn laten zich door het materiële in beslag nemen. Daarom verlangt de H.Maagd dat wij elkaar ondersteunen in het gebed. Zij is onze voorspreekster bij haar Zoon.

Zondag 25 juni 1989
Maandelijkse boodschap aan Marija: - Vandaag roep Ik jullie op de boodschap na te leven die Ik jullie gedurende deze jaren heb gegeven. Deze tijd is de tijd van genade. Ik verlang dat de genade van God voor ieder van jullie groot is. Ik zegen jullie en bemin jullie met een bijzondere liefde. Ik dank jullie, omdat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

Maandag 17 juli 1989
Tot Ivan en Marija op de heuvel Podbrdo, kort voor 23.00 uur:
- Lieve kinderen, Ik zou jullie willen uitnodigen de boodschappen die Ik je gegeven heb nogmaals te beleven. Meer dan acht jaar heb Ik je boodschappen gegeven. Ik weet dat jullie Mij veel beloven met woorden, maar, lieve kinderen, Ik zoek je daden. Ik wil voor jullie bidden, lieve kinderen. Ik wil je helpen. De bekering is een proces dat een leven lang duurt.

Dinsdag 25 juli 1989
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit tot vernieuwing van je hart. Stel je open voor God en geef Hem al je moeilijkheden en je kruisen, opdat God alles in vreugde kan veranderen.
Kindertjes, jullie kunnen je niet voor God openstellen als jullie niet bidden. Besluit daarom vanaf vandaag elke dag een tijd uitsluitend en alleen te wijden aan de ontmoeting met God in de stilte. Dan zullen jullie met God kunnen getuigen over mijn aanwezigheid hier.
Kindertjes, Ik wil je niet dwingen, maar geef vrijwillig je tijd aan God als kinderen van God.
Ik dank jullie, omdat je aan mijn oproep gevolg hebt gegeven.


Vrijdag 18 augustus 1989
Boodschap aan Ivan: - Lieve kinderen, je Moeder vraagt jullie voor de vrede van de wereld te bidden.
Het waren tragische dagen voor Libanon.

Maandag 21 augustus 1989, 22.30 uur
Tot Ivan, op de heuvel Podbrdo:
- Kinderen, vanavond wil je Moeder jullie oproepen de boodschappen die Ik geef te beleven. Kindertjes, Ik kan jullie geen andere boodschappen geven als jullie niet naar de boodschappen leven die Ik al heb gegeven. Besluit met liefde en met vreugde mijn boodschappen te gaan naleven. Leef volgens mijn boodschappen, opdat je Moeder jullie mag leiden en doorgaan met jullie te helpen bij je groei. Leef mijn boodschappen na.

Vrijdag 25 augustus 1989
Tot Marija: - Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit te bidden. Kindertjes, door het gebed ontvangen jullie vreugde en vrede. Daardoor zijn jullie rijker aan goddelijke genaden. Kindertjes, moge het gebed daarom leven zijn voor ieder van jullie.
Ik nodig jullie in het bijzonder uit te bidden voor allen die ver van God verwijderd zijn, opdat ze zich bekeren. Dan zullen onze harten rijker zijn, omdat God in de harten van alle mensen zal regeren. Bid daarom, kindertjes, dat het gebed in de hele wereld heerst.


Vrijdag 8 september 1989, 23.00 uur
Tot Ivan op de heuvel van de verschijningen: - Kinderen, je Moeder vraagt jullie zoveel mogelijk te bidden in de loop van deze twee dagen (die aan het feest van het kruis van de Krizevac voorafgaan). Geef al je problemen en al je moeilijkheden aan Mij. Dat vraag Ik je vanavond. Kinderen, wees in de vreugde. Ga in de vrede van God.

Maandag 25 september 1989
Boodschap aan Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik je uit om God te danken voor alle gaven die jullie tijdens je leven hebben ontdekt, zelfs voor de kleinste gave die jullie hebben ervaren. Ik dank Hem samen met jullie en Ik wens dat jullie allen de vreugde van de gaven mogen ervaren en dat God alles mag zijn voor ieder van jullie. Kinderties, dan zullen jullie voortdurend kunnen groeien op de weg naar de heiligheid.

Woensdag 25 oktober 1989
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit tot het gebed. Ik roep jullie steeds op en toch zijn jullie nog ver weg. Besluit daarom vanaf vandaag ernstig tijd te wijden aan God. Ik ben met jullie en wil jullie leren bidden met je hart. In het gebed van het hart zul je God ontmoeten. Bid daarom, kadertjes, bid, bid!

Zaterdag 25 november 1989
- Lieve kinderen, Ik roep jullie al jaren op door de boodschappen die Ik je geef. Kindertjes, door deze boodschappen wil Ik van je hart een prachtig mozagiek maken om ieder van jullie als een originele afbeelding aan God aan te bieden. Daarom, lieve kinderen, verlang Ik dat je besluit voor God vrijwillig is, want Hij heeft jullie de vrijheid gegeven.
Bid daarom om uitsluitend en alleen voor God te kunnen kiezen, zonder enige satanische invloed. Ik bid voor jullie bij God en Ik vraag je overgave aan God.


Maandag 25 december 1989
Boodschap aan Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag zegen Ik jullie op een speciale wijze met mijn moederlijke zegen en Ik kom voor jullie tussenbeide bij God, opdat Hij je de bekering van je hart geeft.
Al jaren roep Ik jullie op en spoor Ik jullie aan tot een diep geestelijk leven in alle eenvoud, maar jullie zijn zo koel!
Daarom, kindertjes, aanvaard en beleef de boodschappen alsjeblieft serieus, opdat je ziel niet bedroefd is wanneer Ik niet meer bij jullie zal zijn en wanneer Ik je niet meer zal leiden als een kind dat onzeker zijn eerste stappen zet.
Lieve kinderen, lees daarom elke dag de boodschappen die Ik jullie heb gegeven en zet ze om in leven. In bemin jullie en daarom nodig Ik jullie allen uit tot de weg naar het heil met God.
Tot Ivan, in de Kerstnacht op de heuvel Podbrdo, (op dit Kerstfeest droeg Maria gouden kleding en werd zij door drie engelen omringd. Zij had het kind Jezus in haar armen. Na zoals gewoonlijk te hebben gebeden over degenen die daar waren zei Ze):
- Lieve kinderen, zie mijn Zoon in mijn armen, Ik wil jullie vragen licht voor allen te zijn. In dit komende jaar nodig Ik je opnieuw uit de boodschappen na te leven. Het zijn boodschappen van vrede, van gebed, van bekering, van boete en van geloof. Lieve kinderen, Je Moeder vraagt jullie geen woorden, maar daden.
Je Moeder wil jullie helpen en zal je de kracht geven om door te gaan. Vanavond wil Ik jullie zeggen: Wees blij.

De sfeer van deze nachtelijke verschijning was buitengewoon blij, merken de getuigen op.

1990


Maandag 1 januari 1990, feest van de Moeder Gods

Boodschap aan Ivan op de heuvel Podbrdo: - Je Moeder vraagt jullie, zoals Zij het al eerder heeft gedaan, het gebed in de huiselijke kring te vernieuwen. Lieve kinderen, vandaag de dag heeft het gezin gebed nodig. Lieve kinderen, Ik wens dat jullie je mogen vernieuwen door de boodschappen in het gebed in de huiselijke kring na te leven. (Echos 70,1)

Donderdag 25 januari 1990
Tot Marija, voor de parochie: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie opnieuw uit voor God te kiezen en Hem voor alles en boven alles te verkiezen, opdat Hij in je leven wonderen kan doen en opdat je leven dag na dag tot vreugde met Hem wordt.
Bid daarom, kindertjes, en sta Satan niet toe je leven te beïnvloeden door valse schijn, onbegrip en de weigering van de anderen. Bid om de grootsheid en de schoonheid van de gave van het leven te begrijpen.


Vrijdag 2 februari 1990
Boodschap aan Mirjana gedurende de verschijning die plaatshad in de kapel van de pastorie van de kerk van H.Brigitta in Portland en die 4 à 5 minuten duurde.
(Tijdens het innerlijke contact van 2 januari had de Gospa tegen Mirjana gezegd dat Zij niet in de kerk van de H.Brigitta zou verschijnen vanwege het feit dat Mgr. Zanic (de bisschop van Mostar Vert.) de verschijningen in een parochiekerk had verboden.) Ze ontving de volgende boodschap:
- Ik ben gedurende negen jaar bij jullie geweest. Al negen jaar wil Ik je zeggen dat God, je Vader, de enige weg, de enige waarheid en het enige leven is. Ik wens jullie de weg naar het eeuwig leven te wijzen. Ik wil jullie band, jullie verbinding naar een diep geloof zijn. Luister naar Mij.
Neem je rozenkrans en bid deze met je kinderen in de huiselijke kring. Dit is de weg om het heil te bereiken. Geef het goede voorbeeld aan je kinderen, geef het goede voorbeeld aan degenen die niet geloven. Jullie zullen geen geluk hebben op deze aarde en jullie zullen de hemel niet bereiken als jullie geen nederig en zuiver hart hebben en als jullie de wet van God niet in acht nemen. Ik vraag je steun: Sluit je aan bij mijn gebed voor hen die niet geloven. Jullie helpen Mij heel weinig. Jullie betonen je naaste weinig liefdadigheid en weinig liefde.
Toch geeft God jullie de liefde en laat jullie zien hoe je moet vergeven en elkaar beminnen. Verzoen je daarom en zuiver je ziel. Neem je rozenkrans en bid. Neem al je leed geduldig aan. Jullie moeten je herinneren dat Jezus voor jullie geduldig heeft geleden.
Laat Mij je Moeder zijn en je band met God voor het eeuwig leven. Dring je geloof niet op aan de ongelovigen.
Laat hun je voorbeeld zien en bid voor hen. BID, KINDEREN.


Zondag 25 februari 1990
- Lieve kinderen, Ik nodig jullie uit tot overgave aan God. In deze tijd verlang Ik speciaal dat jullie afstand doen van de dingen waaraan jullie gehecht zijn en die je geestelijk leven schade doen. Lieve kinderen, kies geheel en al voor God en sta Satan niet toe in je leven binnen te komen door de dingen die jullie en je geestelijk leven kwaad berokkenen.
Kindertjes, God biedt zich in zijn volheid aan jullie aan.
En jullie kunnen Hem uitsluitend en alleen ontdekken en leren kennen in het gebed. Besluit daarom tot het gebed.


Zaterdag 3 maart 1990
“Lieve kinderen, vanavond vraag ik jullie om in het bijzonder te bidden voor de niet-geboren kinderen. Bid vooral voor de moeders, die hun kindje doden. Lieve kinderen, ik ben bedroefd, omdat zoveel kinderen gedood worden. Bid opdat er niet meer zulke moeders zouden zijn op de wereld”. (Tot de gebedsgroep in Medjugorje, 03 maart 1990) (uit de nieuwsbrief van Zr. Emmanuel, 15 oktober 2011)

Zondag 25 maart 1990
- Lieve kinderen, Ik ben met jullie, zelfs als jullie je er niet van bewust zijn. Ik wil jullie beschermen tegen alles wat Satan je aanbiedt om je te vernietigen.
Ik heb Jezus in mijn schoot gedragen en Ik wil jullie, lieve kinderen, ook naar de heiligheid dragen.
Ik wil je redden en Ik zend je boodschappen door mensen, door de natuur en door andere middelen die jullie alleen willen helpen te begrijpen dat jullie je moeten bezinnen op je leven.
Lieve kinderen, begrijp daarom ook de grootsheid van de gave die God jullie schenkt door Mij. Ik bescherm je met mijn mantel en Ik leid je naar de vreugde van het leven.


Goede Vrijdag 13 april 1990
Tot Ivan op de heuvel Krizevac, om 23.30 uur:
- Lieve kinderen, Ik ben erg gelukkig dat Ik jullie vanavond zie. Weet, lieve kinderen, dat alleen Ik met enkele vrouwen aan de voet van het kruis stond toen mijn Zoon stierf. Ik ben gelukkig dat Ik jullie hier met zeer velen samen zie.
Bid vanavond terwijl je naar huis gaat de rozenkrans en breng dank aan God.

Na die avond gebeden en de handen uitgestrekt te hebben over degenen die Ivan omringden, ging Zij, bij wijze van uitzondering, door met bidden, maar zonder dat Ivan haar stem hoorde.

Tweede Paasdag 16 april 1990
Stralend van paasvreugde verscheen de H.Maagd met drie engelen om 23.30 uur op de heuvel Podbrdo aan Ivan Dragicevic. Zij heeft alleen gevraagd dat men voor haar intenties zou bidden. Zij bad met de aanwezigen en al biddend heeft Zij zich verwijderd in het teken van het lichtende kruis terwijl Ze zei:
- Ga in vrede, lieve kinderen.

Woensdag 25 april 1990
- Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit de boodschappen die Ik je geef ernstig te aanvaarden en te beleven.
Ik ben met jullie, lieve kinderen, en Ik verlang dat ieder van jullie bij mijn Hart is. Bid daarom, kindertjes, en zoek de wil van God in je dagelijks leven. Ik verlang dat ieder van jullie de weg naar de heiligheid ontdekt om erop verder te gaan tot aan de eeuwigheid. Ik zal voor je bidden en bij God tussenbeide komen, opdat jullie de grootsheid begrijpen van deze gave van God waardoor Ik bij jullie kan zijn.


Vrijdag 25 mei 1990
- Lieve kinderen, Ik nodig jullie hiervoor uit: besluit serieus deze noveen (voor Pinksteren) te beleven.
Wijd tijd aan het gebed en het offer. Ik ben met jullie en Ik wil je helpen in de onthechting en de versterking vooruit te gaan, opdat jullie de schoonheid kunnen begrijpen van het leven van hen die zich op een bijzondere wijze aan Mij geven.
Lieve kinderen, God zegent jullie van dag tot dag en verlangt de verandering van je leven. Bid daarom, opdat jullie de kracht hebben je op je leven te bezinnen.


Maandag 25 juni 1990
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil Ik jullie danken voor al je offers en gebeden. Ik zegen jullie met mijn bijzondere moederlijke zegen. Ik roep jullie allen op voor God te kiezen en van dag tot dag zijn wil te ontdekken in het gebed.
Lieve kinderen, Ik roep jullie allen op tot volkomen bekering, opdat de vreugde in je hart is. Ik ben gelukkig dat jullie hier vandaag in zo groten getale zijn.


Woensdag 25 juli 1990
Tot Marija: - Vandaag roep Ik jullie tot vrede op. Ik ben hier gekomen als Koningin van de Vrede en als Moeder wil Ik je verrijken met mijn vrede. Lieve kinderen, Ik bemin jullie en Ik wil jullie allen leiden naar de vrede die God alleen geeft en die ieder rijk maakt. Ik roep jullie op, opdat jullie de dragers, de getuigen van mijn vrede worden in deze wereld zonder vrede.
Moge de vrede heersen in de hele wereld die zonder vrede is en die vurig naar de vrede verlangt. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen.


Maandag 6 augustus 1990
Verschijning aan Ivan op de heuvel Podbrdo. De H.Maagd nodigt uit de glorievolle geheimen te bidden voor het kruisbeeld.

Zaterdag 25 augustus 1990
Tot Marija: - Vandaag nodig Ik jullie uit de boodschappen die Ik je geef serieus te nemen en in praktijk te brengen.
Jullie weten, kadertjes, dat Ik met jullie ben en dat Ik jullie allen naar de hemel wil brengen langs eenzelfde weg die zo mooi is voor degenen die hem in het gebed ontdekken. Daarom, lieve kinderen, vergeet het niet: jullie moeten in je dagelijks leven de boodschappen naleven die Ik je geef. Dan zul je kunnen zeggen: Ik heb de boodschappen aanvaard en Ik heb geprobeerd ernaar te leven. Lieve kinderen, Ik bescherm jullie met mijn gebeden bij de hemelse Vader.


Dinsdag 25 september 1990
Tot Marija: - Lieve kinderen, Ik roep jullie op tot het gebed met je hart, opdat je gebed een gesprek met God mag zijn. Ik verlang dat ieder van jullie meer tijd aan God wijdt.
Satan is sterk. Hij wil jullie vernietigen en je op duizend manieren bedriegen. Bid dus, lieve kinderen, bid iedere dag, opdat je leven een weldaad is voor jezelf en voor allen die je zult ontmoeten.
Ik ben met jullie en Ik bescherm jullie, hoewel Satan mijn plannen wil vernietigen en de verlangens tegenhouden die de hemelse Vader hier wil verwezenlijken. Ik dank jullie, omdat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.


Donderdag 25 oktober 1990
Tot Marija: - Ik roep jullie op om op een bijzondere manier te bidden en offers en goede werken aan te bieden voor de wereldvrede. Satan is sterk en probeert uit alle macht de vrede die van God komt, te vernietigen.
Lieve kinderen, bid daarom met Mij heel speciaal voor de vrede.
Ik ben met jullie.
Ik wil jullie met mijn gebeden helpen en je leiden op de weg naar de vrede. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Vergeet niet, de VREDESBOODSCHAPPEN na te leven.


Zondag 25 november 1990
Tot Marija: - Ik nodig jullie uit werken van barmhartigheid te doen met liefde en uit liefde voor Mij en voor je broers en zusters, die ook de mijne zijn.
Lieve kinderen, doe alles wat je voor anderen doet met grote vreugde en met nederigheid tegenover God.
Ik ben met jullie en van dag tot dag bied Ik God je offers en je gebeden aan voor het heil van de wereld.


Dinsdag 25 december 1990, Kerstmis
Tot Marija: - Ik nodig Jullie uit op een bijzondere wijze voor de VREDE te bidden. Lieve kinderen, zonder de VREDE kunnen jullie noch vandaag noch in je dagelijks leven de geboorte van het kind Jezus naar waarde schatten.
Bid dus de Vorst van de VREDE dat Hij jullie met zijn mantel moge beschermen en dat Hij jullie moge helpen de grootsheid en de belangrijkheid van de VREDE in je hart te begrijpen.
Zo zullen jullie in staat zijn de VREDE van je hart over de hele wereld te verbreiden. Ik ben met jullie en Ik kom voor jullie tussenbeide bij God.
Bid, want Satan wil mijn plan voor de VREDE vernietigen. Wees door je leven met elkaar verzoend om te werken, opdat de VREDE mag heersen op de hele aarde.

(De H.Maagd herhaalt het woord VREDE zeven keer. Sinds 25 juli, enkele dagen voor de invasie van Koeweit en de Golfcrisis, is het woord vaak in haar boodschap voorgekomen.)

Maandag 31 december 1990
Tot Ivan, op de heuvel Podbrdo: - Lieve kinderen, vanavond nodigt je Moeder jullie heel bijzonder uit allemaal met vreugde naar de kerk te gaan voor de jongerenwake op de drempel van het nieuwe jaar.
Blijf in de kerk met vreugde bidden en bid vooral voor de vrede.

De H.Maagd was gelukkig en tevreden over deze menigte jongeren, heeft Ivan toegelicht. Zij heeft hen gezegend.

1991


Vrijdag 25 januari 1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, meer dan ooit tevoren roep Ik jullie vandaag op tot het gebed. Moge je gebed voor de vrede zijn.
Satan is sterk, hij wil niet alleen het menselijk leven vernietigen, maar ook de natuur en de planeet waarop jullie leven. Bid daarom, lieve kinderen, om met de zegen van Gods vrede beschermd te worden door het gebed.
God heeft Mij te midden van jullie gezonden om je te helpen. Pak de rozenkrans als je van goede wil bent. De rozenkrans alleen al kan wonderen doen in de wereld en in je leven.
Ik zegen je en Ik blijf bij jullie zolang God het wil. Ik dank je, want jullie verloochenen mijn aanwezigheid hier niet. Ik dank je, want je antwoord dient tot het goede en tot de vrede. Ik dank je, omdat je aan mijn oproep gevolg hebt gegeven.


Maandag 25 februari 1991 (midden in de Golfoorlog, maar op de drempel, nog onverhoopt, van het staakt-het-vuren)
Tot Marija: - Besluit vandaag voor God, daartoe nodig Ik jullie uit, want je verwijdering van God komt door een gebrek aan vrede in je hart. God is alleen Vader; nader Hem dus door je persoonlijk gebed en beleef vervolgens de vrede in je hart. Dan zal de vrede uit je hart als een rivier over de hele wereld kunnen stromen. Praat niet over de vrede, maar maak de vrede.
Ik zegen ieder van jullie en elke goede keuze.


Maandag 25 maart (in de Goede Week)
Tot Marija: - Ook vandaag nodig Ik jullie ertoe uit: beleef het Lijden van Jezus in het gebed en in vereniging met Hem. Besluit meer tijd aan God te geven die jullie deze dagen van genade heeft geschonken. Bid daarom, lieve kinderen, en vernieuw op een speciale wijze de liefde tot Jezus in je hart. Ik ben met jullie en Ik vergezel jullie met mijn zegen en mijn gebeden.

Tot zover heeft de schrijver René Laurentin de teksten van de boodschappen van Moeder Maria doorgegeven.
Van onze vrienden van Gebetsaktion Medjugorje in Wenen kregen we de tekst van de volgende boodschap:

Donderdag 25 april 1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig Ik jullie uit met je hart te bidden. Moge ieder van jullie tijd voor het gebed vinden, zodat jullie in het gebed God ontdekken. Ik wil niet dat je over het gebed praat, maar dat je bidt. Moge elk van jullie dagen gevuld zijn met het dankgebed jegens God voor het leven en voor alles wat jullie hebben. Ik wil niet dat je leven met praten voorbijgaat, maar prijs God door je daden.
Ik ben met jullie en dank God voor ieder moment dat Ik met jullie heb doorgebracht. Ik dank je, omdat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.NIET GEDATEERDE BOODSCHAPPEN
of bij benadering gedateerd, verzameld door verschillende schrijvers.

Als bijlage geven wij de boodschappen die zijn verzameld door de schrijvers die de verdienste hebben gehad onderzoek te doen naar de boodschappen. Wij geven deze boodschappen die men in het algemeen niet heeft gedateerd (en die ook niet meer gedateerd kunnen worden) in de volgorde van elk boek, en de boeken in chronologische volgorde. Dit geeft een 'terminus ad quem': een uiterste datum.

APOCALYPTISCHE BOODSCHAPPEN, die vóór 26 december 1982 door Mirjana zijn ontvangen en op 5 november 1983 zijn meegedeeld aan Tomislav Vlasic, die ze op 16 december 1983 aan de Paus overbrengt. In zijn brief aan de Paus van 16 december brengt Tomislav Vlasic verslag uit over de openbaringen die Mirjana in 1982 heeft ontvangen en op 5 november 1983 aan hem heeft toevertrouwd, met deze veelzeggende inleiding:
'Tijdens de verschijning van 25 december 1982 heeft de Madonna, volgens Mirjana, haar het tiende en laatste geheim toevertrouwd en haar de data onthuld waarop de verschillende geheimen zullen worden gerealiseerd. De H. Maagd heeft aan Mirjana veel aspecten van de toekomst ontsluierd, tot nu toe veel meer dan aan de andere zieners. Om deze reden geef ik hier weer wat Mirjana mij heeft gezegd tijdens het gesprek van 5 november 1983. Ik vat de kern van haar verhaal samen zonder letterlijke citaten:

Behalve deze essentiële boodschap zegt Mirjana in 1982 een verschijning te hebben gehad, die volgens ons licht werpt op de geschiedenis van de Kerk. Zij vertelt over een verschijning tijdens welke Satan bij haar is gekomen, verkleed als de H. Maagd. Satan heeft Mirjana gevraagd de Madonna te verloochenen en hem te volgen om haar gelukkig te maken in de liefde en in het leven. Dit in tegenstelling tot de H. Maagd, bij wie ze zou moeten lijden, zei hij. Mirjana heeft hem afgewezen. De H. Maagd is direct gekomen en Satan is verdwenen. Toen heeft de H. Maagd de volgende boodschap gegeven die in hoofdzaak hierop neerkomt:
- Neem Mij dit niet kwalijk, maar je moet weten dat Satan bestaat. Op een dag is hij voor de troon van God verschenen en heeft toestemming gevraagd om de Kerk gedurende een bepaalde periode te beproeven. God heeft hem toegestaan om haar gedurende een eeuw op de proef te stellen. Deze eeuw staat onder de macht van de duivel, maar wanneer de geheimen die jullie zijn toevertrouwd gerealiseerd zullen zijn, zal zijn macht worden vernietigd. Nu al begint hij zijn macht te verliezen en is hij agressief geworden: hij vernielt de huwelijken, zet aan tot verdeeldheid onder de priesters, veroorzaakt waandenkbeelden en moorden. Jullie moeten je daartegen beschermen door vasten en gebed, vooral het gemeenschappelijk gebed. Draag gewijde voorwerpen bij je. Plaats die ook in je huis en ga weer wijwater gebruiken.

Kraljevic (1983)

De H. Maagd zegt tot de kinderen:
- Ik weet dat velen jullie niet zullen geloven en dat velen die een vurig geloof hebben zullen verkoelen. Jullie moeten standvastig blijven en de mensen aanzetten tot dringend gebed, tot boete en tot bekering. Uiteindelijk zullen jullie het gelukkigst zijn. (K 56)

Boodschappen die globaal onder oecumene gerangschikt kunnen worden:
- God heeft geen persoonlijke voorkeur. De godsdienst (de band met God) mag de mensen niet scheiden. Jullie moeten iedereen in zijn geloof respecteren ... niet minachten wegens zijn opvattingen.
- God bestuurt alle geloofsovertuigingen zoals een koning zijn onderdanen via zijn ministers. De enige middelaar van het Heil is Jezus Christus.

- Bestaan er verschillen tussen de gelovigen van de verschillende Kerken? (deze vraag werd gesteld met betrekking tot een bepaaide protestantse gemeenschap)
- Het komt niet op hetzelfde neer om in welke gemeenschap dan ook te bidden. De tegenwoordigheid van de H. Geest is in alle Kerken niet even sterk. De kracht van de H. Geest die in de priesters die deze gemeenschappen leiden werkzaam is, is niet hetzelfde. Alle gelovigen bidden niet op dezelfde manier.
- Je ziet wel dat alle verschijningen in de katholieke Kerk plaatsvinden. Dat moet je veel zeggen.
(K 59)

Tot de zieners: - Wanneer jullie moeilijkheden ondervinden en jullie iets nodig hebben, kom dan naar Mij. (K 72)

- Ik kan niet genezen. God alleen geneest. Bid. Ik zal met jullie meebidden. Heb een sterk geloof. Vast en doe boete. Ik zal jullie helpen voor zover dat in mijn vermogen ligt. God komt allen te hulp. Ik ben God niet. Ik heb jullie offers en gebeden nodig om Mij te steunen. (K 86 en F1,45)
- Het geloof kan niet levend zijn zonder het gebed. (K 86)
- De Mis is het grootste gebed tot God. Jullie zullen er nooit de grootsheid van begrijpen. Daarom moeten jullie ten volle en nederig bij de Mis betrokken zijn en je erop voorbereiden. (K 86)

Tot een priester die vraagt:
- Is het beter tot U te bidden of tot Jezus?
- Ik smeek jullie, bid tot Jezus. Ik ben zijn Moeder en Ik kom voor jullie tussenbeide bij Hem. Maar alle gebeden gaan naar Jezus. Ik zal helpen, Ik zal bidden, maar alles hangt niet aleen van Mij af, maar ook van jullie kracht, van de kracht van hen die bidden. (K 87)

Over de zielen in het vagevuur:
- Die mensen verwachten jullie gebeden en offers. (K 87)

- Het mooiste van alle gebeden is het 'Credo'. (K 94)
- Geloven is het belangrijkst. (K 94)

- Alle gebeden zijn goed als ze met geloof worden gebeden. (K 95)

- Mijn Zoon wil alle zielen naar zich toetrekken, maar de duivel spant zich in om ook iets te bereiken. De duivel slooft zich uit om koste wat kost ongemerkt bij jullie binnen te dringen. (K 116)

Dossier Jelena

Ondervraagd over de gelijkenis tussen de in Medjugorje aangekondigde tekens en het derde geheim van Fatima antwoordt Jelena: - Daarover heeft de Gospa ons gezegd:
- Wees nergens bang voor. Jullie moeten vergeten wat er in je leven achter je ligt. Ik wil alleen dat jullie voortaan nieuwe mensen zijn. Heb nergens angst voor, wanneer Ik dicht bij jullie ben. Ik houd van jullie.

Gesprek van Bonifacio met pater Petar Ljubicic:
- Bidden is niet voldoende. Je moet je leven, je hart veranderen. Bemin de anderen, heb liefde voor de anderen.
Houd van wat je doet, denk steeds aan Jezus, dan zul je begrijpen wat goed en wat slecht is.
(ibid)

Bubalo (1981)

Vicka: - Helemaal in het begin heeft de Gospa ons gezegd:
- Jullie kunnen weggaan, maar de kleine Jakov blijft bij Mij.
En Vicka voegt eraan toe: - Het is een buitengewone jongen, die Jakov; dat wist de Gospa. (Bu 52)
De eerste tijd van de verschijningen:
Tot Mirjana: - Mijn Zoon strijdt voor ieder van jullie, maar Satan vecht ook. Hij sluipt om jullie heen, hij plaatst valstrikken voor jullie. Hij probeert verdeeldheid onder jullie, zieners, te brengen, hij probeert tweedracht te zaalen tussen jullie, onmin te veroorzaken opdat jullie elkaar gaan haten en je aan hem overleveren.
- Vicka voegt eraan toe: - O.L. Vrouw heeft het ons herhaalde malen gezegd. (Bu 71)

Botta-Frigerio (1984)

- De wereld kan alleen maar door de vrede gered worden.
Er zal echter alleen vrede zijn in de ontmoeting met God.
(Bo 75)
- De wereld leeft onder hoogspanning; ze staat aan de rand van de ondergang. (Bo 75)
- Ik ben hier gekomen omdat er veel gelovigen zijn. Ik wil bij jullie blijven om veel mensen te bekeren en om allen de vrede te geven. Begin met je vijanden te beminnen. Oordeel niet, laster niet en minacht niet, maar geef uitsluitend en alleen liefde, zegen je tegenstanders en bid voor hen.
Ik weet wel dat jullie daartoe niet in staat zijn. Ik raad jullie aan om iedere dag minstens vijf minuten tot de H. Harten te bidden, opdat Zij jullie de gave van de goddelijke liefde schenken, waarmee jullie je vijanden zullen kunnen beminnen.
(Bo 75)

- Het is nodig zich tot God te bekeren om de vrede te verkrijgen. Zeg terstond tegen de hele wereld dat Ik vurig naar de bekering verlang. Bekeer je, wacht niet. Ik zal aan mijn Zoon vragen dat Hij de wereld niet straft. Bekeer je, zie af van alles en wees tot alles bereid. (Bo 76)
- Ga niet op zoek naar ongewone wegen, neem liever het Evangelie en lees het: daar staat alles duidelijk in. (Bo 76)
- Jullie zullen alleen maar leren bidden door te bidden. (Bo 76)

- Bied je tijd aan God aan, laat je leiden door de Geest. Dan zal je werk goed gaan en zul je vrije tijd hebben. (Bo 77)
- Zij die zich aan God overgeven hebben geen plaats voor angst in hun hart. De moeilijkheden die jullie ondervinden zullen bijdragen tot je groei en tot de glorie van de Heer.
Wijs daarom de angst af.
(Bo 77)

- Het gebed mondt altijd uit in vrede en kalmte. (Bo 78; vgl. Bl 298)

- Niemand is vrijgesteld van het vasten, behalve degenen die ernstig ziek zijn. Het gebed en de werken van naastenliefde kunnen het vasten niet vervangen. (Bo 79)
- Ik beveel jullie bijzonder aan elke dag de H.Mis bij te wonen. (Bo 79)
- De Mis vertegenwoordigt de hoogste vorm van gebed.
Jullie moeten tijdens de H.Mis nederig en eerbiedig zijn en je er met zorg op voorbereiden.
(Bo 79; vgl. Bl 238)

- Laat de H. Vader moedig de vrede en de liefde aan de wereld verkondigen. Laat hij zich niet alleen beschouwen als vader van de katholieken, maar van alle mensen. (Bo 80)

Castella-Ljubic (1984/1985)

Door Mirjana wordt meegedeeld: - Zeg toch tegen de gelovigen dat Ik hun gebeden en die van het hele volk nodig heb.
Men moet zoveel mogelijk bidden en boete doen, want er zijn tot nu toe te weinig mensen bekeerd. Er zijn veel christenen die als heidenen leven. Er zijn te weinig echte gelovigen.
(C 49; vgl. Bl 213)

Tot priesters die vragen wat ze moeten doen:
- Vervul je taak goed en doe wat de Kerk van jullie vraagt. (C52)

Op een dag verwijt de Gospa Jakov zijn gedrag op school tegenover zijn kameraden:
- Je moet hen allemaal beminnen.
- Ik bemin hen allemaal, maar ze zijn zo vervelend.
- Aanvaard het dan als een offer en bied het aan. (C 64)

Een groep seminaristen uit Zagreb en Djakovo is bij een verschijning aanwezig.
Marija: - De Gospa heeft naar ieder van jullie gekeken.
Zij heeft ons glimlachend gezegd:
- Zeg hun dat je door het gebed alles verkrijgt. (C 68)

De H. Maagd begroet een jonge religieuze met open armen, terwijl Ze bij de anderen de handen gevouwen houdt. Als Mirjana daarover een vraag stelt, zegt Zij:
- Ik neem weldra degenen mee naar wie Ik mijn armen uitstrek. (C 69)
Tot een religieuze die een vraag stelt over haar broer die bij een ongeluk om het leven gekomen is:
- Ik heb de vraag gehoord, antwoordt de H. Maagd. Hij is gestorven in staat van genade. Hij heeft Missen en gebeden nodig. (C 70)

Als de zieners vragen, waarom de keus van de H. Maagd op hen gevallen is, antwoordt Zij:
- Ik heb niet de besten gekozen. Zijn jullie boos om mijn keus, mijn engelen? (C 75)

Een religieuze, vlakbij Mirjana, geeft dit woord van de Gospa door:
- De tijd is gekomen waarin het de duivel is toegestaan om met al zijn kracht en macht te handelen. De huidige tijd is de tijd van Satan. (C 99)

- Velen beweren Jezus en de Moeder van God te zien en hun woorden te horen, maar het zijn in feite leugenaars. Het is een zeer grote zonde; er moet veel voor hen worden gebeden. (C 123)
- Ik stel het op prijs dat men weet wat er in Medjugorje gebeurt. Praat erover, opdat allen zich bekeren. (C 134)

Tot Mirjana die de Gospa vraagt waarom Zij met aandrang zegt: 'Ik haast me om ......':
- Als je in de hemel zult zijn, zul je begrijpen waarom Ik zoveel haast heb. (C 214)

Tot de zieners die vragen stellen over de verschijningen en de bedoeling ervan:
- Bezorg Ik jullie per slot van rekening overlast? Alles verloopt precies volgens de plannen van God. Heb geduid, volhard in het gebed en doe boete. Alles komt op zijn tijd. (C 215)

Over een katholieke priester die verbijsterd is over de genezing van een orthodox kind:
- Zeg aan deze priester, zeg aan allen dat jullie op aarde verdeeld zijn. De moslims en de orthodoxen zijn evenals de katholieken voor mijn Zoon en Mij gelijk; jullie zijn allemaal mijn kinderen. Zeker, alle godsdiensten zijn niet gelijk, maar alle mensen zijn gelijk voor God, zoals de heilige Paulus zegt. Het is niet voldoende tot de katholieke Kerk te behoren om te worden gered. Je moet je houden aan de geboden van God en je geweten volgen. Degenen die niet katholiek zijn, blijven niettemin schepselen die naar Gods beeld zijn gemaakt en die bestemd zijn om op een dag in het huis van de Vader samen te komen. Het heil wordt allen, zonder uitzondering, aangeboden. Alleen zij die God bewust afwijzen worden verdoemd. Aan wie weinig gegeven is, zal weinig gevraagd worden. Aan wie veel gegeven is (de katholieken), zal veel gevraagd worden. Alleen God stelt in zijn oneindige rechtvaardigheid de graad van verantwoordelijkheid vast en spreekt het oordeel uit. (C 128)

Faricy 2 (1985)

Over Christus:
- Ik ben zijn Moeder en Ik spreek bij Hem voor jullie ten beste. (F2, 134)

Tüttö (1985)

- Laten de gelovigen elke dag het leven van Jezus overwegen terwijl ze de rozenkrans bidden. (T 43)

- Ieder gebed dat uit het hart komt is God aangenaam. (T 58)

- Jullie vieren de Eucharistie niet zoals jullie het zouden moeten doen. Als jullie wisten welke genade en welke gaven jullie ontvangen, zouden jullie je er elke dag minstens een uur op voorbereiden. Jullie zouden een keer per maand moeten biechten. Jullie zouden iedere maand drie dagen aan de verzoening moeten wijden: de eerste vrijdag van de maand, gevolgd door de zaterdag en de zondag.

De parochie van Medjugorje heeft een uur aanbidding voor het Allerheiligste Sacrament ingesteld op de eerste vrijdag van de maand. Op de daaropvolgende zaterdag is er een uur kruisverering met gebeden voor de zondaars en zondags wordt de H. Mis gevolgd door de maaltijd van verzoening. (T 58)

Blais (1986)

- Ik heb het recht niet om wie dan ook op te dringen wat hij moet doen. Jullie hebben het verstand en de wil. Jullie moeten nadenken en een besluit nemen nadat je hebt gebeden. (Bl 37)

- Ontvang de vrede van mijn Zoon. Beleef ze en verbreid ze. (Bl 90)

- Sta Jezus toe grote werken bij jullie te doen. Het slot van de deur van jullie hart is vastgeroest. Laat toe dat Hij het openmaakt. Moge het opengaan door je gebed, je vasten en je bekering. (Bl 143)

- Bid langzaam de gebeden van de rozenkrans en overweeg ze. Neem een kwartier de tijd om vijf keer het 'Onze Vader', het 'Wees Gegroet' en het 'Eer aan de Vader' te bidden. (Bl 173)

- Ik houd zoveel van jullie en als jullie van Mij houden kunnen jullie het voelen. Ik zegen je in de naam van de Allerheiligste Drieëenheid en in mijn naam. Blijf in de vrede. (Bl. 183)

- Jullie zullen alles in het Evangelie vinden. (Bl 244)

- Laat het Woord van God in je hart gaan spreken. (Bl 245)

- Begin je vijanden te beminnen. Oordeel niet, laster niet, minacht niet, vervloek niet, maar geef alleen liefde aan je tegenstanders. Zegen hen en bid voor hen. Ik weet dat jullie daartoe niet in staat zijn, maar Ik raad je aan om iedere dag minstens vijf minuten tot de H. Harten te bidden, opdat Zij jullie de goddelijke liefde geven waarmee jullie zelfs je vijanden kunnen beminnen. (Bl 301; andere versie van de derde boodschap (Bo 75)

- Jullie kunnen je gebeden niet alleen richten tot degenen die al in de hemel zijn, maar ook tot hen die in het vagevuur zijn, want zij kunnen jullie met hun gebeden helpen om het eeuwig geluk te bereiken. (Bl 326)

- Men moet zich natuurlijk laten leiden door het gezag van de Kerk. Maar voordat zij een uitspraak doet, moeten de gelovigen een geestelijke groei doorgemaakt hebben, want de Kerk kan zich niet in het luchtledige uitspreken. Haar woorden moeten bevestigd worden, hetgeen de groei van het kind vereist. Allereerst komt de geboorte, gevolgd door het Doopsel, daarna door het Vormsel. De Kerk zal vormen wie uit God geboren is. We moeten, wakker geschud als we zijn door deze boodschappen, verder gaan en vorderingen maken in het geestelijk leven. (Bl 330)

Miravalle (1986)

Voor december 1983:
- Er zijn zoveel gelovigen die nooit bidden. Laten de mensen bidden! Het geloof kan niet levend zijn zonder gebed. (M 8)

- Ik kan jullie niet genezen. Alleen God kan dit doen. Bid, Ik zal met jullie meebidden. Heb een sterk geloof, vast en doe boete. God komt ieder te hulp. Ik ben God niet.
Ik heb je gebeden en je offers nodig om Mij te steunen.
(M 8)

- Jullie hebben geen teken nodig, jullie moeten zelf een teken zijn. (M 9)

- De vrede is noodzakelijk voor het gebed. De vrede zou er moeten zijn voor en tijdens het bidden. Het gebed zou ongetwijfeld moeten leiden tot vrede en bezinning. (M 30)

- Waarom stellen jullie zoveel vragen? Het antwoord staat in het Evangelie. (M 3)

Tot Jelena: - De woorden over het onvermijdelijke van de rampen komen van valse profeten. Zij zeggen: op die dag, op die tijd zal er een ramp plaatshebben. Ik heb steeds gezegd: de straf zal zich voordoen als de wereld zich niet bekeert. Roep de mensen op tot bekering. Alles hangt van jullie bekering af. (M 31)

Tot Jelena: - Wanneer de anderen je moeilijkheden veroorzaken, verdedig je dan niet, maar bid liever. (M 31)

Tot Jelena: - Ik verlang dat je met Kerstmis een bloem bent die voor Jezus opengaat. Een bloem die niet ophoudt te bloeien wanneer Kerstmis voorbij is. Ik verlang dat jullie harten herders zijn voor Jezus. (M 31)
- Lieve kinderen, wanneer iemand naar jullie komt en jullie een gunst vraagt, antwoord dan door eraan te voldoen. Ik sta voor zoveel harten die niet opengaan voor Mij. Bid opdat de wereld mijn liefde wil aanvaarden. (M 39)

Tussen juni en december 1984
- Lieve kinderen, de liefde van God is niet over heel de aarde verbreid. Bid daarom! (M 40)

- Lieve kinderen, Ik verlang dat alle mensen mijn kinderen worden, maar dat willen ze niet. Ik wil hun alles geven. Bid daarom! (M 40)

- Lieve kinderen, Ik houd zoveel van jullie. Wanneer jullie van Mij houden kunnen jullie het voelen. Ik zegen jullie in de naam van de Allerheiligste Drieëenheid en in mijn naam, Ga in vrede! (M 40)

Boa Nova

- Dit zijn mijn laatste verschijningen aan de mensen. Bij de gebeurtenissen die op handen zijn zal de macht die Satan nog bezit hem ontnomen worden. Deze eeuw is in zijn macht geweest. Nu hij zich ervan bewust wordt dat hij de strijd verliest, wordt hij agressiever. Hij valt het gezin aan, hij veroorzaakt scheiding tussen de echtgenoten. Hij schept verdeeldheid onder de priesters, terwijl hij zelfs lichamelijke aanvallen uitvoert.
Bescherm je vooral door het gebed, door gewijde voorwerpen en door het gemeenschappelijk gebed.
(BN 20, 10)

Dernières Nouvelles (1987)

- Bemin je Servische broeders, de orthodoxen, de moslims en de atheïsten door wie jullie vervolgd worden. (DN 2, 73) Volgens informatie van Mgr. Franic, aartsbisschop van Split.

- Al je gebeden treffen Mij zeer, vooral jullie dagelijks rozenkransgebed. (DN 6, 15)

Paters Tomislav Vlasic en Slavko Barbaric (VB)

De wekelijkse inlichtingen die de paters Tomislav Viasic en Slavko Barbaric aan de Italiaanse pelgrims hebben gegeven, zijn in vier delen uitgegeven die wij aanduiden met de afkortingen VB 1, VB 2, VB 3 en VB 4.
Wij hergroeperen hier de niet gedateerde boodschappen uit deze vier delen. Ieder deel bevat een terminus ad quem (een tijdslimiet): het eerste geeft mededelingen van 24 mei tot 29 december 1984; het tweede van 4 januari tot 25 juni 1985; het derde van juli tot december 1985 en het vierde van 4 januari 1986 tot 8 januari 1987.

VB 1 (1984)
- Ik heb al heel wat keren gezegd dat de vrede van de wereld in een crisis verkeert. Word weer broeders van elkaar. Bid en vast meer om gered te worden. (september 1983, VB 1, 15)

- Bid, vast en laat God begaan.
- Als jullie heel gelukkig willen zijn, leid dan een eenvoudig, nederig leven, bid veel en verdiep je niet in de problemen.
Laat God ze oplossen.
(een boodschap die ook geciteerd is door M 30)
- De vrede moet op jullie gebed volgen.
- Dikwijls vergroten de met luide stem geroepen gebeden de afstand tot Jezus, omdat de mensen op eigen kracht willen overwinnen en dan is er voor God geen plaats meer.
De gebeden die hardop gebeden worden zijn goed, maar ze moeten wel uit de vrede van het hart komen.
- Zelfs de blijdschap en de gezangen kunnen de bloei van de groepen belemmeren, als de mensen zich alleen maar aan hun gevoelens overgeven.

T. Vlasic, 24 mei 1984, verzamelt deze formuleringen als een door O.L. Vrouw gegeven leefregel, VB 1, 33.

- Wanneer Ik jullie zeg : Bid, bid, denk dan niet dat het alleen om de hoeveelheid gaat. Wat Ik wil dat is jullie meevoeren naar een diep verlangen naar God, een voortdurend verlangen naar God. (T. Vlasic, VB 1, 39: misschien een variant van 1 maart 1984)

- Het belangrijkste is geloven; dat wil zeggen: zich voor God openstellen: bidden en vasten. (T. Vlasic, 1 juni 1984, VB 1, 41)

Antwoord van O.L. Vrouw op twee vragen van Tomislav Vlasic:
- Bent U gekomen om de nieuwe geestelijke bewegingen die in aantal toenemen, te zuiveren?
- Precies.
- Hoe heeft Jezus de hele nacht kunnen bidden zonder moe te worden? Wat was zijn methode?
- Hij heeft een groot verlangen naar God en naar het heil van de zielen gehad. Het gebed is een gesprek met God, een ontmoeting met het Evangelie.
- Wat zegt U van de oosterse meditaties (zen, transcendente meditaties)?
- Waarom noemen jullie ze 'meditaties', terwijl het om mensenwerk gaat? De echte meditatie is een ontmoeting met Jezus, wanneer jullie de vreugde en de innerlijke vrede ontdekken. Jullie moeten weten dat er slechts één God is en één enkele Middelaar, Jezus Christus. (VB 1, 45; zie ook 7 oktober 1981)
- Jullie dagen zullen niet hetzelfde zijn al naar gelang jullie wel of niet bidden. (VB 1, 51)

Antwoorden op vragen die door de zieners zijn gesteld op aanraden van Tomislav Vlasic:
- Wat zegt U tot de priesters en religieuzen?
- Wees sterk in het geloof en bescherm het geloof van jullie volk.
- Wat raadt U ons aan voor de Advent?
- Doe wat de Kerk jullie zegt.
- Wilt U een teken voor de priesters geven?
- Laten zij het Evangelie nemen, dan zullen ze alles begrijpen. (T. Vlasic, 20 juni 1984, VB 1, 51)

- Ga naar het hart. Woorden zijn niet voldoende, ga naar het hart. (VB 1, 52)

In de voorbije herfst (1983) heeft O.L. Vrouw gezegd:
- Ik zou tevreden zijn als de mensen, de gezinnen 's morgens en 's avonds minstens een half uur bidden.
De mensen schudden het hoofd toen ik dat zei, verduidelijkt T. Vlasic.
Maar in de lente van 1984 heeft O.L. Vrouw gezegd:
- Ik weet dat jullie in de parochie, en in alle parochies, ook vier uur per dag kunnen bidden, maar jullie begrijpen het nog niet, omdat jullie alleen voor het werk leven.
(VB 1, 61, herhaald in 1, 66)
En op een andere keer:
- Men leeft niet alleen van werken, maar ook van bidden.
Toen ik Haar tegenwierp: 'Als men zoveel gebed vraagt zullen de mensen weggaan, antwoordde Zij:
- Jij begrijpt het ook niet. Dat is nauwelijks een zesde deel van jullie dag. (T. Vlasic, 31 juli 1984, VB 1, 55)

- Jullie moeten niet denken aan de oorlogen, aan het kwaad, aan de straffen. En als jullie aan het kwaad denken, zijn jullie al op de weg waarop je het kwaad tegenkomt. Het is jullie taak de goddelijke vrede te aanvaarden, te beleven en uit te dragen. (VB 1, 61)

Tot Jelena: - De christenen vergissen zich door naar de toekomst te kijken, omdat ze aan de oorlogen en het kwaad denken. Voor een christen is er slechts één houding naar de toekomst toe: de hoop op het Heil. (ibid.)

- Het is jullie plicht de goddelijke vrede te aanvaarden, te beleven en te verbreiden, niet door woorden, maar door je leven.
Dezelfde mededeling van T. Vlasic, 2 augustus 1984, VB 1, 63.

Tot Jelena: - De enige houding van de christen ten opzichte van de toekomst is de verwachting van het Heil. Degenen die alleen denken aan de oorlogen, aan het kwaad en aan de straffen doen verkeerd.
- Als jullie aan het kwaad, aan de straffen en aan de oorlogen denken zijn jullie op weg ze te ontmoeten. Het is jullie plicht om de goddelijke vrede te aanvaarden, te beleven en te verspreiden.

Een meer uitgebreide weergave van het reeds geciteerde woord in VB 1, 61; T. Vlasic, 12 augustus 1984, VB 1, 81.

- Als jullie niet naar mijn boodschappen hebben geluisterd, zal de dag van de vreugde voor Mij de dag van de droefheid worden. (S. Barbaric 8 december 1984, VB 1, 135)

VB 2 (1985)
Tot de groep van Ivan: - Vertrouw zelfs de kleine dingen aan Mij toe, wijd ze toe aam mijn zending. (S. Barbaric, 2 maart 1985; VB 2)

Op de vraag: - Hoe moet men zich tegenover Satan gedragen?
- Vurig gebed, nederigheid en wederzijdse liefde zullen Satan beletten jullie te naderen.
Op een door Tomislav Vlasic gestelde vraag, in het begin van de vastentijd 1985:
- Wat verlangt U met name van het vasten?
De Gospa antwoordt door de nadruk op iets anders te leggen:
- Eerlijkheid, liefde, nederigheid en oprechtheid zullen jullie naar Mij brengen. (T. Vlasic, 9 maart 1985, VB 2, 45)

- Wat te doen te midden van zoveel discussies en publicaties over Medjugorje?
- Zie: Nu ben Ik er, in elk gezin, in elk huis, Ik ben overal omdat Ik bemin. Doe hetzelfde. De wereld leeft van liefde.

Nadat O.L. Vrouw drie keer een lied had laten herhalen:
- Neem mij niet kwalijk dat Ik het jullie liet herhalen, maar Ik wil dat jullie met je hart zingen. Echt, jullie moeten alles met je hart doen.
En daarna (vervolgen de door T. Vlasic geciteerde zieners) heeft Zij ons dit laten weten:
- In het begin van het gebed moeten jullie er al op voorbereid zijn (...). Als er zonden zijn moeten jullie die weghalen, anders kun je niet in gebed gaan. Als je zorgen hebt moet je ze aan God geven.
Deze zelfde avond heeft Zij gezegd:
- Trek je jasjes uit, het is hier warm. Herinner je wat Jezus heeft gezegd: zelfs als jullie gif drinken, zal het jullie niet deren. Heb geloof. Jullie moeten je aan God overgeven. (Dat alles ter voorbereiding op het gebed.)
- Jullie moeten je geen zorgen maken tijdens het gebed. Tijdens het bidden moet je je niet druk maken om je zonden. De zonden moeten achter je blijven.
Woorden uit het begin van de vastentijd, eind februari of begin maart 1985, genoteerd door T. Vlasic, maart 1985 en VB 2, 42.

Tot Jelena, nog steeds in het begin van de vasten 1985:
- Kijk, Ik ben er, Ik ben in elk gezin. Ik ben op elke plaats.
Dat lijkt jullie vreemd, maar het is niet vreemd. Het is de liefde die dat alles bewerkt. Ik zeg jullie: Bemin.
(T. Vlasic, 29 maart 1985, VB 2, 66)

- Velen komen bidden, maar gaan niet in gebed.
(T. Vlasic, 5 april 1985, VB 2, 73)

- Wanneer jullie in gebed zijn gegaan, kunnen jullie voor de plannen (van God) bidden, want God is er en inspireert jullie plannen.
- Vraag niet de zegen, zoals jullie de laatste keer hebben gedaan. Jullie hebben die gevraagd en niet gekregen.
(want het is niet iets magisch, hij bekroont wat God jullie in het gebed heeft ingegeven, verklaart T. Vlasic, 5 april 1985, VB 2, 74)

- Het gebed moet zijn: in God genieten, in God bloeien, vol vrede en vol vreugde zijn. (T. Vlasic, 10 april 1985, VB 2,107)
- Veel christenen gaan nooit in gebed. Ze komen bij het begin, maar ze komen niet verder. (id.)
- Als jullie in gebed gaan na je te hebben ontdaan van alle zorgen, schuldgevoelens en gewetensonderzoeken, kunnen jullie God vragen om jullie plannen innerlijk te inspireren. Jullie zullen voelen wat God wil (in je eigen innerlijk of in dat van een groep) en vraag dan de zegen. (T. Vlasic, 10 april 1985, VB 2, 112)

- Je werkzaamheden zullen niet goed gaan zonder het morgengebed. Bid 's morgens dus en bid 's avonds. Begrijp dat je werk niet goed gedaan kan worden zonder het gebed. (Boodschap uit de herfst 1983, vermeld door T. Vlasic, 29 april 1985, VB 2, 137)

- Kom een tijdje tevoren naar de kerk.
- Soms is het beter niet naar de Mis te komen dan erheen te lopen en weer terug te gaan.
(S. Barbaric, 18 mei 1985, VB 2, 147)
- Deze verschijningen zijn de laatste voor de mensheid.
(T. Vlasic, 31 mei 1985, VB 2, 165)
Tot Jelena, een boodschap uit 1983:
- Neem Mij serieus. Wanneer God onder de mensen komt, komt Hij niet om grapjes te maken, maar om ernstige dingen te zeggen. (ibid. 2, 165)
- Het is beter in de kerk te blijven om met geloof te bidden dan met de nieuwsgierigen bij de zieners samen te drommen tijdens de verschijning. (die had toen nog plaats in de pastorie; ibid. 2, 170)

Boodschap aan de gebedsgroep die tijdens de vasten veel boodschappen had ontvangen en er verbaasd over was dat ze er na Pasen geen meer ontving:
- Dank aan al degenen die bidden en mijn aanwezigheid ervaren. Het spijt Me dat sommigen zeggen: De Gospa is niet meer onder ons. Bid en je zult ervaren dat Ik aanwezig ben.
Tijdens een bijeenkomst van haar gebedsgroep heeft Jelena de woestijn gezien, en in de woestijn een boom, en in de boom een stralende zon. In deze zon heeft ze Jezus Christus herkend. De Gospa heeft haar onder andere gezegd:
- Aan deze groep worden veel genaden geschonken, maar jullie moeten ze niet afwijzen. (T. Vlasic, 15 juni 1985, VB 2, 18)

VB 3 (1986)
Tot de groep van Jelena, omstreeks begin juli 1985:
- Ik kan niet tot jullie spreken, jullie harten zijn gesloten.
- Jullie hebben niet gedaan wat Ik je heb gezegd. Ik kan niet tot jullie spreken, Ik kan jullie geen genaden geven als je gesloten blijft.
(T. Vlasic, 13 juli 1985, VB 3, 15)

Tot Jelena, voor haar groep: - Ieder van jullie heeft een bijzondere gave die hem eigen is en die hij alleen in zijn eigen binnenste kan begrijpen. (ibid. 3, 16)

Waarschijnlijk tot de gebedsgroep van Jelena:
- Wanneer jullie mijn boodschappen meenemen, pas dan op dat je niet bestolen wordt. Neem mijn boodschappen nederig mee, zodat de mensen net als jullie willen zijn, als ze het geluk in jullie zien. Neem mijn boodschappen niet mee om ze anderen voor de voeten te werpen.
T. Vlasic merkt op 15 juli 1985 op: - Ga niet in de steden Milaan, Rome of Turijn roepen:'De Madonna is verschenen'. Mogen de mensen het begrijpen door wat jullie zijn. (VB 3, 17)

Medio juni 1985 zag Jelena een prachtige parel die zich splitste; elk deel schitterde en doofde daarna.
En ze hoorde deze verklaring:
- Jelena, het hart van de mens is als deze prachtige parel; wanneer het geheel aan de Heer toebehoort schittert het zelfs in de duisternis. Maar wanneer het zich splitst, een beetje naar Satan, een beetje naar de zonde, een beetje naar van alles en nog wat, dan dooft het en is niets meer waard. (S. Barbaric, 4 augustus 19859 VB 3, 37)

Tot Jelena, in de week van 28 juli - 4 augustus:
- Ik verlang dat jullie in deze dagen dit idee krijgen: al zo en zo lang heb ik mijn vriend Jezus niet ontmoet. Al zo en zo lang heb ik mijn Moeder Maria niet ontmoet; in deze dagen wil ik hen ontmoeten. (T. Vlasic, 5 augustus 1985, VB 3, 39)

- Heb geen angst voor Satan, dat is de moeite niet waard, want met een eenvoudig gebed en een vurige liefde kunnen jullie hem ontwapenen. (S. Barbaric, 8 augustus 1985, VB 3, 57)

Een gebed dat aan Jelena gegeven is voor haar groep:
- Mijn ziel is zo vol liefde als de zee. Mijn hart is zo vol vrede als de rivier. Ik ben niet heilig, maar Ik word uitgenodigd om het te zijn. (T. Vlasic, 10 september 1985, VB, 3, 97)

Tegen de verleiding om het zondig gedrag te analyseren, welke verleiding van de duivel afkomstig is:
- Het is voldoende een ernstige blik op de zonde te werpen. Ga direct verder en doe deze zonde niet meer.
- Jullie nederigheid moet trots
(fier) zijn. Jullie trots moet nederig zijn.
- Als je een gave van God hebt ontvangen moet je trots
(fier) zijn, maar zeg nooit dat die gave van jou is; zeg wel dat die van God komt. (T. Vlasic, 10 september 1985, VB 3, 98)

Tot Mirjana in 1984 (waarschijnlijk augustus of september):
- Elke volwassene is in staat om God te leren kennen.
De zonde van de mensen houdt het volgende in: ze zoeken God helemaal niet.
(T. Vlasic, 24 september 1985, VB 3, 107)

Tot Marija tijdens haar retraiteweek begin september in antwoord op haar vraag:
- Hebt U iets concreets voor mij?
- Ja, Ik geef je mijn liefde, opdat jij ze aan de anderen geeft. (S. Barbaric, 7 oktober 1985, VB 3, 121)

De Gospa zegt met droefheid:
- Wat zal het hard zijn voor degenen die zeggen: 'Ik geloof niet in God'. Wanneer zij de troon van God naderen, horen ze de stem: 'Ga naar de hel'. (T. Vlasic, 8 oktober 1985, VB 3, 127)

Tot Jelena, drie dagen achtereen, omstreeks 10 - 15 oktober:
- Als jullie mijn liefde wilden aanvaarden, zouden jullie nooit zondigen.
De volgende avond (de vierde dag) vraagt Jelena:
- Waarom herhaalt U steeds dezelfde boodschap?
- Maar Ik heb jullie niets anders te zeggen.
En Zij schreit. (T. Vlasic, 19 oktober 1985, VB 3, 151)

- Velen zijn er die het gebed beëindigen zonder echt gebeden te hebben. (ibid. 3,158)

Vraag van pelgrims uit Milaan aan Jelena:
- Wij zijn naar U gekomen, lieve Moeder; wanneer komt U naar Milaan?
Antwoord van de Gospa, via Jelena:
- Wanneer jullie je hart voor Mij openstellen.
(T. Vlasic, 25 oktober 1985, 3, 167)

Dezelfde Tomislav Vlasic‚ die via Jelena door de H. Maagd met een opdracht was belast, laat de zieneres Marija aan Haar vragen:
- Hoe moet ik dat doen?
- Maak je geen zorgen, Ik zal je helpen. (ibid. 3, 167)

- Als jullie sterker willen zijn dan het kwaad en willen groeien in het goede, zorg dan voor een actief geweten. (T. Vlasic, 2 november 1985, VB 3, 179)

Tot een gebedsgroep, na een uur waarin het smeekgebed had overheerst:
- Hebben jullie vergeten dat jullie in mijn hand zijn?
(T. Vlasic, 16 november 1985, VB 3,201)

VB 4 (1986)
Tot Jelena en Marija, kort voor 25 februari:
- Jullie moeten beseffen dat jullie niets zijn, tot niets in staat. Werkelijk niets. Het is de Vader die alles zal doen.
(T. Vlasic, 25 februari 1986, VB 4, 39)

Tot Jelena, voor haar groep na het bidden en vasten:
- Ik heb jullie verhoord en toch zullen jullie niet ontvangen wat jullie hebben verlangd. Jullie zullen andere dingen ontvangen, omdat het niet aan jullie is jezelf te verheerlijken. Het komt Mij toe mijzelf te verheerlijken in jullie. (ibid. VB 4, 39)

- Heb geen angst, vertrouw je toe aan de Vader.
Bid totdat je er zeker van bent dat Hij alles leidt.
- In moeilijkheden, wanneer jullie je kruis dragen, moeten jullie zingen en vol vreugde zijn.
(ibid. 4, 39)

Tot een groep die bad voor een persoon die in een crisissituatie verkeerde:
- Jullie kunnen niets. Ik alleen kan haar veranderen. Jullie moeten haar alleen maar beminnen. Werp geen dijken op in haar leven , omdat de rivier onrustig wordt en stijgt wanneer men dijken aanlegt. Laat haar vrij zoals de rivier. Bouw ook geen bruggen, omdat de rivier in het nauw komt en niet vrij kan stromen wanneer men bruggen slaat. Laat haar vrij om te stromen zoals een rivier. (ibid. 4, 40)

Een maand later laat de groep, die in haar gebed teleurgesteld is, aan de H. Maagd vragen:
- Maar hoe komt het dat dit meisje (in crisis) niet verandert?
Antwoord, na een lang moment van gebed:
- Laat haar stromen als een rivier. Leg geen dijken aan, bouw geen bruggen. Denk goed na en zie hoeveel dijken jullie al hebben gemaakt, hoeveel bruggen jullie hebben gebouwd. Let erop dat je haar niet afsluit. Heb nog wat geduid. Besef dat jullie niets zijn. Jullie moeten alleen beminnen en alles aan Mij overlaten. (ibid. VB 4, 40)

Tot Jelena: - Wanneer de mensen jullie vragen over de verschijningen te praten, zeg dan: Laten we samen bidden om de verschijningen van de Gospa te begrijpen.

In de gebedsgroep die de raadgevingen van de Gospa streng vindt:
- Waarom moeten we de t.v. afzetten? Waarom mogen we zelfs geen kranten lezen?
- Als jullie naar de programma's kijken en als jullie de kranten lezen, is je hoofd vol nieuws.
Dan is er voor Mij geen plaats meer in je hart.

(VB 4, 43)

- Bid, vast, laat God begaan!
- Bid om de gave van de liefde, om de gave van het geloof, om de gave van het gebed, om de gave van het vasten.
(T. Vlasic, 17 april 1986, VB 4, 63)

Tot Jelena, voor haar groep:
Ik smeek jullie, breek je kartonnen huis af dat jullie met je verlangens hebben gebouwd. Dan zal Ik voor jullie kunnen werken. (T. Vlasic, 17 april 1986, VB 4, 63)

Tot Marija, voor haar gebedsgroep:
- Lieve kinderen, probeer je hart gelukkig te maken door middel van het gebed. Lieve kinderen, wees alle mensen tot vreugde, wees hoop voor iedereen. Dat zullen jullie alleen verkrijgen door middel van het gebed. Bid, bid! (T. Vlasic, 3 mei 1986, VB 4, 82)

Tot de gebedsgroep, tijdens de week die aan 3 mei voorafging:
- Ik geef jullie het beste wat Ik aan iemand kan geven: Ik geef Mezelf en mijn Zoon.

Tot de groep op een feest van Maria Boodschap:
- Vandaag zeg Ik ten overstaan van God mijn 'Ja' voor jullie allen. Ik herhaal het: Ik zeg mijn 'Ja' voor jullie allen. (ibid. 4, 85)

- Lieve kinderen, bid opdat het rijk van de liefde in de hele wereld komt. Wat zouden de mensen gelukkig zijn als de liefde regeerde! (VB 4, 87)

Tot Jelena, tijdens de herfst van 1983:
- Lieve kinderen, men leeft niet alleen van werken, men leeft ook van bidden. (ibid. VB 4,88)

Omstreeks 12 mei (aan het begin van de Pinksternoveen) tot de gebedsgroep:
- Jullie zijn gelukkig als jullie niet over elkaar oordelen vanwege fouten, maar als jullie begrijpen dat er zelfs genaden worden geschonken in je fouten. (T. Vlasic, 18 mei 1986, VB 4, 93)

- Bemin. Als jullie niet beminnen, kunnen jullie geen getuigenis doorgeven, noch voor Mij, noch voor Jezus. (S. Barbaric, 6 juni 1986, VB 4, 105)

- Ik verlang dat jullie allen de afspiegeling van Jezus zijn. Dan zal Hij deze ontrouwe wereld die in duisternis wandelt, verlichten. (ibid. VB 4, 105)

- Bid voor het kruisbeeld. Van het Kruis komen grote genaden, wijd je toe aan het kruis. Vervloek noch Jezus noch het kruis. (S. Barbaric, 20 juni 1986, VB 4,109)

- Jullie zullen zoveel genaden krijgen als je wilt. Dat hangt van jullie af. Jullie zullen de liefde krijgen wanneer en zoveel als je wilt. Dat hangt van jullie af. (T. Vlasic, 26 juni 1986, VB 4, 110)

Tot de gebedsgroep (10 juli 1986), voordat Zij haar zegen gaf op het eind van een groepsevaluatie:
- Ik dank jullie daarvoor. Jullie hebben het goed gedaan, maar vergeet het niet (...); uiteindelijk is de wil van God beslissend. (T. Vlasic, 20 juli 1986, VB 4, 121)

- Ik verlang alleen dat de rozenkrans voor jullie het leven wordt. (T. Vlasic, 4 augustus 1986, VB 4, 134)

- Lees elke donderdag het Evangelie van Matteüs waar wordt gezegd: 'Niemand kan twee heren dienen (...), Gij kunt niet God dienen èn de mammon.' (Mt. 6, 24 - 34, T. Vlasic, 5 augustus 1986, VB 4, 141)

Tot Jelena, voor haar groep:
- Ik verlang alleen dat jullie gelukkig zijn, dat jullie van vreugde vervuld zijn, dat jullie vol vrede zijn en deze blijdschap bekendmaken. (ibid. VB 4, 141)

Tot de gebedsgroep:
- Als jullie je aan Mij geven, zullen jullie de overgang van dit leven naar het andere niet eens merken; jullie zullen het leven van de hemel al op de aarde gaan leiden. (T. Vlasic, 7 augustus 1986, VB 4, 142)

Tot Jelena, begin september 1986:
- Vandaag zijn het noch de woorden noch de werken die belangrijk zijn. Het is alleen belangrijk te bidden om in God te blijven. (T. Vlasic, 9 september 1986, Vb 4, 156)

- Velen zijn hier in Medjugorje begonnen met voor hun genezing te bidden. Maar eenmaal thuis geven ze het bidden op, vergeten het en verliezen zo veel genaden. (S. Barbaric, 12 september 1986, VB 4, 158)

Boodschap van Jezus via Jelena:
- Ik ben blij ... maar mijn vreugde is volkomen, totdat jullie van vreugde vervuld zijn. Jullie zijn nog niet vol vreugde, omdat jullie nog niet in staat zijn mijn onmetelijke liefde te begrijpen. (T. Vlasic, 8 oktober 1986, VB 4, 167)

Antwoord van de Gospa via een zienster aan Tomislav Vlasic die geconfronteerd wordt met problemen over de echtheid van het gebeuren in Medjugorje:
- Moet ik schrijven, op die onrechtvaardigheden, op die leugens antwoorden?
- Verlies geen tijd. Bid en bemin. Je kunt je niet eens voorstellen hoe machtig God is. (T. Vlasic, 29 september 1986, VB 4, 213)

Tot Vicka: - Wil jij je ook voor het Heil van de wereld opofferen? Ik heb jullie offers nodig. (ibid. VB 4, 214)

Tot een groep van de parochie Medjugorje:
- Kom om elf uur 's avonds naar de plaats van de verschijningen (...). Kom om drie uur 's morgens op de plaats van de verschijningen bidden.
- Kom om één uur 's nachts naar de Krizevac.
- Kom er de hele nacht bidden.

Deze boodschappen betreffende nachtelijk gebed op de heuvel van de eerste verschijningen of op de Krizevac zijn gericht tot de groep van Ivan. (T. Vlasic, 31 december 1986, Vb, 4, 220)


GEBEDSINTENTIES

door de Gospa in Medjugorje gegeven.

Wij rangschikken deze intenties volgens de voornaamste kernpunten: God, zijn plan, zijn woord, de herders van de Kerk, het gebed en het vasten, de bekering en de verzoening, het vagevuur, Medjugorje, de liefde en de vrede.

LAAT ONS BIDDEN

God Zijn plan Zijn woord Herders van de Kerk Gebed en Vasten Bekering en verzoening Vagevuur Medjugorje Liefde en vredeLIJST VAN AFKORTINGEN

Ba
BARBARIC, Slavko: Phenomenological comparative account of the inner locutions of Jelena Vasilj and Marijana Vasilj, pro manuscripto.
Bl
BLAIS, Yves-Marie: Apparitions à Medjugorje, 500 messages à vivre, Montréal, Reine de la Paix, 1986.
BN
Boa Nova, Sameiro, 4700 Braga, Portugal (maandblad)
Bo
BOTTA, M. en FRIGERIO, L. Le Apparizioni di Medjugorje, Pessano, Mimep, 1984
Bu
BUBALO, Janko: Je vois la Vierge: Vicka raconte les apparitions, Paris, O.E.I.L., 1984
Nederlandse titel: Ik zie Maria, Brugge, TABOR, 1985
C
CASTELLA, André en LJUBIC, Marija: Medjugorje, dernière invitation à la prière et à la conversion, Hauteville, Paris, 1986, Refonte du livre de LJUBIC, infra Lj.
CP
Parochiekroniek, onder redactie van pater Tomislav Vlasic, vanaf augustus 1981.
D
DUGANDZIC, Ivan: Études chronologiques de apparitions.
DN
Derniéres Nouvelles de Medjugorje. Zes aanvullingen op het boek La Vierge apparaît-elle à Medjugorje?, verschenen van december 1984 tot juni 1987.
DV
Dagboeken van Vicka: Het eerste dagboek is getypt, de twee andere zijn met de hand geschreven.
Wij geven de bladzijdenummering van elk dagboek.
(Bijv. DV 1,4 = eerste dagboek, blz. 4).
EM
Études medicales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje, door de Professoren H. JOYEUX et R. LAURENTIN, Paris, O.E.I.L., 1985.
Fl
FARICY, R. en ROONEY, L.: Medjugorje: Marie, Reine de la Paix, Ed. Téqui, Paris, 1984 (vertaald uit het Italiaans).
F2
FARICY, R. en ROONEY, L., Au coeur de Medjugorje: Marie parle au monde, voorwoord van René Laurentin, Ed. Fayard, 1986.
F
FRIGERIO, F. en zijn team, Dossier scientifico su Medjugorje, Como, Mescat, 1986.
G
Gebetsaktion Medjugorje, Wien (Oostenrijks kwartaalblad over Medjugorje).
J
Jelena, Dagboek, overgebracht door pater Tomislav Vlasic.
K
KRALJEVIC, Svetozar: Les apparitions de Medjugorje, Récit, témoignages, Paris, Fayard, 1984.
L1
LAURENTIN, René: La Vierge apparaît-elle à Medjugorje? Paris, O.E.I.L. 1984,
Nederlandse titel: Verschijnt Maria in Medjugorje? Brugge, TABOR, 1985
L2
LAURENTIN, René: Medjugorje. Récit et message des apparitions, Paris, O.E.I.L., 1986.
Nederlandse titel: Medjugorje, het verhaal en de boodschap van de verschijningen, Brugge, TABOR, 1987.
L3
Medjugorje, uiteenzetting door R. LAURENTIN, Paris, DDB, 1987.
Lj
LJUBIC, Marija: La Vierge apparaît en Yougoslavie (Medjugorje), Hautevilie, Parvis, 3e éd., januari 1985.
M
MIRAVALLE, Mark: The Message of Medjugorje, doctorale these, University Press of America, 1986.
MG
Messaggi dei Giovedi, Lecco, Ruscomviaggi, 1987.
MM
Messages de Marie, 15, rue du Champ du Pardon, 76000 Rouen,
(verspreiding van de maandelijkse boodschappen).
T
TÜTTÖ, George: Medjugorje, Our Lady's Parish, Medjugorje lnformation Service St.Leonard's-on-Sea (England), 1985.
VB
VLASIC, Tomislav en BARBARIC, Slavko:
 1. Aprite i vostri cuori a Maria Regina della Pace
  (overwegingen 1984).
 2. Abbandonatevi totalmente a me
  (overwegingen van januari tot juli 1985).
 3. Pregate con il cuore
  (overwegingen van juli tot december 1985).
 4. Vi supplico: Ascoltate i miei messaggi e viveteli
  (overwegingen 1986)
Uitgegeven door Amici de Medjugorje, Via Nirone 9, 20123 Milano, 1985-1987.NOG MEER INFORMATIE

Tweemaandelijks tijdschrift 'Koningin van de Vrede',
contactadres in Nederland:
Stichting Vriendenkring Medjugorje-Nederland
Postbus 193, 3720 AD Bilthoven
in Vlaanderen:
Vrienden van Medjugorje
Hasseitsestraat 39, B-3700 Tongeren
Boeken van uitgeverij Tabor, Brugge (naast de hiervoor genoemde):
'Ons antwoord op medjugorje', Kurt Knotzinger;
'Vrede uit Medjugorje', de boodschappen in 33 trefwoorden, Mevr. Stassen;
'Meer verschijningen van Maria in de wereld van nu', René Laurentin.

Het boek 'Medjugorje tussen Oost en West' is te bestellen bij de auteur A. Ory, Gelinden-Dorp 34, B-3800 Sint-Truiden.

De boodschap van de 25ste van de maand is te beluisteren
in Vlaanderen:
03-2355091
in Nederland:
0418-592288SLOTWOORD

Toen onze stichting op 6 oktober 1988 werd opgericht, stond in het eerste artikel van de statuten: 'De stichting stelt zich onder de bescherming van de Moeder Gods, de Koningin van de Vrede. 'Wij hebben haar bescherming duidelijk mogen ervaren, ook tijdens de totstandkoming van dit boek.
Daarom willen wij allereerst Haar danken en via Haar de Allerheiligste Drieëenheid die alles in het heelal zo wonderbaarlijk leidt. Wij willen vervolgens professor René Laurentin en de Franse uitgeverij OEIL danken voor hun welwillende toestemming en medewerking.
Voorts zijn wij de drie mensen dank verschuldigd die belangeloos aan de vertaling werkten.
Dank ook aan Gebetsaktion Medjugorje in Wenen (Oostenrijk) die de mooie illustraties leverde.
Wij zijn de mensen van Werkvoorzieningschap 'De Dommel' in Schijndel dankbaar die hun uiterste best gedaan hebben om dit boek zo goed en zo vlot mogelijk te produceren.
Wij danken onze vrienden die deze uitgave moreel en materieel steunden en blijven steunen.

Moge deze uitgave de stem van Moeder Maria weer wat verder doen klinken, tot heil van ieder die haar boodschappen zo goed mogelijk tracht te beleven.

Moeder Maria, Koningin van de Vrede, bid voor alle mensen!

Stichting Vriendenkring Medjugorje - Nederland,
Bilthoven.


Supplement voor R. Laurentin and R. Lejeune's boek

"Boodschappen van moeder Maria in Medjugorje"

BOODSCHAPPEN VAN 25 MEI 1991 - HEDEN

Boodschappen in dit supplement zijn voor 1991 - 1998 genomen van Stichting Medjugorje Centrum, Kremerslaan 30, 6373 CW  Landgraaf, voor 1999 tot heden van www.medjugorje.nl


25-5-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, allen, die mijn boodschap van vrede gehoord hebben, nodig ik vandaag uit om er serieus en met liefde naar te leven. Velen denken dat ze veel doen als ze over de boodschappen praten, maar er niet naar leven. Lieve kinderen, ik nodig jullie uit tot het leven en tot het veranderen van alles wat er aan negatiefs in jullie is, zodat het positief wordt en tot leven komt. Lieve kinderen, ik ben met jullie en wil ieder van jullie helpen om zo te leven en zo te getuigen van de Blijde Boodschap. Ik ben hier, lieve kinderen, om jullie te helpen en om jullie naar de hemel te leiden. In de hemel is vreugde, waardoor je nu al de hemel kunt leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag op de grote dag die jullie mij geschonken hebben, wens ik jullie allen te zegenen en te zeggen: dit zijn de dagen van genade, omdat ik bij jullie ben. Ik wil jullie leren en helpen de weg van de heiligheid te gaan. Er zijn veel mensen die mijn boodschappen niet willen begrijpen en niet serieus willen aannemen wat ik zeg. Daarom roep ik jullie op en vraag je om met je leven en in je dagelijkse leven te getuigen van mijn aanwezigheid. Als jullie bidden zal God jullie helpen de ware reden van mijn komst te ontdekken. Bidt daarom, kinderen, en leest de H. Schrift om door mijn komst de boodschap, die voor jullie in de H. Schrift besloten ligt te ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om te bidden voor de vrede. In deze tijd is de vrede heel bijzonder bedreigd en ik smeek jullie om het vasten en het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Lieve kinderen, ik wens dat jullie de ernst van de situatie inzien en dat je begrijpt, dat veel van wat gebeuren zal afhangt van jullie gebed, maar jullie bidden weinig. Lieve kinderen, ik ben met jullie en roep jullie op om serieus met bidden en vasten te beginnen, zoals in de eerste dagen van mijn komen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed; nu meer dan ooit sinds het begin van de invoering van mijn plan. De duivel is sterk en wil de plannen van vrede en vreugde dwarsbomen, en wil jullie doen geloven, dat mijn Zoon niet standvastig is in zijn besluiten. Daarom roep ik jullie allen op, lieve kinderen, nog meer te bidden en te vasten. Ik nodig jullie uit tot versterving gedurende negen dagen, zodat ik met jullie hulp al datgene, dat ik met de geheimen in Fatima begonnen ben, kan realiseren. Ik roep jullie op, lieve kinderen, het belang van mijn komst en de ernst van de situatie te begrijpen. Ik wil alle zielen redden en ze tot God brengen. Daarom, laten we bidden, dat al datgene, dat ik begonnen ben, volledig in vervulling mag gaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen heel bijzonder op tot gebed en versterving, omdat satan nu, meer dan ooit, de wereld zijn afschuwelijk gezicht wil laten zien, waardoor hij zoveel mogelijk mensen tot de weg van dood en zonde wil verleiden. Help me daarom, lieve kinderen, om mijn Onbevlekt Hart in de wereld van zonde te laten zegevieren. Ik vraag jullie allen dringend gebeden en offers aan te bieden, zodat ik ze God kan aanbieden voor datgene wat het meest nodig is. Vergeet jullie wensen en bidt, lieve kinderen, voor dat wat God wenst en niet voor hetgeen jullie wensen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, bidt, bidt, bidt!

25-11-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook dit keer nodig ik jullie uit om te bidden. Bidt, om te kunnen begrijpen wat God je wil zeggen door mijn aanwezigheid en door de boodschappen, die ik jullie geef. Ik wil jullie steeds dichter bij Jezus en zijn gewond Hart brengen, opdat je de mateloze Liefde kunt begrijpen, die zich voor ieder persoonlijk gegeven heeft. Daarom, lieve kinderen, bidt, zodat uit je hart een stroom van liefde kan vloeien naar elk mens, ook naar degenen die je haten en verachten. Zo kunnen jullie met de liefde van Jezus alle miserie overwinnen in deze treurige wereld, die zonder hoop is voor degenen die Jezus niet kennen. Ik ben bij jullie en bemin je met de mateloze liefde van Jezus. Dank voor alle offers en gebeden. Bidt, opdat ik jullie nog meer kan helpen. Ik heb jullie gebed nodig! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1991
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag breng ik jullie op bijzondere wijze de kleine Jezus, zodat Hij je kan zegenen met zijn zegen van vrede en liefde. Vergeet niet, lieve kinderen, dat dit een genade is, die veel mensen niet begrijpen en niet aannemen. jullie, die van jezelf zeggen mij toe te behoren en mijn hulp zoeken, geef je dan ook volledig. Geef je liefde en voorbeeld op de eerste plaats in je eigen familie. Jullie zeggen dat Kerstmis een familiefeest is. Lieve kinderen, geeft God dan ook in je gezin de eerste plaats, zodat Hij jullie de vrede kan geven en dat Hij jullie niet alleen voor oorlog, maar ook in vredestijd voor elke aanval van de duivel kan behoeden. Als God met je is bezit je alles, als je Hem echter niet wilt aanvaarden ben je arm en verloren en weet je niet aan welke kant je staat. Daarom, lieve kinderen, kiest voor God, dan verkrijg je alles. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1992


25-1-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om in je gezinnen weer opnieuw te gaan bidden, zodat ieder gezin voor mijn Zoon Jezus een vreugde wordt. Daarom, lieve kinderen, bidt en maakt meer tijd voor Jezus. Dan zullen jullie alles kunnen begrijpen en kunnen aanvaarden, ook de zwaarste ziekten en kruisen. Ik ben met jullie en zou je graag in mijn Hart opnemen en je beschermen, maar je hebt nog geen besluit genomen. Daarom, lieve kinderen, verlang ik van jullie dat je bidt en dat je mij door het gebed toestaat om je te helpen. Bidt, lieve kinderen, zodat het gebed je dagelijks voedsel wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om nog nader tot God te komen door het gebed. Alleen op die manier kan ik jullie helpen en jullie beschermen tegen elke aanval van de duivel. Ik ben met jullie en spreek voor jullie bij God ten beste, zodat Hij jullie beschermt. Je gebed en je jawoord is daarvoor echter noodzakelijk. Jullie verliezen jezelf gemakkelijk in materiële en menselijke dingen en vergeten dat God je grootste vriend is. Daarom, lieve kinderen, komt dichter tot God, zodat Hij je kan beschermen en voor alle kwaad kan behoeden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, meer dan ooit tevoren roep ik jullie vandaag op volgens mijn boodschappen te leven en deze in je leven in daden om te zetten. Ik ben naar jullie gekomen om je te helpen. Daarom roep ik jullie op om je leven te veranderen, want jullie zijn een beklagenswaardige weg ingeslagen: de weg van het verderf. Toen ik tegen jullie zei: Bekeer je, bidt, vast, verzoen je, hebben jullie deze boodschappen oppervlakkig aangenomen. Jullie begonnen ernaar te leven, maar je hebt het opgegeven, omdat je het te zwaar vond. Nee, lieve kinderen, als iets "goed" is moet je in het goede volharden en niet denken: God ziet me niet, hoort me niet, helpt niet. Zodoende hebben jullie je door je beklagenswaardige interesses van God en van mij verwijderd. Ik wilde met jullie hulp een oase van vrede, van liefde en goedheid opbouwen. God wilde, dat door jullie liefde en met zijn hulp wonderen zouden gebeuren en dat jullie zo een voorbeeld gaven. Nu moet ik jullie echter zeggen: de duivel speelt met jullie en met je ziel! Ik kan jullie niet helpen, want jullie zijn ver van mijn Hart verwijderd. Daarom, bidt en leeft volgens mijn boodschappen, dan zullen jullie wonderen van Gods liefde in je dagelijks leven zien gebeuren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Alléén gebed en vasten kan de oorlog doen ophouden. Bid daarom, mijn lieve kindertjes, bid en getuig door je manier van leven dat je van mij bent en dat je mij toebehoort, want satan wil in deze woelige dagen zoveel mogelijk zielen verleiden. Daarom nodig ik jullie uit voor God te kiezen. Hij zal je beschermen en je laten zien wat je moet doen en welke weg je moet nemen. Ik nodig allen, die ja tegen mij gezegd hebben, uit om hun toewijding aan mijn Zoon Jezus en zijn H. Hart, en aan Mij te vernieuwen, zodat we jullie nog meer als instrument van vrede kunnen inschakelen in deze wereld zonder vrede. Medjugorje is een teken voor jullie allemaal: een oproep om te bidden en de dagen van genade, die God jullie geeft, te leven. Daarom, lieve kinderen, neem de oproep om te bidden serieus. Ik ben met jullie en jullie lijden is ook het mijne. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot gebed, opdat je door het gebed dichter bij God komt. Ik ben met jullie en wens jullie te leiden op de weg van het heil, dat Jezus geeft. Dag na dag kom ik dichter en dichter bij jullie, ofschoon je je daar niet van bewust bent en je wil mij niet toestaan dat je in het gebed ook maar een beetje met mij verbonden bent. Als er bekoringen en problemen komen zeg je: "0 God, o Moeder, waar bent U?" En ik wacht alleen op je "ja-woord", zodat ik jouw ja aan Jezus kan geven en Hij je genaden kan schenken. Daarom nogmaals, neem mijn oproep aan en begin opnieuw te bidden totdat het gebed een vreugde voor je wordt. Dan zul je in je dagelijkse leven ontdekken dat God almachtig is. Ik ben met jullie en wacht op je. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, in mijn hart ben ik vandaag gelukkig, ondanks dat er nog enige droefheid is om al degenen, die aan deze weg begonnen zijn en hem weer verlaten hebben. Mijn aanwezigheid hier is om je te leiden op een nieuwe weg: de weg van het heil. Dus roep ik je iedere dag op tot bekering, maar als je niet bidt kun je niet zeggen dat je je bekeert. Ik bid voor jullie en pleit bij God voor vrede: eerst voor vrede in je hart, dan voor vrede om je heen, zodat God je Vrede zal zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot gebed en wel tot gebed van vreugde, zodat in deze droevige dagen niemand van jullie bedroefd is tijdens het gebed, maar het gebed ervaart als een vreugdevolle ontmoeting met God, zijn Schepper. Bidt, kindertjes, om dichter bij mij te kunnen zijn en om door het gebed te kunnen ervaren, wat ik van je verlang. Ik ben bij jullie en zegen je elke dag met mijn moederlijke zegen, zodat God jullie allen zijn genade overvloedig kan schenken voor je dagelijks leven. Dankt God voor de gave, dat ik bij jullie kan zijn. Ik zeg jullie: het is een grote genade. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie zeggen dat ik van jullie houd. Ik houd van jullie met moederlijke liefde en ik roep jullie op om jezelf volledig voor mij open te stellen, zodat ik door ieder van jullie deze wereld, waarin zoveel zonden en slechte dingen zijn, kan bekeren en redden. Daarom, mijn lieve kindertjes, stel je helemaal voor mij open, zodat ik jullie steeds meer zal kunnen leiden naar de wonderbare liefde van God, de Schepper, die zichzelf dag na dag aan jullie openbaart. Ik ben met jullie en ik wil jullie God, die van je houdt, leren kennen en laten zien. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie weer zeggen: Ik ben bij jullie, ook in deze dagen van verwarring, waarin satan alles wil vernietigen wat ik en mijn Zoon opbouwen. Hij wil in 't bijzonder jullie zielen te gronde richten en jullie zover mogelijk afleiden van het christelijk leven en van de geboden, volgens welke de Kerk jullie oproept te leven. Satan wil alles, wat in en om jullie heen heilig is, vernietigen. Daarom, mijn lieve kinderen, bidt, bidt, bidt om al datgene, wat God jullie door mijn verschijningen geeft, te kunnen begrijpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep jullie op tot gebed vooral nu, nu satan sterk is en zich van zoveel mogelijk zielen meester wil maken. Bidt, lieve kinderen, en heb meer vertrouwen in Mij, want ik ben hier om jullie te helpen en om je op een nieuwe weg naar een nieuw leven te leiden. Daarom, mijn lieve kinderen, luister en doe wat ik je zeg, want het is voor jullie belangrijk dat, wanneer ik niet meer bij jullie ben, jullie je mijn woorden en alles wat ik jullie steeds opnieuw gezegd heb, zult herinneren. Ik roep jullie op, je leven fundamenteel te veranderen en te besluiten je te bekeren; niet met woorden, maar in je levenswijze. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, meer dan ooit roep ik jullie op om te bidden. Je leven moet één ononderbroken gebed worden. Je kunt niet bidden zonder liefde! Daarom roep ik jullie op om op de eerste plaats God, de Schepper van jullie leven te beminnen. Dan zul je ook in alle mensen God herkennen en liefhebben, zoals Hij jullie liefheeft. Lieve kinderen, het is een genade dat ik bij jullie ben. Neem daarom voor je eigen bestwil mijn boodschappen aan en leef er naar. Ik houd van jullie, daarom ben ik bij jullie om je te onderrichten en te brengen tot een nieuw leven van versterving en bekering. Alleen op die manier zullen jullie God en alles, waar je nu nog ver van verwijderd bent, ontdekken. Daarom, mijn lieve kinderen, bidt! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1992
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie allemaal onder mijn mantel plaatsen om jullie voor iedere satanische aanval te beschermen. Vandaag is de dag van de vrede; in de hele wereld is echter veel onvrede. Daarom roep ik jullie op met Mij, door middel van het gebed, een nieuwe wereld van vrede op te bouwen. Omdat ik het zonder jullie niet kan, roep ik jullie met mijn moederlijke liefde op en de rest zal God doen. Stel ie daarom open voor Gods plannen en zijn bedoelingen zodat je met Hem kunt werken aan de vrede en het welzijn. Vergeet niet dat je leven niet van jou is, maar een geschenk, waarmee je anderen vreugde en tot het eeuwige leven brengen moet. Lieve kinderen, moge de tederheid van mijn kleine Jezus jullie steeds begeleiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1993


25-1-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op mijn boodschappen serieus te aanvaarden en ze na te leven. Dit zijn de dagen waarin jullie je keuze moeten maken voor God, vóór de vrede en vóór het goede. Alle haat en jaloezie moeten uit jullie leven en uit jullie gedachten verdwijnen. Alléén liefde voor God en voor de naaste moet in jullie wonen. Zo, en zo alleen, zullen jullie de tekenen van deze tijd herkennen. Ik ben met jullie en leid jullie naar een nieuwe tijd: een tijd die God jullie geeft als genade om Hem nog beter te kennen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag zegen ik jullie met mijn moederlijke zegen en roep jullie allen op je te bekeren. Ik verlang dat iedereen besluit zijn leven te veranderen en dat iedereen zich meer inzet voor de Kerk; niet met woorden, niet met gedachten, maar door zijn voorbeeld, zodat je leven een blij getuigenis van Jezus wordt. Jullie kunnen niet zeggen dat je bekeerd bent, want je moet je elke dag bekeren. Om te kunnen begrijpen wat je doen moet, lieve kinderen, bidt en God zal je de genade geven te begrijpen wat je concreet kunt doen en wat je bij jezelf moet veranderen. Ik ben met jullie en neem jullie allen onder mijn mantel. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie meer dan ooit op om te bidden voor vrede: vrede in je hart , vrede in je gezin en vrede in de hele wereld. Want, satan wil oorlog, hij wil geen vrede, hij wil alles wat goed is kapot maken. Daarom, lieve kinderen, bidt, bidt, bidt! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie allen uit om de liefde in je hart te vergroten. Ga de natuur in en zie hoe de natuur tot leven komt; dat zal voor jullie een hulpmiddel zijn om je hart te openen voor de liefde van God, van je Schepper. Ik verlang van jullie dat je de liefde in jullie gezinnen bevordert, zodat, waar nu onrust en haat is, de liefde gaat heersen. En als er liefde is in jullie harten, dan is er ook gebed. En, lieve kinderen, vergeet met dat ik met jullie ben en jullie met mijn gebed help, opdat God je de kracht zal geven om lief te hebben. Ik zegen en bemin jullie met mijn moederlijke liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep aanvaarden.

25-5-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag vraag ik jullie om je in het gebed voor God open te stellen, opdat de H. Geest in en door jullie wonderen kan bewerken. Ik ben met jullie en spreek voor iedereen bij God ten beste, want, lieve kinderen, in mijn heilsplan is iedereen belangrijk. Ik roep jullie op het goede en de vrede uit te dragen. God kan jullie de vrede alleen geven als je je bekeert en bidt. Daarom, mijn lieve kinderen, bidt, bidt, bidt en doet wat de H. Geest je ingeeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag verheug ik me weer over jullie aanwezigheid hier. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen en spreek voor iedereen bij God ten beste. Ik roep jullie opnieuw op volgens mijn boodschappen te leven en ze in praktijk te brengen. Ik ben met jullie en zegen jullie elke dag. Lieve kinderen, dit zijn bijzondere tijden en daarom ben ik bij jullie om jullie mijn liefde te geven en je te beschermen, om je hart te beschermen tegen satan en om je steeds dichter te brengen tot het Hart van mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik dank jullie voor je gebeden en voor de liefde, die jullie mij bewijzen. Ik nodig jullie uit te besluiten om voor mijn intenties te bidden. Lieve kinderen, biedt novenen aan en offer ze op om los te komen van datgene waaraan je het meest gehecht bent. Ik wil dat je leven met Mij verbonden zal zijn. Ik ben jullie Moeder en wil niet, lieve kinderen, dat satan je verleidt. Hij wil Jullie op het slechte pad brengen! Dit kan hij echter niet, als jullie het hem niet toestaan. Daarom, lieve kinderen, vernieuw het gebed in je hart, dan zullen jullie mijn oproep en mijn vurig verlangen om jullie te helpen, begrijpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik wil dat jullie begrijpen dat ik jullie Moeder ben en dat het mijn wens is jullie te helpen en je tot gebed uit te nodigen. Alleen als je bidt kun je mijn boodschappen begrijpen en aannemen en ze in praktijk brengen. Lees de H. Schrift, leef er naar en bidt, zodat jullie de tekenen van deze tijd begrijpen kunnen. Dit is een bijzondere tijd, daarom ben ik bij jullie om jullie dichter bij mijn Hart en bij het Hart van mijn Zoon Jezus te brengen. Lieve kinderen, ik wil dat jullie kinderen van het licht zijn en niet van de duisternis. Doet daarom wat ik zeg. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en roep jullie op, God te naderen door het gebed, want alleen Hij is jullie Vrede, jullie Verlosser. Daarom, lieve kinderen, zoek geen materiële troost, maar zoek God. Ik bid voor jullie en spreek voor ieder afzonderlijk bij God ten beste. Ik smeek om jullie gebed en dat jullie mij en ook mijn boodschappen aannemen, zoals in de eerste dagen van de verschijningen. Alleen als jullie je hart openen en bidden zullen wonderen gebeuren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze jaren roep ik jullie steeds weer op om te bidden. Om zo te leven als ik jullie vraag, maar jullie leven maar weinig volgens mijn boodschappen. jullie praten er wel over, maar zet ze niet om in daden. Daarom, lieve kinderen, duurt deze oorlog zo lang! Ik roep jullie op je open te stellen voor God en om vanuit je hart met God het goede te doen en van mijn boodschappen te getuigen. Ik houd van jullie en wil jullie tegen alle kwaad beschermen, maar jullie willen dat niet. Lieve kinderen, ik kan jullie niet helpen als jullie niet leven volgens de geboden van God, als jullie de H. Mis niet beleven, als jullie je niet afkeren van de zonde. Ik nodig jullie uit apostelen van liefde en goedheid te zijn. Getuig van God en van de liefde van God in deze roerige wereld, dan zal God je zegenen en je geven wat je Hem vraagt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie op je, meer dan ooit, op de komst van Jezus voor te bereiden. De kleine Jezus moet in jullie harten gaan heersen. Alleen als Jezus jullie vriend is, zullen jullie gelukkig zijn. Het zal jullie niet zwaar vallen om te bidden, offers te brengen en om van de grootheid van Jezus te getuigen, want Hij zal jullie in deze tijd kracht en vreugde geven. Ik ben jullie nabij met mijn voorspraken en gebeden. Ik heb jullie lief en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1993
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag verheug ik mij met de kleine Jezus en wens dat de vreugde van Jezus in ieders hart komt. Mijn lieve kinderen, door de boodschappen zegen ik jullie met mijn Zoon Jezus, zodat in elk hart de vrede gaat overheersen. Ik houd van jullie, mijn lieve kinderen, en nodig jullie uit door het gebed dichter tot mij te komen. Jullie praten en praten, maar bidden niet. Daarom, mijn lieve kinderen, besluit nu te gaan bidden. Alleen dan zullen jullie gelukkig zijn en zal God jullie geven wat je Hem vraagt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1994


25-1-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, jullie zijn allen mijn kinderen, ik houd van jullie. Maar, mijn lieve kinderen, vergeet niet dat jullie niet dicht bij mij kunnen zijn als je niet bidt. Satan wil in deze tijd in je hart en in jullie gezinnen verwarring stichten. Lieve kinderen, laat niet toe, dat hij jullie en je leven in de verkeerde richting stuurt. Ik houd van jullie en spreek bij God voor jullie ten beste. Lieve kinderen, bidt! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag dank ik jullie voor je gebeden. Jullie allen hebben mij geholpen deze oorlog zo snel mogelijk te laten ophouden. Ik ben dicht bij jullie, ik bid voor iedereen en vraag jullie dringend: bidt, bidt, bidt. Alléén door het gebed kunnen we het kwaad overwinnen en alles beschermen wat satan in jullie leven kapot wil maken. Ik ben jullie Moeder, ik houd van iedereen evenveel en spreek voor jullie bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag verheug ik mij met jullie en nodig ik jullie uit je voor mij open te stellen om in mijn handen een instrument tot redding van de wereld te worden. Ik verlang, lieve kinderen, dat jullie allen de boodschappen die ik jullie geef, en waarvan jullie de geur van heiligheid hebben opgemerkt, zult uitdragen in de wereld, die hongerig is naar God en naar Gods liefde. Ik dank jullie, dat jullie met zo velen volgen en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie allen uit je voor te nemen om voor mijn intentie te bidden. Mijn lieve kinderen, ik roep iedereen op mee te helpen mijn plan, door middel van deze parochie, in vervulling te laten gaan. Op dit moment roep ik jullie speciaal op, lieve kinderen, te kiezen voor de weg van de heiligheid. Alleen dan zijn jullie in mijn nabijheid. Ik houd van jullie en wil graag jullie allen met mij meenemen naar het Paradijs. Als jullie niet bidden, niet nederig zijn en niet gehoorzamen aan de boodschappen, die ik jullie geef, kan ik jullie echter niet helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie allen uit meer vertrouwen in mij te stellen en intenser volgens mijn boodschappen te leven. Ik ben met jullie en spreek voor jullie bij God ten beste, maar ik verwacht wel dat jullie je hart openstellen voor mijn boodschappen. Verheug je, want God heeft jullie lief en geeft je elke dag de gele genheid je te bekeren en vaster in Hem, de Schepper, te geloven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag is er vreugde in mijn hart nu ik jullie allemaal hier aanwezig zie. Ik zegen jullie en nodig jullie allen uit het besluit te nemen om te leven volgens de boodschappen, die ik jullie hier geef. Mijn kinderen, ik wil jullie graag allemaal naar Jezus brengen, want Hij is jullie redding. Daarom, mijn lieve kinderen, hoe meer jullie bidden, hoe meer jullie mij en mijn Zoon Jezus toebehoren. Ik zegen jullie allen met de moederlijke zegen en dank jullie dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag vraag ik jullie het besluit te nemen met geduld tijd te besteden aan het gebed. Mijn lieve kinderen, jullie kunnen niet zeggen dat je Mij toebehoort en door mijn boodschappen bekeerd bent, als je niet bereid bent elke dag tijd vrij te maken voor God. Ik ben dicht bij jullie en zegen jullie allen. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat je, als je niet bidt, niet dicht bij Mij bent en ook niet bij de Heilige Geest, die je leidt op de weg naar de heiligheid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag ben ik op bijzondere wijze met jullie verbonden en bid ik om het geschenk van de aanwezigheid van mijn veelgeliefde zoon in jullie vaderland. Mijn lieve kinderen, bidt voor de gezondheid van mijn geliefde zoon, die lijdt, en die ik voor deze tijd heb uitgekozen. Ik bid en spreek bij mijn zoon Jezus ten beste, opdat de droom van jullie voorvaderen in vervulling mag gaan. Mijn lieve kinderen, bidt veel, want satan is sterk en hij wil de hoop in jullie hart teniet doen. Ik zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik verheug mij met jullie en nodig jullie uit om te bidden. Mijn lieve kinderen, bidt voor mijn intenties. Ik heb jullie gebeden nodig, daardoor wil ik jullie dichter bij God brengen. Hij is jullie redding. God stuurt mij om jullie te helpen en om jullie naar het Paradijs te leiden, wat jullie einddoel is. Daarom, lieve kinderen, bidt, bidt, bidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik ben met jullie en verheug me ook vandaag over het geschenk van de Allerhoogste dat ik bij jullie mag zijn om je te onderrichten en op de weg van de volmaaktheid te leiden. Mijn lieve kinderen, ik zou willen dat jullie een prachtig boeket bloemen vormen, dat ik God op het feest van Allerheiligen kan aanbieden. Ik roep jullie op je hart te openen en te leven naar het voorbeeld van de heiligen. Onze Moeder de heilige Kerk heeft hen uitgekozen om voor jullie in het dagelijks leven een stimulans te zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om te bidden. Ik ben met jullie en houd van jullie allen. Ik ben jullie Moeder en wens dat jullie hart lijkt op mijn Hart. Mijn lieve kinderen, zonder gebed kunnen jullie niet leven en zeggen dat jullie Mij toebehoren. Bidden is vreugde. Bidden is datgene waar het hart van elke mens naar verlangt. Daarom, lieve kinderen, kom naar mijn Onbevlekt Hart en jullie zullen God ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1994
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag verheug ik me met jullie en bid voor vrede: vrede in jullie harten, vrede in jullie gezinnen, vrede in jullie verlangens, vrede in de hele wereld. Moge de Koning van de Vrede Jullie vandaag zegenen en vrede schenken. Ik zegen jullie en draag ieder van jullie in mijn Hart. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1995


25-1-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie uit de deur van je hart te openen voor Jezus, zoals een bloem zich opent voor de zon. Jezus wil jullie hart vullen met vrede en vreugde. Jullie, mijn lieve kinderen, kunnen de vrede niet waar maken, als je niet in vrede leeft met Jezus. Daarom nodig ik jullie uit om te biechten, zodat Jezus jullie waarheid en vrede wordt. Mijn lieve kinderen, bid dat je kracht mag krijgen om datgene wat ik zeg in praktijk te brengen. Ik ben met jullie en houd van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie uit missionarissen te worden van mijn boodschappen, die ik hier via deze plaats – die mij lief is – geef. God heeft mij toegestaan zolang bij jullie te blijven. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie uit de boodschappen die ik jullie geef, met liefde te beleven en ze door te geven aan de hele wereld, zodat een stroom van liefde vloeit naar de mensen, die vol haat en onvrede zijn. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit vrede te worden waar onvrede is, licht waar duisternis is, zodat ieder hart het licht en de weg van het heil aanneemt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit tot het beleven van de vrede in je hart en in je gezin. Mijn lieve kinderen, er is geen vrede waar men niet bidt en er is geen liefde waar het geloof ontbreekt. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie allen uit vandaag opnieuw het besluit te nemen om je te bekeren. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en nodig jullie allemaal op mijn schoot uit om jullie te helpen. Maar jullie willen niet en daarom verleidt satan jullie en je verliest het geloof tot in de kleinste zaken. Om die reden, mijn lieve kinderen, bid, want door het gebed zullen jullie zegen verkrijgen en vrede hebben. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit tot de Liefde. Mijn lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie noch met God noch met je naasten leven. Daarom nodig ik jullie uit je hart te openen voor de liefde van God, die oneindig groot is en openstaat voor iedereen. Uit liefde voor de mensen heeft God mij tot jullie gezonden om jullie de weg van het heil, de weg van de liefde te wijzen. Als jullie God niet op de eerste plaats liefhebben zullen jullie noch je naasten, noch degenen die jullie haten kunnen liefhebben. Daarom, mijn lieve kinderen, bid en door te bidden zullen jullie de liefde ontdekken. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep jullie op, mijn lieve kinderen, mij met jullie gebeden te helpen om zoveel mogelijk harten naar mijn Onbevlekt Hart te brengen. Satan is sterk en wil met alle geweld steeds meer personen tot zich trekken en tot zonde brengen. Daarom blijft hij onvermoeibaar loeren om op elk moment steeds meer te kunnen grijpen. Ik smeek jullie, mijn lieve kinderen, bid en help mij, zodat ik jullie kan helpen. Ik ben jullie Moeder, ik houd van jullie en daarom wil ik jullie graag helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag ben ik gelukkig jullie in zo grote getale te zien en omdat jullie gehoor gaven en gekomen zijn om mijn boodschappen in praktijk te brengen. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit in deze onrustige wereld vreugdevolle dragers van de vrede te zijn. Bid voor vrede, opdat het tijdperk van vrede, waar mijn Hart met ongeduld op wacht, zo spoedig mogelijk begint. Ik ben  jullie nabij, mijn lieve kinderen, en spreek voor ieder van jullie ten beste bij de Allerhoogste. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit om te bidden, want alleen door te bidden zullen jullie mijn komst naar hier kunnen begrijpen. De Heilige Geest zal jullie tijdens het gebed verlichten, zodat jullie begrijpen dat jullie je moeten bekeren. Mijn lieve kinderen, ik wil van jullie een prachtige ruiker maken, klaar voor de eeuwigheid; maar jullie nemen de weg van bekering, de weg van het heil, die ik jullie door deze verschijningen aanbied niet aan. Mijn lieve kinderen, bid, bekeer je hart en kom dichter bij Mij. Het goede moet het kwaad overwinnen. Ik houd van jullie en zegen jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om te bidden. Het gebed moet voor jullie vanzelfsprekend zijn. Een gezin kan niet zeggen dat er vrede heerst als er niet gebeden wordt. Daarom moeten jullie ’s morgens beginnen met een morgengebed en de dag beëindigen met een dankgebed. Lieve kinderen, ik ben met jullie, ik houd van jullie, ik zegen jullie en wens dat iedereen zich door Mij omhelsd weet. Jullie kunnen je niet door Mij omhelsd weten, als je niet bereid bent elke dag te bidden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit verliefd te worden op Jezus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars. Aanbid Hem, lieve kinderen, in jullie parochies, dan zijn jullie verbonden met de hele wereld. Jezus wordt voor jullie een vriend en je zult niet meer over Hem spreken als over iemand die je nauwelijks kent. De eenheid met Hem zal voor jullie een vreugde zijn en jullie worden getuigen van de liefde die Jezus voor elk schepsel heeft. Mijn lieve kinderen, als jullie Jezus aanbidden zijn jullie ook dicht bij Mij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit de natuur in te gaan, want daar zul je God, de Schepper, ontmoeten. Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit God te danken voor alles wat Hij jullie geeft. Al dankend zullen jullie de Allerhoogste ontdekken en alle gaven die jullie omringen. Lieve kinderen, God is groot en zijn liefde voor ieder schepsel is groot. Daarom bid, om Gods liefde en goedheid te kunnen begrijpen. Door de goedheid en de liefde van God, van de Schepper, ben ik ook als geschenk met jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik ieder van jullie uit opnieuw te beginnen God boven alles lief te hebben. Eerst God, die ieder van jullie gered en verlost heeft en dan de broeders en zusters in jullie omgeving. Lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie niet groeien in heiligheid en kunnen jullie geen goede werken doen. Bid daarom, lieve kinderen, bid zonder ophouden dat God jullie zijn Liefde openbaart. Ik heb jullie allemaal uitgenodigd je met Mij te verenigen en te beminnen. Ook vandaag ben ik met jullie en nodig jullie uit de liefde in jullie harten en gezinnen te ontdekken. Jullie moeten liefhebben, opdat God in jullie harten kan leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1995
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag verheug ik mij met jullie en ik breng jullie het Kindje Jezus, zodat Hij jullie zegent. Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om je leven één met maken Hem. Jezus is de Koning van de Vrede en alleen Hij kan jullie de vrede geven die jullie zoeken. Ik ben met jullie en bied jullie heel bijzonder aan Jezus aan, vooral nu in deze nieuwe tijd, waarin men zijn keuze voor Hem moet bepalen. Deze tijd is een tijd van genade. Dank dat jullie mijnoproep aanvaarden.

1996


25-1-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit te kiezen voor vrede. Bid tot God dat Hij jullie de ware vrede schenkt. Leef de vrede in jullie harten, lieve kinderen, en jullie zullen begrijpen dat de vrede een geschenk van God is. Lieve kinderen, zonder liefde kunnen jullie niet in vrede leven. De vrucht van de vrede is de liefde en de vrucht van de liefde is verzoening. Ik ben bij jullie, mijn lieve kinderen, en ik nodig ieder van jullie uit eerst binnen je familie vergeving te schenken, daarna zullen jullie ook anderen kunnen vergeven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je te bekeren. Dat is de belangrijkste boodschap, die ik jullie hier gegeven heb. Mijn lieve kinderen, ik zou graag willen dat iedereen drager wordt van mijn boodschappen. Ik nodig jullie uit de boodschappen na te leven, die ik jullie in de afgelopen jaren gegeven heb. Deze tijd is een tijd van genade. Vooral nu, nu ook de Kerk jullie oproept tot gebed en bekering. Ook ik nodig ik jullie uit, mijn lieve kinderen, om mijn boodschappen na te leven, die ik jullie gegeven heb in de tijd dat ik hier verschijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie uit om opnieuw het besluit te nemen God boven alles lief te hebben. In deze tijd, waarin men door een op consumptie ingestelde geesteshouding vergeet wat liefhebben betekent en de echte waarden niet meer juist weet te schatten, nodig ik jullie opnieuw uit, om God de eerste plaats te geven in je leven. Laat je niet door satan verleiden met materiele goederen, maar kies voor God, die vrijheid en liefde is! Kies voor het leven en niet voor de dood van de ziel. Lieve kinderen, in deze tijd, waarin jullie het lijden en de dood van Jezus overwegen, nodig ik jullie uit te kiezen voor het leven, dat door de Verrijzenis tot volle ontplooiing is gekomen. Moge jullie leven zich vandaag vernieuwen door je bekering, die jullie naar het eeuwig leven leidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie opnieuw uit om in jullie gezinnen het gebed de eerste plaats te geven. Mijn lieve kinderen, als God in jullie leven de eerste plaats heeft, zullen jullie Gods wil zoeken in alles wat je doet. Op die manier wordt de dagelijkse bekering gemakkelijker. Mijn lieve kinderen, zoek nederig naar hetgeen in jullie hart niet in orde is, dan zullen jullie begrijpen wat je te doen staat. De bekering zal een dagelijkse opgave zijn, die jullie met blijdschap zullen volbrengen. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie, ik zegen jullie allen en nodig jullie uit om door gebed en bekering mijn getuigen te worden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie bedanken voor alle gebeden en offers die jullie mij in deze maand, die aan mij is toegewijd, hebben gebracht. Mijn lieve kinderen, ik wil graag dat jullie allemaal actief worden in deze tijd, die door mij op bijzondere wijze met de hemel verbonden is. Bid, om beter te kunnen begrijpen, dat jullie allen door jullie leven en voorbeeld mee moeten werken aan het werk van de Verlossing. Mijn lieve kinderen, ik wil graag dat de mensen zich bekeren en in jullie mij en mijn Zoon herkennen. Ik zal voor jullie ten beste spreken en jullie helpen zelf tot licht te worden. Als jullie anderen helpen, komt dat je eigen ziel ook ten goede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag dank ik jullie voor alle offers die jullie mij deze dagen gebracht hebben. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit je voor Mij te openen en het besluit te nemen je te bekeren. Mijn lieve kinderen, jullie harten staan nog niet helemaal voor mij open. Daarom roep ik jullie opnieuw op, je open te stellen voor het gebed, zodat tijdens het gebed de Heilige Geest je zal helpen, dat je hart van vlees en niet van steen wordt. Mijn lieve kinderen, dank dat jullie mijn oproep aanvaarden en dat jullie besloten hebben om met mij de weg van heiligheid te gaan. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om elke dag voor God te kiezen. Mijn lieve kinderen, jullie praten veel over God, maar door jullie manier van leven getuigen jullie daarvan maar weinig. Besluit daarom, mijn lieve kinderen, je te bekeren, opdat je leven oprecht is tegenover God. Dan getuigen jullie door de oprechtheid van je levenswijze van de schoonheid, die God jullie geschonken heeft. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie opnieuw uit een besluit te nemen om te bidden, want door het gebed kunnen jullie je bekering waarmaken. Iedereen zal in eenvoud gaan lijken op een kind, dat openstaat voor de liefde van de Vader. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, luister, want vandaag wil ik tot jullie spreken en jullie oproepen meer geloof en meer vertrouwen te hebben in God, die jullie oneindig liefheeft. Mijn lieve kinderen, jullie weten niet hoe je moet leven in Gods genade. Daarom roep ik jullie opnieuw op, Gods Woord in je hart te dragen en in gedachte te hebben. Mijn lieve kinderen, leg de Heilige Schrift in jullie gezin op een zichtbare plaats, lees erin en leef ernaar. Onderricht jullie kinderen, want als jullie geen voorbeeld geven, worden de kinderen goddeloos. Geef hier aandacht aan en bid, dan zal God in jullie harten geboren worden en zal je hart verheugd zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit jullie kruis en lijden voor mijn intenties op te offeren. Lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en wil jullie graag helpen door bij God voor jullie genaden af te smeken. Mijn lieve kinderen, bied God jullie lijden aan, zodat jullie een prachtige bloem van vreugde worden. Bid daarom, lieve kinderen, om te kunnen begrijpen dat het lijden tot vreugde kan worden en het kruis de weg van vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je open te stellen voor God, jullie Schepper, zodat Hij je veranderen kan. Mijn lieve kinderen, jullie zijn Mij lief, ik houd van jullie allemaal en roep jullie op dichter bij Mij te komen en je liefde tot mijn Onbevlekt Hart te vergroten. Ik wil jullie graag vernieuwen en jullie door mijn Hart brengen tot het Hart van Jezus, dat ook vandaag nog omwille van jullie lijdt en je oproept tot bekering en vernieuwing. Door middel van jullie wil ik de wereld vernieuwen. Begrijp goed, mijn lieve kinderen, nu zijn jullie het zout van de aarde en het licht van de wereld. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit, ik houd van je en smeek je dringend: bekeer je! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie opnieuw uit tot bidden, om je zo door gebed, vasten en kleine offers voor te bereiden op de komst van Jezus. Moge deze tijd voor jullie, mijn lieve kinderen, een genaderijke tijd zijn. Benut elk ogenblik om het goede te doen, want alleen zo zul je de geboorte van Jezus in je hart beleven. Als jullie door je manier van leven het voorbeeld geven en tot teken worden van de liefde van God, zal de vreugde in de harten van de mensen overwinnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1996
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag ben ik op bijzondere wijze bij jullie. Terwijl ik de kleine Jezus in mijn armen houd nodig ik jullie, mijn lieve kinderen, uit open te staan voor zijn oproep. Hij nodigt jullie uit tot vreugde. Mijn lieve kinderen, beleef met vreugde de boodschap van het Evangelie, die ik voor jullie herhaal vanaf het moment dat ik bij jullie ben. Mijn lieve kinderen, ik ben jullie Moeder en ik wil jullie de God van liefde en vrede laten ontdekken. Ik wil niet dat jullie leven treurig is, maar dat het overeenkomstig het Evangelie, in vreugde voor de eeuwigheid geleefd wordt. Alleen zo heeft jullie leven zin. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1997

25–1–1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om na te denken over jullie toekomst. Op eigen kracht alleen scheppen jullie een nieuwe wereld zonder God en daarom zijn jullie ontevreden en zonder vreugde in je hart. Mijn lieve kinderen, deze tijd is mijn tijd en daarom nodig ik jullie opnieuw uit tot bidden. Als jullie de eenheid met God hebben gevonden, zullen jullie honger naar Gods Woord voelen en mijn lieve kinderen, jullie hart zal van vreugde overstromen. Waar jullie ook zijn, zullen jullie getuigen van de liefde van God. Ik zegen jullie en herhaal dat ik bij jullie ben om je te helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

2-2-1997
Mirjana bleef Onze Lieve Vrouw de volgende zeven jaar (vanaf 2 februari 1990, vertaler) iedere maand zien. Er lag geen nadruk op om de mensen bewust te maken van deze belangrijke verschijningen van elke tweede van de maand tot Onze Lieve Vrouw uiteindelijk daarmee brak. Velen hebben hier jaren lang op gewacht. Het nu volgende is het verslag van Mirjana van het bezoek van Onze Lieve Vrouw aan haar op 2 februari 1997: "Vertel iedereen alstublieft dat de Verschijningen van Onze Lieve Vrouw aan mij op de tweede van de maand nu net zo zullen zijn als de regelmatige verschijningen aan Vicka, Ivan, Jakov en Marija. Onze Lieve Vrouw zei dat wie dan ook maar aanwezig wil zijn bij de verschijning komen kan. Onze Lieve Vrouw zei dat veel gebed nodig is voor diegenen die de liefde van God nog niet hebben leren kennen. Dat is alles". (vertaling www.medjugorje.eu) (volgende toevoeging is 2-3-1997)

25-2-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie op een speciale manier uit, je open te stellen voor God, de Schepper, en actief te worden. Ik roep jullie op, mijn lieve kinderen, in deze tijd te onderkennen wie je geestelijke of materiële hulp nodig heeft. Mijn lieve kinderen, door jullie voorbeeld zullen jullie de uitgestrekte handen zijn van God, naar wie de mensheid zoekt. Alleen zo zullen jullie begrijpen dat jullie geroepen zijn om getuigenis te geven en om blijde dragers te worden van de liefde en het woord van God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

2-3-1997
Op 2 maart 1997 kreeg Mirjana haar verschijning bij het Blauwe Kruis gedurende vier minuten, omringd door verscheidene honderden mensen. Ze was ernstig en verklaarde dat Onze Vrouw huilde van begin tot eind. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:
"Lieve kinderen, bid voor jullie broeders die niet de liefde van de Vader hebben ondervonden, voor diegenen die alleen het leven op aarde belangrijk vinden. Open jullie harten voor hen en zie in hen mijn Zoon, die van hen houdt. Wees mijn licht en verlicht alle zielen waar duisternis regeert. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven". (www.medjugorje.eu) (volgende toevoeging wordt 2 januari 2000)

25-3-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie nadrukkelijk uit het kruis in je handen te nemen en de wonden van Jezus te beschouwen. Lieve kinderen, smeek Jezus, dat Hij de wonden geneest, die jullie tijdens je leven door je eigen zonden en die van je ouders hebben gekregen. Alleen zo, lieve kinderen, zullen jullie begrijpen dat de wereld de genezing van het geloof in God, de Schepper, nodig heeft. Door het lijden en de dood van Jezus aan het kruis zul je begrijpen, dat ook jullie alleen door het gebed echte apostelen van het geloof kunnen worden als jullie in eenvoud en biddend het geloof beleven, dat een geschenk van God is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je leven met God, de Schepper, te verbinden, want alleen dan zal jullie leven zin hebben en zullen jullie begrijpen dat God Liefde is. Uit liefde zendt God mij naar jullie, opdat ik jullie kan helpen in te zien, dat er zonder Hem geen toekomst, geen vreugde en vooral geen eeuwig heil bestaat. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie uit de zonden achterwege te laten en elk moment je toevlucht te nemen tot het gebed om in het gebed de betekenis van je leven te verstaan. God geeft zich aan wie Hem zoekt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om God te verheerlijken; dat de Naam van God in jullie harten en in jullie leven heilig mag zijn. Mijn lieve kinderen, als jullie verblijven in Gods heiligheid, dan is God met jullie en schenkt Hij jullie vrede en vreugde, die je alleen van God verkrijgt door het gebed. Vernieuw daarom, mijn lieve kinderen, het gebed in jullie gezinnen. Dan zal jullie hart de naam van God verheerlijken en zal de hemel in jullie hart zijn. Ik ben dichtbij jullie en spreek bij God voor jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag ben ik op bijzondere wijze bij jullie en breng jullie mijn moederlijke vredeszegen. Ik bid voor jullie en spreek bij God voor jullie ten beste, opdat jullie mogen begrijpen, dat iedereen een drager van vrede is. Jullie kunnen geen vrede hebben, als je hart niet in vrede is met God. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, omdat het gebed het fundament is van jullie vrede. Open je hart en geef tijd aan God, zodat Hij je vriend kan zijn. Als echte vriendschap met God is gesloten, kan geen storm deze vernietigen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit mijn oproep tot gebed te beantwoorden. Lieve kinderen, ik wil graag dat jullie in deze tijd een hoekje vinden voor persoonlijk gebed. Ik wil jullie brengen tot bidden met het hart.  Alleen dan zullen jullie begrijpen, dat je leven zonder gebed leeg is. De zin van het leven zullen jullie ontdekken, als je God in het gebed vindt. Daarom, mijn lieve kinderen, open de deur van je hart en je zult begrijpen dat bidden vreugde betekent, waar jullie niet buiten kunnen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, God heeft mij deze tijd gegeven als een geschenk voor jullie, zodat ik jullie kan onderrichten en kan leiden op de weg van het heil. Lieve kinderen, nu begrijpen jullie deze genade niet, maar spoedig zal de tijd komen dat jullie met weemoed terugdenken aan deze boodschappen. Leef daarom, mijn lieve kinderen, volgens alle woorden die ik jullie tijdens deze tijd van genade gegeven heb en blijf bidden, totdat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Heel bijzonder nodig ik degenen uit, die zich aan mijn Onbevlekt Hart hebben toegewijd, om voor anderen een voorbeeld te zijn. Ik nodig alle priesters en alle mannelijke en vrouwelijke religieuzen uit de rozenkrans te bidden en deze aan anderen te leren bidden. Lieve kinderen, de rozenkrans is mij bijzonder dierbaar. Open je hart voor mij door het bidden van de rozenkrans, dan kan ik jullie helpen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit in te zien, dat je zonder liefde niet kunt begrijpen dat God de eerste plaats in je leven toekomt. Daarom nodig ik jullie, mijn lieve kinderen, allemaal uit om niet met menselijke, maar met goddelijke Liefde lief te hebben. Op die manier zal je leven rijker worden zonder zelfzuchtige interessen. Jullie zullen begrijpen dat God zich uit liefde op de meest eenvoudige wijze geeft. Mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, om mijn woorden, die ik jullie geef, te kunnen begrijpen. Dan zul je de anderen met liefde kunnen aanvaarden en ook al degenen kunnen vergeven, die jullie kwaad gedaan hebben. Antwoord met gebed, want het gebed is de vrucht van de liefde tot God, de Schepper. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met jullie en nodig ik jullie allen uit jezelf te vernieuwen door volgens mijn boodschappen te leven. Mijn lieve kinderen, moge het gebed jullie leven vullen en mogen jullie een voorbeeld zijn voor anderen. Mijn lieve kinderen, ik zou graag willen dat jullie dragers van de vrede en de vreugde van God worden in de huidige wereld zonder vrede. Mijn lieve kinderen, daarom bid, bid, bid. Ik ben met jullie en zegen jullie met mijn moederlijke vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je christelijke roeping te beseffen. Mijn lieve kinderen, ik heb jullie geleid en leid jullie in deze tijd van genade, zodat jullie je van je roeping als christen bewust worden. De heilige martelaren zijn gestorven met het getuigenis: “Ik ben christen en ik bemin God boven alles!” Mijn lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit je te verheugen en blijmoedige en verantwoordelijke christenen te zijn, je ervan bewust dat God je geroepen heeft om voor degenen die niet geloven op bijzondere wijze de met vreugde uitgestoken handen te zijn, opdat door het voorbeeld van jullie leven, zij tot geloof en tot liefde voor God komen. Daarom bid, bid, bid, dat jullie harten zich openen en ontvankelijk worden voor het woord van God. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1997
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag verheug ik mij met jullie en ik roep jullie op tot het goede. Ik wens dat iedereen nadenkt, de vrede in zijn hart draagt en zegt: “Ik wil God de eerste plaats geven in mijn leven.” Mijn lieve kinderen, zo zullen jullie heilig worden. Mijn lieve kinderen, zeg tegen eenieder: “Ik wens jullie alle goeds.” En hij zal het je vergelden met het goede. Dan, mijn lieve kinderen, zal het goede in het hart van elke mens wonen. Vanavond, mijn lieve kinderen, breng ik jullie het goede van mijn Zoon, die zijn leven gegeven heeft om jullie te redden. Daarom, mijn lieve kinderen, wees blij en strek je handen uit naar Jezus, die alleen maar goed is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1998


25-1-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie allen opnieuw uit om te bidden. Slechts door het gebed, lieve kinderen, zal jullie hart veranderen, beter worden en fijngevoeliger zijn voor het woord van God. Mijn lieve kinderen, sta de duivel niet toe je heen en weer te trekken en met je te doen wat hij wil. Ik nodig jullie uit je verantwoordelijk te voelen en vastbesloten te zijn en je in het gebed iedere dag aan God toe te wijden. De Heilige Mis, mijn lieve kinderen, mag niet zomaar een gewoonte voor jullie zijn, maar het leven zelf. Wanneer jullie iedere dag de Heilige Mis leven, zullen jullie de behoefte aan heiligheid ervaren en in heiligheid groeien. Ik ben jullie nabij en wend mij als voorspreekster voor ieder van jullie tot God, dat Hij jullie de kracht geeft om je hart te veranderen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-2-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met jullie en nodig jullie allen opnieuw uit, door jullie gebeden dichter bij mij te komen. Heel speciaal nodig ik jullie in deze tijd van genade uit tot versterving. Mijn lieve kinderen, overweeg en beleef door kleine offers het lijden en de dood van Jezus voor ieder van jullie. Alleen wanneer jullie dichter bij Jezus komen, zullen jullie zijn onmetelijke liefde begrijpen, die Hij voor ieder van jullie heeft. Door het gebed en jullie versterving zullen jullie meer openstaan voor de gave van het geloof en van de liefde voor de Kerk en voor de mensen om je heen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-3-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig ik jullie uit tot vasten en versterving. Mijn lieve kinderen, verzaak aan hetgeen je hindert om dichter bij Jezus te komen. Heel speciaal nodig ik jullie uit om te bidden, want alleen door gebed kun je je eigen wil opzij zetten en Gods Wil ontdekken, zelfs in de kleinste dingen. Dan worden jullie, mijn lieve kinderen, door je dagelijkse leven tot voorbeeld en jullie getuigen dat je vóór Jezus leeft of tegen Hem en zijn Wil. Mijn lieve kinderen, ik verlang dat jullie apostelen van liefde worden. Aan jullie liefde zal men erkennen, dat jullie mij toebehoren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-4-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit, je door gebed voor God te openen, zoals een bloem zich opent voor de ochtendstralen van de zon. Mijn lieve kinderen, wees niet bang. Ik ben met jullie en spreek voor iedereen bij God ten beste, opdat je hart de genade van bekering zal aannemen. Dan, alleen, mijn lieve kinderen, zullen jullie het belang van de genade in dit tijdperk begrijpen en zal God jullie meer nabij zijn. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-5-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je door gebed en offer voor te bereiden op de komst van de Heilige Geest. Mijn lieve kinderen, dit is een tijd van genade. Daarom roep ik jullie opnieuw op te kiezen voor God, jullie Schepper. Sta Hem toe je om te vormen en je te veranderen. Mogen jullie harten gereed zijn om alles te horen en na te leven wat de Heilige Geest met eenieder van plan is. Mijn lieve kinderen, sta de Heilige Geest toe jullie op de weg van de waarheid en het heil naar het eeuwig leven te leiden. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-6-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie bedanken dat jullie volgens mijn boodschappen leven. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen en breng jullie allen naar mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-7-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om in gebed samen met Jezus te zijn, om door de ervaring van het persoonlijk gebed de schoonheid van Gods schepselen te kunnen ontdekken. Jullie kunnen niet over het gebed spreken, noch ervan getuigen, als jullie niet bidden. Daarom, mijn lieve kinderen, blijf in de stilte van je hart bij Jezus, zodat Hij je door zijn Liefde verandert en herschept. Mijn lieve kinderen, dit is voor jullie een tijd van genade. Benut hem voor je persoonlijke bekering, want als je God bezit, bezit je alles. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-8-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit om door het gebed nog dichter bij mij te komen. Mijn lieve kinderen, ik ben jullie Moeder, ik bemin jullie en ik verlang dat ieder van jullie gered wordt en met mij in de hemel zal zijn. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, totdat je leven een gebed wordt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-9-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op mijn getuigen te worden door te leven volgens het geloof van jullie vaders. Mijn lieve kinderen, jullie zijn op zoek naar tekenen en boodschappen en zien niet, dat God jullie elke morgen door de zonsopgang oproept tot ommekeer en terug te keren naar de weg van waarheid en heil. Lieve kinderen, jullie praten veel, maar doen weinig aan je bekering. Dus, bekeer je en begin mijn boodschappen niet met woorden, maar met daden te beleven. Dan zullen jullie, mijn lieve kinderen, de kracht hebben te besluiten om je echt van harte te bekeren. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-10-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit nader tot mijn Onbevlekt Hart te komen. Ik nodig jullie uit in jullie gezinnen terug te keren tot het enthousiasme van de eerste dagen, toen ik jullie tot vasten, tot gebed en tot bekering heb opgeroepen. Mijn lieve kinderen, jullie hebben mijn boodschappen met open hart aangenomen, ofschoon jullie niet wisten wat het gebed is. Vandaag nodig ik jullie uit je volledig voor mij open te stellen, dan kan ik jullie veranderen en leiden naar het Hart van mijn zoon Jezus, zodat Hij jullie met zijn Liefde kan vervullen. Mijn lieve kinderen, alleen zó zullen jullie de ware vrede vinden, de vrede die alleen God jullie geeft. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-11-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je op de komst van Jezus voor te bereiden. Bereid vooral je hart voor. De heilige biecht moet de eerste stap van je bekering zijn. En dan, lieve kinderen, kies voor de heiligheid. Jullie bekering en jullie keuze voor de heiligheid moet vandaag en niet morgen beginnen. Mijn lieve kinderen, ik nodig jullie allen uit op de weg van het heil en verlang jullie de weg naar het paradijs te wijzen. Daarom, lieve kinderen, wees van mij en kies met mij voor de heiligheid. Mijn lieve kinderen, neem het gebed heel serieus en bid, bid, bid! Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

25-12-1998
Tot Marija: - Lieve kinderen, tijdens deze kerstvreugde wil ik jullie zegenen met mijn zegen. Heel speciaal, lieve kinderen, geef ik jullie de zegen van de kleine Jezus. Moge Hij je vullen met zijn vrede. Mijn lieve kinderen, vandaag de dag hebben jullie geen vrede en toch verlangen jullie ernaar. Daarom nodig ik jullie op deze dag samen met mijn zoon Jezus uit: bid, bid, bid, omdat er voor jullie zonder gebed geen vreugde, noch vrede, noch toekomst is. Verlang naar vrede en zoek hem, want God is de ware vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

1999


Maandag 25 januari 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie opnieuw uit tot gebed. Jullie kunnen je niet verontschuldigen doordat jullie meer moeten werken, omdat de natuur nog in diepe slaap is. Opent jullie zelf in gebed. Vernieuwt het gebed in jullie gezinnen. Houdt de Bijbel op een zichtbare plaats in jullie gezinnen. Leest haar en overweegt haar en leert, hoe God Zijn volk liefheeft. Zijn Liefde laat zich ook zien in de tegenwoordige tijd, omdat Hij mij stuurt om jullie naar de weg van het heil te roepen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Donderdag 25 februari 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag ben ik bij u op een bijzondere wijze terwijl ik het lijden van Jezus beschouw en beleef in mijn hart. Kindertjes, opent uw harten en geeft mij alles wat in hen is: vreugden, verdriet en alles, zelfs de kleinste, pijn, zodat ik ze kan offeren aan Jezus, zodat met Zijn onmeetbare liefde Hij uw smarten moge verbranden en ze moge omzetten in de vreugde van Zijn verrijzenis. Daarom roep ik u nu op een bijzondere wijze op, kindertjes, om uw harten te openen voor gebed, zodat u door gebed vrienden van Jezus moge worden. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Donderdag 25 maart 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep u op tot gebed met het hart. Op een bijzondere wijze, kindertjes, roep ik u op om te bidden voor de bekering van de zondaars, voor diegenen die mijn hart en het hart van mijn Zoon doorboren met het zwaard van de haat en de dagelijkse godslasteringen. Laat ons bidden, kindertjes, voor al diegenen die niet tot de liefde van God willen komen, hoewel ze in de Kerk zijn. Laat ons bidden dat ze zich bekeren, zodat de Kerk in liefde mag verrijzen. Alleen met liefde en gebed, kindertjes, kunt u deze tijd beleven die gegeven is voor uw bekering. Plaats God op de eerste plaats, dan zal de verrezen Jezus uw vriend worden. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Zondag 25 april 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik u op tot gebed. Kindertjes, weest blije dragers van vrede en liefde in deze wereld zonder vrede. Getuigt door vasten en gebed dat u van mij bent en dat u mijn boodschappen beleeft. Bidt en zoekt! Ik bid en kom bij God voor u tussenbeide opdat u zich bekeert; dat uw leven en gedrag altijd Christelijk moge zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Dinsdag 25 mei 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, jullie zoeken de vrede en jullie bidden op verschillende manieren, maar jullie hebben God je hart nog niet gegeven, zodat Hij het kan vullen met zijn Liefde. Daarom ben ik bij jullie om jullie te onderrichten en om jullie dichter te brengen bij Gods Liefde. Als jullie God boven alles beminnen, zal het gemakkelijk zijn om te bidden en je hart voor Hem te openen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Vrijdag 25 juni 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag dank ik jullie, voor het beleven van mijn boodschappen en het getuigen met jullie levenswijze. Lieve kinderen, weest sterk en bidt zodat het gebed jullie sterkte en vreugde mag schenken. Alleen op deze wijze zal ieder van jullie de mijne zijn en ik zal jullie op de weg naar de verlossing leiden. Lieve kinderen, bidt en getuigt van mijn aanwezigheid hier met jullie leven. Moge iedere dag voor jullie een vreugdevolle getuigenis zijn van Gods liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Zondag 25 juli 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag verheug ik mij met jullie en roep jullie op tot gebed met het hart. Ik roep jullie allen op, kindertjes, om samen met mij God te danken voor de genaden die Hij door mij aan jullie geeft. Ik wil dat jullie begrijpen wat ik hier wil tot stand brengen, niet alleen een plaats van gebed maar ook een samenkomst van harten. Ik wens voor mijn Jezus' en uw hart om een hart van liefde en vrede te worden. Daarom, kindertjes, bidt en verheugt jullie over alles wat God hier doet, ondanks dat Satan onenigheid en onrust veroorzaakt. Ik ben met jullie en ik leid jullie op de weg van de liefde. Bedankt dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Woensdag 25 augustus 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig Ik jullie uit om God, de Schepper, in de kleuren van de natuur te verheerlijken. Hij spreekt tot jullie ook in de kleinste bloem over Zijn schoonheid en over de diepte van de Liefde waarmee Hij jullie heeft geschapen. Mijn lieve kinderen, moge het gebed uit je hart stromen zoals vers water uit een bron. Mogen de tarwevelden tot jullie spreken over de barmhartigheid van God voor ieder schepsel. Vernieuw daarom het gebed van dankzegging voor alles wat Hij jullie geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Zaterdag 25 september 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op, dragers van mijn vrede te worden. Vooral nu, nu men zegt dat God ver weg is, is Hij dichter bij jullie dan ooit tevoren. Ik nodig jullie uit, het gebed in je gezinnen door het lezen van de H. Schrift te vernieuwen en vreugde te ervaren in de ontmoeting met God die Zijn schepselen oneindig bemint. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Maandag 25 oktober 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, vergeet niet: Dit is de tijd van genade, daarom bid, bid, bid! Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Donderdag 25 november 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag nodig Ik jullie uit tot gebed. Moge het Kruis in deze tijd van genade voor jullie een wegwijzer van liefde en eenheid zijn, waardoor de ware vrede komt. Daarom, mijn lieve kinderen, bid in deze tijd vooral dat de kleine Jezus, de Schepper van de vrede, in je hart geboren mag worden. Alleen door het gebed kunnen jullie mijn vredesapostelen in deze wereld zonder vrede worden. Bid daarom dat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Zaterdag 25 december 1999
Tot Marija: - Lieve kinderen, dit is de tijd van genade. Mijn lieve kinderen, vandaag op bijzondere wijze met de kleine Jezus, die Ik in mijn armen houd, geef Ik jullie de gelegenheid om voor de vrede te kiezen. Door jullie ja voor de vrede en jullie keuze voor God gaat er een nieuwe mogelijkheid voor de vrede open. Alleen zo, mijn lieve kinderen, zal deze tijd van de eeuw voor jullie een tijd van vrede en welzijn zijn. Geef daarom de kleine, pasgeboren Jezus de eerste plaats in je leven, dan zal Hij jullie op de weg van het Heil leiden. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2000


Zondag 2 januari 2000
Mirjana kreeg haar maandelijkse verschijning van Onze Lieve Vrouw. Deze werd gehouden op het Cenacolo waar een grote menigte bijeen was. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:
"Als nooit te voren smeekt mijn hart om jullie hulp! Ik, jullie moeder, smeek mijn kinderen, dat ze mij helpen te realizeren waar de Vader me voor heeft gezonden. Hij heeft me onder jullie gezonden omdat Zijn liefde groot is. In deze grootse en heilige tijd die jullie zijn binnengegaan, bid op een bijzondere manier voor diegenen die nog niet de liefde van God hebben ondervonden. Bid en wacht!" (www.medjugorje.eu) (volgende toevoeging is 2-10-2002)

Dinsdag 25 januari 2000

Tot Marija: - Lieve kinderen, ik nodig jullie uit, mijn lieve kinderen, onophoudelijk te bidden. Wanneer jullie bidden, zijn jullie dichter bij God en zal Hij jullie op de weg van de vrede en van het heil leiden. Daarom nodig Ik jullie uit, anderen de vrede te geven. Alleen in God is de ware vrede. Stel je hart open en word gevers van de vrede, dan zullen anderen in jullie en door jullie de vrede ontdekken. Zo zullen jullie getuigen van Gods vrede en liefde, die Hij jullie geeft.

Vrijdag 25 februari 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, ontwaak uit de slaap van het ongeloof en van de zonde, want dit is een tijd van genade die God jullie geeft. Benut deze tijd en zoek door God de genade van de genezing van je hart, opdat jullie God en de mensen met het hart zien. Bid op een bijzondere wijze voor degenen die de liefde van God nog niet erkend hebben en geef getuigenis met je leven, opdat ook zij God en Zijn onmetelijke liefde erkennen. Dank dat jullie aan Mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan de zieneres Mirjana Soldo, zaterdag 18 maart 2000
Lieve kinderen, zoek de vrede en het geluk niet tevergeefs op verkeerde plaatsen en in verkeerde dingen. Sta niet toe dat je hart verhardt doordat jullie van de ijdelheid houden. Roep de Naam van Mijn Zoon aan. Neem Hem in je hart op. Alleen in de Naam van Mijn Zoon zullen jullie het ware geluk en de ware vrede in je hart beleven. Alleen zo zullen jullie de liefde van God erkennen en verder verbreiden. Ik roep jullie op, Mijn apostelen te zijn.

Zaterdag 25 maart 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, bid en benut deze tijd, want dit is een tijd van genade. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God, opdat je hart zich voor God en Gods liefde opent. Mijn lieve kinderen,bid zonder ophouden totdat het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Dank dat jullie aan Mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 april 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie tot omkeer op. Jullie zijn erg bezorgd om materiële en weinig om geestelijke zaken. Open je hart en werk meer aan je persoonlijke ommekeer. Besluit, elke dag tijd aan God en het gebed te wijden, totdat het gebed voor jullie een vreugdevolle ontmoeting met God wordt. Alleen zo zal je leven zin hebben en zullen jullie met vreugde over het eeuwige leven nadenken. Dank dat jullie aan Mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Donderdag 25 mei 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik verheug me met jullie en in deze tijd van genade nodig ik jullie uit tot geestelijke vernieuwing. Bid, mijn lieve kinderen, opdat de Heilige Geest in volheid in jullie mag wonen, zodat jullie met blijdschap kunnen getuigen tegenover allen die ver van het geloof verwijderd zijn. Bid vooral, lieve kinderen, om de gaven van de Heilige Geest, opdat jullie elke dag en in iedere situatie in de geest van de liefde dichter bij je naaste zijn en in wijsheid en liefde iedere moeilijkheid kunnen overwinnen. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij Jezus. Dank dat jullie aan Mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 juni 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden. Wie bidt is niet bang voor de toekomst. Mijn lieve kinderen, vergeet dit niet: Ik ben met jullie en bemin jullie allemaal. Dank dat jullie aan Mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 juli 2000
Tot Marija: -  Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik jullie op, dat jullie door je persoonlijk gebed God nog meer naderen. Gebruik deze tijd van ontspanning, en geef jullie zielen en je ogen rust in God. Vind vrede in de natuur en jullie zullen God de Schepper ontdekken, die je voor alle schepselen zult kunnen danken; dan vinden jullie in je harten vreugde. Bedankt dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Vrijdag 25 augustus 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik zou Mijn vreugde met jullie willen delen. In Mijn Onbevlekt Hart voel Ik, dat velen dichter bij Mij gekomen zijn, en op een bijzondere wijze door gebed en bekering de overwinning van Mijn Onbevlekt Hart in hun harten dragen. Ik zou jullie willen danken en aansporen, met liefde en de kracht van de Heilige Geest, nog meer voor God en Zijn Rijk te werken. Ik ben met jullie en zegen jullie met Mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 september 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep Ik jullie op, je open te stellen voor het gebed. Moge het gebed voor jullie tot vreugde worden. Vernieuw het gebed in je gezin en sticht gebedsgroepen. Zo zullen jullie vreugde in het gebed en saamhorigheid ervaren. Allen die bidden en lid van een gebedsgroep zijn, staan in hun hart open voor de wil van God en getuigen vol vreugde van Gods liefde. Ik ben met jullie en draag jullie allen in mijn hart en zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 oktober 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag zou Ik mijn moederlijk hart voor jullie willen openen en jullie allen tot gebed voor mijn intenties oproepen. Ik zou het gebed met jullie willen vernieuwen en jullie oproepen tot vasten wat Ik mijn Zoon voor de komst van een nieuwe tijd - een tijd van lente - zou willen aanbieden. In dit jubileumjaar hebben zich vele harten voor Mij geopend en de Kerk wordt vernieuwd in de Geest. Ik verheug Me met jullie en Ik dank God voor deze gave, en jullie, lieve kinderen, roep Ik op: Bid, bid, bid totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 november 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag, nu de hemel jullie op een bijzondere wijze nabij is, roep Ik jullie op tot gebed, opdat jullie door het gebed God op de eerste plaats kunnen zetten. Mijn lieve kinderen, vandaag ben Ik dicht bij jullie en Ik zegen ieder van jullie met mijn moederlijke zegen, opdat jullie sterkte en liefde voor alle mensen hebben, die jullie in je aardse leven ontmoeten en opdat jullie de liefde van God door kunnen geven. Ik verheug me met jullie en Ik wil jullie zeggen dat je broer Slavko in de hemel werd geboren en voor jullie ten beste spreekt. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Maandag 25 december 2000
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag, nu God mij toestond, met de kleine Jezus in mijn armen bij jullie te zijn, verheug ik me met jullie en ik dank God voor alles wat Hij in dit jubileumjaar heeft gedaan. Ik dank God vooral voor alle roepingen die aan God hun totale ja-woord hebben gegeven. Ik zegen jullie allen met mijn zegen en met de zegen van de pasgeboren Jezus. Ik bid voor jullie allen, opdat de vreugde in je hart wordt geboren, zodat jullie ook in vreugde de vreugde kunnen dragen, die ik nu heb. In dit Kind breng ik jullie de Verlosser van je hart en Degene die jullie tot heiligheid van het leven oproept. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Jakov Colo.
Bij de laatste dagelijkse verschijning op 12 september 1998 zei de Moeder Gods tegen Jakov dat hij eens per jaar een verschijning zal krijgen, en wel op 25 december, met Kerstmis. Zo gebeurde dat ook dit jaar. De verschijning begon om 15.20 uur en duurde tien minuten. De Moeder Gods was blij, met het Jezuskind op haar arm. Zij zegende allen en gaf de volgende boodschap: - Lieve kinderen, vandaag, nu Jezus geboren is en door Zijn geboorte onmetelijke vreugde, liefde en vrede brengt, roep ik jullie op een bijzondere wijze op, Jezus je ja-woord te geven. Open je hart zodat Jezus er binnengaat, in jullie woont en door jullie begint te werken. Alleen zo zullen jullie de ware schoonheid van Gods liefde kunnen begrijpen. Lieve kinderen, verheug je over de geboorte van Jezus en bid voor al die harten die zich niet voor Jezus geopend hebben, zodat Jezus in ieder van hun harten kan binnengaan en door hen kan beginnen te werken, opdat iedere mens een voorbeeld van de ware mens kan zijn, door wie God werkt.

2001


Donderdag 25 januari 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit, het gebed en het vasten met een nog groter enthousiasme te vernieuwen, totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Kindertjes, wie bidt is niet bang voor de toekomst, en wie vast is niet bang voor het kwaad. Ik herhaal het nog een keer voor jullie: Alleen met bidden en vasten kunnen zelfs oorlogen gestopt worden oorlogen van jullie ongeloof en jullie angst voor de toekomst. Ik ben met jullie en leer jullie, kindertjes: in God is jullie vrede en jullie hoop. Nader daarom tot God en zet Hem op de eerste plaats in je leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 februari 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, dit is een tijd van genade. Daarom, bidt, bidt, bidt, tot jullie de liefde van God voor ieder van jullie begrijpt. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 maart 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op, je hart te openen voor het gebed. Lieve kinderen, jullie leven in een tijd waarin God jullie grote genaden geeft, maar jullie weten niet, hoe je ze moet gebruiken. Jullie zorgen voor al het andere, maar het minst voor de ziel en het geestelijk leven. Ontwaak uit de vermoeiende slaap van je ziel en zegt met alle kracht "Ja" tegen God. Besluit tot bekering en heiligheid. Ik ben met jullie, lieve kinderen, en Ik roep jullie tot volmaaktheid van je ziel op, en van alles wat jullie doen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 april 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot gebed op. Lieve kinderen, het gebed bewerkt wonderen. Als jullie moe en ziek zijn en de zin van je leven niet kennen, pak dan de rozenkrans en bid, bid, totdat het gebed een vreugdevolle ontmoeting met je Verlosser wordt. Ik ben met jullie en ik spreek voor jullie ten beste en ik bid voor jullie, lieve kinderen. Dank, dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Vrijdag 25 mei 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze genadevolle tijd roep Ik jullie tot gebed op. Lieve kinderen, jullie werken veel, maar zonder Gods zegen. Zegen, en zoek de wijsheid van de Heilige Geest, opdat Hij jullie in deze tijd leidt, zodat jullie begrijpen en in de genade van deze tijd leven. Bekeer je, lieve kinderen, en kniel in de stilte van je hart neer. Plaats God in het centrum van je wezen, opdat jullie zo in blijdschap kunnen getuigen van de schoonheid die God jullie onophoudelijk in je leven geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 juni 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik ben met jullie en Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Vooral vandaag, nu God jullie genade in overvloed geeft, bid en zoek God door Mij. God geeft jullie grote genaden, lieve kinderen, benut daarom deze genadevolle tijd en nader tot mijn Hart, zodat Ik jullie naar mijn Zoon Jezus kan leiden. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 juli 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie op nog dichter bij God te komen door je persoonlijk gebed. Benut de tijd van ontspanning en geef je ziel en je ogen rust in God. Vind vrede in de natuur, en jullie zullen God de Schepper ontdekken, Die jullie voor alle schepselen kunnen danken; dan zullen jullie in je hart vreugde vinden. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 augustus 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen op om tot heiligheid te besluiten. Mijn lieve kinderen, mogen jullie in je gedachten en in elke situatie de heiligheid op de eerste plaats zetten, in het werk en in het gesprek. Zo zullen jullie haar ook in praktijk brengen; langzamerhand, stap voor stap zal in jullie gezinnen het gebed en het besluit tot heiligheid zijn intrede doen. Wees reëel bij jezelf en bind je niet aan materiele dingen maar aan God. En vergeet niet, lieve kinderen, dat je leven vergankelijk is als een bloem. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 september 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed, vooral vandaag, nu Satan oorlog en haat wil. Ik roep jullie op, lieve kinderen: Bid en vast, opdat God jullie vrede geeft! Wees getuigen van de vrede voor ieder hart en wees dragers van de vrede in deze onrustige wereld. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. En wees niet bang, want wie bidt is niet bang voor het kwaad en heeft geen haat in het hart! Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Donderdag 25 oktober 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep Ik jullie op, van ganser harte te bidden en elkaar te beminnen. Mijn lieve kinderen, jullie zijn uitgekozen om te getuigen van de vrede en de vreugde. Als er geen vrede is, bid en je zult hem ontvangen. Door jullie en je gebed, mijn lieve kinderen, zal de vrede door de wereld beginnen te stromen. Daarom, mijn lieve kinderen, bid, bid, bid, want het gebed bewerkt wonderen in de harten van de mensen en in de wereld. Ik ben met jullie en dank God voor ieder van jullie, die het bidden serieus genomen heeft en het beleeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 november 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep ik jullie opnieuw tot gebed op. Kindertjes, bid en bereid je hart voor op de komst van de Koning van de Vrede, opdat Hij met Zijn zegen vrede moge geven aan de hele wereld. De onvrede heeft zich meester gemaakt van de harten en de haat beheerst de wereld. Daarom zijn jullie die mijn boodschappen beleven het licht en de uitgestrekte handen naar deze ongelovige wereld, opdat allen de God van de Liefde leren kennen. Vergeet niet, kindertjes, dat ik met jullie ben en jullie allen zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 december 2001
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op en moedig ik jullie aan om voor de vrede te bidden. Speciaal vandaag roep ik jullie op, terwijl ik jullie in mijn armen de pasgeboren Jezus breng, je door het gebed met Hem te verenigen en zo een teken voor deze onrustige wereld te worden. Mijn lieve kinderen, spoor elkaar aan tot gebed en liefde. Moge jullie geloof een aansporing voor de anderen zijn, opdat zij meer geloven en beminnen. Ik zegen jullie allen en roep jullie op, dichter bij mijn Hart en het Hart van de kleine Jezus te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

2002


Vrijdag 25 januari 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze tijd waarin je nog terugkijkt naar het afgelopen jaar roep ik jullie op, lieve kinderen, om diep in je hart te kijken en te besluiten dat je dichter bij God en bij het gebed wilt zijn. Kindertjes, jullie zitten nog vast aan aardse dingen en slechts weinig aan het geestelijk leven. Moge mijn oproep vandaag ook een bemoediging voor jullie zijn om voor God te kiezen en voor je dagelijkse bekering. Jullie kunnen niet bekeerd worden, kindertjes, als jullie de zonden niet verlaten en niet kiezen voor liefde jegens God en je naaste. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 februari 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze genadevolle tijd nodig ik jullie uit, vrienden van Jezus te worden. Bid voor de vrede in je hart en werk aan je persoonlijke bekering. Mijn lieve kinderen, alleen zo kunnen jullie getuigen van de vrede en van de liefde van Jezus in deze wereld worden. Stel je open voor het gebed, opdat het gebed voor jullie een behoefte wordt. Bekeer je, mijn lieve kinderen, en werk eraan dat zoveel mogelijk zielen Jezus en Zijn liefde leren kennen. Ik ben jullie nabij en zegen jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Mirjana Soldo, maandag 18 maart 2002
Meerdere duizenden pelgrims verzamelden zich dit jaar op 18 maart voor het rozenkransgebed in het drugsverslaafdencentrum 'Cenacolo' in Medjugorje. De verschijning begon om 9.27 uur en duurde tot 9.34 uur. De Koningin van de Vrede gaf de volgende boodschap: - Lieve kinderen, als Moeder vraag ik jullie: open je hart, reik het mij aan en wees nergens bang voor. Ik zal met jullie zijn en je leren, hoe jullie Jezus op de eerste plaats zetten. Ik zal je leren, Hem te beminnen en Hem helemaal toe te behoren. Begrijp, mijn lieve kinderen, dat er zonder mijn Zoon geen heil is. Begrijp toch dat Hij jullie Begin en jullie Einde is. Met deze erkenning kunnen jullie gelukkig zijn en het eeuwige leven verdienen. Als Moeder wens ik jullie dit toe. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 maart 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit, je in gebed met Jezus te verenigen. Open je hart voor Hem en geef Hem alles wat erin zit: vreugde, verdriet en ziekten. Moge dit een tijd van genade voor jullie zijn. Bid, mijn lieve kinderen, en moge ieder ogenblik aan Jezus toebehoren. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Donderdag 25 april 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, verheug je met mij in deze lentetijd waarin de hele natuur ontwaakt en waarin jullie harten vurig naar verandering verlangen. Stel je open, lieve kinderen, en bid. Vergeet niet dat ik met jullie ben en dat ik jullie allen naar mijn Zoon zou willen leiden, opdat Hij jullie begiftigt met oprechte liefde tot God en tot alles wat van Hem komt. Stel je open voor het gebed en verlang van God de bekering van je hart; al het andere ziet Hij en Hij zorgt daarvoor in Zijn voorzienigheid. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 mei 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op, het gebed in je leven op de eerste plaats te zetten. Bid, mijn lieve kinderen, en moge het gebed jullie tot vreugde zijn. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste; en jullie, lieve kinderen, wees blijde dragers van mijn boodschappen. Moge je leven met mij voor jullie vreugde zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 juni 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag bid ik voor jullie en met jullie opdat de Heilige Geest jullie mag helpen en je geloof vermeerderen, zodat jullie de boodschappen nog meer aanvaarden, die ik jullie hier in deze heilige plaats geef. Lieve kinderen, begrijp dat dit een tijd van genade is voor ieder van jullie. En met mij, mijn lieve kinderen, zijn jullie veilig. Ik zou jullie allemaal op de weg van de de heiligheid willen leiden. Leef volgens mijn boodschappen en zet ieder woord dat ik jullie geef, in leven om. Mogen ze kostbaar voor jullie zijn omdat ze uit de hemel komen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven!

Donderdag 25 juli 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag verheug ik me met jullie beschermheilige en nodig jullie uit, open te staan voor de wil van God, opdat het geloof in jullie groeit en door jullie in de mensen die jullie in je dagelijks leven ontmoeten. Mijn lieve kinderen, bid zo lang tot het gebed voor jullie tot vreugde wordt. Vraag je beschermheiligen om hulp, opdat jullie in de liefde tot God groeien. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven!

Zondag 25 augustus 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag ben Ik in gebed bij jullie, opdat God jullie een nog sterker geloof geeft. Mijn lieve kinderen, je geloof is klein en jullie zijn je er niet eens van bewust, hoezeer jullie desondanks niet bereid zijn, de gave van het geloof van God te vragen. Daarom ben Ik met jullie, mijn lieve kinderen, om jullie te helpen, mijn boodschappen te begrijpen en ze in leven om te zetten. Bid, bid, bid, en alleen maar in geloof en door gebed zal je ziel vrede vinden en de wereld zal de vreugde vinden om met God te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 september 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook in deze onrustige tijd roep ik jullie tot gebed op. Mijn lieve kinderen, bid voor de vrede, opdat iedere mens in de wereld de liefde tot de vrede mag voelen. Alleen wanneer de ziel de vrede in God vindt, voelt ze zich tevreden en zal de liefde de wereld in beginnen te stromen. En op een bijzondere wijze, mijn lieve kinderen,zijn jullie opgeroepen om de vrede te beleven en ervan te getuigen - vrede in jullie harten en in jullie gezinnen - en door jullie zal de vrede ook in de wereld beginnen te stromen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 2 oktober 2002
Toen onze Vrouw kwam, beschreef Mirjana haar als diepbedroefd. Ze gaf de volgende boodschap:
"Lieve kinderen, bid, bid, bid voor diegenen die niet de liefde van God voelen." (www.medjugorje.eu) (volgende toevoeging is 2-1-2003)

Vrijdag 25 oktober 2002

Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot gebed op. Mijn kinderen, geloof dat door eenvoudig gebed wonderen bewerkt kunnen worden. Door jullie gebed openen jullie je hart voor God en doet Hij wonderen in je leven. Door naar de vruchten te kijken wordt je hart vervuld van vreugde en dankbaarheid jegens God voor alles wat Hij in jullie leven doet en door jullie voor anderen. Bid en geloof, mijn kinderen; God geeft jullie genaden en jullie zien het niet. Bid en jullie zullen het zien. Moge je dag gevuld zijn met gebed en dankzegging voor alles wat God jullie geeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 november 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot omkeer op. Mijn lieve kinderen, open je hart voor God door de heilige biecht en breng je ziel in gereedheid, opdat de kleine Jezus opnieuw in je hart geboren kan worden. Sta Hem toe, je te veranderen en jullie op de weg van de vrede en de vreugde te leiden. Mijn lieve kinderen, kies voor het gebed. Moge je hart vooral nu, in deze genadevolle tijd, vurig naar het gebed verlangen. Ik ben jullie nabij en spreek voor jullie ten beste bij God. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 december 2002
Tot Marija: - Lieve kinderen, dit is de tijd van grote genaden, maar ook de tijd van grote beproevingen voor allen die de weg van de vrede willen volgen. Daarom, mijn lieve kinderen, nodig ik jullie opnieuw uit: Bid, bid, bid; niet met woorden, maar met het hart. Beleef mijn boodschappen en bekeer je. Wees je bewust van deze gave dat God mij toegestaan heeft, bij jullie te zijn, vooral vandaag, nu ik de kleine Jezus - de Koning van de Vrede - in mijn armen heb. Ik zou jullie de vrede willen geven, en jullie dragen hem in je hart en schenken hem aan de anderen, totdat Gods vrede in de wereld begint te heersen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

2003


Donderdag 2 januari 2003
Mirjana ontving de volgende boodschap van Onze Lieve Vrouw met instructies om niet-gelovigen te helpen:
"Lieve kinderen, zoals een moeder haar kinderen uitnodigt, nodigde ik jullie uit en jullie gaven gehoor aan mij. Sta me toe jullie hart met liefde te vullen, zodat het een hart wordt van liefde dat jullie zonder reserve aan anderen zullen geven. Op die manier zullen jullie me het beste helpen bij mijn missie om diegenen van mijn kinderen te bekeren die nog niet de liefde van God en de liefde van mijn Zoon hebben ondervonden. Dank jullie!" (www.medjugorje.eu) (volgende toevoeging wordt 2 oktober 2003)

Zaterdag 25 januari 2003

Tot Marija: - Lieve kinderen, met deze boodschap roep ik jullie opnieuw op om voor de vrede te bidden. Vooral nu de vrede in een crisis verkeert, moeten jullie degenen zijn die bidden en van de vrede getuigen. Mijn lieve kinderen, wees vrede in deze wereld zonder vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 februari 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op om te bidden en te vasten voor de vrede. Zoals ik jullie al heb gezegd en nu herhaal, mijn lieve kinderen, alleen met gebed en vasten kunnen zelfs oorlogen worden voorkomen. De vrede is een kostbare gave van God. Zoek, bid en je zult haar ontvangen. Spreek over de vrede en draag de vrede in je hart. Verzorg haar als een bloem die water, tederheid en licht nodig heeft. Wees degenen die de vrede naar anderen brengen. Ik ben met jullie en doe een goed woord voor jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Mirjana Soldo, dinsdag 18 maart 2003
Dit jaar hadden zich duizenden pelgrims verzameld om de rozenkrans te bidden in de Cenacolo-gemeenschap in Medjugorje. De verschijning begon om 8.55 uur en duurde tot 9.02 uur. De Moeder Gods gaf de volgende boodschap: - Lieve kinderen, vooral in deze heilige tijd van boete en gebed roep ik jullie op om een keuze te maken! God heeft jullie de vrije wil gegeven om te kiezen voor het leven of de dood. Luister met het hart naar mijn boodschappen, opdat jullie inzien wat jullie moeten doen en hoe jullie de weg naar het leven zullen vinden. Mijn kinderen, zonder God kunnen jullie niets; vergeet dit geen enkel ogenblik! Want wat zijn jullie en wat zullen jullie op aarde zijn als jullie erin terugkeren? Maak God niet boos, maar volg mij naar het leven. Dank dat jullie hier zijn!

Dinsdag 25 maart 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, voor de vrede te bidden. Bid met het hart, kleine kinderen, en geef de hoop niet op, want God bemint Zijn schepselen. Hij verlangt jullie, ieder afzonderlijk, te redden door mijn komst hier. Ik roep jullie naar de weg van de heiligheid. Bid, en in het gebed staan jullie voor Gods Wil open; zo verwezenlijken jullie, bij alles wat jullie doen, het plan van God in jullie en door jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Vrijdag 25 april 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep jullie ook vandaag op om jezelf te openen voor het gebed. In de voorbije vastentijd hebben jullie begrepen, hoe klein jullie zijn en hoe klein je geloof is. Kindertjes, kies ook vandaag voor God, opdat Hij in jullie en door jullie de harten van de mensen verandert en ook jullie eigen harten. Wees vreugdevolle dragers van de verrezen Jezus in deze onrustige wereld, die vurig verlangt naar God en naar alles dat van God komt. Mijn lieve kinderen, ik ben met jullie en bemin jullie met een bijzondere liefde. Dank, dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 mei 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Vernieuw je persoonlijke gebed en bid speciaal tot de Heilige Geest opdat Hij jullie helpt om met het hart te bidden. Ik spreek voor jullie allen ten beste, mijn lieve kinderen, en roep jullie allen tot bekering op. Als jullie je bekeren, zullen ook allen om jullie heen vernieuwd worden en zal het gebed een vreugde voor hen zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 juni 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie met grote vreugde op, naar mijn boodschappen te leven. Ik ben met jullie en ik dank jullie dat jullie in leven omgezet hebben, wat ik jullie zeg. Ik roep jullie op, met nieuwe begeestering en blijdschap, mijn boodschappen nog meer te verwezenlijken. Moge het gebed je dagelijkse bezigheid zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Vrijdag 25 juli 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot gebed op. Mijn lieve kinderen, bid totdat het gebed jullie tot vreugde wordt. Alleen zo zal ieder van jullie de vrede in het hart ontdekken en jullie ziel zal tevreden zijn. Jullie zullen de behoefte bemerken, de liefde, die jullie in jullie harten en in jullie leven gewaar wordt aan anderen te getuigen. Ik ben met jullie en doe voorspraak bij God voor jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 augustus 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, God in je hart voor alle genaden te danken, die Hij jullie geeft; en ook voor de tekenen en kleuren die er in de natuur zijn. God zou jullie graag dichter naar Zich toe brengen en Hij spoort jullie aan, Hem eer en dank te betuigen. Daarom roep ik jullie opnieuw op, mijn lieve kinderen: bid, bid, bid en vergeet niet dat ik met jullie ben. Ik spreek bij God zo lang ten beste voor ieder van jullie tot je vreugde in Hem volkomen is. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Donderdag 25 september 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, dichter bij mijn hart te komen. Alleen zo zullen jullie het geschenk van mijn aanwezigheid hier te midden van jullie begrijpen. Ik zou jullie, mijn lieve kinderen, naar het Hart van mijn Zoon Jezus willen leiden. Maar jullie bieden weerstand en willen je hart niet openen voor het gebed. Ik roep jullie opnieuw op, mijn lieve kinderen: Wees niet doof, maar begrijp mijn oproep die voor jullie redding is. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 oktober 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op, dat jullie je aan mijn Hart en het Hart van Jezus toewijden. Ik wens jullie allen, mijn lieve kinderen, op de weg van de bekering en de heiligheid te leiden. Alleen zo kunnen wij door jullie zo veel mogelijk zielen op de weg van de verlossing leiden. Aarzel niet, mijn lieve kinderen, maar zeg met je hele hart: "Ik wil Jezus en Maria helpen opdat zo veel mogelijk broeders en zusters de weg van de heiligheid leren kennen", Zo zullen jullie de voldoening ervaren, vrienden van Jezus te zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Dinsdag 25 november 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep jullie op dat deze tijd een nog grotere aansporing tot gebed mag zijn. Bid in deze tijd, mijn lieve kinderen, dat Jezus in alle harten geboren mag worden, vooral ook in degenen die Hem niet kennen. Wees liefde, vreugde en vrede in deze wereld zonder vrede. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Donderdag 25 december 2003
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag zegen ik jullie allen met mijn Zoon Jezus in mijn armen en ik breng Hem, die de Koning van de Vrede is, naar jullie, opdat Hij jullie Zijn vrede schenkt. Ik ben met jullie en bemin jullie allemaal, mijn lieve kinderen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

2004


Zondag 25 januari 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op om te bidden. Bid, lieve kinderen, speciaal voor al degenen die Gods liefde niet hebben leren kennen. Bid dat zij hun harten openen en dichter bij mijn Hart en het Hart van mijn Zoon komen, opdat wij hen in mensen van vrede en liefde kunnen veranderen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Woensdag 25 februari 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie als nooit tevoren op om je hart te openen voor mijn boodschappen. Lieve kinderen, wees degenen die zielen naar God trekken en niet degenen die hen wegvoeren. Ik ben met jullie en bemin jullie met een bijzondere liefde. Dit is een tijd van boete en bekering. Uit de grond van mijn hart roep ik jullie op om van mij te zijn met heel je hart en dan zullen jullie zien dat jullie God groot is, want Hij zal je een overvloed aan zegeningen en vrede geven. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan de zieneres Mirjana Soldo, donderdag 18 maart 2004
Lieve kinderen, ook vandaag, terwijl ik naar jullie kijk met een hart vol liefde, wil ik jullie graag zeggen, kleine kinderen, dat hetgeen jullie met volharding zoeken en waarnaar jullie verlangen, voor je ligt. Het volstaat om mijn Zoon, in een gezuiverd hart, op de eerste plaats te stellen en dan zullen jullie in staat zijn om te zien. Luister naar mij en sta mij toe om jullie er op moederlijke wijze naar toe te leiden.

Donderdag 25 maart 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, je open te stellen voor het gebed. Vooral nu, in deze genadevolle tijd, mijn lieve kinderen, open je hart en bewijs de Gekruisigde je liefde. Alleen zo zullen jullie de vrede ontdekken en zal het gebed uit je hart de wereld in beginnen te stromen. Wees een voorbeeld, mijn lieve kinderen, en een aansporing tot het goede. Ik ben dicht bij jullie en ik bemin jullie allen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 april 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, mijn boodschappen nog sterker te beleven in nederigheid en liefde, opdat de Heilige Geest jullie met Zijn genade en kracht vervult. Alleen op deze wijze zullen jullie getuigen van vrede en vergeving zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven!

Dinsdag 25 mei 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag dring ik er op aan dat jullie je aan het Hart van mijn Zoon Jezus en aan mijn Hart toewijden. Alleen zo zullen jullie iedere dag meer van mij zijn en zullen jullie elkaar steeds meer tot heiligheid inspireren. Zo zal er vreugde in je hart heersen en jullie zullen dragers van vrede en liefde zijn.
Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

23e Verjaardag van de verschijningen, vrijdag 25 juni 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag is er vreugde in mijn hart. Ik zou jullie willen danken omdat jullie mijn plan realiseerbaar maken. Ieder van jullie is belangrijk, daarom, mijn lieve kinderen, bid en verheug je met mij om ieder hart dat zich bekeerd heeft en een instrument van vrede in de wereld is geworden.
Gebedsgroepen zijn krachtig, en door hen kan ik zien, mijn lieve kinderen, dat de Heilige Geest in de wereld werkt.
Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zondag 25 juli 2004

Tot Marija: - Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op: sta open voor mijn boodschappen. Mijn lieve kinderen, ik wil jullie allemaal dichter bij mijn Zoon Jezus brengen; bid en vast daarom. Ik roep jullie vooral op om voor mijn intenties te bidden, zodat ik jullie aan mijn Zoon kan aanbieden. Hij zal jullie harten veranderen en openen voor de liefde. Wanneer jullie liefde in je hart hebben, zal ook de vrede in jullie wonen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Woensdag 25 augustus 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ik roep jullie allemaal op tot de bekering van het hart. Neem, net als in de eerste dagen dat ik hier kwam, het besluit om helemaal anders te gaan leven. Zo zullen jullie, mijn lieve kinderen, de kracht hebben om te knielen en jullie hart voor God te openen. God zal jullie gebed horen en verhoren. Ik spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

Zaterdag 25 september 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, liefde te zijn daar waar haat is, en voedsel waar honger is. Open je hart, mijn lieve kinderen, en laat je handen uitgestrekt en vrijgevig zijn, opdat door jullie ieder schepsel God de Schepper dankt. Bid, lieve kinderen, en open je hart voor Gods liefde, maar jullie kunnen het niet als jullie niet bidden. Daarom: bid, bid, bid. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Maandag 25 oktober 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, dit is een tijd van genade voor de gezinnen en daarom roep ik jullie op, het gebed te vernieuwen. Moge Jezus in het hart van jullie gezin zijn. Leer in gebed alles wat heilig is lief te hebben. Volg het leven van de heiligen na, opdat zij voor jullie aansporing en leraar op de weg naar heiligheid mogen zijn. Moge ieder gezin een getuige van liefde worden in deze wereld zonder gebed en vrede. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Donderdag 25 november 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze tijd roep ik jullie allen op om voor mijn intenties te bidden. Bid in het bijzonder, mijn lieve kinderen, voor degenen die Gods liefde nog niet hebben leren kennen en die God de Verlosser niet zoeken. Jullie, mijn lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen en breng hen door je voorbeeld dichter bij mijn Hart en het Hart van mijn Zoon. God zal jullie met genaden en alle zegen belonen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Zaterdag 25 december 2004
Tot Marija: - Lieve kinderen, met grote vreugde breng ik jullie ook vandaag mijn Zoon Jezus in mijn armen, die jullie zegent en tot vrede oproept. Bid, lieve kinderen, en wees in elke situatie moedige getuigen van de Blijde Boodschap. Alleen zo zal God je zegenen en je alles geven wat jullie Hem in geloof vragen. Ik ben met jullie zolang als de Almachtige het mij toestaat. Met grote liefde spreek ik voor ieder van jullie ten beste.
Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.


Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Jakov Colo.
De Moeder Gods kwam met het Kind Jezus op haar arm. De verschijning begon om 14.30 uur en duurde zeven minuten. De Moeder Gods gaf de volgende boodschap: “Lieve kinderen! Vandaag, op de dag van genade, met de kleine Jezus in mijn armen, roep ik jullie op een bijzondere wijze op: Open je hart en begin te bidden. Mijn lieve kinderen, vraag Jezus dat Hij in ieder van jullie harten geboren wordt. En moge Hij in je leven beginnen te heersen. Vraag Hem om de genade dat jullie Hem altijd en in iedere mens kunnen herkennen. Mijn lieve kinderen, zoek door Jezus de liefde, want alleen met de liefde van God kun je God en alle mensen beminnen. Ik draag jullie allemaal in mijn Hart en geef jullie mijn moederlijke zegen.

2005


Dinsdag 25 januari 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, in deze genadetijd roep ik jullie opnieuw op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid voor de eenheid van de christenen, opdat allen een van hart zijn. De eenheid zal werkelijk onder jullie zijn voor zover jullie zullen bidden en vergeven. Vergeet het niet: de liefde zal alleen overwinnen als jullie bidden, en jullie harten zullen open gaan. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Vrijdag 25 februari 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om mijn uitgestrekte handen te zijn in deze wereld die God op de laatste plaats stelt. Jullie, kindertjes, stel God op de eerste plaats in je leven. God zal jullie zegenen en jullie de kracht geven om van Hem te getuigen, de God van liefde en van vrede. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste. Kindertjes, vergeet niet dat ik jullie bemin met een innige liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan de zieneres Mirjana Soldo, vrijdag 18 maart 2005
Dit jaar waren er verscheidene duizenden pelgrims verzameld bij de drugsverslaafden van de Gemeenschap Cenacolo in Medjugorje. De verschijning duurde van 14.09 tot 14.14 uur en O.L.Vrouw gaf de volgende boodschap: - Lieve kinderen, Ik kom naar jullie als de Moeder die bovenal van haar kinderen houdt. Mijn kinderen, ik wens jullie te leren, ook lief te hebben. Ik bid hiervoor. Ik bid dat jullie mijn Zoon zullen herkennen in ieder van je naasten. De weg naar mijn Zoon, die ware vrede en liefde is, voert door de liefde voor alle naasten. Mijn kinderen, bid en vast opdat je hart zich opent voor deze intentie van mij.

Goede Vrijdag 25 maart 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie tot liefde op. Mijn lieve kinderen, bemin elkaar met de liefde van God. In ieder ogenblik, in vreugde en in verdriet, moge de liefde overheersen, en zo zal de liefde in jullie harten beginnen te regeren. De verrezen Jezus zal met jullie zijn en jullie zullen Zijn getuigen zijn. Ik zal me met jullie verheugen en jullie met mijn moederlijke mantel beschermen. Vooral, mijn lieve kinderen, zal ik met liefde naar je dagelijkse bekering kijken. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

Daags na het overlijden van Paus Johannes Paulus II, zondag 3 april 2005
Ivan Dragicevic, een van de zieners van Medjugorje, heeft naar eigen zeggen bij een verschijning van de Moeder Gods op zondag 3 april 2005 ook Paus Johannes Paulus II gezien. Dit berichtte de Kroatische krant ‘Slobodna Dalmacija’ op 7 april. Volgens Ivan kwam de Moeder Gods eerst alleen. Na een kort gebed verscheen links van haar de Paus, jong, glimlachend, in het wit met een gouden ceintuur.(In de fax van zuster Emmanuel staat "gouden mantel") De Moeder Gods keek naar hem, glimlachte en sprak: “Dat is mijn zoon, hij is bij mij.” De verschijning vond in een kerk in New Hampshire (USA) plaats en duurde acht minuten. Na bekendmaking van de gebeurtenis door Ivan werd de ziener in Boston (USA), waar hij zich momenteel bevindt, door duizenden telefoontjes bedolven. “Nu heb ik hier niets meer aan toe te voegen behalve wat ik al over de verschijning van zondag heb gezegd”, benadrukte Ivan volgens de Kroatische krant.

Maandag 25 april 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Door het gebed en het lezen van de Heilige Schrift moge de Heilige Geest, die jullie zal vernieuwen, in jullie gezinnen komen. Zo zullen jullie godsdienstleraren in je gezin worden. Door het gebed en jullie liefde zal de wereld een betere weg nemen en zal de liefde in de wereld beginnen te heersen. Dank dat jullie gehoor gegeven hebben aan mijn oproep.

Woensdag 25 mei 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op, nederig volgens mijn boodschappen te leven. Getuig er speciaal nu van, omdat wij de verjaardag van mijn verschijningen naderen. Mijn lieve kinderen, wees een teken voor degenen die ver van God en Zijn liefde zijn. Ik ben bij jullie en ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg gegeven hebben.

24e Verjaardag van de verschijningen, zaterdag 25 juni 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, vandaag bedank ik jullie voor elk offer dat je voor mijn intenties gebracht hebt. Ik roep jullie op, lieve kinderen, mijn apostelen van vrede en van liefde te zijn in jullie gezinnen en in de wereld. Bid, opdat de Heilige Geest jullie moge verlichten en op de weg van de heiligheid leiden. Ik ben bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie aan mijn oproep aanvaarden.

Jaarlijkse verschijning aan de zieneres Ivanka, zaterdag 25 juni 2005 (voorlopige vertaling)
De verschijning duurde 10 minuten. Ivanka had de verschijning thuis, in aanwezigheid van haar familie, haar man en haar drie kinderen. O. L. Vrouw gaf de volgende boodschap:
Lieve kinderen, bemint elkaar met de liefde van mijn Zoon. Vrede, vrede, vrede.
O.L. Vrouw was blij en sprak met Ivanka over het 6e geheim.

Maandag 25 juli 2005 Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, je dag te vullen met korte en vurige gebeden. Wanneer jullie bidden is je hart open en bemint God jullie met een bijzondere liefde en geeft jullie bijzondere genaden. Daarom, benut deze tijd van genade en wijd hem meer dan ooit aan God. Houd novenen van vasten en zelfverloochening, opdat Satan ver van jullie moge zijn en de genade rondom jullie. Ik ben jullie nabij en spreek bij God voor ieder van jullie ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Donderdag 25 augustus 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op om mijn boodschappen te beleven. Deze tijd heeft God jullie als tijd van genade geschonken. Daarom, mijn lieve kinderen, benut elk ogenblik en bid, bid, bid. Ik zegen jullie allen en houd bij de Allerhoogste voorspraak voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.

Zondag 25 september 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, met liefde roep ik jullie op: bekeer je, zelfs wanneer je ver van mijn hart vandaan bent. Vergeet niet: ik ben je Moeder en ik voel pijn om ieder die ver van mijn hart vandaan is, maar ik laat jullie niet alleen. Ik geloof dat jullie de weg van de zonde kunnen verlaten en voor de heiligheid kiezen. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Dinsdag 25 oktober 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, geloof, bid en bemin, en God zal jullie nabij zijn. Hij zal jullie alle genaden schenken, die jullie aan Hem vragen. Ik ben een geschenk voor jullie, want God staat mij van dag tot dag toe bij jullie te zijn en ieder van jullie met onmetelijke liefde te beminnen. Daarom, lieve kinderen, open je hart in gebed en nederigheid en wees getuigen van mijn aanwezigheid. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Vrijdag 25 november 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op: bid, bid, bid, totdat het gebed leven voor je wordt. Lieve kinderen, in deze tijd bid ik op een bijzondere wijze tot God, opdat Hij jullie de gave van het geloof schenkt. Alleen in het geloof zullen jullie de vreugde om het geschenk van het leven ontdekken, dat God jullie gegeven heeft.
Je hart zal blij zijn, terwijl het aan de eeuwigheid denkt. Ik ben met jullie en bemin jullie met een tedere liefde.
Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden.


Zondag 25 december 2005
Tot Marija: - Lieve kinderen, ook vandaag breng ik jullie in mijn armen de kleine Jezus, de Koning van de Vrede, opdat Hij jullie met Zijn vrede zegent. Mijn lieve kinderen, op een bijzondere wijze roep ik jullie vandaag op, mijn dragers van vrede te zijn in deze wereld zonder vrede. God zal jullie zegenen. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat ik je moeder ben. Met de kleine Jezus in mijn armen zegen ik jullie allen met een speciale zegen.Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden.

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Jakov Colo.
De verschijning begon om 14.45 uur en duurde zeven minuten.
De Moeder Gods gaf de volgende boodschap: “Lieve kinderen! Vandaag, met Jezus in mijn armen, roep ik jullie op een bijzondere wijze op tot bekering. Kinderen, gedurende al de tijd die God mij toestond om bij jullie te zijn, heb ik jullie voortdurend opgeroepen tot bekering. Veel van jullie harten bleven gesloten. Lieve kinderen, Jezus is vrede, liefde en vreugde; besluit daarom nu voor Jezus. Begin te bidden. Bidt tot hem voor het geschenk van de bekering. Lieve kinderen, alleen met Jezus kun je vrede, vreugde en een hart gevuld met liefde hebben. Lieve kinderen, ik hou van jullie. Ik ben jullie moeder en geef jullie mijn moederlijke zegen.”

2006


Zondag 1 januari 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vergeet niet dat ik jullie moeder ben en ik van jullie houd met een moederlijke liefde." (opgenomen video van een pelgrim, Marija spreekt tegen de pelgrims na de verschijning, onder andere in het Engels)

Maandag 2 januari 2006 (voorlopige vertaling) Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, mijn Zoon is geboren, jullie Redder is hier bij jullie. Wat weerhoudt jullie harten om Hem te ontvangen? Hoeveel verkeerde dingen zijn er in jullie harten. Zuiver jullie harten met gebed en vasten. Herken en neem mijn Zoon aan. Alleen Hij kan ware liefde en vrede schenken. Alleen Hij is de weg naar het eeuwige leven. Dank jullie. (www.medjugorje.org.uk/Regions/DisplayAllNews.asp)

Woensdag 25 januari 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, dragers van het Evangelie in jullie gezinnen te zijn. Vergeet niet, lieve kinderen, de Heilige Schrift te lezen. Leg hem op een zichtbare plaats en getuig door je leven dat jullie geloven en dat jullie het Woord van God beleven. Ik ben jullie nabij met mijn liefde en ik spreek ten beste bij mijn Zoon voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Zaterdag 25 februari 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze genadevolle vastentijd roep ik jullie op, je hart te openen voor die gaven die God jullie verlangt te geven. Wees niet gesloten, maar zeg met gebed en offer “ja” tegen God en Hij zal jullie in overvloed geven. Zoals in de lente de aarde opengaat voor het zaad en honderdvoudig vrucht voortbrengt, zo zal je hemelse Vader jullie in overvloed geven. Ik ben met jullie en ik bemin jullie, lieve kinderen, met een tedere liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan de zieneres Mirjana Soldo, zaterdag 18 maart 2006
Dit jaar waren er verscheidene duizenden pelgrims verzameld om de rozenkrans te bidden bij de Cenacolo Gemeenschap in Medjugorje. De verschijning duurde van 13.59 tot 14.04 uur en O.L.Vrouw gaf de volgende boodschap: - "Lieve kinderen, in deze vastentijd, roep ik jullie op tot innerlijke onthouding. De weg daarnaartoe leidt jullie door de liefde, het vasten, het gebed en goede werken. Alleen met volkomen innerlijke onthouding zullen jullie de liefde van God en de tekenen van de tijd, waarin jullie leven, herkennen. Jullie zullen getuigen van deze tekenen zijn en zullen beginnen, daarover te spreken. Daar zou ik jullie toe willen brengen. Dank, dat jullie mij gevolgd hebben."

Zaterdag 25 maart 2006
Tot Marija: - "Moed, lieve kinderen! Ik heb besloten jullie op de weg van de heiligheid te leiden. Verzaak aan de zonde en begin de weg van het heil te gaan, de weg die mijn Zoon gekozen heeft. Door elk van je beproevingen en lijden heen zal God voor jullie de weg van de vreugde vinden. Daarom, bidt, mijn lieve kinderen. Wij zijn jullie met onze liefde nabij. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden!"

Zondag 2 april 2006
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik kom naar jullie omdat ik jullie met mijn eigen voorbeeld het belang van het gebed voor degenen die Gods liefde niet hebben leren kennen, wil laten zien. Jullie vragen jezelf af of jullie mij volgen? Mijn kinderen, herkennen jullie de tekenen van de tijden niet? Praten jullie er niet over? Kom, volg mij. Als Moeder roep ik jullie. Dank dat jullie er gevolg aan gegeven hebben." (e-mail van de e-maillijst van www.childrenofmedjugorje.com, stencil van de Caritas van Birmingham winkel in Medjugorje)

Dinsdag 25 april 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik jullie op, meer vertrouwen in mijn Zoon en mij te hebben. Hij heeft met Zijn dood en Zijn verrijzenis overwonnen, en Hij roept jullie op dat jullie door mij deel van Zijn vreugde zullen zijn. Jullie zien God niet, lieve kinderen, maar wanneer jullie bidden zullen jullie Zijn nabijheid ervaren. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Dinsdag 2 mei 2006 (voorlopige vertaling)
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik kom naar jullie als een moeder. Ik kom naar jullie met een open hart vol van liefde voor jullie, mijn kinderen. Zuivert jullie harten van alles dat jullie verhindert om mij te ontvangen; om de liefde van mijn Zoon te herkennen. Door jullie, verlangt mijn hart te overwinnen - verlangt het te triomferen. Opent jullie harten; ik zal jullie hier naartoe leiden. Dank jullie." (stencil van de Caritas van Birmingham winkel in Medjugorje)

Hemelvaart, donderdag 25 mei 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op, de boodschappen die ik je geef in praktijk te brengen en ernaar te leven. Mijn lieve kinderen, kies voor de heiligheid en denk aan het paradijs. Alleen zo zullen jullie vrede in je hart hebben, die niemand kan vernietigen. De vrede is een geschenk dat God jullie in het gebed geeft. Mijn lieve kinderen, zoek en werk uit alle macht, opdat de vrede in je hart en in de wereld overwint. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden."

Vrijdag 2 juni 2006 (voorlopige vertaling) Na de verschijning deelde Mirjana het volgende mee:
"Onze Lieve Vrouw gaf geen traditionele boodschap. Zij zegende ieder van ons die aanwezig was en alle religieuze voorwerpen die we hadden meegenomen ter zegening.
Met een ernstige uitdrukking op haar gezicht, benadrukte Onze Lieve Vrouw weer de priesterlijke zegen. Met tegelijkertijd pijn en liefde zei Onze Lieve Vrouw:
"Denk eraan, mijn kinderen, dat het mijn Zoon is die jullie zegent. Vat het niet zo licht op."

"Daarna vertelde Onze Lieve Vrouw me over enkele dingen die verondersteld worden te gebeuren en ze zei:
"Er is geen weg zonder mijn Zoon. Denk niet dat jullie vrede en vreugde hebben als jullie Hem niet op de eerste plaats hebben'."
Mirjana zei: "Ik kan niet zeggen dat Onze Lieve Vrouw droevig of blij was; ze was door gedachten in beslag genomen, met liefdevolle zorg op haar gezicht." (e-mail van de e-maillijst van www.childrenofmedjugorje.com, stencil van de Caritas van Birmingham winkel in Medjugorje)

We hebben ook vernomen dat Ivan recentelijk ondervraagd is door Maria Dugandic op Radio Mir. Ivan werd gevraagd over wat er gaat gebeuren ("enkele dingen die verondersteld worden te gebeuren", zie Mirjana's woorden). Ivan zei, "Ja, iets gaat gebeuren. Ik weet wat het is en wanneer het gaat gebeuren". (e-mail van de e-maillijst van www.childrenofmedjugorje.com)

Ivan's gebedsgroep's boodschap, maandag 19 juni 2006 (voorlopige vertaling)
Onze Lieve Vrouw verscheen aan Ivan bij het Blauwe Kruis om 22 uur op 19 juni 2006. Ivan zei dat Onze Lieve Vrouw erg vreugdevol en blij kwam. Onze Lieve Vrouw bad over elkeen gedurende een lange tijd. Het volgende is de boodschap die Onze Lieve Vrouw aan Ivan gaf: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roept de Moeder jullie met vreugde. Ik breng jullie vandaag vrede, draag die vrede naar anderen. Wees, lieve kinderen, mijn dragers van vrede. Ik breng jullie liefde, lieve kinderen, draag die liefde naar anderen. Ook vandaag roep ik jullie op, lieve kinderen, gedurende deze tijd, hernieuw mijn boodschappen; beleef mijn boodschappen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie gevolg hebben gegeven aan mijn oproep."
Denk eraan je op 25 juni toe te wijden aan Jezus en Maria. (stencil van de Caritas van Birmingham winkel te Medjugorje)

25e Verjaardag van de verschijningen, zondag 25 juni 2006 (voorlopige vertaling) Tot Marija: - "Lieve kinderen! Met grote vreugde in mijn hart dank ik jullie voor alle gebeden die jullie deze dagen opgedragen hebben voor mijn intenties. Weet, mijn lieve kinderen, dat jullie er geen spijt van zullen hebben, noch jullie noch jullie kinderen. God zal jullie belonen met grote genaden en jullie zullen het eeuwige leven winnen. Ik ben bij jullie en dank al diegenen die gedurende deze jaren mijn boodschappen hebben aangenomen, ze in hun leven binnen hebben laten stromen en voor heiligheid en vrede hebben besloten. Dank jullie dat jullie gevolg hebben gegeven aan mijn oproep!"

Jaarlijkse verschijning aan de zieneres Ivanka, zondag 25 juni 2006 (voorlopige vertaling)
De verschijning duurde zeven minuten. Ivanka had de verschijning thuis in aanwezigheid van haar familie, haar echtgenoot en haar drie kinderen. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:
"Lieve kinderen, dank jullie dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven. Bidt, bidt, bidt."
Onze Lieve Vrouw was vreugdevol en sprak over het zevende geheim.

Zondag 2 juli 2006 (voorlopige vertaling)
Op 2 juli ontving Mirjana haar maandelijkse verschijning in het Cenacolo, in aanwezigheid van een grote menigte. Op het eind van de verschijning, deelde Mirjana met degene die aanwezig waren deze boodschap:
"Lieve kinderen, God schiep jullie met een vrije wil om te begrijpen en te kiezen: Leven of Dood. Ik verlang als een moeder, met moederlijke liefde, dat jullie begrijpen en het Leven kiezen. Mijn kinderen, misleidt jullie zelf niet met valse vrede en valse vreugde. Sta mij toe, mijn kinderen, om jullie de ware weg te laten zien, de weg die naar het leven leidt -- mijn Zoon. Dank jullie wel!" (maandelijks verslag van 15 juli 2006 van zr. Emmanuel op www.childrenofmedjugorje.com)

Dinsdag 25 juli 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, denk in deze dagen niet alleen aan rust voor het lichaam, maar maak ook tijd vrij voor je ziel, lieve kinderen. Moge de Heilige Geest in de stilte tot jullie spreken, en sta Hem toe om jullie te bekeren en te veranderen. Ik ben met jullie en spreek bij God ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Woensdag 2 augustus 2006
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in deze onrustige tijd kom ik naar jullie toe, om jullie de weg van de vrede te tonen. Ik hou van jullie met een onmetelijk grote liefde en ik wil dat jullie van elkaar houden en in elke medemens mijn Zoon zien, die zelf de Liefde zonder einde is. De weg naar vrede gaat alleen, alleen via de liefde. Geef mij je hand, geef je moeder je hand, en laat mij jullie leiden. Ik ben de Koningin van de Vrede. Ik bedank jullie!"

Mirjana voegde er nog aan toe: "Na een lange onderbreking heb ik de hemel weer open zien gaan en heb ik de drie tekenen gezien: het kruis, het hart, en de zon". (Die drie tekens worden elke keer gegeven aan de zieners die de Gospa elke dag zien. Het was dus erg lang geleden dat Mirjana ze gezien had. Mirjana heeft geen uitleg gegeven bij het symbolisch karakter van deze drie tekens, want ze spreken gewoon voor zich.) (www.medjugorje.nl, fax van zr. Emmanuel van 15 augustus 2006)

Vrijdag 25 augustus 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op tot bidden, bidden, bidden! Alleen in gebed zullen jullie mijn Zoon en mij nabij zijn en jullie zullen zien, hoe kort dit leven is. In je hart zal het verlangen naar de Hemel worden geboren. Vreugde zal in je hart beginnen te heersen en het gebed zal als een rivier stromen. In je woorden zal alleen dank aan God zijn, omdat Hij jullie heeft geschapen en het verlangen naar heiligheid zal werkelijkheid voor jullie worden. Dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven."

Zaterdag 2 september 2006
De maandelijkse verschijning die Mirjana op 2 september had was heel vredig, ja zelfs vreugdevol. Na de verschijning vertelde Mirjana dat de Gospa die keer geen klassieke boodschap gegeven had, maar wel deze: "Jullie weten dat wij hier bijeen gekomen zijn opdat ik jullie zou kunnen helpen om de liefde van God beter te begrijpen!".

Daarna sprak de Gospa met Mirjana over de toekomst. Later zei ze ook nog: "Ik breng jullie samen onder mijn moederlijke mantel om jullie te helpen begrijpen hoe liefdevol en groots God is. Lieve kinderen, God is groot! Groot zijn zijn daden! Laat jullie niet wijsmaken dat jullie ook maar iets kunnen doen zonder Hem. Niet eens de ene voet voor de andere zetten kunnen jullie alleen, lieve kinderen. Ga naar Hem op weg en wees getuigen van Zijn liefde. Ik ben bij jullie. Bedankt!" (www.medjugorje.nl, fax van zr. Emmanuel van 15 september 2006)

Maandag 25 september 2006

Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met jullie en ik roep jullie allen tot volkomen bekering op. Kies voor God, mijn lieve kinderen, en jullie zullen in God de vrede vinden, die je hart zoekt. Volg het leven van de heiligen na en mogen zij een voorbeeld voor jullie zijn, en ik zal jullie aansporen zolang de Almachtige mij toestaat, bij jullie te zijn. Dank dat jullie mijn boodschap aanvaarden."

Maandag 2 oktober 2006
Op 2 oktober had Mirjana haar maandelijkse verschijning. Na de verschijning deelde ze de volgende boodschap met ons:
"Lieve kinderen, in deze tijden kom ik tot jullie om jullie op te roepen tot de eeuwigheid. Het is een oproep tot liefde. Ik roep jullie op tot liefhebben, want alleen doorheen de liefde zullen jullie de Liefde van God leren kennen. Velen denken dat zij in God geloven en dat zij zijn geboden kennen. Zij proberen om te leven volgens die regels, maar vergeten het belangrijkste: zij houden niet van Hem. Kinderen, bid en vast. Dat is de weg die jullie zal helpen om je hart open te stellen en om lief te hebben. De eeuwigheid verdien je alleen doorheen de liefde voor God. Ik ben bij jullie. Ik zal jullie met moederlijke liefde begeleiden. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben."

Op het einde voegde de Gospa er nog aan toe: "Mijn kinderen, de handen van een priester zijn de gezegende handen van mijn Zoon. Heb er eerbied voor." (nieuwsbrief zr. Emmanuel 15 oktober 2006, www.medjugorje.nl)

Woensdag 25 oktober 2006

Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag heeft de Heer mij toegestaan, jullie opnieuw te zeggen dat jullie in een tijd van genade leven. Jullie zijn je er niet van bewust, mijn lieve kinderen, dat God jullie een grote kans biedt, je te bekeren en in vrede en liefde te leven. Jullie zijn zo blind en zo gehecht aan aardse dingen en jullie denken aan het aardse leven. God heeft mij gezonden om jullie naar het eeuwig leven te leiden. Mijn lieve kinderen, ik ben niet moe, ofschoon ik zie dat jullie harten bezwaard en moe zijn jegens alles wat genade en een gave is. Dank dat jullie mijn oproep aanvaard hebben." (www.medjugorje.nl)

Donderdag 2 november 2006
Op 2 november had de zienster Mirjana haar maandelijkse verschijning. Na de verschijning gaf zij de volgende boodschap door:
"Lieve kinderen, mijn komst naar jullie is de liefde van God. God stuurt mij om jullie te waarschuwen en jullie de juiste weg te tonen. Sluit jullie ogen niet voor de waarheid, mijn kinderen. Jullie tijd is beperkt. Laat je niet misleiden. De weg waarheen ik jullie wil leiden is de weg van vrede en liefde. Het is de weg die leidt naar mijn Zoon, jullie God. Geef mij jullie hart, dan kan ik er plaats in maken voor mijn Zoon. Zo worden jullie mijn apostelen -- apostelen van vrede en liefde. Dank!"

 Op het einde zei de Gospa nog: "Vergeet jullie herders niet in jullie gebed!" (nieuwbrief zr. Emmanuel 15 november 2007, www.medjugorje.nl)

Zaterdag 25 november 2006

Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op: bid, bid, bid. Mijn lieve kinderen, wanneer jullie bidden zijn jullie dicht bij God en geeft Hij jullie het verlangen naar de eeuwigheid. Dit is de tijd waarin jullie meer over God kunnen spreken en meer voor God doen. Daarom, mijn lieve kinderen, bied geen weerstand, maar sta Hem toe, jullie te leiden, te veranderen en in je leven te komen. Vergeet niet dat jullie reizigers op de weg naar de eeuwigheid zijn. Daarom, mijn lieve kinderen, sta God toe dat Hij jullie leidt zoals een herder zijn kudde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden."

Zaterdag 2 december 2006
Op 2 december ontving Mirjana haar maandelijkse verschijning.  Zij deelde ons de volgende boodschap mede:
"Liefste kinderen, in deze vreugdevolle tijd van verwachting van mijn Zoon,  wens ik dat alle dagen van uw aards leven een blijde verwachting van mijn Zoon zouden zijn. Ik roep u op tot heiligheid. Ik roep u op om apostels te zijn van de heiligheid, opdat door u het Goede Nieuws iedereen die u ontmoet zou verlichten.  Bid en vast en ik zal bij u zijn. Dank U!"

Op het einde beklemtoonde de Heilige Maagd opnieuw de belangrijkheid van de priesterlijke zegen, want zegde Zij "het is de zegening van mijn Zoon." (nieuwsbrief Jules Jacomen, België -  jules.suzy apestaart pandora punt be)

Maandag 25 december 2006
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag breng ik jullie de pasgeboren Jezus in mijn armen. Hij die de Koning van hemel en aarde is, Hij is jullie vrede. Mijn lieve kinderen, niemand kan jullie de vrede geven behalve Hij die de Koning van de vrede is. Daarom, aanbid Hem in je hart, kies voor Hem en je zult vreugde hebben in Hem. Hij zal jullie zegenen met Zijn zegen van de vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Tijdens de jaarlijkse verschijning aan Jakov Colo:


"Lieve kinderen, vandaag is het een grote dag van vreugde en vrede. Verheugt jullie met mij! Kinderen, ik roep jullie op een bijzondere manier op tot heiligheid in uw families. Ik verlang, kinderen dat elk van jullie familie heilig zou zijn, dat de vreugde van God en de vrede, die God jullie vandaag op een bijzondere manier zendt, zou beginnen heersen en zich vestigen in jullie families. Kinderen, open jullie harten vandaag, op deze dag van genade. Beslis voor God en plaatst Hem op de eerste plaats in jullie families. Ik ben jullie moeder, ik hou van jullie en geef jullie mijn moederlijke zegen." (http://www.medjugorje.ws/nl/messages/annual.jakov/)

2007


Dinsdag 2 januari 2007
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik smeek jullie: laat in deze heilige tijd, die vervuld is van Gods genade en Gods liefde die mij naar jullie stuurt, jullie hart niet van steen zijn. Laat het vasten en het gebed jullie wapens zijn om dichter te komen bij Jezus, mijn Zoon, en om Hem te leren kennen. Volg mij en mijn lichtend voorbeeld. Ik zal jullie helpen. Ik ben bij jullie. Dank!"

Mirjana voegde daar nog aan toe: "Tijdens de hele verschijning zag de Gospa er erg verdrietig uit. Zij vertelde me dingen waar ik nog niets over mag zeggen. Zij heeft ons gezegend en ook de religieuze voorwerpen. Haar gelaatsuitdrukking was bijzonder ernstig toen ze het belang van de priesterlijke zegen onderstreepte. Ze vroeg ons om te bidden en te vasten voor onze priesters." (nieuwsbrief van zr. Emmanuel van 15 januari 2007, www.medjugorje.nl)

Donderdag 25 januari 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, plaats de Heilige Schrift op een zichtbare plaats in uw gezin en lees erin. Zo zult u het gebed met het hart leren kennen en uw gedachten zullen bij God zijn. Vergeet niet dat ge vergankelijk zijt zoals een bloem op het veld, die van ver zichtbaar is maar in een ogenblik verdwijnt. Lieve kinderen laat, waar u ook voorbijkomt, een teken van goedheid en liefde achter en God zal U overvloedig met Zijn genade zegenen. Dank u dat u aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." (nieuwsbrief Jules Jacomen, België -  jules.suzy apestaart pandora punt be)

Vrijdag 2 februari 2007
Op 2 februari ontving Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning privé thuis. Zij gaf geen boodschap door na de verschijning. Elk jaar, in februari, trekt zij voordeel uit het kleinere aantal pelgrims om deze grote ontmoeting in de privacy van haar slaapkamer te beleven. (vertaling van nieuwsbrief van 15 februari 2007 van zr. Emmanuel, www.childrenofmedjugorje.com).

Zondag 25 februari 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, open je hart voor de barmhartigheid van God in deze Vastentijd. De hemelse Vader wenst ieder van jullie te bevrijden uit de slavernij van de zonde. Daarom, mijn lieve kinderen, benut deze tijd goed, doe afstand van de zonde door de ontmoeting met God in de biecht en besluit tot heiligheid. Doe dit uit liefde tot Jezus die jullie allen door Zijn Bloed verlost heeft, opdat jullie gelukkig en in vrede mogen zijn. Vergeet niet, lieve kinderen, dat je vrijheid je zwakheid is; volg daarom mijn boodschappen in ernst. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Vrijdag 2 maart 2007
Op 2 maart ontving Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het openbaar bij de gemeenschap Cenacolo. Na de verschijning zei ze dat de Gospa erg beslist was. Ze zei "Vandaag zal ik jullie spreken over wat jullie zijn vergeten:
Lieve kinderen! Mijn naam is liefde. Dat ik voor zo lange tijd bij u ben,  is liefde, want de Grote Liefde zendt mij. Ik vraag van jullie hetzelfde. Ik vraag voor liefde in uw families. Ik vraag dat u liefde herkent in uw broeder. Alleen op deze wijze, door de liefde, zult ge het gelaat van de grote Liefde zien. Moge vasten en gebed uw gidsende ster zijn.  Open uw hart voor Liefde, namelijk voor Redding. Dank u."
(nieuwsbrief Jules Jacomen, België -  jules.suzy apestaart pandora punt be)

Zondag 18 maart 2007Dit jaar waren duizenden pelgrims voor het gebed verzameld in de 'Gemeenschap van het Cenacolo'. De verschijning is begonnen om 14.07 uur en heeft geduurd tot 14.12 uur. De Heilige Maagd heeft de volgende boodschap gegeven:
"Lieve Kinderen, Ik kom naar jullie als een moeder met geschenken. Ik kom met liefde en barmhartigheid. Lieve kinderen, Ik heb een groot hart en ik verlang er naar dat jullie gezuiverde harten door vasten en gebed in het mijne komen. Ik verlang er naar dat onze harten samen, door de liefde, zouden triomferen. Ik zou willen dat jullie, doorheen deze triomf, de echte Waarheid, de echte Weg en het echte Leven zien. Ik zou willen dat jullie mijn Zoon zien. Ik dank jullie."
De Heilige Maagd heeft ons allen gezegend, evenals de religieuze voorwerpen die we bij ons hadden. Opnieuw heeft ze benadrukt dat dit 'slechts' haar zegen is en ze heeft ons dagelijks gebed gevraagd voor hen die (volgens de eigen woorden van de Heilige Maagd) "door haar Zoon zijn gekozen en gezegend". Mirjana heeft dit verduidelijkt door te zeggen dat hier de priesters worden bedoeld. (nieuwsbrief Jules Jacomen, België -  jules.suzy apestaart pandora punt be)

Feest van Maria Boodschap, zondag 25 maart 2007
Tot Marija: -  "Lieve kinderen, Ik wil jullie van ganser harte danken voor je vastenoffers. Ik zou je willen aansporen om door te gaan, met een open hart het vasten te beleven. Door vasten en versterving, lieve kinderen, zullen jullie sterker zijn in het geloof. In God zul je de ware vrede vinden door het dagelijks gebed. Ik ben bij jullie en ik ben niet vermoeid. Ik zou jullie allemaal met mij mee willen nemen naar de hemel, kies daarom dagelijks voor heiligheid. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Maandag 2 april 2007
Op 2 april heeft Mirjana haar maandelijkse verschijning gehad in het Cenakel. Na afloop van de verschijning gaf ze ons de volgende boodschap: “Lieve kinderen, sluit je hart niet voor de Goddelijke Barmhartigheid, die al zo lang over jullie wordt uitgestort. Sta mij toe om jullie hart in deze bijzondere tijd van gebed om te vormen, zodat jullie me kunnen helpen mijn Zoon in alle harten te laten verrijzen, en mijn hart te laten overwinnen. Ik dank jullie.”
De heilige Maagd voegde er aan toe: “Jullie herders hebben jullie gebed nodig.” De Gospa heeft er nogmaals op gewezen dat ze ons haar moederlijke zegen geeft, maar dat de krachtigste zegen die van de priester is. (www.medjugorje.nl)

Woensdag 25 april 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Open je hart. Deze tijd waarin ik bij jullie ben is een tijd van genade, maak er goed gebruik van. Zeg: “Dit is de tijd voor mijn ziel.” Ik ben met jullie en bemin jullie met een onmetelijke liefde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Woensdag 2 mei 2007
Op 2 mei had Mirjana Soldo in het Cenakel haar maandelijkse openbare verschijning. Na de verschijning gaf zij de volgende boodschap: “Lieve kinderen, vandaag kom ik naar jullie toe met een moederlijke wens: dat jullie mij je hart zouden geven. Mijn kinderen, doe dat in volledig vertrouwen en zonder vrees. Ik zal in jullie hart mijn Zoon en zijn barmhartigheid leggen. Dan zullen jullie met andere ogen kijken naar de wereld om je heen. Jullie zullen je naaste zien. Jullie zullen zijn pijn en lijden aanvoelen. Jullie zullen het hoofd niet afwenden van degenen die lijden, want mijn Zoon wendt het hoofd af van degenen die zo handelen. Kinderen, aarzel niet." (www.medjugorje.nl)
Na afloop zegende Onze Lieve Vrouw allen en alle religieuze voorwerpen. (www.childrenofmedjugorje.com)

Vrijdag 25 mei 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, bid met mij tot de Heilige Geest, opdat Hij jullie bij het zoeken naar Gods Wil mag leiden op de weg van jullie heiligheid. En jullie die ver van het gebed verwijderd zijn, bekeer je en zoek in de stilte van je hart naar het heil van je ziel en voed haar met gebed. Ik zegen jullie allen afzonderlijk met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Zaterdag 2 juni 2007
Op 2 juni ontving Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het openbaar bij de gemeenschap Cenacolo. Na de verschijning deelde ze met ons de volgende boodschap:

"Lieve kinderen! Ook in deze moeilijke tijd zendt God's liefde mij tot jullie. Mijn kinderen, weest niet bang, ik ben met jullie. Geeft mij jullie harten in compleet vertrouwen, opdat ik jullie kan helpen de tekenen van de tijd te herkennen waarin jullie leven. Ik zal jullie helpen de liefde van mijn Zoon te leren kennen. Ik zal door jullie triomferen. Dank jullie."

Onze Lieve Vrouw zegende ons allen en alle religieuze voorwerpen die waren gebracht om te zegenen. Wederom herinnerde Onze Lieve Vrouw ons eraan te bidden voor priesters en dat de zegen van een priester een zegen is van haar Zoon Jezus. (voorlopige eigen vertaling)

26e verjaardag van de verschijningen, maandag 25 juni 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag  roep ik jullie met grote vreugde in mijn hart tot bekering op. Mijn lieve kinderen, vergeet niet dat jullie allemaal belangrijk zijn in het grote plan dat God door Medjugorje heen leidt. God wil graag de hele wereld bekeren en tot heil oproepen en tot de weg naar Hem die het begin en het einde van ieder schepsel is. Op een bijzondere wijze, mijn lieve kinderen, roep ik jullie uit het diepste van mijn hart  op, je te openen voor deze grote genade, die God jullie door mijn aanwezigheid hier geeft. Ik wil ieder van jullie graag danken voor de offers en gebeden. Ik ben met jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

jaarlijkse boodschap aan Ivanka, maandag 25 juni 2007De zienster Ivanka Ivankovic-Elez had haar reguliere jaarlijkse verschijning op 25 juni 2007. Volgens de zieners, blijven Vicka, Marija en Ivan dagelijkse verschijningen houden en hebben Mirjana, Ivanka en Jakov een jaarlijkse verschijning.

Bij Haar laatste dagelijkse verschijning op 7 mei 1985 vertrouwde Onze Lieve Vrouw aan Ivanka het 10e geheim toe en vertelde haar dat zij een verschijning zou hebben een keer per jaar op de verjaardag van de verschijningen. Zo was het ook dit jaar. De verschijning duurde 17 minuten. Ivanka had de verschijning thuis in aanwezigheid van haar gezin, haar echtgenoot en haar drie kinderen.

Na de verschijning zei de zienster Ivanka:
"Onze Lieve Vrouw bleef bij me voor 17 minuten. Ze was blij en sprak met me over Haar leven. Onze Lieve Vrouw zei: 'Lieve kinderen, ontvang mijn moederlijke zegen.'" (voorlopige eigen vertaling)

Maandag 2 juli 2007
Op 2 juli kreeg Mirjana Soldo haar maandelijkse verschijning in het Cenakel. Na de verschijning heeft ze ons de volgende boodschap:
“Lieve kinderen, in de grote liefde van God kom ik vandaag naar jullie toe, om jullie te leiden op de weg van de nederigheid en de zachtmoedigheid. De eerste stap op deze weg is de biecht. Verwerp jullie hoogmoed en ga op de knieën voor mijn Zoon. Begrijp, mijn kinderen, dat jullie niets hebben en niets kunnen. Het enige dat jullie hebben en bezitten is de zonde. Zuiver jullie en aanvaard de zachtmoedigheid en de nederigheid. Mijn Zoon zou kunnen overwinnen door kracht, maar Hij kiest zachtmoedigheid, nederigheid en liefde. Volg mijn Zoon en geef mij de hand, opdat we samen de berg kunnen besteigen en overwinnen. Dank je wel.”

Opnieuw heeft de heilige Maagd gewezen op het belang van de priesters en hun zegen. Volgens Mirjana verwijst haar uitdrukking “de berg besteigen” niet naar de verschijningsberg, maar naar de geestelijke berg. (www.medjugorje.nl)

Feest van de H. Jacobus, patroon van Medjugorje, woensdag 25 juli 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag, op de dag van de patroon van jullie parochie, roep ik jullie op, het leven van de heiligen na te volgen. Mogen zij voor jullie een voorbeeld en bemoediging tot een leven in heiligheid zijn. Moge het gebed voor jullie als de lucht om in te ademen zijn en geen last. Mijn lieve kinderen, God zal jullie Zijn liefde openbaren en jullie zullen de vreugde ervaren dat jullie mijn geliefden zijn. God zal jullie zegenen en jullie een overvloed van genade geven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Donderdag 2 augustus 2007
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Vandaag kijk ik in jullie harten en als ik in hen kijk wordt mijn Hart gegrepen door pijn. Mijn kinderen! Ik vraag van jullie onvoorwaardelijke, pure liefde voor God. Jullie zullen weten dat jullie op het juiste pad zijn als jullie met jullie lichaam op aarde en met jullie ziel altijd bij God zullen zijn. Door deze onvoorwaardelijke en pure liefde, zullen jullie Mijn Zoon in iedere persoon zien. Jullie zullen eenheid in God voelen. Als een Moeder, zal ik blij zijn omdat ik jullie heilige en vereende harten zal verkrijgen. Mijn kinderen, Ik zal jullie redding verkrijgen. Dank jullie."

Bij het begin van de verschijning, toonde Onze Lieve Vrouw aan Mirjana wat er wacht voor ons als er geen heiligheid in onze harten en onze broederlijke eenheid in Christus is. Mirjana zei, "Het was helemaal niet fijn." Ze vroeg ons te bidden voor onze herders omdat Ze zei dat er zonder hen geen eenheid is. (voorlopige eigen vertaling van de boodschap gegeven door de winkel van de Caritas van Birmingham in Medjugorje en de website www.mej.com, Medjugorje Headline 8-2-2007)

Zaterdag 25 augustus 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie tot bekering op. Moge je leven, mijn lieve kinderen, een afspiegeling van Gods goedheid zijn en niet van haat en ontrouw. Bid, mijn lieve kinderen, dat het gebed leven wordt voor jullie. Zo zullen jullie in je leven de vrede en de vreugde ontdekken, die God geeft aan degenen die een open hart hebben voor Zijn liefde. En jullie die ver van Gods barmhartigheid verwijderd zijn, bekeer je, opdat God niet doof zal zijn voor je gebeden en het voor jullie niet te laat wordt. Daarom, bekeer je in deze genadevolle tijd en geef God de eerste plaats in je leven. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (nieuwsbrief van www.medjugorje.nl)

Zondag 2 september 2007
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, wees niet bang in deze tijd van Gods tekenen, want ik ben met jullie. De grote liefde van God zend mij om jullie naar de redding te leiden. Geef me jullie eenvoudige harten, gezuiverd door vasten en gebed. Alleen in de eenvoud van jullie harten is jullie redding. Ik zal met jullie zijn en zal jullie leiden. Dank jullie." Onze Lieve Vrouw zegende iedereen en alle religieuze voorwerpen. (www.childrenofmedjugorje.com, voorlopige eigen vertaling)

Dinsdag 25 september 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie allen op, dat jullie harten met nog vuriger liefde tot de Gekruisigde ontvlammen, en vergeet niet dat Hij uit liefde voor jullie Zijn leven gegeven heeft, opdat jullie gered mogen zijn. Mijn lieve kinderen, mediteer en bid, opdat je hart zich voor Gods liefde opent. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Dinsdag 2 oktober 2007
Onze Lieve Vrouw verscheen aan Mirjana iets na 9 uur 's ochtends en bleef ongeveer 5 minuten. Het volgende is de boodschap die Onze Lieve Vrouw gaf aan Mirjana:
"Lieve kinderen, ik roep jullie op mij in mijn missie van God te vergezellen met een open hart en volledig vertrouwen. De weg waarop ik jullie leid, tot God, is moeilijk maar als we volhouden en op het einde zullen we ons allen verheugen in God. Daarom, mijn kinderen, houdt niet op te bidden voor de gave van het geloof. Alleen door het geloof zal het Woord van God licht zijn in deze duisternis die verlangt ons te omsluiten. Wees niet bang, ik ben met jullie. Dank jullie!"
Mirjana beschreef dat ze, op het einde van de verschijning de Hemelen open zag en een intens, sterk licht waarin Onze Lieve Vrouw de Hemel binnen ging. (www.mej.com, Medjugorje Headlines; e-mail nieuwsbrief van zr. Emmanuel, www.childrenofmedjugorje.com)

Donderdag 25 oktober 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, God heeft mij uit liefde te midden van jullie gezonden, opdat ik jullie leid op de weg van verlossing. Velen van jullie hebben hun hart geopend en mijn boodschappen aangenomen, maar velen zijn op deze weg verdwaald en hebben nooit de God van liefde met heel hun hart leren kennen. Daarom roep ik jullie op om liefde en licht te zijn, waar duisternis en zonde is. Ik ben met jullie en zegen jullie allen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (nieuwsbrief van Stichting Medjugorje Centrum, houbenpjg apestaart tiscali punt nl)

Zaterdag 3 november 2007
Onze Lieve Vrouw verscheen aan Mirjana om 9.09u 's ochtends. De verschijning duurde iets meer dan 6 minuten. Het volgende is de boodschap van Onze Lieve Vrouw van 2 november 2007 aan Mirjana gegeven op de dag die toegewijd is aan de niet-gelovigen.
"Lieve kinderen! Vandaag vraag ik jullie om jullie hart open te stellen voor de Heilige Geest en hem toe te laten jullie om te vormen. Mijn kinderen, God is het onmetelijke goede en daarom, als een moeder, smeek ik jullie, bid, bid, bid, vast en hoop dat het mogelijk is om dat goede te verkrijgen, omdat liefde geboren wordt uit dat goede. De Heilige Geest zal dat 'goede' in jullie versterken en jullie zullen God jullie Vader kunnen noemen. Door deze verheven liefde zullen jullie serieus alle mensen gaan liefhebben en ze, door God, als broeders en zusters gaan beschouwen. Dank jullie."
Terwijl Onze Lieve Vrouw aan het zegenen was, zei ze, "Op de weg waarop ik jullie leid naar mijn Zoon, zullen degenen die Hem representeren naast mij lopen." (voorlopige eigen vertaling van mej.com, Medjugorje Headlines)

Zondag 25 november 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag, als jullie Christus vieren, de Koning van alles wat geschapen is, wens ik dat Hij de Koning van jullie leven zal zijn. Alleen door te geven, mijn lieve kinderen, kunnen jullie de gave van Jezus’ offer aan het kruis voor ieder van jullie begrijpen. Mijn lieve kinderen, geef tijd aan God, opdat Hij jullie verandert en vult met zijn genade, zodat jullie voor anderen genade kunnen zijn. Mijn lieve kinderen, ik ben voor jullie een genadegave van liefde, die van Godswege in deze wereld zonder vrede komt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (nieuwsbrief van Stichting Medjugorje Centrum, houbenpjg apestaart tiscali punt nl)

Zondag 2 december 2007
Onze Lieve Vrouw was erg verdrietig. Haar ogen waren de hele tijd gevuld met tranen.
"Lieve kinderen, vandaag, als ik naar jullie harten kijk, is mijn hart gevuld met pijn en huiver. Mijn kinderen, stop voor een moment en kijk in jullie harten. Is mijn Zoon, jullie God werkelijk op de eerste plaats? Zijn Zijn geboden werkelijk de maat van jullie leven? Ik waarschuw jullie opnieuw: zonder geloof is er noch Gods nabijheid noch Gods woord dat het licht van de verlossing en het licht van het gezond verstand is."
Mirjana voegde toe: ik vroeg Onze Lieve Vrouw pijnlijk ons niet te verlaten en haar handen niet van ons weg te nemen. Zij glimlachte pijnlijk om mijn verzoek en vertrok. Deze keer zei Onze Lieve Vrouw niet "Dank jullie!" Zij zegende ons allen en alle religieuze voorwerpen. (Information Office, Medjugorje)

1e kerstdag, dinsdag 25 december 2007
Tot Marija: - "Lieve kinderen, met grote vreugde breng ik jullie de Koning van de Vrede, dat hij jullie zegent met zijn zegen. Buig voor Hem en geef tijd aan de Schepper, naar wie jullie hart sterk verlangt. Vergeet niet, dat jullie op deze aarde op doorreis zijn en dat dingen jullie kleine vreugden kunnen geven, maar door mijn Zoon is jullie het eeuwige leven geschonken. Daarom ben ik met jullie om jullie te leiden naar al datgene, waar jullie hart naar verlangt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (nieuwsbrief van Stichting Medjugorje Centrum, houbenpjg apestaart tiscali punt nl)

Jaarlijkse verschijning aan Jakov Colo
Met de laatste dagelijkse verschijning aan Jakov Colo op 12 september 1998 vertelde Onze Lieve Vrouw hem dat van dan af hij een verschijning per jaar zou hebben, elke 25 december, op kerstdag. Zo was het ook dit jaar. De verschijning begon om 14u29 en duurde 6 minuten. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:
Tot Jakov : - "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op een speciale manier op om open te worden voor God en om elk van jullie harten vandaag een plaats van Jezus' geboorte te laten worden. Lieve kinderen, gedurende deze hele tijd dat God mij toestaat bij jullie te zijn, verlang ik jullie naar de vreugde van jullie leven te leiden. Lieve kinderen, de enige ware vreugde van jullie leven is God. Daarom, lieve kinderen, zoek geen vreugde in dingen van deze wereld maar open jullie harten en laat God toe. Lieve kinderen, alles gaat voorbij, alleen God blijft in jullie hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (voorlopige eigen vertaling van www.medjugorje.hr)

2008

Woensdag 2 januari 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart houd ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag jullie niet bang zijn om jezelf te openen, zodat jullie in staat zijn met het hart lief te hebben en jezelf te geven aan anderen. Des te meer jullie dit met het hart doen, des te meer zullen jullie ontvangen en mijn Zoon en Zijn geschenk aan jullie begrijpen. Moge ieder jullie herkennen aan de liefde van mijn Zoon en van mij. Dank jullie!" (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com)

Vrijdag 25 januari 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, met de Vastentijd nadert voor jullie de tijd van genade. Jullie hart is als omgeploegde aarde en is bereid de vrucht op te nemen, die groot zal worden in het goede. Mijn lieve kinderen, jullie zijn vrij om voor het goede of het kwade te kiezen. Daarom roep ik jullie op: bid en vast. Plant vreugde en de vrucht van de vreugde zal in jullie harten groeien tot jullie welzijn. De anderen zullen het zien en door jullie manier van leven aannemen. Keer je af van de zonde en kies voor het eeuwige leven. Ik ben bij jullie en spreek voor jullie ten beste bij mijn Zoon. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum Landgraaf, st.medjugorjecentrum apestaart tiscali.nl)

Zaterdag 2 februari 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik ben met jullie. Als een moeder, verzamel ik jullie, omdat ik verlang uit jullie harten te verwijderen wat ik nu zie. Neem de liefde van mijn Zoon aan en verwijder angst, pijn, lijden en teleurstelling uit jullie hart. Ik heb jullie op een speciale manier gekozen om een licht van de liefde van mijn Zoon te zijn. Dank jullie." (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com)

Maandelijkse boodschap van de Koningin van de Vrede, maandag 25 februari 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze tijd van genade roep Ik jullie opnieuw op tot gebed en zelfverloochening. Moge jullie dag doorweven zijn van kleine vurige gebeden voor allen, die de liefde van God niet hebben leren kennen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (nieuwsbrief Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Zondag 2 maart 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik smeek jullie, vooral in deze vastentijd, om aan Gods goedheid te beantwoorden omdat Hij jullie gekozen heeft en mij te midden van jullie heeft gestuurd. Wees gezuiverd van zonden en herken in Jezus, mijn Zoon, het offer van verzoening voor de de zonden van de gehele wereld. Moge Hij het doel van jullie leven zijn. Moge jullie leven dienst worden aan de Goddelijke Liefde van mijn Zoon. Dank jullie mijn kinderen."
Mirjana voegde toe dat Onze Lieve Vrouw alle aanwezigen zegende en alle religieuze voorwerpen die meegebracht waren ter zegening. En zij heeft ons opnieuw opgeroepen voor onze herders te bidden. (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com)

Jaarlijkse boodschap aan Mirjana, dinsdag 18 maart 2008
Dit jaar verzamelden zich duizenden pelgrims om het rozenkransgebed te bidden in de Gemeenschap Cenacolo in Medjugorje. De verschijning duurde van 14:01 tot 14:08. Mirjana gaf het volgende door:
Ik heb nog nooit Onze-Lieve-Vrouw ons op deze manier tot ons zien richten. Ze strekte haar handen naar ons uit en met haar handen op deze manier uitgestrekt, zei ze:
"Lieve kinderen, vandaag strek ik mijn handen naar jullie uit. Wees niet bang ze aan te nemen. Ze verlangen om jullie liefde en vrede te geven en om jullie te helpen in de verlossing. Daarom, mijn kinderen, ontvang hen. Vul mijn hart met vreugde en ik zal jullie leiden naar heiligheid. De weg waarop ik jullie leid is moeilijk en vol verleidingen en vallen. Ik zal bij jullie zijn en mijn handen zullen jullie vasthouden. Wees volhardend, zodat aan het eind van de weg, wij allemaal samen, in vreugde en liefde, de handen van mijn Zoon kunnen vasthouden. Kom met mij, vrees niet. Dank jullie." (voorlopige eigen vertaling van www.medjugorje.hr)

Dinsdag 25 maart 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ik verzoek jullie te werken aan jullie persoonlijke bekering. Jullie zijn nog verre van het ontmoeten van God in jullie hart. Besteedt daarom des te meer tijd aan gebed en aanbidding van Jezus in het Allerheiligst Sacrament des Altaars, opdat Hij jullie verandert en in jullie harten het levende geloof en het verlangen naar het eeuwige leven legt.  Alles gaat voorbij, lieve kinderen, maar God gaat niet voorbij. Ik ben met jullie en moedig jullie met liefde aan. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (eigen vertaling van www.medjugorje.hr)

Woensdag 2 april 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik met jullie in de grote liefde van God ik verlang jullie te vragen: 'zijn jullie ook met mij?'. Is je hart open voor mij? Sta je me toe het te zuiveren en het voor te bereiden voor mijn Zoon? Mijn kinderen, jullie zijn uitverkoren omdat, in jullie tijd, de grote genade van God is neergedaald op aarde. Aarzel niet om haar aan te nemen. Dank jullie."
Onze Lieve Vrouw zegende ieder die aanwezig was en alle religieuze voorwerpen. Terwijl Zij vertrok, was er achter Haar in de blauwheid een zeer mooi warm licht.  (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com)

Vrijdag 25 april 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie allen op in Gods liefde te groeien, zoals een bloem die de warme stralen van de lente voelt. Mijn lieve kinderen, zo groeien ook jullie in de liefde van God en dragen haar naar allen, die ver van God verwijderd zijn. Zoek de wil van God en doe goed aan degenen, die God op jullie weg geplaatst heeft en wees licht en vreugde. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Vrijdag 2 mei 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Door Gods wil ben ik hier met jullie in deze plaats. Ik verlang ernaar dat jullie je harten voor mij openen en mij aanvaarden als een moeder. Met mijn liefde zal ik jullie eenvoud van leven leren en rijkdom van barmhartigheid en zal ik jullie naar mijn Zoon leiden. De weg naar Hem kan moeilijk en pijnlijk zijn, maar weest niet bang, ik zal bij jullie zijn. Mijn handen zullen jullie vasthouden tot aan het einde, tot aan de eeuwige vreugde, weest daarom niet bang jullie voor mij te openen. Dank jullie."
"Bidt voor priesters. Mijn Zoon heeft ze jullie gegeven als een geschenk."
(voorlopige eigen  vertaling van www.mej.com)

Zondag 25 mei 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze tijd van genade, waarin God mij heeft toegestaan bij jullie te zijn, roep ik jullie, mijn lieve kinderen, opnieuw op tot bekering. Werk zolang ik bij jullie ben op bijzondere wijze aan de redding van de wereld. God is barmhartig en geeft speciale genaden, daarom vraag ze tijdens het gebed. Ik ben met jullie en laat jullie niet alleen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Maandag 2 juni 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben met jullie door de genade van God om jullie groot te maken, groot in geloof en liefde, jullie allen. Jij, wiens hart zo hard als een steen gemaakt is door zonde en schuld, ..."
Terwijl Onze Lieve Vrouw dit sprak, keek Ze naar die aanwezigen die dit betrof, met een pijnlijke uitdrukking en tranen in haar ogen.
"... maar jullie devote zielen, verlang ik te verlichten met een nieuw licht. Bidt dat mijn gebed open harten mag ontmoeten, dat ik in staat mag zijn ze te verlichten met de kracht van geloof en de wegen van liefde en hoop mag openen. Weest volhardend. Ik zal met jullie zijn." (voorlopige eigen  vertaling van www.mej.com)

Woensdag 25 juni 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie met grote vreugde in mijn hart op om mij te volgen en mijn boodschappen ter harte te nemen. Wees blijde dragers van de vrede en de liefde in deze wereld, die zonder vrede is. Ik ben bij jullie en zegen jullie allen met mijn Zoon Jezus, de Koning van de Vrede. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf tel.nr. 045-5315381)

Jaarlijkse boodschap aan Ivanka, woensdag 25 juni 2008
De zienster Ivanka Ivankovic-Elez had haar reguliere jaarlijkse verschijning op 25 juni 2008. Volgens de zieners, blijven Vicka, Marija en Ivan dagelijkse verschijningen houden en hebben Mirjana, Ivanka en Jakov een jaarlijkse verschijning.
Bij Haar laatste dagelijkse verschijning op 7 mei 1985 vertrouwde Onze Lieve Vrouw aan Ivanka het 10e geheim toe en vertelde haar dat zij een verschijning zou hebben een keer per jaar op de verjaardag van de verschijningen. Zo was het ook dit jaar. De verschijning duurde 6 minuten. Ivanka had de verschijning thuis in aanwezigheid van haar gezin, haar echtgenoot en haar drie kinderen.
Na de verschijning zei de zienster Ivanka: "Onze Lieve Vrouw sprak met me over het negende geheim. Zij gaf ons haar moederlijke zegen." (voorlopige eigen vertaling van www.medjugorje.hr)

Woensdag 2 juli 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde verlang ik jullie aan te sporen je naaste lief te hebben. Moge mijn Zoon de bron van die liefde zijn. Hij, die alles met geweld gedaan zou kunnen hebben, koos liefde en gaf een voorbeeld aan jullie. Ook vandaag, door mij, maakt God Zijn onmetelijke goedheid aan jullie kenbaar en, jullie kinderen, zijn verplicht er gehoor aan te geven. Gedraag jullie tegenover de zielen die jullie ontmoeten met gelijke goedheid en gulheid. Moge jullie liefde hen bekeren. Op die manier zal mijn Zoon en Zijn liefde in jullie weder opstaan. Dank jullie."
Onze Lieve Vrouw voegde toe: "Jullie herders dienen in jullie harten en gebeden te zijn." (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com, Medjugorje Headlines)

Vrijdag 25 juli 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze tijd, waarin jullie denken aan lichamelijke ontspanning, roep ik jullie op tot bekering. Bid en werk zó, dat je hart verlangt naar God de Schepper, die de ware rust is voor je ziel en voor je lichaam. Hij moge jullie zijn Aangezicht tonen en Hij moge jullie zijn vrede schenken. Ik ben bij jullie en spreek voor ieder van jullie bij God ten beste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Zaterdag 2 augustus 2008

Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in mijn komen naar jullie, hier te midden van jullie, toont zich de grootheid van God en opent zich de weg met God naar eeuwig geluk. Voelt jullie niet zwak, alleen en verlaten. Samen met geloof, gebed en liefde beklim de heuvel van het heil. Moge de mis, de verhevenste en krachtigste akte van jullie gebed, het middelpunt van jullie geestelijk leven zijn. Gelooft en hebt lief, mijn kinderen. Daarbij zullen jullie ook diegenen helpen, die mijn Zoon uitgekozen en geroepen heeft. Jullie en ook hen geef ik op bijzondere wijze mijn moederlijke zegen. Ik dank jullie." (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com, Medjugorje Headlines)

Boodschap aan de gebedsgroep van Ivan op de verschijningsheuvel, op het
feest van Maria-ten-hemel-opneming, vrijdag 15 augustus 2008
Deze avond kwam Onze Lieve Vrouw uitzonderlijk vreugdevol en blij. Toen ze kwam groette zij ons allen met haar moederlijke groeten, zeggende
"Geprezen zij Jezus, mijn lieve kinderen, mijn lieve kleine kinderen."
Toen bad zij over ons allen met haar handen voor langere tijd uitgestrekt. Op een speciale manier bad ze over diegenen die ziek zijn, aanwezig op de heuvel. Toen zegende zij ons met haar moederlijke zegen. Ze zegende alle religieuze voorwerpen die ter zegening waren meegebracht. Ivan beval ons allen aan, al onze noden, en al onze intenties. Op een speciale manier weer beval hij alle zieken aan. Met haar handen uitgestrekt, ging Onze Lieve Vrouw door met te bidden over ons allen. Toen zij ze:
"Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op met verantwoordelijkheid mijn boodschappen te aanvaarden. Beleef, mijn kinderen, mijn boodschappen. Vandaag, op een speciale manier, roep ik jullie op, hernieuw het gebed in het gezin. Lieve kinderen, alleen door het vernieuwen van het gebed in het gezin kan de wereld van vandaag geestelijk vernieuwd worden. Geestelijke vernieuwing, lieve kinderen, is noodzakelijk voor de wereld van vandaag. Lieve kinderen, weet dat de moeder met jullie bidt. De moeder bemiddelt bij haar Zoon voor jullie allen. De moeder houdt van jullie allen. Lieve kinderen, dank dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven."
Nadien bad Ivan samen met Onze Lieve Vrouw een Onze Vader en een Eer aan de Vader. Er was een korte conversatie tussen hen. En toen ging Onze Lieve Vrouw heen in een verlicht teken van het Kruis, met de groet,
"Ga in vrede, mijn lieve kinderen." (voorlopige eigen vertaling van www.mej.com, Medjugorje Headlines)

Maandag 25 augustus 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie tot persoonlijke ommekeer op. Weest jullie diegenen, die zich bekeren zullen en met jullie leven getuigenis zullen afleggen, liefhebben, vergeven en de vreugde van de Opgestane in deze wereld brengen, waarin mijn Zoon gestorven is en waar mensen geen behoefte voelen Hem te zoeken en Hem in hun leven te ontdekken. Aanbidden jullie Hem, en moge jullie hoop de hoop voor die harten zijn die Jezus niet hebben. Dank, dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven!" (eigen vertaling van www.medjugorje.hr)

Dinsdag 2 september 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie die rondom mij verzameld zijn met mijn moederlijke hart op om jullie naaste lief te hebben. Mijn kinderen, stop. Kijk in de ogen van je broeder en zie Jezus, mijn Zoon. Als je vreugde ziet, verheug je dan met hem. Als er pijn is in de ogen van je broeder, vaag het weg met tederheid en goedheid, want zonder liefde zijn jullie verloren. Alleen liefde is doeltreffend; deze doet wonderen. Liefde zal jullie eenheid geven in mijn Zoon en de overwinning van mijn hart. Daarom, mijn kinderen, hebt lief." (eigen vertaling van www.mej.com, Medjugorje Headlines)

Donderdag 25 september 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen, moge jullie leven opnieuw een keuze zijn voor de vrede. Wees blijde dragers van de vrede en vergeet niet dat jullie leven in een tijd van genade, waarin God jullie door mijn aanwezigheid grote genaden geeft. Mijn lieve kinderen, sluit je niet af, maar benut deze tijd en streef naar de gaven van vrede en van liefde voor je leven, zodat jullie getuigen worden voor de anderen. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Donderdag 2 oktober 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik roep jullie opnieuw op tot geloof. Mijn moederlijke hart verlangt ernaar dat jullie hart open staat, zodat het tot jullie hart kan zeggen: geloof. Mijn kinderen, alleen geloof zal jullie kracht geven in de beproevingen van het leven. Het zal jullie ziel vernieuwen en de wegen van hoop openen. Ik ben met jullie. Ik verzamel jullie om mij heen omdat ik verlang jullie te helpen, zodat jullie je naasten kunnen helpen het geloof te ontdekken, dat de enige vreugde en geluk is van het leven. Dank jullie."
Onze Lieve Vrouw zegende alle aanwezigen en alle religieuze voorwerpen. Nogmaals riep ze ons op voor de priesters te bidden, in het bijzonder in deze tijd. (eigen vertaling van www.mej.com, Medjugorje Headlines)

Zaterdag 25 oktober 2008

Tot Marija: - "Lieve kinderen, op bijzondere wijze roep ik jullie allen op om voor mijn intenties te bidden, zodat jullie door je gebeden het plan van satan voor deze wereld stoppen, een wereld, die elke dag verder van God verwijderd raakt en zichzelf op de plaats van God stelt en alles vernietigt wat goed en mooi is in de zielen van ieder van jullie afzonderlijk. Daarom, mijn lieve kinderen, bewapen je met gebed en vasten, zodat jullie je bewust zijn hoeveel God van je houdt en …doe Gods wil. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Zondag 2 november 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op tot een totale vereniging met God. Jullie lichaam is wel op aarde, maar ik vraag jullie om met je ziel des te vaker in Gods nabijheid te zijn. Je zult dit bereiken door gebed, gebed met een open hart. Op die manier zullen jullie God danken voor de onmetelijke goedheid die Hij jullie geeft door mij en, met een oprecht hart, zullen jullie de plicht ontvangen om de zielen die jullie ontmoeten met eenzelfde goedheid te behandelen. Dank jullie, mijn kinderen."
Onze Lieve Vrouw voegde eraan toe: "Met het hart bid ik tot God om kracht en liefde te geven aan jullie herders om jullie hierin te helpen en jullie te leiden." (eigen vertaling van www.mej.com)

Dinsdag 25 november 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op om in deze tijd van genade te bidden, zodat de kleine Jezus in jullie harten geboren wordt. Moge Hij, die de Vrede zelf is, door jullie de vrede aan de hele wereld schenken. Mijn lieve kinderen, bid daarom onophoudelijk voor deze woelige wereld zonder hoop, zodat jullie voor allen tot getuigen van de vrede worden. Moge de hoop in jullie harten stromen als een rivier van genade. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Dinsdag 2 december 2008
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in deze heilige tijd van vreugdevolle verwachting heeft God jullie, de kleinen, uitgekozen om Zijn grote plannen te verwezenlijken. Mijn kinderen, wees nederig. Door je nederigheid zal God met Zijn wijsheid van jullie zielen een uitverkoren woning maken. Jullie zullen haar verlichten met goede werken en zo, met een open hart, zullen jullie de geboorte van mijn Zoon in al Zijn overvloedige liefde verwelkomen. Dank jullie lieve kinderen." (versie 3 december 2008, Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Maandelijkse boodschap van de Koningin van de Vrede, 1e Kerstdag, donderdag 25 december 2008
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Jullie rennen, werken, verzamelen, maar zonder zegen. Jullie bidden niet! Vandaag roep ik jullie op om voor de kribbe stil te blijven staan en te mediteren over Jezus, die ik jullie ook vandaag geef, opdat Hij jullie zal zegenen en helpen, zodat jullie begrijpen, dat je zonder Hem geen toekomst hebt. Daarom, mijn lieve kinderen, geef je leven over in de handen van Jezus, zodat Hij je kan leiden en tegen het kwaad kan be-schermen. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Jaarlijkse boodschap van de Koningin van de Vrede aan Jakov Colo, 1e Kerstdag, donderdag 25 december 2008
Tot Jakov: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie heel bijzonder op om voor de vrede te bidden. Zonder God kunnen jullie geen vrede hebben, noch in vrede leven. Daarom mijn lieve kinderen, opent vandaag op deze dag van genade jullie harten voor de Koning van de Vrede, opdat Hij in jullie geboren mag worden en jullie de vrede schenkt, en jullie weest dragers van de vrede in deze wereld zonder vrede. Dank, dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)


2009


Vrijdag 2 januari 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, terwijl grote hemelse genade over jullie wordt uitgestort, blijven jullie harten verhard en zonder antwoord. Mijn kinderen, waarom geven jullie mij niet jullie harten geheel en al? Ik verlang er alleen maar vrede en heil in te leggen - mijn Zoon. Met mijn Zoon zal jullie ziel gericht zijn op edele doelen en zullen jullie nooit verloren raken. Zelfs in de grootste duisternis zullen jullie de weg vinden. Mijn kinderen, kiest voor een nieuw leven met de naam van mijn Zoon op jullie lippen. Ik dank jullie."
Mirjana vertelde dat Maria gedurende de hele verschijning bedroefd was. (www.medjugorje.eu)

Zondag 25 januari 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Moge het gebed voor jullie zijn als een zaadje, dat jullie in mijn Hart leggen en dat ik voor jullie aan mijn Zoon Jezus zal overhandigen voor de redding van jullie zielen. Mijn lieve kinderen, ik wens, dat ieder van jullie verliefd wordt op het eeuwige leven dat jullie toekomst is en dat alle aardse dingen jullie helpen om dichter bij God, de Schepper, te komen. Ik ben zo lang bij jullie, omdat jullie op de verkeerde weg zijn. Alleen met mijn hulp, mijn lieve kinderen, zullen jullie ogen open gaan. Er zijn velen, die, door naar mijn boodschappen te leven, begrijpen, dat zij op de weg van de heiligheid naar de eeuwigheid zijn. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

Maandag 2 februari 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Met een moederlijk hart, verlang ik er vandaag naar jullie te herinneren aan, hoofdzakelijk jullie aandacht te vestigen op, Gods onmetelijke liefde en het geduld dat er uit voortvloeit. Jullie Vader stuurt mij en wacht. Hij wacht op jullie open harten om gereed te zijn voor Zijn werken. Hij wacht op jullie harten om verenigd te zijn in christelijke liefde en barmhartigheid in de geest van mijn Zoon. Verlies geen tijd, kinderen, want jullie zijn er niet de meesters van. Ik dank jullie." (www.medjugorje.eu)

Aswoensdag 25 februari 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze tijd van ontzegging, gebed en boete roep ik jullie opnieuw op: ga je zonden belijden, opdat de genade jullie harten kan openen, en sta toe dat ze jullie verandert. Bekeer je, mijn lieve kinderen, stel je open voor God en Zijn plan voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

Maandag 2 maart 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik ben hier onder jullie. Ik kijk in jullie verwonde en rusteloze harten. Jullie zijn verdwaald geraakt, mijn kinderen. Jullie wonden veroorzaakt door zonde worden groter en groter en verwijderen jullie des te meer van de echte waarheid. Jullie zoeken hoop en troost op de verkeerde plaatsen, terwijl ik jullie oprechte devotie aanbied, die gevoed wordt door liefde, opoffering en waarheid. Ik geef jullie mijn Zoon." (www.medjugorje.eu)


Maandag 2 maart 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik ben hier onder jullie. Ik kijk in jullie verwonde en rusteloze harten. Jullie zijn verdwaald geraakt, mijn kinderen. Jullie wonden veroorzaakt door zonde worden groter en groter en verwijderen jullie des te meer van de echte waarheid. Jullie zoeken hoop en troost op de verkeerde plaatsen, terwijl ik jullie oprechte devotie aanbied, die gevoed wordt door liefde, opoffering en waarheid. Ik geef jullie mijn Zoon." (www.medjugorje.eu)

The image
         “http://www.medjugorje.hr/files/import/UploadedFiles/UploadedFiles/125mirjana-soldo-2009.jpg”


         cannot be displayed, because it contains errors.
Jaarlijkse boodschap van O.L.Vrouw in Medjugorje aan Mirjana bij gelegenheid van haar verjaardag, woensdag 18 maart 2009
De zienster Mirjana Dragicevic-Soldo had van 24 juni 1981 tot 25 december 1982 dagelijks verschijningen. Tijdens de laatste dagelijkse verschijning, gaf O.L.Vrouw haar het 10e geheim en zei haar dat zij haar eenmaal per jaar zou verschijnen en wel op 18 maart. Zo is het geweest door de jaren heen. Verscheidene duizenden pelgrims verzamelden zich voor het rozenkransgebed bij het 'Blauwe Kruis'. De verschijning duurde van 13u52 tot 13u58.
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op om oprecht en lang in je hart te kijken. Wat zullen jullie in hen zien? Welke plaats heeft mijn Zoon in hen en waar is het verlangen mij te volgen naar Hem? Mijn kinderen, moge deze tijd van ontzegging een tijd zijn waarin jullie jezelf zullen afvragen: 'Wat verlangt mijn God van mij persoonlijk? Wat moet ik doen?' Bidt, vast en hebt een hart vol mededogen. Vergeet niet jullie herders. Bidt dat ze niet mogen verdwalen, dat zij in mijn Zoon mogen blijven om zo goede herders van hun kudde te zijn."
O.L.Vrouw keek naar al die aanwezigen en voegde toe: "Opnieuw zeg ik jullie, als jullie wisten hoeveel ik van jullie houd, zouden jullie wenen van geluk." (www.medjugorje.eu, versie vrijdag 20 maart 2009)

plaatje van de Gospa Woensdag 25 maart 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen! In deze lentetijd, wanneer alles aan het ontwaken is uit de winterslaap, laten jullie je zielen dan ook ontwaken met gebed zodat ze gereed zullen zijn om het licht van de verrezen Jezus te ontvangen. Kleine kinderen, moge Hij jullie dichter naar Zijn hart toe trekken zodat jullie open mogen gaan staan voor het eeuwige leven. Ik bid voor jullie en spreek voor jullie ten beste voor de Allerhoogste voor jullie oprechte bekering. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor gegeven hebben." (www.medjugorje.eu)


Donderdag 2 april 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, Gods liefde is in mijn woorden. Mijn kinderen, dat is de liefde die verlangt jullie te richten op gerechtigheid en waarheid. Dat is de liefde die verlangt jullie te behoeden voor ontgoocheling. En hoe is het met jullie gesteld, mijn kinderen? Jullie harten blijven gesloten; ze zijn hard en geven geen gehoor aan mijn oproepen. Ze zijn onoprecht... Met een moederlijke liefde bid ik voor jullie, omdat ik voor jullie allen verlang dat jullie in mijn Zoon verrijzen. Dank jullie."
In de vertaling na de zin "Ze zijn onoprecht..." gaf Mirjana door dat zij op dit punt Onze Lieve Vrouw smeekte om langer te blijven en het was toen dat Onze Lieve Vrouw begon "Met een moederlijke liefde..." (www.medjugorje.eu, versie 7 april 2009)

plaatje van de Gospa Zaterdag 25 april 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie allen op om voor de vrede te bidden en ervan te getuigen in je gezinnen, opdat de vrede de grootste schat op deze aarde zonder vrede mag worden. Ik ben jullie Koningin van de Vrede en jullie Moeder. Ik verlang jullie te leiden op de weg van de vrede die alleen van God komt. Daarom bidt, bidt, bidt. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)


Zaterdag 2 mei 2009
Onze Lieve Vrouw kwam om 8u52 en bleef ongeveer drie minuten. Het volgende is een verslag van de verschijning:
Onze Lieve Vrouw was erg bedroefd. Ze gaf alleen een boodschap en zegende ons.
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Al lange tijd geef ik jullie mijn Moederlijk hart en bied jullie mijn Zoon aan. Jullie wijzen mij af. Jullie staan de zonde steeds meer toe jullie te overmannen. Jullie staan haar toe jullie de baas te worden en jullie je onderscheidingsvermogen te ontnemen. Mijn arme kinderen, kijk om je heen en kijk naar de tekenen van de tijd. Denken jullie dat je het zonder God's zegen kunt stellen? Laat de duisternis niet toe je te omhullen. Roep vanuit de diepte van je hart om mijn Zoon. Zijn Naam verdrijft zelfs de grootste duisternis. Ik zal met jullie zijn, roepen jullie me alleen maar aan: 'Hier zijn we Moeder, leidt ons.' Dank jullie." (www.medjugorje.eu, versie 5 mei 2009)

plaatje van
         de gospa
Maandag 25 mei 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen! In deze tijd roep ik jullie allen op te bidden voor de komst van de Heilige Geest over ieder gedoopt schepsel, zodat de Heilige Geest jullie allen moge vernieuwen en jullie leiden op de weg van het getuigen van jullie geloof - jullie en al degenen die ver verwijderd zijn van God en Zijn liefde. Ik ben met jullie en spreek voor jullie ten beste bij de Allerhoogste. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.eu)


Dinsdag 2 juni 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Mijn liefde zoekt jullie volledige en onvoorwaardelijke liefde, die jullie niet laat zoals je bent, integendeel, zij zal je veranderen en leren op mijn Zoon te vertrouwen. Mijn kinderen, met mijn liefde ben ik bezig jullie te redden en jullie te maken tot trouwe getuigen van de goedheid van mijn Zoon. Daarom, mijn lieve kinderen, wees niet bang om in de naam van mijn Zoon van de liefde te getuigen. Dank jullie."

Mirjana zei, "Onze Lieve Vrouw zegende ons allen die hier aanwezig zijn en alle religieuze artikelen die we ter zegening bij ons hebben." Bij het vertrek van Onze Lieve Vrouw zei Mirjana dat ze het kruis kon zien, en waar het horizontale en het verticale deel van het kruis samenkomen, kon Mirjana het Hart zien, met een doornenkroon omgeven. Mirjana zei ook dat Onze Lieve Vrouw niet bedroefd was. (www.medjugorje.eu, versie 3 juni)

plaatje van
         de gospa
28e Verjaardag van de verschijningen, donderdag 25 juni 2009
Tot Marija: - " Lieve kinderen, verheug je met mij, bekeer je in vreugde en dank God voor het geschenk van mijn aanwezigheid onder jullie. Bid dat God in jullie harten in het middelpunt van je leven mag zijn en getuig met je leven, lieve kinderen, opdat ieder schepsel Gods liefde mag voelen. Wees mijn uitgestrekte handen voor ieder schepsel, opdat het dichter bij de God van liefde komt. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

image of Ivanka
Jaarlijkse boodschap aan Ivanka, 28e Verjaardag van de verschijningen, donderdag 25 juni 2009
Bij Haar laatste dagelijkse verschijning op 7 mei 1985 vertrouwde Onze Lieve Vrouw aan Ivanka het 10e geheim toe en zei haar dat ze een verschijning zou hebben een keer per jaar op de verjaardag van de verschijningen. Zo was het ook dit jaar. De verschijning duurde 10 minuten. Ivanka had de verschijning thuis in aanwezigheid van haar gezin, haar man en haar drie kinderen.

Na de verschijning, zei de zienster Ivanka:
“Onze Lieve Vrouw bleef gedurende 10 minuten bij mij en sprak met mij over het tiende geheim. Onze Lieve Vrouw zei: ‘Lieve kinderen, ik roep jullie op apostelen van de vrede te zijn. Vrede, vrede, vrede.‘(www.medjugorje.hr)

plaatje van de gospa Donderdag 2 juli 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik roep jullie omdat ik jullie nodig heb. Ik heb harten nodig, bereid tot onmetelijke liefde - harten die niet belast zijn door ijdelheid - harten die bereid zijn lief te hebben zoals mijn Zoon liefhad - die bereid zijn zichzelf op te offeren zoals mijn Zoon zichzelf opofferde. Ik heb jullie nodig. Om mij te kunnen vergezellen moeten jullie jezelf vergeven, anderen vergeven en mijn Zoon aanbidden. Aanbidt Hem ook voor diegenen die Hem niet hebben leren kennen, diegenen die Hem niet liefhebben. Daarom heb ik jullie nodig; daarom roep ik jullie. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, versie 3 oktober 2012)

plaatje van de gospa Zaterdag 25 juli 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Moge voor jullie deze tijd een tijd van gebed zijn. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)


Zondag 2 augustus 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen; ik kom, met mijn moederlijke liefde, om de weg te wijzen waarlangs jullie moeten gaan, zodat jullie des te meer als mijn Zoon zijn en daardoor dichter bij God komen en Hem meer behagen. Weiger mijn liefde niet. Wijs verlossing en eeuwig leven niet af ter wille van vergankelijkheid en frivoliteit van dit leven. Ik ben onder jullie om jullie te leiden en, als een moeder,  jullie tot voorzichtigheid te manen. Kom met mij." (www.medjugorje.eu)

Mirjana deelde met ons dat er gedurende de hele verschijning een zon was achter onze lieve vrouw. En Mirjana dacht dat het Jezus was die ons allen verlichtte met Zijn liefde. (www.medjugorje.com)


filmopname van het zonnewonder, ondervonden door velen van de 50.000 die zich deze morgen hadden verzameld bij het blauwe kruis op de verschijningsberg
(zie ook hier en hier op www.medjugorje.com)

plaatje van de gospa Dinsdag 25 augustus 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie opnieuw tot bekering op. Lieve kinderen, jullie zijn niet heilig genoeg en jullie stralen de heiligheid niet naar anderen uit; daarom bid, bid, bid en werk aan je persoonlijke bekering, opdat jullie een teken van Gods liefde voor de anderen mogen zijn. Ik ben met jullie en leid jullie naar de eeuwigheid waarnaar ieder hart moet smachten. Dank dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.nl)

http://www.medjugorje.com/images/stories/Medjugorje-Headlines/blue-cross-pilgrims-august-28-2009_mej_1012728.jpg Verschijning aan Ivan bij het blauwe kruis, vrijdag 28 augustus 2009
Ivan: "Het belangrijkste vanavond van de ontmoeting met Onze Lieve Vrouw is dat Onze Lieve Vrouw bij haar komst blij en gelukkig was. En zij begon, als altijd, met ons allen te groeten met haar moederlijke groet: 'Geloofd zij Jezus, mijn lieve kinderen, mijn kleine kinderen.' Daarna bad ze enige tijd met haar handen uitgestrekt over ons hier. En daarna bad ze voor de aanwezige zieken. Toen zegende ze ons allen met haar moederlijke zegen en zegende ze de voorwerpen die jullie voor zegening hebben meegebracht. Daarna sprak zij:

'Lieve kinderen, ook vandaag, roep ik jullie op bijzondere wijze op: aanvaard mijn boodschappen, vernieuw mijn boodschappen. Lieve kinderen, vandaag, meer dan ooit, heb ik jullie werken nodig en niet jullie woorden. Daarom, lieve kinderen, leef naar mijn boodschappen, zodat licht jullie harten moge verlichten en jullie harten vullen. Lieve kinderen, weet dat de moeder met jullie mee bidt. Dank jullie, ook vandaag lieve kinderen, dat jullie mijn boodschappen hebben aanvaard en naar mijn boodschappen leven. Bid [om] mijn teken [te zijn].'

Daarna bad ik een Onze Vader en een Eer aan de Vader met Onze Lieve Vrouw. Daarna heb ik jullie allen aanbevolen, jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en vooral de zieken. Toen vertrok Onze Lieve Vrouw, in gebed, in een verlicht teken van het kruis, met een groet: 'Ga in vrede, mijn lieve kinderen.' " (www.medjugorje.com)


Woensdag 2 september 2009
Tot Mirjana:- "Lieve kinderen, vandaag, met een moederlijk hart, roep ik jullie op te leren te vergeven, volledig en onvoorwaardelijk. Jullie lijden onder onrecht, verraad en vervolgingen, maar daardoor zijn jullie dichter bij en dierbaarder aan God. Mijn kinderen, bidt om het geschenk van de liefde. Alleen liefde vergeeft alles, zoals mijn Zoon vergeeft - volgt Hem. Ik ben te midden van jullie en bid dat wanneer jullie voor je Vader komen jullie kunnen zeggen: 'Hier ben ik Vader, ik volgde Uw Zoon, ik had liefde en vergaf met het hart, omdat ik geloofde in Uw oordeel en vertrouwde op U. ' Dank jullie. " (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Vrijdag 25 september 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, werk, met vreugde, volhardend aan jullie bekering. Offer al je vreugde en lijden op aan mijn Onbevlekt Hart, zodat ik jullie allen naar mijn veelgeliefde Zoon kan leiden en jullie zo vreugde vinden in Zijn Hart. Ik ben bij jullie om je te onderrichten en om jullie naar de eeuwigheid te leiden. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (www.medjugorje.eu)


Vrijdag 2 oktober 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Als ik naar jullie kijk word mijn hart gegrepen door pijn. Waar gaan jullie heen mijn kinderen? Zijn jullie zo diep in de zonde gezonken dat jullie niet weten hoe je jezelf moet stoppen? Jullie rechtvaardigen jezelf met zonde en leven ernaar. Kniel neer onder het kruis en kijk naar mijn Zoon. Hij overwon de zonde en stierf zodat jullie, mijn kinderen, zouden leven. Sta mij toe jullie te helpen niet te sterven maar voor eeuwig met mijn Zoon te leven. Dank jullie." (voorlopige vertaling www.medjugorje.eu, vraag gesteld over origineel aan Medjugorje, evt. definitieve vertaling over paar dagen)

plaatje van de gospa Zondag 25 oktober 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag breng ik jullie mijn zegen, ik zegen jullie allen en ik roep jullie op te groeien op deze weg, die God door mij voor jullie redding begonnen is. Bidt, vast en getuigt blijmoedig van jullie geloof, mijn lieve kinderen, en moge je hart altijd vervuld zijn van gebed. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Maandag 2 november 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ook vandaag ben ik te midden van jullie om jullie de weg te wijzen die jullie zal helpen om God's liefde te leren kennen, de liefde van God Die jullie toegestaan heeft Hem Vader te noemen en Hem te ervaren als Vader. Ik vraag jullie om oprecht in jullie harten te kijken en te zien hoeveel jullie van Hem houden. Is Hij de laatste om lief te hebben? Omgeven door materiële zaken, hoe vaak hebben jullie Hem verraden, ontkend en vergeten? Mijn kinderen, misleidt julliezelf niet met wereldse goederen. Denk aan jullie ziel omdat die belangrijker is dan het lichaam, maak haar schoon. Roep de Vader aan, Hij wacht op jullie. Keer naar Hem terug. Ik ben met jullie omdat Hij, in Zijn genade, mij stuurt. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Woensdag 25 november 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie allen op om het gebed in jullie gezinnen te vernieuwen. Bereid jezelf met vreugde voor op de komst van Jezus. Mijn lieve kinderen, laat jullie harten zuiver en aangenaam zijn zodat liefde en warmte door jullie in elk hart kan stromen dat ver van Zijn liefde is. Lieve kinderen, wees mijn uitgestrekte handen, handen van liefde voor allen die verloren zijn geraakt, die geen geloof en hoop meer hebben. Dank dat je aan mijn oproep gevolg hebt gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Woensdag 2 december 2009
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in deze tijd van voorbereiding en vreugdevolle verwachting, verlang ik, als een Moeder, jullie te wijzen op wat het belangrijkste is voor jullie ziel. Kan mijn Zoon erin geboren worden? Is ze door de liefde gezuiverd van leugens, arrogantie, haat en boosdoenerij? Bemint jullie ziel boven al het andere God als jullie Vader en heeft ze jullie naaste lief in Christus? Ik wijs jullie op de weg, die jullie ziel zal verheffen tot een volledige vereniging met mijn Zoon. Ik verlang dat mijn Zoon in jullie geboren mag worden. Wat een vreugde zou dat voor mij als Moeder zijn! Dank jullie." (www.medjugorje.eu)


plaatje van de gospa Jaarlijkse boodschap aan Jakov, 1e kerstdag vrijdag 25 december 2009
De verschijning begon om 14u35 en duurde 12 minuten. Onze Lieve Vrouw gaf de volgende boodschap:
Tot Jakov: - "Lieve kinderen! Al de tijd dat God mij op een speciale manier toestaat om bij jullie te zijn, wens ik jullie te leiden op de weg die leidt naar Jezus en naar jullie redding. Mijn lieve kinderen, enkel in God kunnen jullie de redding vinden en daarom, op deze dag van genade met de kleine Jezus in mijn armen, vraag ik jullie om Jezus in jullie harten geboren te laten worden. Enkel met Jezus in jullie hart kunnen jullie het pad opgaan van de redding en het eeuwige leven. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2009
Tot Marija: - "Lieve kinderen, op deze vreugdevolle dag breng ik jullie allen voor mijn Zoon, de Koning van de Vrede, dat Hij jullie zijn vrede en zegen moge schenken.  Lieve kinderen, deel die vrede en zegen in liefde met anderen.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)


2010


plaatje van de gospa zaterdag 2 januari 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op, om je in volledig vertrouwen en liefde, met mij op weg te begeven, omdat ik wens je met mijn Zoon bekend te maken. Wees niet bevreesd kinderen. Ik ben hier bij jullie, ik sta naast jullie. Ik toon jullie de weg om jezelf te vergeven, om anderen te vergeven en om met oprecht berouw in het hart te knielen voor de Vader. Laat alles in jullie afsterven, wat je hindert om lief te hebben en zalig te worden, zodat je met Hem en in Hem kunt zijn. Besluit tot een nieuw begin, een begin van oprechte liefde tot God zelf. Dank je." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

plaatje van de gospa maandag 25 januari 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Moge deze tijd een tijd van persoonlijk gebed voor jullie zijn, zodat het zaad van het geloof kan groeien in jullie harten; en moge het uitgroeien tot een vreugdevolle getuigenis aan anderen. Ik ben met jullie en ik wens jullie allen aan te sporen: groeit en verheugt jullie in de Heer Die jullie geschapen heeft. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa dinsdag 2 februari 2010
De verschijning vond plaats in Napels, Italië. Meer dan tienduizend mensen waren aanwezig. (www.medjugorje.com)
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde roep ik jullie vandaag op om een lichtbaken te zijn voor alle zielen die dwalen in het duister - het niet kennen van Gods liefde. Schijn daarom des te feller en trek des te meer zielen aan. Sta niet toe dat de onwaarheden die je uitspreekt je geweten sussen. Wees perfect. Ik leid jullie aan mijn moederlijke hand - een liefdevolle hand. Ik dank jullie." (www.medjugorje.nl)

plaatje van de gospa donderdag 25 februari 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! In deze tijd van genade, wanneer de natuur zich eveneens voorbereidt om de mooiste kleuren van het jaar te geven, vraag Ik u, kleine kinderen, om uw harten te openen voor God de Schepper, zodat Hij u kan veranderen en vorm geven naar Zijn beeld, zodat al het goede, dat in uw harten was ingeslapen, mag ontwaken voor een nieuw leven en een verlangen naar de eeuwigheid. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven." (www.bloggen.be/medjugorje)

plaatje van de gospa dinsdag 2 maart 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in deze bijzondere tijd van jullie inspanning om zo dicht mogelijk te zijn bij mijn Zoon, bij Zijn lijden, maar ook bij de liefde waarmee Hij het lijden gedragen heeft, verlang ik jullie te zeggen dat ik bij jullie ben. Ik zal jullie helpen om met mijn genade alle dwalingen en bekoringen te overwinnen. Ik zal jullie onderrichten in de liefde, liefde die alle zonden uitwist en je vervolmaakt, liefde die je de vrede van mijn Zoon geeft, nu en altijd. Vrede met je en in je, want ik ben de Koningin van de Vrede. Dank je!" (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

photo of Mirjana having the
       apparition
jaarlijkse verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana Dragicevic-Soldo, donderdag 18 maart 2010
Enkele duizenden pelgrims verzamelden zich onder het bidden van de rozenkrans bij het 'Blauwe Kruis'. De verschijning duurde van 13u50 tot 13u54. (www.medjugorje.hr)
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om lief te hebben met heel je hart en met heel je ziel. Bid om de gave van liefde, want als de ziel bemint, trekt zij mijn Zoon aan. Mijn Zoon wijst niemand af die Hem aanroept en naar Zijn voorbeeld wil leven. Bid voor hen, die de liefde niet begrijpen, die niet begrijpen wat liefhebben betekent. Bid dat God hun Vader en niet hun Rechter wordt. Mijn kinderen, wees mijn apostelen, wees mijn stroom van liefde. Ik heb jullie nodig. Ik dank jullie." (Stichting Medjugorje Centrum. Kremerslaan 30, Landgraaf  tel.nr. 045-5315381)

plaatje van de gospa donderdag 25 maart 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag verlang ik jullie allen op te roepen sterk te zijn in gebed en in de momenten wanneer beproevingen jullie aanvallen. Leef jullie christelijke roeping in vreugde en nederigheid en getuig tegenover eenieder. Ik ben met jullie en draag jullie allen voor mijn Zoon Jezus en Hij zal jullie kracht en steun zijn. Dank om aan Mijn oproep gehoor te hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, Goede Vrijdag 2 april 2010
Mirjana kwam aan om 8u37 en knielde voor het standbeeld van Onze Lieve Vrouw bij het Blauwe Kruis aan de voet van de Verschijningsheuvel. Onze Lieve Vrouw bleef vandaag zes minuten, van 8u49 tot 8u54.
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen; vandaag zegen ik jullie op een bijzondere manier en ik bid voor jullie om terug te keren op het juiste pad naar mijn Zoon - jullie Redder, jullie Verlosser - naar Hem, die jullie eeuwig leven gaf. Bezin je op al het menselijke, op alles dat jullie niet toestaat mijn Zoon na te volgen - op vergankelijkheid, onvolmaaktheid en beperking - en denk dan aan mijn Zoon, aan Zijn goddelijke oneindigheid. Door jullie overgave en gebed, geef grotere waardigheid aan je lichaam en vervolmaak je ziel. Wees gereed, mijn kinderen. Dank jullie."
Volgens Mirjana zegende Onze Lieve Vrouw alle mensen en alle religieuze voorwerpen die aanwezig waren. Mirjana zag een groot gouden kruis achter Onze Lieve Vrouw toen ze wegging. (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa zondag 25 april 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen, in deze tijd waarin jullie op een bijzondere wijze bidden en mijn voorspraak vragen, roep ik jullie op, kleine kinderen, te bidden dat ik jullie door je gebeden kan helpen om des te meer harten voor mijn boodschappen geopend te laten worden. Bid voor mijn intenties. Ik ben met jullie en spreek bij mijn Zoon ten beste voor ieder van jullie. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zondag 2 mei 2010

De verschijning bij het Blauwe Kruis begon om 8u46 en duurde drie minuten.
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag vraagt de Goede Vader, via Mij, om u, met uw zielen vol van liefde, op te maken voor een geestelijk bezoek. Lieve kinderen, wees vol van genade, heb oprecht berouw over uw zonden en verlang naar het goede. Verlang hier ook naar in naam van hen die er niet toe zijn gekomen om het volmaakte van het goede te kennen. U zult God meer behagen. Dank u!"
Onze Lieve Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en op een bijzondere manier alle aanwezige priesters. (www.medjugorje.eu)

Kroatisch origineel:
Poruka preko vidjelice Mirjane od 2. svibnja 2010.

Draga djeco! Danas vas dobri Otac preko mene poziva da dušom ispunjenom ljubavlju pođete u duhovni pohod. Draga djeco, ispunite se milošću, iskreno pokajte za grijehe i čeznite za dobrom. Čeznite i u ime onih koji nisu upoznali savršenstvo dobra.Bit će te Bogu miliji. Hvala vam. (informatiecentrum Medjugorje)

plaatje van de gospa dinsdag 25 mei 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! God heeft u de genade gegeven al het goede te leven en te verdedigen dat in en om u is, en anderen te inspireren beter en heiliger te zijn, maar Satan, ook, slaapt niet en leidt jullie door middel van het modernisme af en leidt u op zijn pad.  Daarom, lieve kinderen, in de liefde voor mijn Onbevlekt Hart, heb God lief boven alles en leef Zijn geboden. Op deze manier zal jullie leven zin hebben en zal vrede heersen op aarde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de
             gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, woensdag 2 juni 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op, met vasten en gebed, de weg vrij te maken waarlangs mijn Zoon jullie harten binnen zal gaan. Neem mij aan als moeder en boodschapper van Gods liefde en van Zijn verlangen naar jullie redding. Bevrijd jezelf van alles uit het verleden dat je belast en je een gevoel van schuld geeft; van alles dat je tot dwaling bracht - duisternis. Neem het licht aan. Word opnieuw geboren in de rechtvaardigheid van mijn Zoon. Dank jullie wel." (www.medjugorje.eu)
Onze-Lieve-Vrouw zegende alle religieuze voorwerpen en Mirjana zei dat zij op het einde van de Verschijning, toen Maria verdween, een witte duif zag, waarin Mirjana de Heilige Geest dacht te herkennen. (www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa vrijdag 18 juni 2010. verschijning aan Ivan op de verschijningsheuvel om 22u
Ivan vertelt: "Onze-Lieve-Vrouw verscheen vanavond erg vreugdevol en gelukkig.  Zoals altijd begon Zij met ons te verwelkomen en moederlijk te begroeten met de woorden: "Geloofd zij Jezus, lieve kinderen". Daarna strekte Onze-Lieve-Vrouw haar handen over ons uit en bad gedurende enige tijd.  Dan zegende ze ons allen met haar Moederlijke zegen en zegende alle voorwerpen die gezegend moesten worden. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:
"Lieve kinderen! Ook vandaag, in deze tijd van genade, wil ik u oproepen om te bidden. Hernieuw mijn boodschappen.  Beleef mijn boodschappen. Lieve kinderen, dit is een tijd van verantwoordelijkheid. Beleef mijn boodschappen op een verantwoorde manier. Lieve kinderen, ik verlang van u dat ge werken doet, in plaats van woorden. De Moeder bidt voor u en spreekt voor ieder van u ten beste bij haar Zoon. Dank u wel, lieve kinderen, dat u ook vandaag mij en mijn boodschappen hebt willen aanvaarden en dat u wilt leven naar mijn boodschappen."
Vervolgens, zegt Ivan, heb ik u allen aanbevolen bij Maria.  Al uw noden, al uw intenties, uw gezinnen en in het bijzonder ook alle aanwezigen die ziek zijn.  Ik bad een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader met Maria.  De Gospa heeft ons daarna al biddend verlaten, omgeven door een verlicht kruisbeeld en met de woorden: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen."(www.bedevaart.net)

picture of the
       Gospa
jaarlijkse boodschap aan Ivanka, vrijdag 25 juni 2010
Ivanka kreeg haar laatste dagelijke verschijning op 7 mei 1985.  Sedertdien ziet  Ivanka Maria nog één keer per jaar, op de verjaardag van de Verschijningen.
De Verschijning op 25-6-2010 duurde zes minuten en vond plaats bij Ivanka thuis.  Enkel Ivanka's familie woonde de Verschijning bij.  Na de verschijning verklaarde Ivanka: Onze-Lieve-Vrouw sprak mij over het vijfde geheim en op het einde zei ze: "Lieve kinderen, ontvang mijn Moederlijke zegen." (www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa vrijdag 25 juni 2010. verjaardag van de verschijningen
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Met vreugde, roep ik jullie allen op mijn boodschappen met vreugde te leven; alleen zo, mijn lieve kinderen, zullen jullie in staat zijn dichter bij mijn Zoon te zijn. Ik verlang jullie allen alleen naar Hem te leiden en in Hem zullen jullie ware vrede en de vreugde van jullie hart vinden. Ik zegen jullie allen en heb jullie lief met onmetelijke liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa verschijning aan Ivan, vrijdag 25 juni 2010
Onze-Lieve-Vrouw verscheen omstreeks 23u op de top van de Verschijningsberg.  Ivan verklaarde Haar nog nooit zo vreugdevol gezien te hebben in 29 jaar tijd.  Maria verscheen in een gouden kleed en begroette allen met de woorden: "Geloofd zij Jezus, lieve kinderen"
Vervolgens zei ze: "Lieve Kinderen, ook vandaag roept de Moeder jullie vol vreugde: lieve kinderen, wees mijn boodschappers, de dragers van mijn Boodschappen.  Verspreid mijn Boodschappen in deze vermoeide wereld.  Lieve kinderen, ik verlang dat jullie een teken voor mij zijn, mijn levend teken.  Daarom vraag Ik jullie ook vanavond om ook de boodschap te aanvaarden die Ik vandaag heb gegeven.  Beleef ze.  Weet, lieve kinderen dat de Moeder altijd mét u en vóór u bidt tot haar Zoon.  Dank u, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag opnieuw mijn Boodschappen aanvaard hebben en ernaar willen leven."
Daarna bad Onze-Lieve-Vrouw nog een lange tijd, met de handen uitgestrekt over alle aanwezigen.  Zij zegende ons met haar Moederlijke zegen en zegende alle meegebrachte, te zegenen voorwerpen.  Vervolgens beval Ivan alle aanwezigen, hun noden en intenties, hun gezinnen en in het bijzonder, de zieken aan bij Maria.   Daarna ging Onze-Lieve-Vrouw verder met over allen te bidden terwijl Ivan een Onze Vader en een Glorie-zij-de-Vader bad met Haar.  Onze-Lieve-Vrouw verliet ons al biddende.  Zij vertrok vreugdevol, bij een verlicht Kruisbeeld en onder de afscheidsgroet: "Ga in vrede, mijn lieve kinderen." (www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, vrijdag 2 juli 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, mijn moederlijke oproep, die ik vandaag tot jullie richt, is een oproep van waarheid en leven. Mijn Zoon, Die leven is, houdt van jullie en kent jullie in waarheid. Om jezelf te leren kennen en lief te hebben, moet je mijn Zoon leren kennen; om anderen te leren kennen en lief te hebben, moet je mijn Zoon in hen zien. Daarom mijn kinderen, bid, bid, dat je mag begrijpen en je overgeven met een geest die vrij is, volledig omgevormd mag worden en op deze manier het Koninkrijk der Hemelen in je hart op aarde mag hebben. Dank jullie!"
Mirjana gaf na de verschijning het volgende door: "Onze-Lieve-Vrouw zegende ons allen en al onze religieuze voorwerpen en op een speciale manier zegende Onze-Lieve-Vrouw alle priesters." (www.medjugorje.eu, versie 3 juli)

plaatje van de gospa zondag 25 juli 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Opnieuw roep ik jullie op om mij met vreugde te volgen. Ik verlang jullie allen naar mijn Zoon, jullie Verlosser te leiden. Jullie zijn je er niet van bewust dat je zonder Hem geen vreugde en vrede hebt noch een toekomst of eeuwig leven. Daarom, lieve kinderen, maak goed gebruik van deze tijd van vreugdevol gebed en overgave. Dank, dat jullie aan mijn oproep gevolg hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, maandag 2 augustus 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om samen met mij te beginnen het koninkrijk van de hemel in jullie harten op te bouwen, zodat jullie kunnen vergeten wat persoonlijk is en - geleid door het voorbeeld van mijn Zoon - denken aan hetgeen van God is. Wat verlangt Hij van jullie? Sta satan niet toe de paden van aards geluk te openen, de paden zonder mijn Zoon. Mijn kinderen, ze zijn verkeerd en duren korte tijd. Mijn Zoon bestaat. Ik bied jullie eeuwig geluk, vrede en eenheid met mijn Zoon, met God. Ik bied jullie het Koninkrijk van God. Dank je." (e-mail Stichting Medjugorje Centrum, st.medjugorjecentrum@tiscali.nl)

plaatje van de gospa woensdag 25 augustus 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Met grote vreugde wil ik jullie ook vandaag opnieuw oproepen: bid, bid, bid. Moge deze tijd voor jullie een tijd van persoonlijk gebed zijn. Zoek in de loop van de dag een plek waar jullie in ingetogenheid met vreugde kunnen bidden. Ik bemin jullie en zegen jullie allen. Dank, dat jullie mijn oproep aanvaarden." (e-mail Stichting Medjugorje Centrum, st.medjugorjecentrum@tiscali.nl)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Ivan op de Verschijningsberg, vrijdag 27 augustus 2010
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag, opnieuw, roep ik jullie op in deze tijd van genade, te bidden in jullie gezinnen. Bid met je kinderen. Lieve kinderen, rust, rust in mijn Zoon. Beslis voor mijn Zoon. Ga op weg met Hem en dan zullen jullie vrede en blijdschap krijgen - liefde zal in jullie harten komen. Lieve kinderen, de Moeder bidt voor jullie. De Moeder komt bij haar Zoon voor jullie allen tussenbeide. Ook vandaag verlang ik te zeggen dat ik van jullie houd. Volg mij. Dank jullie, lieve kinderen." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, donderdag 2 september 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben aan jullie zijde omdat ik verlang jullie te helpen beproevingen te overwinnen, die deze tijd van zuivering voor jullie zet. Mijn kinderen, één daarvan is niet te vergeven en niet te vragen om vergeving. Elke zonde beledigt de Liefde en verwijdert je van haar – en de Liefde is mijn Zoon. Daarom, mijn kinderen, als jullie verlangen met mij te gaan naar de vrede van Gods liefde, dan moet je leren te vergeven en om vergeving te vragen. Dank je." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Onze Lieve Vrouw bidt met Ivan op de Verschijningsberg, maandag 6 september 2010
Tot Ivan: - "Lieve kinderen!  Ook vandaag roept de Moeder u met vreugde op, aanvaard en vernieuw mijn boodschappen.  Lieve kinderen, ik verlang door te gaan met u te leiden, maar vandaag verlang ik u op te roepen te leven wat ik u geef zodat ik u nieuwe boodschappen kan geven en u te leiden doorheen deze boodschappen - om u te leiden naar mijn Zoon. Weet dat de moeder bij u is en voor elk van u ten beste spreekt bij haar Zoon en ook vandaag verlangt u te bedanken dat u mij en mijn boodschappen aanvaardt en deze boodschappen leeft." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa zaterdag 25 september 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Vandaag ben ik bij jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijk zegen van vrede, en ik dring er bij jullie op aan je leven van geloof nog meer te beleven, omdat jullie nog zwak zijn en niet nederig zijn. Ik verzoek jullie dringend, lieve kinderen, minder te spreken en meer te werken aan jullie persoonlijke bekering opdat jullie getuigenis vruchtbaar moge zijn. En moge jullie leven onophoudelijk gebed zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

klik, bij afspelen van dit filmpje, nogmaals voor het origineel, met knoppen voor weergave op volledig scherm

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zaterdag 2 oktober 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op tot een nederige, mijn kinderen, nederige toewijding. Jullie harten moeten juist zijn. Moge jullie kruisen je middelen zijn in de strijd tegen de zonden van de huidige tijd. Moge jullie wapen geduld en grenzeloze liefde zijn  – een liefde die weet te wachten en die je in staat zal stellen God's tekenen te herkennen – opdat jullie leven, door nederige liefde, de waarheid moge tonen aan al degenen die haar zoeken in de duisternis van leugens. Mijn kinderen, mijn apostelen, help mij om de paden naar mijn Zoon te openen. Opnieuw roep ik jullie op te bidden voor jullie herders. Aan hun zijde, zal ik triomferen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, 2e versie)

plaatje van de gospa maandag 25 oktober 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed zijn. Mijn oproep, lieve kinderen, verlangt voor jullie een oproep te zijn om te besluiten de weg van bekering te volgen; daarom, bid en zoek de voorspraak van alle heiligen. Mogen zij voor jullie een voorbeeld, een aansporing en vreugde zijn op weg naar het eeuwige leven. Dank jullie voor het hebben beantwoord van mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, Allerzielen, dinsdag 2 november 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Met moederlijke volharding en liefde breng ik jullie het licht van het leven om de duisternis van de dood in je te vernietigen. Weiger mij niet mijn kinderen. Stop en kijk naar jezelf en zie hoe zondig je bent. Zie je zonden in en bid om vergeving. Mijn kinderen, jullie willen niet aanvaarden dat je zwak en klein bent, maar jullie kunnen sterk en groot zijn door Gods wil te doen. Geef mij jullie gereinigde harten, dat ik ze kan verlichten met het licht van het leven, mijn Zoon. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, nieuwe versie gebaseerd op Kroatisch van www.medjugorje.ws)

plaatje van de gospa donderdag 25 november 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ik kijk naar jullie en zien en ik zie in je hart dood zonder hoop, rusteloosheid en honger. Er is geen gebed of vertrouwen in God, dat is waarom de Allerhoogste mij toestaat jullie hoop en vreugde te brengen. Open jezelf. Open je hart voor Gods barmhartigheid en Hij zal je alles geven wat je nodig hebt en zal je hart met vrede vullen, omdat Hij vrede en jullie hoop is. Dank je voor het hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, donderdag 2 december 2010
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag bid ik hier met jullie dat jullie de kracht mogen verzamelen jullie harten te openen en je zo bewust te worden van de machtige liefde van de lijdende God. Door dit, Zijn liefde, goedheid en zachtmoedigheid, ben ik ook met jullie. Ik nodig jullie uit dat deze bijzondere tijd van voorbereiding een tijd van gebed, boete en bekering mag zijn. Mijn kinderen, jullie hebben God nodig. Jullie kunnen niet verder komen zonder mijn Zoon. Wanneer jullie dit begrijpen en accepteren, zal wat aan jullie beloofd was gerealiseerd worden. Door de Heilige Geest zal het Koninkrijk der Hemelen in jullie harten geboren worden.  Ik leid jullie hiernaartoe. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa Kerstboodschap van zaterdag 25 december 2010
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag verlangen ik en mijn Zoon u vreugde en vrede in overvloed te schenken, zodat elk van u een vreugdevolle drager en getuige van vrede en vreugde mag zijn op de plaatsen waar u leeft.  Lieve kinderen, wees een zegen en wees vrede.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.bedevaart.net)

http://medjugorje.hr/files/img/news/2009/190x130/jakov-vidjelac.jpg Jaarlijkse verschijning aan Jakov op zaterdag 25 december 2010
Tijdens de laatste dagelijkse verschijning aan Jakov Colo op 12 september 1998 vertelde Onze Lieve Vrouw dat hij van toen af een verschijning per jaar zou krijgen, elke 25 december, op Eerste Kerstdag. Zo ging het ook dit jaar. De verschijning begon om 14u25 en duurde zeven minuten.

Jakov zei: "Onze Lieve Vrouw sprak met mij over de geheimen en op het einde zei ze: "Bid, bid, bid." (www.medjugorje.eu)


2011


plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw verscheen aan Ivan op de top van de verschijningsberg even na 22u, zaterdag 1 januari 2011
De verschijning duurde ongeveer 10 minuten. Er waren duizenden pelgrims aanwezig voor deze verschijning. Het volgende is Ivans beschrijving van de verschijning:
'Vanavond wil ik, zoals na elke dag na elke verschijning met Onze Lieve Vrouw, jullie ook beschrijven wat het belangrijkste was van deze ontmoeting vanavond. Vanavond kwam Onze Lieve Vrouw erg blij en gelukkig naar ons en begroette ons aan het begin met de gebruikelijke begroeting:
"Geprezen zij Jezus, mijn lieve kinderen."
Daarna zei Onze Lieve Vrouw: "Lieve kinderen, ook vandaag roept de moeder jullie met vreugde - bid, bid, bid. Bid lieve kinderen, en help me mijn plannen te verwezenlijken die ik met deze parochie en de wereld verlang te verwezenlijken. Lieve kinderen, in het bijzonder roep ik jullie vandaag op te bidden voor roepingen in de kerk, voor een sterk geloof van mijn priesters. Weet, lieve kinderen, dat ik altijd met u bidt wanneer het het moeilijkst voor je is, daarom volhard in gebed. Bid samen met mij. Ook vandaag wil ik jullie dankjewel zeggen voor het beantwoord hebben aan, voor het aanvaard hebben van mijn boodschappen, en voor het leven naar mijn boodschappen."
Daarna bad Onze Lieve Vrouw voor een langere tijd over ons allen hier met haar armen uitgestrekt. Ze zegende ons allen met haar moederlijke zegen en zegende alles wat u gebracht had om te worden gezegend. Daarna bad ze met name over u de zieken die hier aanwezig zijn. Ik beval u allen aan, al uw behoeften, uw intenties, uw families en op een speciale manier, zoals altijd, raadde ik de zieken aan. Daarna volgde een gesprek, ik sprak tot Onze Lieve Vrouw en zij sprak tot mij. Na dat gesprek, ging Onze Lieve Vrouw verder met bidden over ons allen en in dat gebed ging ze weg in een verlicht kruisteken met de groet:
"Ga in vrede, mijn lieve kinderen."
' (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zondag 2 januari 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op tot eenheid in Jezus, mijn Zoon. Mijn moederlijk Hart bidt, dat jullie mogen begrijpen, dat jullie Gods familie zijn. Door de geestelijke vrijheid van de wil, die de hemelse Vader jullie gegeven heeft, zijn jullie geroepen om je bewust te zijn van de waarheid, het goede of het kwade. Mogen gebed en vasten jullie harten openen en je helpen om de hemelse Vader te ontdekken door mijn Zoon. Door de Vader te ontdekken wordt je leven gericht op het vervullen van Gods wil en het tot stand brengen van Gods familie, op de wijze die mijn Zoon verlangt. Ik zal jullie op deze weg niet alleen laten. Dank je wel!" (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
dinsdag 25 januari 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag ben ik bij jullie. Ik kijk naar jullie, zegen jullie en ik verlies niet de hoop, dat deze wereld zich ten goede zal veranderen en dat er vrede zal heersen in de harten van de mensen. De vrede zal in de wereld beginnen te heersen, omdat jullie je voor mijn oproep en voor Gods liefde hebben geopend. De H.Geest is bezig een groot aantal van hen, die ja hebben gezegd, te veranderen. Daarom wil ik jullie graag zeggen: dank, dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (Stichting Medjugorje Centrum, st.medjugorjecentrum@tiscali.nl)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, woensdag 2 februari 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, jullie verzamelen je rond mij, jullie zoeken je weg, jullie zijn zoekend, jullie zoeken de waarheid maar vergeten wat het belangrijkste is, jullie vergeten juist te bidden. Jullie lippen zeggen ontelbare woorden, maar je geest voelt daar niets bij. Dwalend in duisternis stellen jullie je God zelfs voor volgens jezelf en niet zoals Hij in zijn Liefde werkelijk is. Lieve kinderen, juist gebed komt uit de diepte van je hart, vanuit je lijden, vanuit je vreugde, vanuit je zoeken naar de vergeving van zonden. Dat is de manier om de ware God te leren kennen en daardoor ook jezelf, omdat jullie geschapen zijn naar Zijn beeld. Het gebed zal jullie brengen tot de vervulling van mijn verlangen, van mijn missie hier bij jullie, tot de eenheid van Gods familie. Dank je."

Mirjana was vandaag niet in Medjugorje. Ze gaf door dat Onze Lieve Vrouw iedereen zegende die aanwezig was, hen bedankte en ons vroeg te bidden voor priesters.  (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 25 februari 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen! De natuur is aan het ontwaken en aan de bomen worden de eerste knoppen gezien die de mooiste bloemen en vruchten zullen voortbrengen. Ik verlang dat jullie ook, mijn lieve kinderen, werken aan jullie bekering en dat jullie diegenen zijn die getuigen met hun leven, zodat jullie voorbeeld een teken mag zijn en een stimulans voor anderen om zich te bekeren. Ik ben met jullie en voor mijn Zoon Jezus spreek ik voor jullie bekering ten beste. Dank voor het gehoor gegeven hebben aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, woensdag 2 maart 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, mijn moederlijk hart lijdt enorm als ik naar mijn kinderen kijk die voortdurend al het menselijke boven het goddelijke plaatsen, mijn kinderen die ondanks alles waarmee ze omringd zijn en en ondanks alle tekenen die hen worden gezonden, denken dat zij verder kunnen gaan zonder Mijn Zoon.  Dat kunnen ze niet!  Zij zijn op weg naar de eeuwige verdoemenis. Daarom breng ik u samen, u die klaar staat om uw hart voor mij te openen, u die klaar staat om apostelen te zijn van mijn liefde, om mij te helpen; zodat u door uw leven naar Gods woord een voorbeeld zou zijn voor hen die het niet kennen. Moge vasten en gebed u daarvoor de kracht geven, en ik zegen u met mijn moederlijke Zegen, in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.  Dank u wel!" (www.bedevaart.net)

Mirjana zegt dat Onze Lieve Vrouw erg bedroefd was. (www.medjugorje.eu)

http://www.medjugorje.hr/files/img/news/2011/190x130/mirjana18032011.jpg
jaarlijkse verschijning aan Mirjana, vrijdag 18 maart 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben met u in naam van de grootste Liefde, in naam van de lieve God, die dicht bij u is gekomen door mijn Zoon en u de ware liefde heeft getoond. Ik wens u te leiden op de weg van God. Ik wens u de ware liefde te onderrichten, zodat anderen dit in u kunnen zien, zodat u dit kunt zien in de anderen, zodat u een broer voor hen kunt zijn en dat anderen in u een genadevolle broer kunnen zien. Mijn kinderen, wees niet bevreesd om uw harten voor Mij te openen. Met Moederlijke liefde zal ik u tonen wat ik van ieder van u verwacht, wat ik verwacht van mijn apostelen. Begeef u op weg met Mij. Dank u wel!"

Mirjana zei dat Onze-Lieve-Vrouw elkeen en al hun religieuze voorwerpen de zegen gaf. Onze-Lieve-Vrouw vroeg ons eveneens om te bidden voor de priesters en zei:

"Opnieuw wil ik benadrukken dat ik samen met hen zal zegevieren."
(www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa
vrijdag 25 maart 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Op een bijzondere manier verlang ik u vandaag op te roepen tot bekering. Moge met ingang van vandaag nieuw leven beginnen in uw hart. Kinderen, ik verlang uw 'ja' te zien, en moge uw leven een vreugdevol leven van Gods wil zijn op elk moment van uw leven. Op een bijzondere wijze zegen ik u vandaag met mijn moederlijke zegen van vrede, liefde en eenheid in mijn hart en in het hart van mijn Zoon Jezus. Dank u voor het hebben beantwoord van mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)


Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zaterdag 2 april 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde verlang ik het hart van ieder van u te openen en u persoonlijke eenheid met de Vader te onderrichten. Om dit te aanvaarden, moet u begrijpen dat u belangrijk bent voor God en dat Hij u elk afzonderlijk roept. U moet begrijpen dat uw gebed een conversatie van een kind met de Vader is; dat liefde de weg is waarop u zich moet begeven, liefde voor God en liefde voor de naaste. Dat is, mijn kinderen, de liefde die geen grenzen kent. Dat is de liefde die uitgaat van de waarheid en die tot het uiterste gaat. Volg mij, kinderen, zodat ook anderen, door het herkennen van de waarheid en liefde in u, u zouden volgen. Dank u wel!"

Opnieuw vroeg Maria ons te bidden voor onze herders, onze priesters en zei: "Zij hebben een bijzondere plaats in mijn hart. Zij vertegenwoordigen mijn Zoon."(www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
2e paasdag, maandag 25 april 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, zoals de natuur haar mooiste kleuren van het jaar toont, zo roep ook ik u op om te getuigen met uw leven en om anderen te helpen dichter te komen bij mijn Onbevlekt Hart, zodat de liefdesvlam voor de Allerhoogste mag ontluiken in hun harten.  Ik ben met u en ik bid onophoudelijk dat uw leven een weerspiegeling mag zijn van de Hemel hier op aarde.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."
(www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, maandag 2 mei 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, God de Vader zendt mij om u de weg van redding te tonen, omdat Hij, mijn kinderen, u verlangt te redden en u niet te veroordelen. Dit is waarom ik, als een moeder, u om mij heen verzamel, omdat ik met mijn moederlijke liefde verlang u te helpen om vrij te zijn van de vuiligheid van het verleden en om te beginnen opnieuw en anders te leven. Ik roep u op om te verrijzen in mijn Zoon. Samen met de belijdenis van zonden, zie af van alles dat u heeft verwijderd van mijn Zoon en dat uw leven leeg en onsuccesvol heeft gemaakt. Zeg 'ja' tegen de Vader met het hart en begeef u op de weg van de redding waartoe Hij u roept door de Heilige Geest. Dank u. Ik bid in het bijzonder voor de herders, dat God hen helpt naast u te staan met een volheid van hart." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
boodschap aan Ivan op de Verschijningsberg, vrijdag 20 mei 2011
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, vandaag meer dan ooit verlang ik u op te roepen tot gebed. Lieve kinderen, Satan wenst de families van vandaag te vernietigen, daarom verlang ik u op te roepen tot een vernieuwing van het gezinsgebed. Bid, lieve kinderen, in uw gezinnen met uw kinderen, verleen Satan geen toegang. Dank u, lieve kinderen, dat u ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
woensdag 25 mei 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Mijn gebed is vandaag voor u allen die zoekt naar de genade van bekering. U klopt op de deur van mijn hart, maar zonder hoop en gebed, in zonde, en zonder het sacrament van verzoening met God. Verlaat de zonde en beslis, lieve kinderen, voor de heiligheid. Alleen op deze manier kan ik u helpen, uw gebeden verhoren en voorspraak vragen voor de Allerhoogste. Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven."  (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
boodschap aan Ivan op de Verschijningsberg, vrijdag 27 mei 2011
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, vandaag verlang ik u op te roepen: leef mijn boodschappen die ik jullie geef zodat ik jullie nieuwe boodschappen kan geven. Dank u, lieve kinderen, dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, Hemelvaart, donderdag 2 juni 2011
Tegen 7 uur waren duizenden pelgrims te zien op elke beschikbare plek en steeds meer en meer verdrongen zich tot op het moment van de verschijning van Onze Lieve Vrouw aan Mirjana. Mirjana arriveerde bij het Blauwe Kruis om ongeveer 8u40. De verschijning begon om 8u47 en duurde 5 minuten. Het volgende is de boodschap van Onze Lieve Vrouw:

Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, als ik jullie oproep tot gebed voor diegenen die de liefde van God niet hebben leren kennen en als jullie in jullie harten zouden kunnen kijken, zouden jullie begrijpen dat ik spreek over velen van jullie. Met een open hart, vraag julliezelf oprecht af of je de levende God wilt of dat je Hem wilt uitschakelen en leven zoals je wilt. Kijk om jullie heen, mijn kinderen, en zie waar de wereld naar toe gaat, de wereld die denkt alles te doen zonder de Vader en die ronddoolt in de duisternis van verleiding. Ik bied jullie het Licht van de Waarheid en de Heilige Geest. Volgens Gods plan ben ik bij jullie om jullie te helpen mijn Zoon, zijn Kruis en Opstanding, te laten triomferen in jullie harten. Als moeder verlang ik naar en bid ik voor jullie eenheid met mijn Zoon en Zijn werken. Ik ben hier, jullie beslissen. Dank jullie."

Mirjana zei dat Onze Lieve Vrouw erg bedroefd was. Ze zei dat, toen Onze Lieve Vrouw zei: "Ik bied jullie het Licht van de Waarheid en de Heilige Geest" Mirjana een bepaald licht zag achter Onze Lieve Vrouw. Mirjana zei ook dat Onze Lieve Vrouw alle aanwezigen zegende, hun religieuze voorwerpen en dat ze in het bijzonder alle aanwezige priesters zegende. (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
verschijning aan Ivan op de verschijningsheuvel, vrijdag 24 juni 2011
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag verheug ik mij samen met u. Ook vandaag, in blijdschap, roep ik u op: neem mijn boodschappen aan en leef mijn boodschappen. Moge mijn boodschappen leven worden. Bouw ze in jullie levens. Moge ze voedsel zijn op jullie levensreis. Weet, lieve kinderen, dat ik bij jullie ben, als het het moeilijkst is voor jullie, dat ik jullie bemoedig en troost, dat ik bij mijn Zoon tussenbeide kom voor jullie allen. Daarom, lieve kinderen, houd vol in gebed en wees niet bang. Volg mij zonder vrees. Dank jullie, lieve kinderen, ook vandaag, dat jullie mij weer aangenomen hebben en mijn boodschappen aangenomen hebben, dat jullie mijn boodschappen leven." (www.medjugorje.eu)

30e verjaardag van de verschijningen, jaarlijkse boodschap aan Ivanka, zaterdag 25 juni 2011
De Verschijning vond plaats bij Ivanka thuis en duurde acht minuten. Enkel Ivanka's gezin was erbij aanwezig. Na de Verschijning verklaarde Ivanka dat Onze-Lieve-Vrouw met haar gesproken had over het eerste geheim. Aan het einde zei de H. Maagd: "Lieve kinderen, ontvang mijn moederlijke zegen."   (www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa
30e verjaardag van de verschijningen, zaterdag 25 juni 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, bedank samen met mij de Allerhoogste voor mijn aanwezigheid bij u. Mijn hart ziet met blijdschap de liefde en vreugde waarmee mijn boodschappen beleefd worden. Velen van u hebben ze beantwoord, maar ik wacht, en zoek, alle harten die in slaap gevallen zijn om te ontwaken uit de slaap van ongeloof.  Lieve kinderen, nader zelfs nog dichter tot mijn Onbevlekt Hart zodat ik u allen kan leiden naar de eeuwigheid.  Dank dat u aan mijn oproep gehoor hebt gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zaterdag 2 juli 2011
Vanaf 10 uur gisterenavond begonnen pelgrims van over de hele wereld opnieuw samen te pakken bij het Blauwe Kruis voor de Verschijning aan Mirjana deze ochtend. De ganse nacht werd de Rozenkrans gebeden, afgewisseld met zang, zelfs tijdens een (lichte) hagelbui. Om 8u30 kwam Mirjana aan bij het Blauwe Kruis, om 8u45 verscheen Maria.  De Verschijning duurde een vijftal minuten. Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende boodschap:

"Lieve kinderen, vandaag roep ik u op tot een moeilijke en pijnlijke stap voor uw eenheid met mijn Zoon. Ik roep u op tot volledige erkenning en belijdenis van uw zonden, tot zuivering. Een onzuiver hart kan niet in mijn Zoon en met mijn Zoon zijn. Een onzuiver hart kan niet de vruchten van liefde en eenheid geven. Een onzuiver hart is niet in staat correcte en juiste dingen te doen; het is geen voorbeeld van de schoonheid van Gods liefde voor hen die het omringen en voor hen die die liefde niet hebben leren kennen. U, mijn kinderen, komt samen rond mij, vol van enthousiasme, verlangens en verwachtingen, en ik smeek de Goede Vader om, door de Heilige Geest, mijn Zoon - geloof, in uw gezuiverde harten te leggen. Mijn kinderen, gehoorzaam mij, ga met mij op pad."

Toen Onze Lieve Vrouw wegging, toonde Zij aan haar linkerzijde de duisternis en aan haar rechterzijde een Kruis omgeven door gouden licht. Mirjana is van oordeel dat Onze-Lieve-Vrouw het verschil wilde aantonen tussen een zuiver en een onzuiver hart. Mirjana zegde ook dat Onze-Lieve-Vrouw alle religieuze voorwerpen gezegend heeft en bad voor de priesters. (www.medjugorje.eu, teruggehaald met web.archive.org, versie 3 oktober 2012)

plaatje van de gospa
maandag 25 juli 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Moge deze tijd voor jullie een tijd van gebed en stilte zijn. Laat jullie lichaam en geest uitrusten, mogen ze in Gods liefde zijn. Sta me toe, kleine kinderen, jullie te leiden, open jullie harten voor de Heilige Geest zodat al het goede dat in jullie is tot bloei mag komen en honderdvoudig vrucht mag dragen. Begin en eindig de dag met gebed met het hart. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu, teruggehaald met cache van Google)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, dinsdag 2 augustus 2011
Vanmorgen bij het Blauwe Kruis verscheen Onze-Lieve-Vrouw aan Mirjana omstreeks 8u38. De verschijning duurde iets langer dan 5 minuten.

Tot Mirjana:
- "Lieve kinderen; vandaag roep ik jullie op om opnieuw geboren te worden in gebed en door de Heilige Geest, om een nieuw volk met mijn Zoon te worden, een volk dat weet dat als het God verloren heeft, het zichzelf verloren heeft, een volk dat weet dat het met God, ondanks alle lijden en beproevingen, gered is. Ik roep jullie op samen te komen in Gods familie en gesterkt te worden met de kracht van de Vader. Als individuen, mijn kinderen, kunnen jullie het kwaad niet stoppen dat wil beginnen te regeren in deze wereld en haar te vernietigen. Maar volgens Gods wil, kunnen jullie allen samen, met mijn Zoon, alles veranderen en de wereld helen. Ik roep jullie op met heel jullie hart te bidden voor jullie herders, omdat mijn Zoon hen gekozen heeft. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, teruggehaald met cache van Google)

plaatje van de gospa
boodschap aan Ivan op de verschijningsheuvel, vlak na het Zingend Vaarwel van het jongerenfestival, vrijdag 5 augustus 2011
De verschijning van vanavond 5 augustus 2011 van Onze Lieve Vrouw vond plaats tijdens Ivan's gebedsgroep op de Verschijningsheuvel in Medjugorje. Het was een heldere nacht, op het eind van de feestdag van de verjaardag van Onze Lieve Vrouw. Een paar uur voor de verschijning, was er zingen, toen begon Ivan de Rozenkrans even na 22u, terwijl hij de Droevige en Glorievolle geheimen bad. Duizend waren aanwezig op de heuvel vanavond bij Onze Lieve Vrouw. Het was een heldere avond, met duizenden sterren zichtbaar in de nachtelijke hemel. Onze Lieve Vrouw kwam om 22u52 en de verschijning duurde 12 minuten. Tijdens de verschijning van Onze Lieve Vrouw vanavond, viel het op dat er geen enkele cameraflits werd gezien, en de duizenden waren in een diepe en vredige stilte toen Onze Lieve Vrouw kwam. Toen Ivan vanavond begon met het beschrijven van de verschijning, waren verscheidene grote vallende sterren zichtbaar langs de hemel. Hierna volgt Ivan's beschrijving van de verschijning van Onze Lieve Vrouw van 5 augustus, 2011:

'Vandaag, zoals elke dag, na elke ontmoeting met Onze Lieve Vrouw, verlang ik jullie te beschrijven wat het meest belangrijke is van de ontmoeting met Onze Lieve Vrouw. Ook vanavond kwam Onze Lieve Vrouw naar ons, werkelijk zeer, zeer, zeer blij en gelukkig. Zij kwam met drie engelen. In het begin, groette zij ons allen met haar moederlijke groet: "Geprezen zij Jezus, mijn lieve kinderen." Toen zei Onze Lieve Vrouw: "Lieve kinderen, ook vandaag, in deze grote vreugde van mij, als ik jullie in zulke grote getale zie, verlang ik jullie op te roepen, en de gehele jeugd op te roepen, deel te nemen aan de evangelisatie vandaag van de wereld; om deel te nemen aan de evangelisatie van de gezinnen. Lieve kinderen, bid, bid, bid, en de moeder bid samen met jullie en komt tussenbeide bij haar Zoon. Bid lieve kinderen. Dank jullie, lieve kinderen, ook vandaag, dat jullie aan mijn oproep beantwoord hebben."

Onze Lieve Vrouw bad toen, met haar armen uitgestrekt, over jullie allen hier. Toen zegende zij ons allen met haar moederlijke zegen en zegende alles wat
jullie ter zegening mee hadden gebracht. Toen strekte Onze Lieve Vrouw haar armen en voor een lange tijd bad ze speciaal voor jullie allen hier en in het bijzonder voor al jullie jeugd die hier aanwezig is. Ze bad voor jullie gezinnen. Toen beval ik jullie allen aan, jullie noden, jullie intenties, jullie gezinnen en in het bijzonder jullie wie ziek zijn. Onze Lieve Vrouw ging toen door met het bidden over jullie allen de jeugd. Zij ging weg in dat gebed, in een verlicht teken van het kruis met een groet, "Ga in vrede, mijn lieve kinderen." ' (www.medjugorje.eu, teruggehaald met cache van Google)

plaatje van de gospa
donderdag 25 augustus 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag roep ik jullie op om te bidden en te vasten voor mijn intenties, omdat Satan mijn plan wil vernietigen. Hier ben ik begonnen met deze parochie en heb de hele wereld uitgenodigd. Velen hebben gereageerd, maar er is een enorm aantal van hen die mijn oproep niet willen horen of aannemen. Daarom, jullie die 'ja' hebben gezegd, wees sterk en vastberaden. Dank jullie dat jullie op mijn oproep gereageerd hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, vrijdag 2 september 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met heel mijn hart en ziel vol van geloof en liefde in de Hemelse Vader, gaf ik mijn Zoon aan u en geef ik Hem opnieuw aan u. Mijn Zoon heeft u, de bevolking van de gehele wereld, ertoe gebracht de enige ware God en zijn Liefde te kennen. Hij heeft u geleid op de weg van de waarheid en maakte u broeders en zusters. Daarom, mijn kinderen, dwaal niet, sluit uw hart niet voor die waarheid, hoop en liefde. Alles om u heen gaat voorbij en alles valt uit elkaar, alleen de glorie van God blijft. Doe daarom afstand van alles wat u van de Heer verwijdert. Aanbid Hem alleen, want Hij is de enige ware God. Ik ben met u en ik zal bij u blijven. Ik bid in het bijzonder voor de herders, dat zij waardige vertegenwoordigers mogen zijn van mijn Zoon, en dat ze u met liefde mogen leiden op de weg van de waarheid. Dank u." (www.medjugorje.eu, teruggehaald met cache van Google)

plaatje van de gospa
zondag 25 september 2011
Tot Marija: - "Ik roep jullie op, dat deze tijd voor jullie allemaal een tijd van getuigenis mag zijn. Jullie, die in de liefde van God leven en zijn gaven hebben ervaren, getuig van hen met jullie woorden en leven, dat zij voor anderen een vreugde en bemoediging in het geloof mogen zijn. Ik ben met jullie en kom onophoudelijk voor jullie allemaal tussenbeide bij God, dat jullie geloof altijd levend en blij mag zijn en in de liefde van God. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu, teruggehaald met cache van Google)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zondag 2 oktober 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ook vandaag roept mijn moederlijk hart jullie op tot gebed, tot je persoonlijke relatie met God de Vader, tot de vreugde van het gebed in Hem. God de Vader is niet ver weg van jullie en is geen onbekende voor jullie. Hij heeft zich door mijn Zoon aan jullie geopenbaard en Hij heeft jullie het Leven geschonken dat mijn Zoon is. Daarom, mijn kinderen, geef niet toe aan de verzoekingen die jullie proberen te scheiden van God de Vader. Bid!
Probeer niet om gezinnen of maatschappijen te vormen zonder Hem. Bid! Bid dat jullie harten overstroomd mogen worden door de goedheid die alleen van mijn Zoon komt, Die waarachtig goed is. Alleen harten die van goedheid vervuld zijn kunnen God de Vader bevatten en aanvaarden. Ik zal jullie blijven leiden. Ik vraag jullie in het bijzonder om jullie herders niet te veroordelen. Mijn kinderen, vergeten jullie dan dat zij door God de Vader geroepen werden? Bid! Ik dank jullie.
"

Na de verschijning, zei Mirjana: "Ik heb hiervoor nooit iets gezegd, maar zijn jullie je bewust, broeders en zusters, dat de moeder van God bij ons was? Elk van ons zou zichzelf moeten afvragen: 'Ben je dit waardig?'. Ik zeg dit omdat het moeilijk voor me is om haar (Onze Lieve Vrouw) in pijn te zien, omdat elk van ons een wonder zoekt, maar geen wonder in zichzelf wil bewerkstelligen." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
dinsdag 25 oktober 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ik kijk naar jullie en in jullie harten zie ik geen vreugde. Vandaag verlang ik jullie de vreugde van de Verrezene te schenken, dat Hij jullie moge leiden en jullie omhelzen met zijn liefde en tederheid.
Ik hou van jullie en ik bid voor jullie bekering zonder ophouden voor mijn Zoon Jezus. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep."
(www.bijbelcitaat.be/Medjugorje/Boodschappen_Medjugore_2011.htm)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, Allerzielen, woensdag 2 november 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, de Vader heeft jullie niet aan jullie lot overgelaten. Onmetelijk is zijn liefde, de liefde die mij naar jullie brengt, om jullie te helpen Hem te leren kennen, zodat, door mijn Zoon, jullie allen Hem 'Vader' kunnen noemen met een volheid van hart; dat jullie één volk worden in het gezin van God. Maar, mijn kinderen, vergeet niet dat jullie niet alleen voor julliezelf op deze aarde zijn, en dat ik jullie niet alleen voor julliëntwil hierheen roep. Diegenen die mijn Zoon volgen denken aan hun broeder in Christus als aan hun eigen zelf en zij kennen geen zelfzucht. Daarom verlang ik dat jullie het licht van mijn Zoon zijn, dat jullie voor al diegenen die de Vader niet hebben leren kennen - voor al diegenen die ronddolen in de duisternis van de zonde, wanhoop, pijn en eenzaamheid - jullie de weg mogen verlichten en dat jullie hen, met jullie leven, de liefde van God mogen tonen. Ik ben bij jullie. Als jullie je harten openen, zal ik jullie leiden. Opnieuw vraag ik jullie: bid voor jullie herders. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, versie 3 oktober 2012)

plaatje van de gospa
vrijdag 25 november 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, vandaag verlang ik jullie hoop en vreugde te geven. Alles wat jullie omringt, lieve kinderen, leidt jullie naar wereldse dingen maar ik verlang jullie te leiden naar een tijd van genade, zodat door deze tijd jullie des te dichter bij mijn Zoon mogen zijn, dat Hij jullie naar Zijn liefde en eeuwig leven kan leiden, waarnaar elk hart hunkert. Jullie, lieve kinderen, bid en moge deze tijd voor jullie er een van genade voor jullie ziel zijn. Dank dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, vrijdag 2 december 2011
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, als een moeder ben ik bij jullie, zodat ik met mijn liefde, gebed en voorbeeld jullie kan helpen om een zaadje van de toekomst te worden, een zaadje dat zal uitgroeien tot een stevige boom, die zijn takken over de wereld uitspreidt. Als jullie een zaadje van de toekomst willen worden, een zaadje van liefde, smeek dan de Vader om jullie je nalatigheden tot nu toe te vergeven. Mijn kinderen, alleen een zuiver hart, niet belast door zonden, kan zich openen en alleen eerlijke ogen kunnen de weg zien, waarlangs ik jullie verlang te leiden. Als jullie je hiervan bewust worden, zullen jullie je bewust worden van de liefde van God - het zal jullie worden geschonken. Dan zullen jullie haar als een zaadje van liefde aan anderen schenken. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of Jakov

jaarlijkse verschijning aan Jakov, Kerstmis, zondag 25 december 2011
De verschijning begon om 15u30 en duurde 11 minuten.

Tot Jakov: - "Lieve kinderen, vandaag zou ik jullie op een bijzondere wijze mee willen nemen naar en  overhandigen aan mijn Zoon. Mijn lieve kinderen, open jullie harten en sta Jezus toe dat Hij in jullie wordt geboren, want alleen zo, lieve kinderen, zullen jullie zelf in staat zijn jullie nieuwe geboorte te ervaren en met Jezus in jullie harten op pad te gaan naar de weg naar het heil. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
Kerstmis, zondag 25 december 2011
Tot Marija: - "Lieve kinderen, ook vandaag breng ik jullie mijn Zoon Jezus in mijn armen, opdat Hij jullie Zijn vrede geeft. Bid, lieve kinderen, en getuig, zodat in ieder hart niet menselijke, maar Gods vrede moge overheersen, die niemand kan vernietigen. Het is die vrede in het hart, die God geeft aan hen die Hij bemint. Door jullie Doopsel zijn jullie allemaal op een bijzondere manier geroepen en bemind. Getuig daarom en bid dat jullie mijn uitgestrekte handen mogen zijn naar deze wereld die naar God en vrede snakt. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

ivan dragicevic medjugorje visionary

vrijdag 30 december 2011
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, de Moeder zegent u met vreugde.  Wees dragers van mijn boodschappen over de hele wereld.  Verwelkom mijn boodschappen met verantwoordelijkheid.  Lieve kinderen, bid met Mij voor de plannen die ten uitvoer moeten worden gebracht.  In het bijzonder wil ik u deze nacht vragen te bidden voor de eenheid in de Kerk en voor mijn priesters.  Lieve kinderen, bid, bid, bid.  De Moeder bidt voor u en spreekt voor elk van u ten beste bij haar Zoon.  Dank dat u ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebt gegeven, en dat u mijn boodschappen aanvaardt en ernaar leeft." (www.bedevaart.net)

2012


plaatje van de gospa
maandag 2 januari 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met een moederlijke bezorgdheid kijk ik in uw harten.  Ik zie er pijn en lijden in.  Ik zie een gewond verleden en onophoudelijk zoeken.  Ik zie dat mijn kinderen verlangen gelukkig te zijn, zonder te weten hoe.  Open jezelf voor de Vader.  Dat is de weg naar het geluk, de weg waarlangs ik u verlang te leiden.  God de Vader laat zijn kinderen nooit alleen, zeker niet in lijden en wanhoop.  Wanneer je dit begrijpt en aanvaardt, zal je gelukkig worden.  Dank je wel.  Ik smeek u, bid voor degenen die mijn Zoon heeft gekozen.  Oordeel niet, want jullie zullen allemaal geoordeeld worden."

Mirjana verklaarde dat Onze-Lieve-Vrouw erg vastberaden sprak vandaag. (www.bedevaart.net)

plaatje van de gospa
woensdag 25 januari 2012
Tot Marija: - "Met vreugde roep ik jullie ook vandaag weer op om jullie harten te openen en te luisteren naar mijn oproep. Opnieuw verlang ik jullie dichter naar mijn Onbevlekt Hart te trekken, waar jullie toevlucht en vrede zullen vinden. Open julliezelf voor gebed tot het een vreugde voor jullie wordt. Door gebed zal de Allerhoogste jullie een overvloed aan genade schenken en zullen jullie mijn uitgestrekte handen worden in deze rusteloze wereld die naar vrede verlangt. Kleine kinderen, getuig met jullie levens van geloof en bid dat geloof met de dag mag groeien in jullie harten. Ik ben met jullie. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
donderdag 2 februari 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben al zo'n lange tijd bij jullie en al zo lang wijs ik jullie op Gods aanwezigheid en Zijn oneindige liefde, waarvan ik voor jullie allen verlang dat jullie haar zullen leren kennen. En jullie, mijn kinderen? Jullie gaan door met doof en blind te zijn als jullie de wereld rondom jullie bezien en jullie willen niet zien waar ze bezig is heen te gaan zonder mijn Zoon. Jullie wijzen mijn Zoon af - en Hij is de bron van alle genaden. Jullie luisteren naar mij als ik tot jullie spreek, maar jullie harten zijn gesloten en jullie horen me niet. Jullie bidden niet tot de Heilige Geest om je te verlichten. Mijn kinderen, trots is gaan regeren. Ik wijs jullie op nederigheid. Mijn kinderen, denk eraan dat alleen een nederige ziel met zuiverheid en schoonheid schijnt omdat ze de liefde van God heeft leren kennen. Alleen een nederige ziel wordt hemel, omdat mijn Zoon erin is. Dank jullie. Weer smeek ik jullie te bidden voor hen die mijn Zoon gekozen heeft - diegenen zijn jullie herders." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
zaterdag 25 februari 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Op dit moment roep ik jullie op een bijzondere manier op: 'bidt met het hart'. Kleine kinderen, jullie spreken veel en bidden weinig. Lees en overweeg de Heilige Schrift, en mogen de woorden die erin geschreven staan leven betekenen voor jullie. Ik moedig jullie aan en hou van jullie, zodat jullie in God jullie vrede en de vreugde om te leven mogen vinden. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

(suggestie van de vertaler voor het overwegen van de Heilige Schrift in deze vastentijd: bekijk deze spectaculaire ontdekkingen van de Doortocht door de Rode Zee en lees het betreffende stuk uit de bijbel!)

plaatje van de gospa
vrijdag 2 maart 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen; door de onmetelijke liefde van God kom ik onder jullie en roep ik jullie aanhoudend in de armen van mijn Zoon. Met een moederlijk hart smeek ik jullie, mijn kinderen, maar ik waarschuw jullie ook herhaaldelijk, dat betrokkenheid met degenen die mijn Zoon niet hebben leren kennen in de eerste plaats komt voor jullie. Sta niet toe dat door te kijken naar jullie en jullie leven, zij niet overmand worden met een verlangen Hem te leren kennen. Bidt tot de Heilige Geest dat mijn Zoon jullie ingeprent wordt. Bidt dat jullie apostelen kunnen zijn van het goddelijke licht in deze tijd van duisternis en hopeloosheid. Dit is een tijd van jullie beproeving. Begeef je op weg met mij met een rozenkrans in de hand en liefde in het hart. Ik leid jullie naar Pasen in mijn Zoon. Bidt voor diegenen die mijn Zoon heeft gekozen dat zij altijd door Hem en in Hem - de Hogepriester - kunnen leven. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

jaarlijkse verschijning aan Mirjana, zondag 18 maart 2012
Verscheidene duizenden pelgrims verzamelden zich in rozenkransgebed bij het Blauwe Kruis. De verschijning duurde van 14u tot 14u05.
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik kom onder jullie omdat ik verlang jullie moeder te zijn - jullie voorspreekster. Ik verlang de band te zijn tussen jullie en de Hemelse Vader - jullie middelares. Ik verlang jullie bij de hand te nemen en met jullie op te trekken in de strijd tegen de onzuivere geest. Mijn kinderen, wijd jullie volledig aan mij toe. Ik zal jullie levens in mijn moederlijke handen nemen en ik zal hen vrede en liefde leren, en dan zal ik ze overdragen aan mijn Zoon. Ik vraag jullie te bidden en te vasten omdat jullie alleen op deze manier zullen weten hoe op de juiste manier te getuigen van mijn Zoon, door mijn moederlijk hart. Bidt voor jullie herders dat zij verenigd in mijn Zoon altijd vreugdevol het Woord van God kunnen verkondigen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

(opmerking van de webmaster: de Koningin van de Vrede spreekt over de derde en tweede titel in het "medeverlosseres, middelares en voorspreekster"-dogma geëist door de zogenaamde Vrouwe van alle Volkeren, maar spreekt dan in plaats van over de eerste over de onzuivere geest)

plaatje van de gospa
zondag 25 maart 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag, met vreugde, verlang ik jullie mijn moederlijke zegen te geven en jullie op te roepen tot gebed. Moge gebed voor jullie een noodzaak worden om elke dag meer in heiligheid te groeien. Werk meer aan jullie bekering aangezien jullie nog ver weg zijn, kleine kinderen. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
maandag 2 april 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, als de Koningin van de Vrede, verlang ik ernaar jullie vrede te geven mijn kinderen, ware vrede die door het hart van mijn goddelijke Zoon komt. Als moeder bid ik dat wijsheid, nederigheid en goedheid mogen gaan regeren in jullie harten – dat vrede moge regeren – dat mijn Zoon moge regeren. Wanneer mijn Zoon de heerser in jullie harten zal zijn, zullen jullie in staat zijn anderen te helpen Hem te leren kennen. Wanneer hemelse vrede over jullie gaat regeren, zullen diegenen die haar in de verkeerde plaatsen zoeken, en zo pijn veroorzaken in mijn moederlijk hart, haar herkennen. Mijn kinderen, groot zal mijn vreugde zijn wanneer ik zie dat jullie mijn woorden aanvaarden en dat jullie verlangen mij te volgen. Wees niet bang, jullie zijn niet alleen. Geef me jullie handen en ik zal jullie leiden. Vergeet jullie herders niet. Bid dat zij in hun gedachten altijd bij mijn Zoon mogen zijn Die hen geroepen heeft van Hem te getuigen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
woensdag 25 april 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed en moge jullie hart, kleine kinderen, zich openen naar God zoals een bloem zich opent naar de warmte van de zon. Ik ben met jullie en ben voor jullie allen een voorspreekster. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
woensdag 2 mei 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde smeek ik jullie mij jullie handen te geven, sta mij toe jullie te leiden. Ik, als moeder, verlang jullie te redden van onrust, wanhoop en eeuwige verbanning. Mijn Zoon, door Zijn dood aan het kruis, heeft laten zien hoeveel Hij van jullie houdt; Hij heeft Zichzelf geofferd om jullie en om jullie zonden. Blijf Zijn offer niet verwerpen en blijf Zijn lijden niet vernieuwen met jullie zonden. Blijf de deuren van de hemel niet sluiten voor jezelf. Mijn kinderen, verspil geen tijd. Niets is belangrijker dan eenheid in mijn Zoon. Ik zal jullie helpen omdat de hemelse Vader mij zendt zodat we, samen, de weg van de genade en redding kunnen laten zien aan al diegenen die Hem niet kennen. Weest niet onvermurwbaar van hart. Heb vertrouwen in mij en aanbidt mijn Zoon. Mijn kinderen, jullie kunnen niet zonder de herders zijn. Mogen zij elke dag in jullie gebeden zijn. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 18 mei 2012
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag verlang ik jullie op te roepen om samen met mij te bidden voor mijn herders, dat ze hun kudde onvermoeibaar in het geloof mogen leiden. De moeder bidt samen met jullie. Bidt, lieve kinderen, met de moeder. Dank jullie, lieve kinderen, ook vandaag, dat jullie mijn oproep hebben beantwoord." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 25 mei 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot bekering en tot heiligheid. God verlangt jullie door gebed vreugde en vrede te geven maar jullie, kleine kinderen, zijn nog steeds ver weg - gehecht aan de aarde en aan aardse dingen. Daarom roep ik jullie opnieuw op: open jullie hart en blik in de richting van God en de dingen van God - en vreugde en vrede zullen in jullie harten gaan regeren. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
zaterdag 2 juni 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik ben voortdurend onder jullie omdat ik met mijn grenzeloze liefde ernaar verlang jullie de poort van de hemel te laten zien. Ik verlang ernaar jullie te vertellen hoe die wordt geopend: door goedheid, barmhartigheid, liefde en vrede door mijn Zoon. Daarom, mijn kinderen, verspil geen tijd aan ijdelheden. Alleen kennis van de liefde van mijn Zoon kan jullie redden. Door die heilzame liefde en de Heilige Geest koos Hij mij en ik, samen met Hem, kies jullie om apostelen te zijn van Zijn liefde en wil. Mijn kinderen, groot is de verantwoordelijkheid die op jullie rust. Ik verlang dat jullie door jullie voorbeeld zondaars kunnen helpen hun inzicht terug te winnen, hun arme zielen te verrijken en hen terug te brengen in mijn omhelzing. Daarom, bid, bid, vast en biecht regelmatig. Als het ontvangen van mijn Zoon in de eucharistie het middelpunt is van jullie leven, wees dan niet bang, jullie kunnen alles. Ik ben met jullie. Iedere dag bid ik voor de herders en ik verwacht hetzelfde van jullie. Want, mijn kinderen, zonder hun geleiding en versterking door hun zegen, kunnen jullie het niet. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 8 juni 2012
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag, op een speciale wijze, roep ik jullie op mijn boodschappen te vernieuwen. Leef mijn boodschappen. Ik roep jullie allen vannacht op op een speciale wijze te bidden voor de parochies waar jullie vandaan komen en voor jullie priesters. Door deze tijd, op een speciale wijze, roep ik jullie op voor roepingen in de kerk te bidden. Bid, lieve kinderen, bid, bid. Ook vandaag, dank ik jullie dat jullie aan mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 15 juni 2012
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, weet dat de moeder van jullie houdt. Ik verlang ernaar jullie met liefde te leiden. Ik ben gekomen om jullie te vertellen dat God bestaat. Daarom roep ik jullie, ook vandaag, op voor Hem te kiezen. Zet Hem op de eerste plaats in jullie leven en in jullie gezinnen en ga samen met Hem op weg in de toekomst. Lieve kinderen, deze hele komende tijd van genade door, verlang ik dat jullie mijn boodschappen vernieuwen en tegen mij 'ja!', 'ja!' zeggen. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie 'ja!' tegen mij hebben gezegd." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 22 juni 2012
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag, roep ik jullie opnieuw op: kies voor Jezus. Beslis en ga samen met Hem op pad in de toekomst. Ik ben met jullie, lieve kinderen, omdat mijn Zoon het me toegestaan heeft om zo lang bij jullie te blijven, omdat ik verlang jullie te leiden, jullie te onderwijzen, jullie op te voeden — ik verlang jullie allen naar mijn Zoon te leiden. Ik verlang jullie allen naar de hemel te leiden. Daarom, vandaag, roep ik jullie opnieuw op, beslis voor Hem. Zet Hem op de eerste plaats in jullie leven. Lieve kinderen, deze wereld waarin jullie leven is voorbijgaand. Beslis daarom, beslis voor vrede. Leef de vrede. Kies voor het gebed. Bid, lieve kinderen, bid, bid. Dank jullie lieve kinderen, ook vandaag, dat jullie aan mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

jaarlijkse boodschap aan Ivanka, maandag 25 juni 2012
De verschijning, die 7 minuten duurde, vond plaats in de gezinswoning van Ivanka. Alleen Ivanka's gezin was aanwezig bij de verschijning. Na de verschijning zei Ivanka: Onze Lieve Vrouw sprak met me over het 5e geheim en zei aan het eind: "Ik geef je mijn moederlijke zegen. Bid voor vrede, vrede, vrede." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
verjaardag van de verschijningen, maandag 25 juni 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen, met het hart vol hoop roep ik jullie ook vandaag op te bidden. Als jullie bidden, lieve kinderen, zijn jullie bij mij en zoeken jullie de wil van mijn Zoon en leven jullie ernaar. Sta open en beleef het gebed en  moge het voor jullie op ieder moment de smaak en vreugde zijn van jullie ziel. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste voor mijn Zoon Jezus. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
maandag 2 juli 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Mijn kinderen! Nogmaals, op een moederlijke manier, smeek ik jullie een ogenblik te stoppen en na te denken over julliezelf en over de vergankelijkheid van dit, jullie aardse leven. Denk vervolgens na over de eeuwigheid en de eeuwige zaligheid. Wat willen jullie? Welke kant willen jullie opgaan? De liefde van de Vader stuurt me om een middelares voor jullie te zijn, om jullie met moederlijke liefde de weg te tonen die leidt naar de zuiverheid van ziel; een ziel onbelast door zonde; een ziel die de eeuwigheid zal leren kennen. Ik bid dat het licht van de liefde van mijn Zoon jullie mag verlichten, zodat jullie zwakheden te boven mogen komen en uit de ellende mogen komen. Jullie zijn mijn kinderen en ik verlang voor allen van jullie om op de weg van het behoud te zijn. Daarom, mijn kinderen, verzamel jullie om me heen dat ik jullie de liefde van mijn Zoon kan laten leren kennen en aldus de deur van de eeuwige zaligheid kan openen. Bid zoals ik voor jullie herders. Nogmaals waarschuw ik jullie: oordeel hen niet, omdat mijn zoon hen gekozen heeft. Dank jullie wel." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
woensdag 25 juli 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op tot het goede. Wees dragers van vrede en goedheid in deze wereld. Bid dat God jullie de kracht geeft dat hoop en trots altijd in jullie hart en leven mogen regeren omdat jullie Gods kinderen zijn en dragers van Zijn hoop voor deze wereld, die zonder vreugde in het hart is en zonder toekomst is, omdat haar hart niet open staat voor God die jullie heil is. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu, vertaald van www.medjugorje.hr, e-mail is gestuurd met de vraag of het woord trots - dat ook in de Kroatische boodschap staat - correct is, het antwoord komt hier)

plaatje van de gospa
donderdag 2 augustus 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Ik ben met jullie en ik geef niet op. Ik verlang jullie mijn Zoon te laten leren kennen. Ik verlang voor mijn kinderen met mij in het eeuwige leven te zijn. Ik verlang voor jullie de vreugde van de vrede te voelen en eeuwig heil te verwerven. Ik bid dat jullie menselijke zwakheden te boven mogen komen. Ik smeek mijn Zoon jullie zuivere harten te geven. Mijn lieve kinderen, alleen zuivere harten weten hoe een kruis te dragen en weten hoe offers te brengen voor al die zondaars die de hemelse Vader hebben beledigd en die, zelfs vandaag, Hem beledigen, ofschoon ze hem niet hebben leren kennen. Ik bid dat jullie het licht van het ware geloof mogen leren kennen dat alleen uit gebed van zuivere harten voortkomt. Juist dan zullen al jullie naasten de liefde van mijn Zoon voelen. Bid voor diegenen die mijn Zoon heeft uitverkozen om jullie te leiden op de weg naar het heil. Moge jullie mond zich onthouden van elk oordeel. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 10 augustus 2012
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ik ben naar jullie gekomen en heb mezelf voorgesteld als de Koningin van de Vrede, omdat mijn Zoon mij stuurt. Ik verlang jullie te helpen lieve kinderen; jullie te helpen vrede te hebben. Maar zo vaak heb ik tegen jullie gezegd, heb ik tegen jullie allen herhaald: 'Ik heb jullie nodig lieve kinderen.' Met jullie kan ik vrede bewerkstelligen. Daarom roep ik jullie ook vandaag op bid voor vrede, bid voor vrede in de wereld, bid voor vrede in de gezinnen, breng het gebed terug in jullie gezinnen en zet God in de eerste plaats in jullie gezinnen. De moeder bidt samen met jullie en bemiddelt voor jullie allen bij haar Zoon. Bid, bid en volhard in gebed. Dank jullie, ook vandaag, dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 17 augustus 2012
Tot Ivan: - Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie  op een bijzondere wijze op te bidden voor mijn priesters, voor mijn geliefden; om te bidden voor de bisschoppen en voor de Heilige Vader. Bid, lieve kinderen, voor mijn herders. Bid meer dan ooit. De moeder bidt samen met jullie en is met jullie, daarom volhard in gebed en bid samen met mij voor mijn intenties. Dank jullie lieve kinderen, ook vandaag, dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
zaterdag 25 augustus 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag bid ik voor jullie met hoop in het hart en ik dank de Allerhoogste voor ieder van jullie die mijn boodschappen met het hart naleeft. Dank de liefde van God dat ik ieder van jullie kan liefhebben en door mijn Onbevlekt Hart ook tot bekering kan leiden. Open je harten en kies voor heiligheid en hoop zal in jullie harten vreugde voortbrengen. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)klik op de video om af te spelen
zondag 2 september 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, terwijl mijn ogen naar jullie kijken, zoekt mijn ziel die zielen waarmee zij verlangt één te zijn de zielen die het belang van gebed hebben begrepen voor diegenen van mijn kinderen die de liefde van de Hemelse Vader niet hebben leren kennen. Ik roep jullie omdat ik jullie nodig heb. Aanvaard de missie en wees niet bang, ik zal jullie sterken. Ik zal jullie vervullen met mijn genaden. Met mijn liefde zal ik jullie beschermen tegen de boze geest. Ik zal met jullie zijn. Met mijn aanwezigheid zal ik jullie troosten op moeilijke ogenblikken. Dank jullie voor jullie open harten. Bid voor priesters. Bid dat de eenheid tussen mijn Zoon en hen des te sterker moge zijn, dat ze één mogen zijn. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, versie 3 oktober 2012)

plaatje van de gospa
zondag 16 september 2012, tijdens een gebedsbijeenkomst in Turijn
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vanavond wil ik jullie helpen. Bid voor vrede. Bid met mij voor vrede in de wereld. Vrede, lieve kinderen! Alleen vrede! Ik bid met jullie voor vrede in de wereld. Om deze reden zeg ik jullie, lieve kinderen, volhard in gebed! Dank jullie, lieve kinderen, omdat jullie ook vandaag gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
woensdag 19 september 2012, tijdens een gebedsbijeenkomst in Villa D’Adige, Italië
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, vandaag wil ik jullie op een bijzondere wijze oproepen te bidden voor alle leiders, dat ze de vrede mogen bevorderen en werken voor het welzijn van de mens met de macht die God hen gegeven heeft. Ik wens, lieve kinderen, dat zij ook een instrument in mijn handen mogen zijn. Lieve kinderen, bid in het bijzonder voor het leven. Dank jullie, lieve kinderen, omdat jullie ook vandaag gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
vrijdag 21 september 2012, tijdens een gebedsbijeenkomst in Porto Portenza Picena, Italië
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, vanavond op een speciale manier roep ik jullie op te bidden voor al mijn kinderen die weg zijn van hun ouders, voor al mijn kinderen die gescheiden zijn van mijn Zoon Jezus. Lieve kinderen, bidden jullie ook, zodat zij terugkomen naar mijn Zoon Jezus, dat ze terugkomen in hun gezinnen, en dat ze terugkomen in mijn Kerk. Ik bid voor jullie allemaal, en ik spreek bij mijn Zoon voor ieder van jullie ten beste. Dank jullie, lieve kinderen, want ook vandaag hebben jullie aan mijn oproep gehoor gegeven." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
donderdag 20 september 2012, tijdens een gebedsbijeenkomst in Laigueglia, Italië
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag, vanavond op bijzondere wijze, bid! Bid gedurende deze tijd van genade! In het bijzonder bid voor mijn intenties, bid voor vrede. Jullie moeder bidt met jullie en spreekt bij haar Zoon voor ieder van jullie ten beste. Lieve kinderen, dit is de tijd van gebed! Dank jullie omdat jullie ook vandaag gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
dinsdag 25 september 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Als jullie in de natuur naar de kleurenpracht kijken die de Allerhoogste jullie geeft, open jullie harten en bid met dankbaarheid voor al het goede dat jullie hebben en zeg: 'Ik ben hier geschapen voor de eeuwigheid' – en hunker naar hemelse dingen omdat God jullie geschapen heeft met onmetelijke liefde. Dit is waarom Hij mij ook aan jullie gegeven heeft, om jullie te zeggen: 'Alleen in God is jullie vrede en hoop, lieve kinderen.' Dank jullie dat jullie mijn oproep beantwoord hebben." (www.medjugorje.eu)

plaatje van de gospa
dinsdag 25 september 2012, boodschap in de kathedraal van Wenen
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ik roep jullie ook vandaag op, dat jullie met gans jullie hart bidden en elkaar liefhebben.  Als er geen vrede is, bid en jullie zullen vrede ontvangen.  Jullie zullen het ontvangen. Door jullie en jullie gebed zal er vrede de wereld binnenstromen.  Daarom, mijn kleine kinderen, bid, bid, bid, want gebed kan wonderen verrichten in de mensheid en in de wereld.  Ik dank voor ieder van jullie die leeft van het gebed en het aanvaardt. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)


dinsdag 2 oktober 2012, Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik roep jullie en kom onder jullie want ik heb jullie nodig. Ik heb apostelen met een zuiver hart nodig. Ik bid, en jullie zouden ook moeten bidden, dat de Heilige Geest je in staat mag stellen en je leiden, dat Hij je mag verlichten en je vervullen van liefde en nederigheid. Bid dat Hij je mag vervullen van genade en barmhartigheid. Alleen dan zullen jullie mij begrijpen, mijn kinderen. Alleen dan zullen jullie mijn pijn begrijpen vanwege hen die de liefde van God niet hebben leren kennen. Dan zullen jullie in staat zijn mij te helpen. Jullie zullen mijn lichtdragers van Gods liefde zijn. Jullie zullen de weg verlichten voor diegenen die ogen hebben gekregen, maar niet willen zien. Ik verlang voor al mijn kinderen mijn Zoon te zien. Ik verlang voor al mijn kinderen Zijn Koninkrijk te ervaren. Nogmaals roep ik jullie op en smeek jullie te bidden voor diegenen die mijn Zoon geroepen heeft. Dank jullie." (www.medjugorje.eu, versie 3 oktober 2012)

plaatje van de gospa
donderdag 25 oktober 2012
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ik roep jullie op te bidden voor mijn intenties. Hernieuw het vasten en het gebed omdat Satan listig is en vele harten naar de zonde en het verderf trekt. Ik roep jullie op, kleine kinderen, tot heiligheid en in staat van genade te leven. Aanbid mijn Zoon zodat Hij jullie mag vervullen met Zijn vrede en liefde, waarnaar jullie hunkeren. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)


Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, Allerzielen, vrijdag 2 november 2012
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, als moeder smeek ik jullie te volharden als mijn apostelen. Ik bid tot mijn Zoon jullie goddelijke wijsheid en kracht te geven. Ik bid dat jullie alles om jullie heen mogen onderscheiden naar Gods waarheid en jullie sterk te verzetten tegen alles dat jullie van mijn Zoon wil verwijderen. Ik bid dat jullie mogen getuigen van de liefde van de hemelse Vader zoals mijn Zoon. Mijn kinderen, een grote genade is jullie gegeven om getuigen te zijn van Gods liefde. Vat de gegeven verantwoordelijkheid niet lichtzinnig op. Bedroef mijn moederlijk hart niet. Als moeder verlang ik mij te verlaten op mijn kinderen, op mijn apostelen. Door vasten en gebed openen jullie de weg voor mij te bidden tot mijn Zoon voor Hem naast jullie te staan en voor Zijn naam door jullie heilig te laten zijn. Bid voor de herders, omdat niets hiervan mogelijk zou zijn zonder hen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

https://web.archive.org/web/20131007151616im_/http://www.medjugorjetoday.tv/wp-content/uploads/2012/11/shrine-our-lady-awaiting-virgin-mary-apparition-medjugorje-visionary-ivan-dragicevic-maghdouche-lebanon-november-17-2012-300x200.png

De grot van Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw in Afwachting in Maghdouche in Libanon, waar de Maagd Maria wachtte op de terugkomst van Jezus van Zijn openbare prediking in Sidon. Op 17 november kwam de Maagd Maria terug, hoewel boven de grond, tijdens haar verschijning aan Medjugorje-ziener Ivan Dragicevic

Maghdouche, Libanon, zaterdag 17 november 2012
Tijdens de verschijning, gaf de Maagd maria de boodschap
“Lieve kinderen, ik vraag jullie te bidden voor vrede. Bid met mij voor vrede, vrede. Dank jullie voor het gehoor geven aan mijn oproep.”
Terwijl ze voor de ziener was, bad Maria ook in haar moedertaal, het Aramees, een voorval dat van tijd tot tijd plaatsvindt, waarvan zieneres Marija Pavlovic-Lunetti eerder getuigde.(www.medjugorje.eu)

medjugorje visionary seer veggente ivan
         dragicevic apparition apparizione emar lebanon 18
         november 2012

Ivan tijdens zijn verschijning op 18 november in Emar in Libanon

Emar, Libanon, zondag 18 november 2012
“Lieve kinderen, bid voor roepingen voor het priesterschap. Bid voor de herders van de kerk. Volhard in jullie gebeden. Ik, jullie moeder, spreek voor jullie voor bij mijn Zoon. Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep.” (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

zondag 25 november 2012
“Lieve kinderen! In deze tijd van genade, roep ik jullie allen op het gebed te vernieuwen. Stel je open voor de Heilige Biecht, zodat ieder van jullie mijn oproep van ganser harte aanvaardt. Ik ben met jullie en ik bescherm jullie tegen de ondergang door zonde, maar jullie moeten je openstellen voor de weg van bekering en heiligheid, zodat jullie hart mag branden uit liefde voor God. Geef Hem tijd en Hij zal Zich aan je geven en aldus zullen jullie in de wil van God de liefde en de levensvreugde ontdekken. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.” (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zondag 2 december 2012
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde en moederlijk geduld roep ik jullie opnieuw op om volgens mijn Zoon te leven, om Zijn vrede en Zijn liefde te verspreiden zodat jullie, als mijn apostelen, Gods waarheid met jullie gehele hart mogen aanvaarden en de Heilige Geest mogen bidden jullie te leiden. Dan zullen jullie in staat zijn om trouw mijn Zoon te dienen en Zijn liefde met jullie leven aan anderen te laten zien. Volgens de liefde van mijn Zoon en mijn liefde, als een moeder, streef ik ernaar om al mijn verdwaalde kinderen in mijn moederlijke omarming te brengen en hen de weg van het geloof te laten zien. Mijn kinderen, help mij in mijn moederlijke strijd, en bid met mij dat zondaars zich bewust mogen worden van hun zonden en oprecht berouw hebben. Bid ook voor diegenen die mijn Zoon gekozen heeft en gewijd in Zijn naam. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

Jakov

Jaarlijkse boodschap aan Jakov Colo op 1e Kerstdag, dinsdag 25 december 2012
De Verschijning begon om 14u15 en duurde 10 minuten.Onze-Lieve-Vrouw gaf de volgende Boodschap:
Tot Jakov: - "Lieve kinderen, geef mij het geschenk van uw leven en geef uzelf volledig over aan mij zodat ik u mijn Moederlijke liefde en de liefde van mijn Zoon voor u kan helpen begrijpen.  Mijn kinderen, ik hou onmetelijk veel van u en speciaal vandaag, op de dag waarop mijn Zoon geboren werd, verlang Ik ieder van u te ontvangen in mijn hart en de gave van uw leven te schenken aan mijn Zoon. Mijn kinderen, Jezus houdt van u en schenkt u de genade te leven in zijn Barmhartigheid, maar de zonde heeft het hart van zovelen onder u ingenomen en u leeft in duisternis. Daarom, mijn kinderen, wacht niet, zeg 'nee' tegen de zonde en geef uw hart over aan mijn Zoon, want alleen zo zal u kunnen leven in Gods Barmhartigheid en, met Jezus in uw hart, op weg gaan naar uw verlossing." (www.bedevaart.net)

picture of the Gospa

1e Kerstdag, dinsdag 25 december 2012
Onze Lieve Vrouw kwam met de kleine Jezus in haar armen en ze gaf geen boodschap, maar de kleine Jezus begon te praten en zei:
"Ik ben jullie vrede, leef mijn geboden"
Met een kruisteken zegenden Onze Lieve Vrouw en de kleine Jezus ons samen. (www.medjugorje.eu)

medjugorje
         visionary seer veggente ivan dragicevic apparition
         apparizione december dec dicembre 28 2012 mary
         reinforces christmas message

Verschijning aan Ivan op de verschijningsheuvel, vrijdag 28 december 2012, 22 uur
Tot Ivan : - "Lieve kinderen, ook vandaag verlang ik jullie op te roepen tot vreugde. Opnieuw roep ik jullie op tot vreugde! Ik roep jullie tegelijkertijd op tot verantwoordelijkheid. Lieve kinderen, aanvaard mijn boodschappen op verantwoorde wijze en leef mijn boodschappen, want in het leven van mijn boodschappen verlang ik jullie naar mijn Zoon te leiden. Al deze jaren die ik samen met jullie geweest ben heeft mijn vinger gewezen naar de Zoon, naar Jezus. Ik heb een verlangen jullie allemaal naar Hem te leiden. Daarom, moge de dagen die gaan komen jullie vraag ook zijn en ik stel deze vraag aan jullie 'Wat kan ik doen dat mijn hart dichter bij Jezus mag zijn?' Moge deze vraag jullie leiden. Zeg tegen jezelf, 'Wat moet ik nalaten? Wat moet ik verwerpen dat mijn hart dichter bij Jezus mag zijn?' Bid lieve kinderen en ik zal voor jullie allen bidden dat jullie antwoord in jullie harten 'Ja, ik verlang ernaar dichter bij Jezus te zijn!' mag zijn. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag geantwoord hebben op mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

2013

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, woensdag 2 januari 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met veel liefde en geduld, streef ik ernaar om jullie harten gelijk de mijne te maken. Ik streef ernaar, door mijn voorbeeld, om jullie nederigheid, wijsheid en liefde te leren omdat ik jullie nodig heb; ik kan niet zonder jullie mijn kinderen. In overeenstemming met Gods wil kies ik jullie, door Zijn kracht maak ik jullie krachtiger. Daarom, mijn kinderen, wees niet bang om jullie harten voor mij te openen. Ik zal ze mijn Zoon geven en in ruil daarvoor zal Hij jullie het geschenk van goddelijke vrede geven. Jullie zullen het uitdragen naar al diegenen die jullie ontmoeten, jullie zullen van Gods liefde getuigen met jullie leven en jullie zullen het geschenk van mijn Zoon door julliezelf verder geven. Door verzoening, vasten en gebed zal ik jullie leiden. Onmetelijk is mijn liefde. Wees niet bang. Mijn kinderen, bid voor de herders. Moge jullie lippen gesloten zijn voor ieder oordeel, want vergeet niet dat mijn Zoon hen gekozen heeft en alleen Hij het recht heeft om te oordelen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

The Virgin Mary
         brought concrete wishes and suggestions to Scotland
         where she appeared to visionary Ivan Dragicevic on
         January 4 and 5

Motherwell, Schotland, zaterdag 5 januari 2013
Tot Ivan : - "Lieve kinderen, ik nodig jullie ook vandaag uit om liefde te zijn daar waar haat is, om voedsel te zijn daar waar honger is. Open, kleine kinderen, jullie harten en laat jullie handen uitgestrekt zijn zodat ieder schepsel door jullie dankbaar kan zijn jegens God de schepper. Bid, kleine kinderen en open jullie harten voor Gods liefde. Daarom moeten jullie bidden, bid. Dank jullie, kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

St. Saviour's kerk, Dublin, Ierland, maandag 7 januari 2013
Tot Ivan : - "Lieve kinderen, vandaag is jullie Moeder bijzonder gelukkig met jullie. Vandaag roep ik jullie op tot gebed. Lieve kinderen, word niet moe met bidden, weet dat ik altijd bij jullie ben, dat ik met jullie ben en dat ik de voorspraak bij mijn Zoon voor jullie ben. Daarom bid met mij, bid voor mijn plannen die ik tot stand wil brengen in deze wereld. Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

vrijdag 25 januari 2013
"Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Moge jullie gebed sterk zijn als levende steen, totdat jullie met jullie leven tot getuigen worden. Getuig van de schoonheid van jullie geloof. Ik ben bij jullie en houd voorspraak bij mijn Zoon voor ieder van jullie. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven!" (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zaterdag 2 februari 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen. Liefde brengt me naar jullie de liefde die ik jullie ook verlang bij te brengen echte liefde; de liefde die mijn Zoon jullie liet zien toen hij uit liefde voor jullie stierf aan het kruis; de liefde die altijd klaar staat om te vergeven en om vergeving te vragen. Hoe groot is jullie liefde? Mijn moederhart is bedroefd als het naar liefde in jullie harten zoekt. Jullie zijn niet klaar om jullie wil uit liefde aan Gods wil te onderwerpen. Jullie kunnen mij niet helpen diegenen, die Gods liefde niet hebben leren kennen, haar te leren kennen, omdat jullie geen echte liefde hebben. Wijd jullie harten aan mij toe en ik zal jullie leiden. Ik zal jullie leren te vergeven, jullie vijanden lief te hebben en te leven volgens mijn Zoon. Wees niet bang voor julliezelf. Bij kwellingen vergeet mijn Zoon niet hen die liefhebben. Ik zal naast jullie staan. Ik zal de Hemelse Vader smeken om het licht van de eeuwige waarheid en liefde jullie te laten verlichten. Bid voor jullie herders zodat door jullie vasten en gebed zij jullie in liefde kunnen leiden. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

maandag 25 februari 2013
"Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Zonde trekt jullie naar wereldse dingen en ik ben gekomen om jullie tot heiligheid en de dingen van God te leiden, maar jullie worstelen en verbruiken jullie energie in de strijd tussen het goede en het kwade die in jullie zijn. Daarom, kleine kinderen, bid, bid, bid totdat gebed voor jullie een vreugde wordt en jullie leven een eenvoudige wandeling naar God wordt. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zaterdag 2 maart 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie, op moederlijke wijze, op geen verstokt hart te hebben. Sluit je ogen niet voor de waarschuwingen die de hemelse Vader jullie uit liefde zendt. Beminnen jullie Hem boven al het andere? Heb je berouw dat je zo vaak bent vergeten dat de hemelse Vader, vanuit Zijn grote liefde, zijn Zoon stuurde om ons te verlossen door het Kruis? Heb je berouw dat je de boodschap niet hebt aangenomen? Mijn kinderen, bied geen weerstand aan de liefde van mijn Zoon. Bied geen weerstand aan hoop en vrede. Samen met je gebeden en vasten zal mijn Zoon, door zijn Kruis, de duisternis verjagen die je wil omringen en over je gaan heersen. Hij zal je de kracht geven voor een nieuw leven. Als je dit beleeft volgens mijn Zoon, zul je zegen en hoop zijn voor alle zondaars die ronddolen in de duisternis van zonde. Mijn kinderen, blijf waakzaam. Ik, als moeder, blijf met jullie waken. Ik bid en waak in het bijzonder over diegenen die mijn Zoon geroepen heeft om lichtdragers te zijn en dragers van hoop voor jullie – voor jullie herders. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

medjugorje
         visionary seer veggente ivan dragicevic apparition
         apparizione apparicion buenos aires argentina march
         marzo 4 2013

Buenos Aires, Argentinië, maandag 4 maart 2013
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, vandaag nodig ik jullie uit je open te stellen voor gebed. Kleine kinderen, jullie leven in een tijd waarin God grote genaden schenkt en jullie weten niet hoe daar jullie voordeel mee te doen. Jullie maken je zorgen over alles, behalve over jullie ziel en geestelijk leven.  Ontwaak uit deze vermoeide wereld, uit de vermoeide slaap van uw ziel, en zeg 'ja' tegen God met volle kracht. Besluit tot heiligheid en bekering. Lieve kinderen, ik ben met jullie en roep jullie op tot perfectie en heiligheid van jullie ziel en alles dat je doet.  Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

http://medjugorje.hr/files/img/news/2012/380x260-3/mirjanarodj18032013.jpg

jaarlijkse verschijning aan Mirjana, maandag 18 maart 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik roep jullie op om, vol vertrouwen en vreugde, de naam van de Heer te loven en Hem, dag na dag, vanuit het hart voor de grote liefde te danken. Mijn Zoon heeft jullie door deze liefde, die Hij door het kruis getoond heeft, de mogelijkheid gegeven om voor alles vergeven te worden, zodat jullie je niet hoeven te schamen of te verstoppen en uit angst de deur van jullie hart niet voor mijn Zoon openen. Integendeel, mijn kinderen, verzoen jullie met de hemelse Vader zodat jullie jezelf kunnen gaan liefhebben zoals mijn Zoon jullie liefheeft. Wanneer jullie van jezelf houden, dan zullen jullie ook van anderen houden; jullie zullen mijn Zoon in hen zien en de grootsheid van Zijn liefde erkennen. Leef naar het geloof! Mijn Zoon bereidt jullie door mij voor op de werken die Hij door jullie wil bewerkstelligen en waardoor Hij verheerlijkt wil worden. Dank Hem. Dank Hem in het bijzonder voor de herders - voor jullie bemiddelaars in de verzoening met de Hemelse Vader.  Ik dank jullie, mijn kinderen.  Ik dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

maandag 25 maart 2013
"Lieve kinderen! In deze tijd van genade roep ik jullie op om het kruis van mijn geliefde Zoon Jezus in je handen te nemen en om na te denken over Zijn lijden en Zijn dood. Moge jullie lijden verenigd zijn in Zijn lijden en liefde zal overwinnen, want Hij, die liefde is, heeft zichzelf uit liefde gegeven om ieder van jullie te redden. Bid, bid, bid, totdat liefde en vrede in jullie harten beginnen te regeren. Dank u voor het gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, dinsdag 2 april 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik roep jullie op één in geest met mijn Zoon te zijn. Ik roep jullie op, door gebed en de Heilige Mis, als mijn Zoon zich met jullie op een bijzondere manier verenigt, om te proberen te zijn als Hij; dat, zoals Hij, jullie altijd klaar mogen zijn Gods wil uit te voeren en niet zoeken naar de vervulling van je eigen. Want, mijn kinderen, het is volgens de wil van God dat jullie er zijn en dat jullie bestaan en zonder Gods wil zijn jullie niets. Als moeder vraag ik jullie met jullie leven te spreken over de glorie van God want op die manier zullen jullie ook jezelf verheerlijken in overeenstemming met Zijn wil. Laat nederigheid en liefde voor jullie naaste aan iedereen zien. Door zulke nederigheid en liefde heeft mijn Zoon jullie gered en de weg voor jullie naar de Hemelse Vader geopend. Ik smeek jullie de weg naar de Hemelse Vader te blijven openen voor al diegenen die Hem nog niet hebben leren kennen en hun harten niet hebben geopend voor Zijn liefde. Open de weg, door jullie leven, voor allen die nog steeds dwalen op zoek naar de waarheid. Mijn kinderen, wees mijn apostelen die niet tevergeefs geleefd hebben. Vergeet niet dat jullie voor de Hemelse Vader zullen komen en Hem over jezelf zullen vertellen. Wees gereed! Nogmaals waarschuw ik jullie, bid voor diegenen die mijn Zoon heeft geroepen, wier handen Hij gezegend heeft en die Hij als een geschenk aan jullie gegeven heeft. Bid, bid, bid voor jullie herders. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

donderdag 25 april 2013
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Bid, bid, blijf bidden totdat jullie hart zich opent in geloof zoals een bloem zich opent voor de warme zonnestralen. Dit is een tijd van genade die God jullie geeft door mijn aanwezigheid maar jullie zijn ver van mijn hart. Daarom roep ik jullie op tot persoonlijke bekering en tot gebed in het gezin. Moge de Heilige Schrift altijd een aansporing voor jullie zijn. Ik zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank jullie dat jullie hebben beantwoord aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, donderdag 2 mei 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen! Opnieuw roep ik jullie op om lief te hebben en niet te oordelen. Mijn Zoon verbleef, volgens de wil van de hemelse Vader, te midden van jullie om jullie de weg van de redding te tonen, om jullie te bewaren en niet om jullie te oordelen. Als jullie verlangen mijn Zoon te volgen, zullen jullie niet oordelen maar liefhebben, zoals de hemelse Vader jullie lief heeft. En als het voor jullie het moeilijkst is, als je valt onder het gewicht van het kruis, wanhoop niet, oordeel niet, in plaats daarvan herinner je dat je bemind wordt en prijs de hemelse Vader om Zijn liefde. Mijn kinderen, wijk niet af van de weg waarop ik jullie leid. Loop niet roekeloos het verderf in. Moge gebed en vasten jullie sterken, zodat jullie kunnen leven zoals de hemelse Vader zou verlangen; dat jullie mijn apostelen van geloof en liefde mogen zijn; dat je leven degenen, die je ontmoet, moge zegenen; dat jullie één mogen zijn met de hemelse Vader en mijn Zoon. Mijn kinderen, dat is de enige waarheid, de waarheid die naar jullie bekering leidt en daarna naar de bekering van allen die jullie ontmoeten – degenen, die mijn Zoon nog niet hebben leren kennen – al degenen, die niet weten wat het betekent lief te hebben. Mijn kinderen, mijn Zoon gaf jullie een geschenk van de herders. Zorg goed voor hen. Bid voor hen. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

2e pinksterdag maandag 20 mei 2013, verschijning van Onze Lieve Vrouw op de Verschijningsheuvel
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag, op een bijzondere wijze, roep ik jullie in deze tijd van genade op: open julliezelf voor de Heilige Geest. Lieve kinderen, sta de wereld niet toe jullie te leiden. Daarom, moge de Heilige Geest jullie leiden. Bid. Wees volhardend in gebed. Moge de Heilige Geest over jullie families neerdalen die in duisternis zijn. De moeder bidt samen met jullie en komt voor jullie tussenbeide bij haar Zoon. Dank jullie, lieve kinderen dat jullie ook vandaag beantwoord hebben aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

zaterdag 25 mei 2013
Tot Marija: - "Lieve kinderen! Vandaag roep ik jullie op sterk en vastberaden in geloof en gebed te zijn, totdat jullie gebeden zo sterk zijn dat ze het Hart van mijn geliefde Zoon Jezus openen. Bid lieve kinderen, bid zonder ophouden totdat jullie hart zich voor Gods liefde opent. Ik ben met jullie en bemiddel voor jullie allen en ik bid voor jullie bekering. Dank dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, zondag 2 juni 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, in deze rusteloze tijd roep ik u opnieuw op op pad te gaan naar mijn Zoon - om Hem te volgen.  Ik ken de pijn, het lijden en de moeilijkheden, maar in mijn Zoon zullen jullie rust vinden; in Hem zullen jullie vrede en heil vinden. Mijn kinderen, vergeet niet dat mijn Zoon jullie verlost heeft door zijn Kruis en jullie in staat stelde, opnieuw, kinderen van God te zijn; de hemelse Vader opnieuw "Vader" te kunnen noemen. Om de Vader waardig te zijn, heb lief en vergeef, want jullie Vader is liefde en vergiffenis. Bid en vast, want dat is de weg tot jullie zuivering, het is de manier de hemelse Vader te leren kennen en zich bewust te worden van Hem. Wanneer jullie je bewust worden van de Vader zullen jullie begrijpen dat Hij alles is wat jullie nodig hebben. Ik, als moeder, verlang dat mijn kinderen in een gemeenschap van een enkel volk zijn waar naar het Woord van God geluisterd wordt en waar het uitgevoerd wordt*. Daarom, mijn kinderen, ga op pad naar mijn Zoon. Wees één met Hem. Wees Gods kinderen. Houd van jullie herders zoals mijn Zoon van hen hield toen Hij hen riep om jullie te dienen. Dank jullie."

* = Onze-Lieve-Vrouw sprak deze woorden vastberaden en met nadruk uit.
(www.medjugorje.eu)

Pilgrims at the Blue Cross June 10, 2013

maandag 10 juni 2013, Verschijningsheuvel
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag verlang ik jullie op te roepen gedurende deze tijd speciaal voor mijn intenties te bidden. Bid, lieve kinderen, in deze tijd van genade, want samen met jullie verlang ik mijn plannen te realiseren. Lieve kinderen, dank jullie wel dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

Pilgrim praying on Apparition Mountain June 17,
        2013

maandag 17 juni 2013, Verschijningsheuvel

Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ik ben hier gekomen en heb mezelf voorgesteld als de Koningin van de Vrede en vandaag roep ik jullie op bijzondere wijze op om te bidden voor vrede. Bid voor vrede, vooral in jullie gezinnen. Vrede, vrede, lieve kinderen. Stel julliezelf open voor de gave van vrede. De moeder bidt samen met jullie en spreekt voor ieder van jullie ten beste voor haar Zoon. De moeder houdt van jullie met de moederlijke liefde.  Dank jullie, lieve kinderen, dat jullie ook vandaag aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)

Sunset in Medjugorje June 24, 2013

maandag 24 juni 2013, Verschijningsheuvel

Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ik ben vandaag blij en met vreugde bij jullie gekomen. Ook vandaag verlang ik jullie op te roepen: aanvaard mijn boodschappen en leef naar mijn boodschappen. Lieve kinderen, met jullie verlang ik mijn plannen met de wereld en met de kerk te verwezenlijken. Op een bijzondere wijze roep ik jullie vandaag op: hernieuw mijn boodschappen, leef naar mijn boodschappen. Ik heb mezelf voorgesteld als de Koningin van de Vrede en vandaag roep ik jullie, op een bijzondere wijze, op te bidden voor vrede, voor vrede in mensenharten, voor vrede in jullie harten. Want vrede komt uit jullie hart. Lieve kinderen, de moeder bidt voor ieder van jullie. De moeder houdt van jullie allen met haar moederlijke liefde en spreekt voor jullie ten beste voor haar Zoon. Lieve kinderen, ook vandaag zeg ik dank jullie wel. Dank jullie dat jullie mij aanvaard hebben en dat jullie mijn boodschappen blijven aanvaarden." (www.medjugorje.eu)

jaarlijkse verschijning aan Ivanka, dinsdag 25 juni 2013
Na de verschijning zei Ivanka:
Onze Lieve Vrouw heeft geen boodschap gegeven. Ze zegende ons met haar moederlijke zegen.
(www.medjugorje.eu)

picture of the Gospa

32e verjaardag van de verschijningen, dinsdag 25 juni 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Met vreugde in het hart hou ik van jullie allemaal en ik roep jullie op dichter bij mijn Onbevlekte Hart te komen zodat ik jullie nog dichter bij mijn Zoon kan laten komen en Hij jullie Zijn vrede en liefde kan geven, die voeding voor ieder van jullie zijn. Open julliezelf, kleine kinderen, voor gebed - open julliezelf voor mijn liefde. Ik ben jullie moeder en kan jullie niet alleen laten in dwaling en zonde. Jullie zijn geroepen, kleine kinderen, om mijn kinderen te zijn, mijn geliefde kinderen, zodat ik jullie allen kan aanbieden aan mijn Zoon. Dank jullie dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven." (www.medjugorje.eu)


Sestola, Italië, zaterdag 29 juni 2013
Tot Vicka: - "Ik wil dat jullie mijn uitgestrekte handen zijn.  Ga, in de vrede van God." (www.bedevaart.net)

picture of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, dinsdag 2 juli 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, met moederlijke liefde smeek ik jullie mij het geschenk van jullie harten te geven zodat ik ze aan mijn Zoon kan aanbieden en jullie bevrijden jullie bevrijden van al het kwaad dat jullie verslaafd maakt en steeds meer verwijdert van het enige Goede mijn Zoon van alles dat jullie op het verkeerde pad leidt en de vrede van jullie wegneemt. Ik verlang jullie te leiden naar de vrijheid van de belofte van mijn Zoon, omdat ik verlang dat Gods wil hier volledig vervuld wordt; en dat door verzoening met de hemelse Vader, door vasten en gebed, apostelen van Gods liefde geboren mogen worden apostelen die vrij, en met liefde, de liefde van God onder al mijn kinderen zullen verspreiden apostelen die de liefde van het vertrouwen in de Hemelse Vader zullen verspreiden en die de poorten van de hemel zullen blijven openen. Lieve kinderen, spreidt de vreugde van liefde en steun naar jullie herders uit, net zoals mijn Zoon hen heeft gevraagd heeft het naar jullie uit te spreiden. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)


picture
                             of the Gospa

donderdag 25 juli 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Met vreugde in mijn hart roep ik jullie allemaal op om naar jullie geloof te leven en op iedere manier met jullie hart en door jullie voorbeeld er getuigenis van te geven. Besluit, lieve kinderen, om ver van zonde en verleiding te zijn en moge er vreugde en liefde voor heiligheid in jullie harten zijn. Ik hou van jullie, kleine kinderen, en vergezel jullie met mijn voorspraak voor de Allerhoogste. Dank jullie dat jullie beantwoord hebben aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, vrijdag 2 augustus 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen; als jullie alleen maar jullie harten voor mij zouden openen met volledig vertrouwen, zouden jullie alles begrijpen. Jullie zouden begrijpen met hoeveel liefde ik jullie roep; met hoeveel liefde ik verlang jullie te veranderen, jullie gelukkig te maken; met hoeveel liefde ik verlang jullie volgelingen van mijn Zoon te maken en jullie vrede te geven in de volheid van mijn Zoon. Jullie zouden de onmetelijke grootheid begrijpen van mijn moederlijke liefde. Om die reden, mijn kinderen, bid want door gebed groeit jullie geloof en wordt liefde geboren, de liefde waarlangs zelfs het kruis niet ondraaglijk is omdat jullie het niet alleen dragen. In eenheid met mijn Zoon verheerlijken jullie de naam van de hemelse Vader. Bid, bid voor het geschenk van liefde, want liefde is de enige waarheid: zij vergeeft alles, zij dient iedereen, en zij ziet een broeder in iedereen. Mijn kinderen, mijn apostelen, groot is het vertrouwen dat de hemelse Vader jullie gegeven heeft door mij, Zijn dienstmaagd, om diegenen te helpen die Hem niet kennen, dat ze zich met Hem mogen verzoenen en Hem volgen. Dat is waarom ik jullie leer lief te hebben, want alleen als je liefde hebt zul je in staat zijn aan Hem gehoor te geven. Wederom roep ik jullie op jullie herders lief te hebben en te bidden dat, in deze moeilijke tijd, de naam van mijn Zoon verheerlijkt mag worden onder hun leiding. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

boodschap aan Ivan met zijn gebedsgroep op de Verschijningsheuvel, maandag 5 augustus 2013
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag is het een grote vreugde jullie allen te zien met een open hart, een vreugdevol hart, ik roep jullie allemaal op verantwoord te bidden voor vrede. Bid, lieve kinderen, dat vrede moge gaan heersen in de wereld dat vrede moge gaan heersen in de harten van de mensen, in de harten van mijn kinderen. Wees, om die reden, mijn dragers van vrede in deze rusteloze wereld. Wees mijn levende teken een teken van vrede. Waar jullie mensen ontmoeten, in jullie parochie, wees mijn teken, wees mijn licht, mijn spiegel voor anderen. Weet, mijn lieve kinderen, dat ik altijd bij jullie ben en dat ik bid voor jullie allemaal en dat ik voor jullie allemaal voorspreek bij Jezus, voor mijn Zoon. Daarom, volhard in gebed. Dank jullie, ook vandaag, voor het "ja"zeggen op mijn oproep".(www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

boodschap aan Ivan met zijn gebedsgroep op de Verschijningsheuvel, vrijdag 23 augustus 2013
Tot Ivan: - "Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op: open jullie harten voor vrede. Lieve kinderen, bid, bid de Koning van de Vrede om jullie vrede te schenken. Open julliezelf voor Hem. Hij is jullie Koning. Lieve kinderen, in het bijzonder in deze tijd, bid voor vrede in de wereld. Bid voor mijn plannen die ik verlang te bewerkstelligen – plannen van vrede. Bid lieve kinderen. Bid dat vrede over de wereld mag gaan heersen. Dank jullie ook vandaag dat jullie 'ja' hebben gezegd op mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

zondag 25 augustus 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag, schenkt de Allerhoogste mij de genade om bij jullie te zijn en jullie te leiden naar bekering. Iedere dag zaai ik en roep ik jullie op tot bekering, dat jullie gebed, vrede, liefde mogen zijn - de graankorrel die door te sterven honderdvoudig leven zal geven. Ik verlang niet dat jullie, lieve kinderen, berouw dienen te hebben voor alles dat jullie hadden kunnen doen maar niet wilden. Daarom, kleine kinderen, wederom, zeg met enthousiasme: 'ik wil een teken zijn voor anderen.' Dank jullie dat jullie gehoor hebben gegeven aan mijn oproep." (www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

Onze Lieve Vrouw bidt met Mirjana voor de niet-gelovigen, maandag 2 september 2013
Tot Mirjana: - "Lieve kinderen, ik hou van jullie allemaal. Jullie allen, al mijn kinderen, jullie zijn allemaal in mijn hart. Jullie hebben allemaal mijn moederlijke liefde en ik verlang jullie allen te leiden Gods vreugde te leren kennen. Daarom roep ik jullie op: ik heb nederige apostelen nodig, die met een open hart, het woord van God zullen aanvaarden en anderen helpen om de betekenis van hun leven te begrijpen naast Gods woord. Om in staat te zijn dit te doen mijn kinderen moeten jullie, door gebed en vasten, leren luisteren met het hart en leren jezelf te blijven onderwerpen. Jullie moeten leren alles te blijven afwijzen dat jullie op afstand houdt van Gods woord en alleen te verlangen naar datgene dat jullie er nader naar toe brengt. Vrees niet. Ik ben hier. Jullie zijn niet alleen. Ik smeek de Heilige Geest jullie te vernieuwen en te sterken. Ik smeek de Heilige Geest dat, als jullie anderen helpen, jullie ook genezen mogen worden. Ik smeek Hem dat, door Hem, jullie Gods kinderen en mijn apostelen mogen zijn."

Toen zei Onze-Lieve-Vrouw met grote bezorgdheid

"Omwille van Jezus, omwille van mijn Zoon, houd van hen die Hij geroepen heeft en verlang naar de zegen alleen uit de handen die hij gewijd heeft. Sta geen kwaad toe te gaan regeren. Opnieuw herhaal ik – alleen aan de zijde van jullie herders zal mijn hart triomferen. Sta geen kwaad toe jullie te scheiden van jullie herders. Dank jullie." (www.medjugorje.eu)

picture
                             of the Gospa

woensdag 25 september 2013

Tot Marija: - "Lieve kinderen! Ook vandaag roep ik jullie op tot gebed. Moge jullie relatie met gebed een dagelijkse zijn. Gebed bewerkt wonderen in jullie en door jullie, daarom, kleine kinderen, moge gebed een vreugde voor jullie zijn. Dan zal jullie relatie met het leven